Logo UAB
2020/2021

Gender Studies: New Sexualities / New Textualities

Codi: 44032 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sara Martín Alegre
Correu electrònic:
Sara.Martin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Nivell C2 d'anglès, i interés combinat en els estudis de Gènere i les pel·lícules d'animacio per infants. Participar en els debats a classe és imprescindible.

Objectius

Objectius: El curs “Gender Studies: New Sexualities / New Textualities” estudia la representació cultural i literària del gènere identitari prenent com a punt de partida l'impacte del feminisme dels anys 1960s i 70s i, molt especialment, la Teoría Queer dels anys 1990s i les seves variants actual. Si us plau, pren nota: el 2020-21 analitzarem el gènere al cinema d'animació infantil.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos crítics sobre la literatura postmoderna anglesa, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris postmoderns que representen el gènere identitari en la Literatura Anglesa de la segona meitat del S.XX
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic del gènere identitari en la segona meitat del S. XX en relació amb la Literatura Anglesa postmoderna
 8. Llegir i analitzar la representació literària i cultural postmoderna en llengua anglesa del gènere identitari en la segona meitat del S. XX
 9. Presentar oralment en anglès temes i textos relacionats amb la recerca avançada de la literatura anglesa postmoderna vinculada a la identitat de gènere
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text literari en llengua anglesa postmodern, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica, provinents dels Estudis de Gènere

Continguts

Continguts: Reflexió sobre la teorització del gènere en els Estudis de les Dones, els Estudis de Gènere, els Estduis Queer i els Estudis de les Mascunilitats mitjançant l'anàlsis d'una sèrie de ficcions (novel·les, relats, cinema, sèries) dins el gènere de les ficcions infantins. Si us plau, pren nota: el 2020-21 analitzarem un seguit de pel·lícules d'animació infantils.

Metodologia

Activitats

Total hores = 150

Contacte: 30 (classe: seminaris, debats, anàlisi i interpretació de textos, us de fonts secundàries). Inclouen 8 hores d'activitats d'avaluació. Contacte amb el docent 100%

Supervisades 20 (despatx i campus virtual: tutories, participació al fòrum). Inclouen 11 hores d'activitats d'avaluació. Contacte amb el docent 20%

Treball autònom 100 (biblioteca, domicili: lectura i visionat de fonts primàries, localització de fonts primàries i secondàries, preparació de seminaris, redacció per avaluació). Inclouen 19 hores d'activitats d'avaluació. Contacte amb el docent 10%

 

Metodologia: aquest curs és un seminari i es basa en el debat a l'aula. Els estudiants han de: a) llegir i/o veure els textos primaris i secundaris; b) preparar notes sobre aquests textos per avançat seguint el programa; c) participar en els debats a l'aula; anar a tutories individuals si s'escau

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats a l'aula 37 1,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi propi 63 2,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Avaluació

Activitats d'avaluació (Total hores 36/150)

Entre 3 i 6 fitxes per estudiant sobre les pel·lícules assignades pel docent per participar en el volum Gender in 21st Century Animated Children’s Cinema (amb publicació al Dipòsit Digital de Documentació de la UAB, veure com exemple https://ddd.uab.cat/record/163528). Data máxima per entregar les fitxes 15 Gener 2021. 50% (19 h)

Revisió dels treballs dels companys de classe (treball oral i escrit) 20% (11 h)

Presentacions a classe individuals sobre les pel·lícules assignades 15% (4 h)

Participacióals debats a classe basats en les pel·lícules 15% (4 h)

 

Si us plau, pren nota:

L'estudiant que no compleixi els requisits de la metodologia pot suspendre el curs.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 50% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificaràamb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les provesno es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Revisió i recuperació

El format d'avalació fa molt improbable que l'estudiant pugui suspendre excepte que no entregui el treball a temps. En tot cas, els estudiants sempre poden demanar una revisió individual dels seus treballs i notes un una trobada al despatx amb el docent. Si no es pot presentar el treball a temps es pot demanar una extensió, mai més tard del 25 de Gener 2021.

Observacions

Cal llegir i/o veure tots els textos amb suficient anticipació.

És responsabilitat dels estudiants comprar, llogar o demanar en prèstec les pel·lícules que cal veure fora d'hores de classe. A l'aula només es poden mostrar escenes.

Es demana els estudiants usar llenguate no sexiste en la seva producció oral i escrita. Veure el web de la Linguistic Society of America (LSA): https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. L'ús de llenguateg no sexista és part dels criteris d'avaluació

Programa

El programa consta de 20 sessións de 90 minuts en 10 setmanes (11:30-13:00, Dimarts Dijous) = 30 hores. Les classes comencen el Dimarts 29 de Setembre i acabem el Dijous 3 de Desembre.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a classe 15% 4 0,16 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Presentacions a classe 15% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Redacció de fitxes 50% 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Revisió de treballs dels companys de classe 20% 11 0,44 4, 5, 6, 7, 10

Bibliografia

LECTURA OBLIGATÒRIA

Robinson, Victoria & Diane Richardson. Introducing Gender and Women's Studies (4th Edition). Basingstoke: Palgrave, 2015, https://www.macmillanihe.com/page/detail/Introducing-Gender-and-Womens-Studies/?K=9781137321879

LECTURA RECOMANADA

Veure la llista a https://bookauthority.org/books/best-animation-books

i en especial els llibres de https://bookauthority.org/author/Maureen-Furniss

Per un exemple del llibre que escriuem veure: Martín Alegre, Sara. Gender in 21st Century SF Cinema. https://ddd.uab.cat/record/206282

Pel meu propi treball sobre gènere veure http://gent.uab.cat/saramartinalegre