Logo UAB
2020/2021

Contexts of Instructed Second Language Acquisition (SLA)

Codi: 44031 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elisabet Pladevall Ballester
Correu electrònic:
Elisabet.Pladevall@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Elisabet Pladevall Ballester

Prerequisits

- Es requereix un nivell d'anglès de C1 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) per seguir el curs, així com coneixement d'anglès acadèmic oral i escrit.

- Es requereixen coneixements de lingüística bàsics per a poder seguir el curs.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és explorar Instructed Second Language Acquisition en diferents contextos: aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera, programes d'immersió, CLIL i EMI i programes de Study Abroad. Analitzarem el coneixement de la L2 en els parlants i els diferents tipus d'instrucció i com aquests s'adquireixen en diferents contextos. El curs també explora els factors individuals en l'aprenentatge de llengües estrangeres.

Competències

 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Resoldre problemes en entorns acadèmics i/o professionals multiculturals vinculats amb l'estudi de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, i la literatura i la cultura en aquesta llengua.
 • Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els programes CLIL tant a nivell de l'organització en el centre com de la planificació didàctica
 2. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 3. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 4. Dissenyar activitats didàctiques vinculades a un contingut no-lingüístic i adaptar-les al perfil lingüístic-cognitiu de l'alumnat en un centre d'educació primària i/o secundària
 5. Dissenyar activitats i qüestionaris per avaluar els efectes de l'ensenyament CLIL
 6. Distingir l'ensenyament CLIL dels models d'educació bilingüe i d'ensenyament de segones llengües
 7. Escriure treballs d'avançat nivell acadèmic sobre els diferents models d'educació bilingüe
 8. Explicar els avantatges i les dificultats pròpies a la implementació de l'ensenyament CLIL
 9. Explicar la relació entre els objectius cognitius i els objectius lingüístics en una unitat didàctica CLIL
 10. Explicar les diferències entre els diferents models d'avaluació dels resultats de l'aprenentatge en la classe CLIL
 11. Identificar els principis fonamentals de l'ensenyament CLIC i la seva contribució al desenvolupament del multilingüisme i la multiculturalitat
 12. Llegir de forma crítica articles acadèmics sobre les característiques de l'educació bilingüe i la implementació de l'ensenyament CLIL a Europa i a Espanya en particular
 13. Redactar una unitat didàctica CLIL, atenent als diferents tipus d'objectius en aquesta modalitat d'ensenyament
 14. Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 15. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

1. Adquisició de segones llenguës/llengües estrangeres en contextos d'instrucció.

2. El coneixement d'una segona llengua/llengua estrangera i els tipus d'instrucció.

3. Anglès com a llengua estrangera.

4. Programes de Study Abroad.

5. Programes d'immersió, CLIL i EMI.

6. Factors individuals en l'aprenentatge de llengües estrangeres.

Metodologia

Classes teòriques, sessions pràctiques, lectures guiades, recerca bibliogràfica, treballs en grup, presentacions orals.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats dirigides (classes teòriques, sessions pràctiques) 30 1,2 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades (tasques, lectures, presentacions orals) 35 1,4 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes (estudi personal, lectures, recerca bibliogràfica) 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Avaluació

Presentació oral: 20%

Examen: 40%

Treball final: 40%

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats d'avaluació.

 

Procediment de revisió de les quaificacions

Després de cada activitat d'avaluació, el professorat informarà a l'alumnat a través de Moodle sobre els procediments de revisió de qualificacions i la data d'aquesta revisió.

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà ítem per ítem amb les següents condicions:

-       L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.

-       Es recuperaran els ítems que tinguin una nota inferior a 4. Els ítems que obtinguin una nota igual o superior a 4 faran mitjana amb la nota global de l’assignatura.

-       La qualificació màxima dels ítems recuperats és de 5.

Activitats excloses de la recuperació

Les següents activitats etan excloses de la recuperació: Presentació oral

 

MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 

En cas que l'estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40% 5 0,2 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentació oral 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15
Treball final 40% 15 0,6 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15

Bibliografia

Bruton, Anthony (2013) CLIL: Some of the reasons why...and why not. System, 41: 587-597.

Csizer, Kata and Dörnyei, Zoltán (2005). Language learners' motivational profiles and their motivate learning behaviour. Language Learning, 55, 613-59.

Dalton-Puffer, Christiane (2011) Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles? AnnualReview of Applied Linguistics 31: 182-204

De Graaf, Rick and Housen, Alex (2009). Investigating the Effects and Effectiveness of L2 Instruction. In M. H.Long and C. Doughty (eds.) The Handbook of Language Teaching (pp. 726-755). Oxford: Blackwell.

De Graaff, Rick, Koopman, Gerrit Jan, Yulia Anikina and Gerard Westhoff (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(5), 603-624.

DeKeyser, Robert. (2000). The robustness of critical period effects in second language acquisition. Studies inSecond Language Acquisition, 22, 499-533.

Dornyei, Zoltán (2005). The Psychology of the Language learner: Individual Differences in Second Language. Mahwah, NJ: Erlbaum.Acquisition

Dörnyei, Zoltán (2006). Individual differences in second language acquisition. AILA Review, 19, 42-68. 

Dörnyei, Zoltán & Csizer, Kata. (1998). Ten commandments formotivating language learners. LanguageTeaching Research, 2: 203-229.

Ellis, Rod (2008). Principles of Instructed second language acquisition. CAL Digest, available athttp://www.cal.org/resources/digest/instructed2ndlang.html

Enever, Janet (Ed.). (2011). ELLiE: Early language learning in Europe. London, UK: The British Council.

Gan, Zhengdong, Humphreys, Gillian and Hamp-Lyons, Liz (2004). Understanding successful andunsuccessfulEFL students in Chinese universities. The Modern Language Journal, 88, 229-244.

Horwitz, Elaine. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21,112-126.

Johnson, Janice, Prior, Suzanne, & Artuso, Mariangela. (2000). Field dependence as a factor in second language communicative production. Language Learning, 50, 529-567.

Lambert, Craig and Oliver, Rhonda (2020). Using Tasks in Second Language Teaching: Practice in Diverse Contexts. Bristol: Multilingual Matters.

Lasagabaster, David and Sierra, Juan Manuel (2010) Immersion and CLIL in English: more differences than similarities. ELT Journal, 64/4: 367-375.

Lightbown, Patsy and Spada, Nina (2006) How Languages are Learned. 3rd Edition. Cambridge: CUP.

Loewen, Shawn (2015). Introduction to Instructed Second Language Acquisition. New York: Routledge.

Loewen, Shawn and Sato, Masotoshi (2019). The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Long, Mike (2015). Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching. Oxford: Wiley Blackwell.

Lundberg, Ingvar. (2002). Second language learning and reading with the additional load of dyslexia. Annals of Dislexia, 52.1, 165-187.

Macaro, Ernesto (2006). Strategies for language Learning and for language use: revising the theoretical framework. Modern Language Journal, 90, 320-37.

Miller-Guron, Louise, and Ingvar Lundberg (2000). Dyslexia and second language reading: Asecond bite at the apple? Reading and Writing, 12, 41-61.

Nikula, Tarja, Dafouz, Emma, Moore, Pat, and Smit, Ute (2016). Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters.

Ortega, Lourdes (2009). Understanding Second Language Acquisition, London: Hodder Education.

Philp, Jenefer., Adams, Rebecca, and Iwashita, Noriko (2014). Peer interaction and second language learning. Routledge.

Philp, Jenefer and Tognini, Rita (2009). Language acquisition in foreign language contexts and the differential benefits of interaction. IRAL-International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 47(3-4), 245-266.

Philp, Jenefer, Walter, Susan, and Basturkmen, Helen (2010). Peer interaction in the foreign language classroom: what factors foster a focus on form? Language Awareness, 19(4), 261-279.

Pladevall-Ballester, Elisabet (2019). A longitudinal study of primary school EFL learning motivation in CLIL and non-CLIL settings. Language Teaching Research 23(6), 765-786. https://doi.org/10.1177/1362168818765877

Pladevall-Ballester, Elisabet and Vallbona Anna (2016). CLIL in minimal input contexts: a longitudinal study of primary school learners’ receptive skills. System, 58, 37-48.

Pladevall-Ballester, Elisabet (2016). CLIL subject selection and young learners’ listening and reading comprehension skills. International Journal of Applied Linguistics, 26(1), 52-74  DOI: 10.1111/ijal.12079

Pladevall Ballester, Elisabet (2015). Exploring primary school CLIL perceptions in Catalonia: students’, teachers’ and parents’ opinions and expectations. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 18/1: 45-59. DOI: 10.1080/13670050.2013.874972

Robinson, Peter (2005). Aptitude and second language acquisition. Annual Review of Applied Linguistics, 25, 46-75.

Ruiz de Zarobe, Y. and M.R. Jiménez Catalán, eds. (2009). Content and Language Integrated Learning:Evidence from Research in Europe. Clevedon: Multilingual Matters

Vraciu, Alexandra and Pladevall-Ballester, Elisabet (2020). L1 use in peer interaction: exploring time and proficiency pairing effects in primary school EFL. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: 10.1080/13670050.2020.1767029