Logo UAB
2020/2021

Treball, Gènere i Organització Social de l'Atenció

Codi: 44036 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313228 Política Social, Treball i Benestar OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pilar Carrasquer Oto
Correu electrònic:
Pilar.Carrasquer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Vicent Borrás Català
Enrico Mora Malo

Prerequisits

Cap

Objectius

L'objectiu general del mòdul és garantir l'adquisició dels continguts, competències i habilitats necessàries per al coneixement del conjunt del treball socialment imprescindible per a la reproducció i el benestar quotidià de les persones. En particular, es posa èmfasi en la distribució desigual d'aquest treball entre els diferents grups socials i en les principals polítiques que es duen a terme per intentar pal·liar les desigualtats per raó de gènere que aquesta situació provoca. Aquest coneixement ha de propiciar el necessari grau d'especialització per tal afrontar les diferents realitats i reptes que presenten el treball i el benestar, en les societats europees.

Competències

 • Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
 • Dissenyar, implementar i avaluar polítiques sociolaborals que incideixin en la relació entre treball, ocupació i benestar.
 • Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Identificar les principals problemàtiques entorn del ""social care"" (o cura socialment organitzada) en les societats europees."
 2. Aplicar els coneixements adquirits a l'anàlisi de les polítiques de benestar i, a partir d'aquí, generar orientacions per al disseny i la posada en pràctica d?aquestes
 3. Identificar i distingir els conceptes, les categories i les teories principals que permeten apropar-nos al treball i al benestar des d'una perspectiva de gènere.
 4. Interpretar les principals línies d'actuació que aborden la relació entre treball, benestar i desigualtats de gènere.
 5. Proposar línies d'actuació en matèria de polítiques d'igualtat entre homes i dones i en polítiques de temps de treball, en clau de gènere
 6. Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
 7. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

1. Marc coneptual: Treball, temps i gènere.

2. La doble presència femenina.

3. Temps de treball i temps de vida: la relació treball - temps en la Vida Quotidiana

4. El treball de cura: de l'àmbit privat a l'esfera pública

5. L'organització social de la cura: models de cura i de benestar a Europa

6. Els reptes de les Polítiques d'Igualtat

7. Canvis en la divisió sexual del treball: nous subjectes, noves realitats

8. Cap a una nova organització social de la cura

Metodologia

El mòdul es planteja en forma de seminari. Això implica la presència i la participació activa de l'alumnat (discussió i presentació de textos i de les activitats en grup, entre d'altres). Cal garantir un mínim del 80% d'assistència a les sessions del mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i activitats de comprensió de conceptes a l'aula 26 1,04 1, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Debats i presentació de resultats a l'aula 8 0,32 2, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'un assaig individual i d'activitats en grup 105 4,2 1, 2, 4, 5, 6, 7

Avaluació

S'avaluarà el mòdul en el seu conjunt. L'avaluació continuada incorpora tres tipus d'evidències:

1) Participació activa en la discussió i anàlisi de lectures (10%). El detall de les activitats estarà disponible al campus virtual.

2) Un assaig individual sobre l'estat de la qüestió teòrica en relació a alguna de les temàtiques proposades en el conjunt del mòdul (50%).

3) Preparació, presentació escrita i defensa oral de les activitats en grup (40%). El detall de les activitats estarà disponible al campus virtual.

Totes les entregues han de complir amb les normes i requisits acadèmics bàsics.

Cal garantir el 80% de l'assistència a classe.

No es preveuen activitats de reavaluació.

Per favor, tingueu present les normes acadèmiques bàsiques sobre com citar i evitar el plagi (https://www.uab.cat/doc/GuiaCitesiPlagiEstudiants)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ensayo individual 50% 6 0,24 1, 2, 4, 5, 6, 7
Participació en la discusió i l'anàlisi de les lectures 10% 2 0,08 1, 3, 4
Preparació, presentació escrita i defensa oral de les activitats en grup 40% 3 0,12 2, 5, 6, 7

Bibliografia

Adam, B. (1999) “Cuando el tiempo es dinero. Racionalidades del tiempo y desafíos a la teoría y práctica del trabajo”, Sociología del Trabajo, 37: 5-38.

Astelarra, J. (2005) Veinte años de políticas de igualdad, Madrid: Cátedra.

Balbo, L. (1982) “The servicing work of women and the capitalist state”, Political Power and Social Theory, vol. 3, pp. 251-270.

Balbo, l. (1991) Tempi di vita, Milano: Feltrinelli.

Balbo, L. (1978) “La doppia presenza”, Inchiesta, nº32 (traducción castellana en Borderías; Carrasco; Alemany ,1994).

Belloni, C; Boulin, J.Y., Junter-Loiseau, A. (2000). “Del tiempo de trabajo a los tiempos de la ciudad”, en Maruani, M; Rogerat, C. Torns, T (dirs.) Las nuevas frotneras de la desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Barcelona: Icaria editorial.

Benería, L. (1981) “Reproducción, producción y división sexual del trabajo”, Mientrastanto nº6.

Berndt, K., Seifert, H. (2005) “Atypical employment and flexsecurity”, Management Review, vol. 16, pp. 304-323.

Bettio, F.; Plantenga, J. (2004): “Comparing care regimes in Europe”. Feminist Economics, 10 (1), pp. 85-113.

Bettio, F.; Simonazzi, A., Villa, P. (2006) “Changes in care regimes and female immigration: the «care drain» in the Mediterranean”, en Journal of European social policy, vol 16, nº 3, 271-285, [traducción castellana en Carrasco; Borderías; Torns, 2011).

Bimbi, F. (1995) “Metafore di genere tra lavoro pagato e non pagato. Il tempo nei rapporti sociali di sesso”, POLIS, IX/3.

Bimbi, F. (1999) “Measurament, Quality and Social Changes in Reproduction Time: the twofold presence of Women and Gift economy”, en Hufton – Kravaritou (eds). (1999).

Borderías, C.; Carrasco, C.; Alemany, C. (1994) Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales, Barcelona-Madrid: FUHEM-ICARIA.

Borràs, V.; Torns, T. Moreno, S. (2007) “Las políticas de conciliación: políticas laborales versus políticas de tiempo”, PAPERS, nº 83, pp. 83-96.

Brullet, C. (eds.) (2009) Temps i cura. La corresponsabilitat social de la cura a la vida quotidiana, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Burchell, B.; Fagan, C.; O’Brien, C.; Smith, M. (2007) Working conditions in the European Union: the gender perspective, Eurofound. (http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef07108.htm).

Bustelo, M.; Lombardo, E. (2007) Políticas de igualdad en España y en Europa, Madrid, Cátedra.

Carrasco, C. (ed.) (2001) Tiempos, trabajos y género, Barcelona: Universitat de Barcelona.

Carrasco, C.; Borderías, C.; Torns, T. (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: La Catarata.

Carrasco, C.; Mayordomo, M.; DomÍnguez, M.; Alabart, A. (2004) Trabajo con mirada de mujer. Propuesta de una encuesta de población activa no androcéntrica, Madrid, CES.

Carrasquer, p. (2003). “Trabajo y empleo: La doble presencia femenina. Una aproximación a la realidad laboral de las mujeres". Ponencia en “Jornada "Otra mirada a la vida de las mujeres”. Concejalía de la Mujer-Ayuntamiento de Palencia, Palencia.

Carrasquer, P., (2002) “¿En los límites de la modernidad? Trabajo y empleo femenino precario en España”, Sistema nº167, pp 73-99.

Carrasquer, P., Martín Artiles, A. (2005) “La política de conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación colectiva. Un aspecto de la estrategia europea de empleo”, Cuadernos de Relaciones Laborales vol. 23, nº1, pp. 131-150.

Carrasquer, p.; Torns, t.; Tejero, e.; Romero, a. (1998) “El trabajo reproductivo” en PAPERS nº 55, pp 95-114..

Carrasquer, P.;Torns, T. (2007) “Cultura de la precariedad: conceptualización, pautas y dimensiones. Una aproximación desde la perspectiva de géneroenSociedad y Utopía,nº 29, pp. 139-156.

Carrasquer, P. (2013) “El redescubrimiento del trabajo de cuidados: algunas reflexiones desde la sociología”, Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 31, nº 1, pp. 91-113.

Colectivo IOE(1996) Tiempo social contra reloj. Las mujeres y la transformación en los usos del tiempo, Madrid: Instituto de la Mujer.

Cordoni,E. (1993) “Las mujeres cambian los tiempos”, Cuadernos deRelaciones Laborales, n° 2, pp. 221-237.

Craig, L.; Powel, A. (2011) “Non-standard work schedules, work-family balance and the gendered division of childcare”, Work, employment and society, vol 25, nº 2, pp. 274–291.

Crespo, E.; Prieto, C.; Serrano, A. (coords.)  (2009)Trabajo, subjetividad y ciudadanía. Paradojas del empleo en una sociedad en transformación, Madrid: Editorial Complutense.

Crompton R. et al. (2005): "Attitudes, women’s employment and the domestic division of labour", Work Employment & Society, vol. 19, nº 2, p. 213-233.

Crompton, R. (ed.) (1999) Restructuring gender relations and employment. The decline of male breadwinner, Oxford: Oxford University Press.

Daly, M.; Lewis, J. (2011) “El concepto de ‘social care’ y el análisis de los estados de bienestar contemporáneos”,  en Carrasco- Borderías-Torns (2011).

De la Fuente, Maria (coord.) (2008) Polítiques locals dels temps. Gènere, ciutat i benestar quotidià. Barcelona: ICPS.

Donnelly, K. et al. (2016) “Attitudes Toward Women’s Work and Family Roles in the United States, 1976–2013”, Psychology of Women Quarterly,  vol. 40, nº 1, p. 41-54. Disponible en : http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0361684315590774

Doti Sani, G.M. (2014) “Men’s Employment Hours and Time on Domestic Chores in European Countries”, Journal of Family Issues, Vol. 35, º 8, pp. 1023– 1047.

DurÁn, M.A. (2006) El valor del tiempo, Madrid: Espasa.

Durbin, S.; Tomlinson, J. (2010) “Female part-time managers: networks and career mobility”. Work, employment and society, vol. 24, nº 4, pp. 621-640.

Elías, N. (1997) Sobre el tiempo, Madrid: FCE.

Eldén, S.; Anving, T. (2016) “New Ways of Doing the 'Good' and Gender Equal Family: Parents Employing Nannies and Au Pairs in Sweden”, Sociological Research Online, 21 (4), 2. Disponible en : http://www.socresonline.org.uk/21/4/2.html

Estévez-Abe, M.; Hobson, B. (2015). Outsourcing domestic (care) work: The politics, policies and political economy. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, vol. 22, nº 2, pp.133–146. Disponible en: https://academic.oup.com/sp/article/22/2/133/1676815

Eurostat (2006) “How is the time of women distributed in Europe?” Statistics in Focus. Populations and Social Conditions, nº 4.

Folbre, N (2011) “Medir los cuidados. Género, empoderamiento y la economía de los cuidados” en Carrasco;  Borderías; Torns (2011) pp. 278-304.

Fraisse, Geneviève (2000): “Servidumbre, servicios de proximidad y democracia” en M. Maruani, Ch. Rogerat, T. Torns, Las nuevas fronteras de la desigualdad. Barcelona: Icaria, pp. 227-232.

Gallo, E.; Scrinzi, F. (2016) “Outsourcing Elderly Care to Migrant Workers: The Impact of Gender and Class on the Experience of Male Employers”, Sociology, vol. 50, nº2, pp. 366-382. Disponible en: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0038038515573688

Gardiner, J. (2000) ‘Rethinking self-sufficiency: employment, families and welfare’, Cambridge Journal of Economics, 24(6), pp. 671–689.

Gelambí, M. (2001) “Polítiques públiques i relacions de género: les polítiques d’igulatat entre homes i dones a Catalunya”, en Gomà- Subirats (coords), Govern i polítiques públiques a Catalunya (1980-2000). Autonomia i Benestar. Barcelona, Universitat de Barcelona – Servei de publicacions Universitat Autònoma de Barcelona.

Godfrey, M. (2003) Employement dimensions of Decent Work: Trade-off and complementarities. Discussion paper. Ginebra, International Institute for Labour Studies. DP/148.

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/86/en/3/EF1086EN.pdf

Gregory, A.; Milner, S. (2009) “Editorial: Work–life Balance: A Matterof Choice?” Gender, Work and Organization. Vol. 16 No. 1, pp. 1-13. Disponible en:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0432.2008.00429.x/epdf

Guo, J.; Gilbert, N. (2012): “Public Attitudes and Gender Policy Regimes: Coherence andStability in Hard Times”. Journal of Sociology & Social Welfare, vol. XXXIX, nº 2. pp. 163-181.

Hook, J. L. (2015). Incorporating 'class' into work-family arrangements: Insights from and for Three Worlds. Journal of European Social Policy, 25(1), 14-31. Disponible en: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0958928714556968

Hufton, o.-Kravaritou, y. (1999) Gender and the use of time, La Haya: Kluwer Law Int.

Ingold, J., Etherington, D. (2013) “Work, welfare and gender inequalities: an analysis of activation strategies for partnered women in the UK, Australia and Denmark”, Work, employment and society, vol. 27, º 4, pp. 621–638.

Jenson, J. (2012) “The new maternalism: What has happened to women in social policy design?” Ponencia presentada en “Deconstructing and Reconstrucing Mother: Regulating Motherhood in International and Comparative Perspective”. ISERP Columbia University.

Jenson, Jane (2014) “Displacing equality discourse. Three policy directions underpinning the resilience of gender inequalities”. Texto base para la intervención en la International Conference Revisioning Gender. Complex inequalities and gender dimensions, celebrada en Estocolmo. Disponible en: http://www.sociology.su.se/polopoly_fs/1.180669.1403009397!/menu/standard/file/Jenson%20For%20Revisioning%20Gender%2006-14.pdf

Kan M.Y.; Sullivan, O., & Gershuny, J. (2011). Gender Convergence in Domestic Work: Discerning the Effects of Interactional and Institutional Barriers from Large-scale Data. Sociology, 45(2): 234-251.

Karamessini, M. Rubery, J. (2014) “The Challenge of Austerity For Equality. A consideration of eight European countries in the crisis”, Revue de  l'OFCE, vol. 2, nº133, pp. 15-39. Disponible en : http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=REOF_133_0015

Leccardi, C. (1996) “Rethinking socialtime, feminist perspectives”. Time and Society, 5(2): 169-186.

Leccardi, C. (2002): “Tiempo y construcción biográfica en la “sociedad de la incertidumbre”: reflexiones sobre las mujeres jóvenes”. NÓMADAS, nº 16, pp. 42-50.

               Disponible en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105117941004&idp=1&cid=374512

Legarreta, Matxalen (2008) “El tiempo donado en el ámbito doméstico: reflexiones para el análisis del trabajo doméstico y los cuidados”, Cuadernos de relaciones laborales, 26 (2): 45-69

Letablier, M. T. (2007) "El trabajo de "cuidados" y su conceptualización en Europa", en C. Prieto (ed.), Trabajo, género y tiempo social, Madrid, Hacer-UCM.

Lewis,J. (2001) “The decline of the male breadwinner model: implications for work and care”, en  Social politics, 8 (2). pp.152-169

Lewis, J. (2008) “Gender and welfare state change”, en S.Leibfried- S. Mau, (eds.) Welfare states: construction, deconstruction, reconstruction, Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Lewis, J. (2009) Work–family balance, gender and policy, Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Lewis, J. (2011) “Género,envejecimiento y el ‘nuevo pacto social’: la importancia de desarrollar un enfoque holístico de las políticas de cuidados”, en Carrasco; Borderías; Torns (2011).

Lewis, j. (ed.) (1998) Gender, social care andwelfare state restructuring in Europe, Aldershot: Ashgate.

LOMBARDO, E.; VERLOO, M. (2010) La "interseccionalidad" del género con otras desigualdades en la política de la Unión Europea. Revista Española de Ciencia Política nº 23, pp. 11-30. Disponible en: 

http://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37496

Lurol, M.; Pélisse, J. (2002) « Les 35 heures des hommes et des femmes » Travail, genre et sociétés, nº 8, p. 167-192.

Lyon, D; Glucksmann, M. (2008): “Comparative Configurations of Care Work across Europe”. Sociology, nº 42 (1), pp. 101-118.

Lyonette, C.,  Kaufman, G., Crompton, R. (2011) “ ‘We both need to work’: maternal employment, childcare and health care in Britain and the USA”,  Work, employment and society, vol 25, nº 1, pp. 34–50.

Macinnes, j. (2005), "Diez mitos sobre la conciliación de la vida laboral y familiar", Cuadernos de Relaciones Laborales nº 23, vol 1.pp. 35-71.

Maruani, M.; Rogerat, C.; Torns, T. (dirs.) (2000) Las nuevas fronteras de la desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado de trabajo, Barcelona: Icaria.

Moss, P. (Ed.) (2004) Care workin Europe. Current understanding and future directions, Informe consolidado en http://144.82.35.228/carework/uk/reports/index.htm.

Mückenberger,U. (2011). Local Time Policies in Europe. Time & Society 20(2), 241-273

Nakano Glenn, E.  (2000)  Creating a caring society Contemporary Sociology, Vol. 29, No. 1, pp. 84-94

O’Reilly, J.; Nazio, T. (2014) “Compromising conventions: Attitudes of dissonance and Indifference towards full-time Maternal employment in Denmark, Spain, Poland and the UK”, Work, employment and society, vol. 28, nº 2, pp. 168–188.

Perrons, D. (2005) “Gender mainstreaming and Gender Equality in the New (market) Economy: an Analysis of Contradictions”, Social Politics nº 12, pp. 398-411.

Perrons, D. (2009) Women and Gender Equity in Employment Patterns, progress and challenges. IES Working Paper: WP23.

Plantenga,J.; Remery, C. y Rubery, J. (2008) Gender mainstreaming of employment policies. A comparative review of 30 European countries.  Disponible en:

  ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2059&langId=en.

Prieto, C. (2007) “De la "perfecta casada" a la "conciliación de la vida familiar y laboral" o la querelle des sexes en la modernidad española”, en C. Prieto (ed.) Trabajo, género y tiempo social, Barcelona-Madrid: Editorial Hacer - Editorial Complutense.

Prieto, C. (eds) (2015)Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad espanyola. Madrid: Ediciones Cinca.

Quintana, Inma. (2010) Polítiques urbanes del temps. Marc conceptual i operatiu. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Quintana, Inma (2011) Les polítiques dels nous usos del temps en els municipis petits de la província deBarcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Ranson, G. (2012) “Men, Paid Employment and Family Responsibilities: Conceptualizing the ‘Working Father”, Gender, Work and Organization, vol. 19, No. 6, pp. 741-761.

Rubery, J., Figuereido, H., Smith, M., Grimshaw, M., fagan, C. (2004) “The ups and downs of Europeangender equality policy”, Industrial Relations Journal, vol. 35 nº 6, pp. 603-628.

Rubery, J.; Urwin, P. (2011) “Bringing the employer back in: why social care needs a standard employment relationship”, Human Resource Management, vol. 21, nº 2, pp. 122–137.

Rubery, J, Rafferti, A. (2013) “Womenand recession revisited”, Work, employment and society, vol. 27, nº 3, pp. 414–432.

Sandor, E. (2011) Part-time work in Europe, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Disponible en:

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2010/86/en/3/EF1086EN.pdf

Siim, B. (2000) Gender and citizenship politics and agency in France, Britain and Denmark, Cambridge: Cambridge University Press.

Simonazzi, Annamaria (2009)“Care regimes and national employment models”. Cambridge Journal of Economics, 33 (2), pp. 211-232.

Singly, F. de (1999) Une construction sociologique des temps maternel et paternel, a Hufton – Kravaritou  (eds.)

Tobío, C. (2005) Madres que trabajan: dilemas y estrategias, Madrid: Cátedra.

Thomas, C. (1993): “De-constructing concepts of care”, Sociology, 27 (4), pp. 649-669. [versión en castellano en Carrasco, Borderías y Torns (2011) El trabajo de cuidados]

Torns, T. - Miguélez, F (coords.) (2000) Tiempo y ciudad, Barcelona:Consell Econòmic i Social de Barcelona.

Torns, T. (2001) “El tiempo de trabajo de las mujeres: entre la invisibilidad y la necesidad”, en Carrasco, C. (ed.) Tiempos, trabajos y género, Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 133-147..

Torns, T. (2005) “De la imposible conciliación a los permanentes malos arreglos”, Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 23, vol. 1, pp. 15-33.

Torns, T. (2008) "Tiempos de trabajo, tiempos de vida", Gaceta sindical: reflexión y debate, nº. 10, pp. 253-274.

Torns, T. (2008): "El trabajo y el cuidado: cuestiones teórico-metodológicas desde la perspectiva de género", en Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales, nº 15, pp. 53-73.

Torns, T.  (2004) “Las políticas de tiempo: un reto para las políticas de bienestar”,en Revista andaluza de trabajo y relaciones laborales,nº13.

Torns, T., Borràs, V., Carrasquer, P. (2003-2004) “La conciliación de la vida laboral y familiar: ¿un horizonte posible?”, Sociología del Trabajo, nº50, pp.111-137.

Torns, T.;  Miguélez, F.; (coords.) (2006) “El tiempode trabajo. Balanç d’actuacions a la Unió Europea”, en CESB-NUST, Noves organitzacions del tiempo de trabajo, Barcelona: Consell Econòmic i Social de Barcelona-Ajuntament de Barcelona.

Torns, T.; Borràs, V.; Moreno, S.; Recio, C. (2008) “Las actuaciones sobre el tiempo de trabajo”, Sociología del Trabajo nº 63.

Torns, T.; Carrasquer, P. (1999) “El perquè de la reproducció”, Papers, nº 59.

Torns, T.; Carrasquer, P.; Parella, S.; Recio, C. (2007) Les dones i el treball a Catalunya: Mites i certeses, Barcelona: ICD.

Torns, T.; Borràs, v.; Moreno,s.; Recio, c. (2012) "El trabajo de los cuidados: un camino para repensar el bienestar", PAPELES  de relaciones ecosociales y cambio global, nº 119, pp. 93-102.

Torns, T.; Recio, c. (2012) "Las desigualdades de género en el mercado de trabajo: entre la continuidad y latransformación", Revista de Economía Crítica, nº14, segundo semestre, pp. 178-202.

 

 (*) La Programació detallada del mòdul disponible al campus virtual inclou una bibliografia específica per a cada tema i sessió