Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Codi: 43893 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eva Parrado Romero
Correu electrònic:
Eva.Parrado@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Ramón Cladellas Pros
Andres Chamarro Lusar

Equip docent extern a la UAB

Aida Castellà
Anna Viñolas
Beatriz Galilea Ballarini
Iván Bonilla Gorrindo
Jaume Martí Mora
Jesús Portillo Morillas
Miguel Córdoba Vicente
Mònica Montserrat
Oriol Mercadé Canals
Ricardo Sandoval Acevedo
Vicenç Raluy Dorca
Àlex Gordillo

Prerequisits

L'assignatura no té prerequisits.

Objectius

El mòdul té com a objectiu general que l'estudiantat adquireixi experiència professional a partir de pràctiques supervisades per professionals de la psicologia de l'esport, a través de la participació en activitats preparatòries per a la pràctica professional com a psicòleg o piscòloga de l'esport i de l'activitat física; la relació i aplicació dels coneixements teòrics previs i els adquirits en el màster en el context de pràctica aplicada; la utilització dels coneixements de metodologia i intervenció per a la col·laboració en projectes de recerca del centre, en el cas que sigui convenient.

De manera específica, les pràctiques externes professionals tenen com a objectius:

a) Ampliar, diversificar i intensificar el contacte amb la pràctica professional aplicada que ja es va iniciar durant els estudis de grau.

b) Desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió, incloent la legislació vigent.

c) Conèixer el funcionament, la dinàmica de treball i les característiques pròpies del context social i comunitari al qual donen servei.

d) Conèixer y aprendre a donar resposta a problemes deontològics propis de la pràctica professional.

e) Informar-se sobre el desenvolupament de la carrera professional i formació continuada.

f) Conèixer les competències i límits en l'exercici pràctic de la professió, que li permetin reconéixer els casos i situacions que siguin de la seva competència i saber derivar a altres professionals els casos i situacions que sobrepassin la seva capacitació professional.

Competències

 • Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 • Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en l’àmbit del rendiment esportiu i l’activitat física en relació amb la salut.
 • Conèixer els principals models d’intervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de l’esport.
 • Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 • Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a la dinàmica del treball disciplinari, interdisciplinari i multidisciplinari dels equips, centres i organitzacions esportives.
 2. Analitzar i valorar críticament les particularitats dels models per determinar el que s’ajusta millor a les necessitats d’intervenció.
 3. Aplicar sistemes d’avaluació i intervenció basats en les premisses teòriques dels principals models d’intervenció en l’àmbit de la psicologia de l’esport i de l’activitat física.
 4. Comprendre la terminologia bàsica dins de l’àmbit físic esportiu en el qual es duu a terme el treball.
 5. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 6. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 7. Proposar programes d’intervenció psicològica eficaços.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 10. Seleccionar i administrar procediments, tècniques i instruments d’avaluació del comportament, els processos cognitius i els factors psicosocials en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 11. Seleccionar i aplicar els procediments, les tècniques i els instruments d’intervenció més adequats en el context esportiu i de l’activitat física.
 12. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.
 13. Valorar les necessitats concretes dels diferents agents esportius.

Continguts

El mòdul té com objectiu general que l'estudiantat adquireixi experiència professional a partir de pràctiques supervisades per professionals de la psicologia de l'esport i de l'activitat física. En aquest sentit, l'estudiantat acudeix a un centre extern de reconegut prestigi en l'àmbit de la psicologia de l'esport, amb el qual s'ha subscrit prèviament un conveni de col·laboració. En aquest centre l'estudiantat: a) aprèn les habilitats bàsiques de la pràctica professional col·laborant directament amb un professional d'experiència reconeguda en l'àmbit; b) s'incorpora al centre i al seu equip professional, assistint en tot el procés d'intervenció aplicada relacionat amb algun dels casos reals que s'estan duent a terme.

De manera específica, els continguts que es treballaran en les pràctiques que es duran a terme són els següents:

 • Participació en activitats preparatòries per a la pràctica professional com a psicòleg/psicòloga de l'esport i de l'activitat física.
 • Relació i aplicació dels coneixements teòrics previs i els adquirits en el màster en el context de pràctica aplicada.
 • Utilització dels coneixements de metodologia i intervenció per a la col·laboració en projectes d'investigació i d'intervenció del centre, en el cas que sigui convenient.
 • Assistència a seminaris dels equips professionals del centre.
 • Redacció d'informes diagnòstics i d'intervenció

Metodologia

Les Activitats Dirigides consisteixen en:

 • Sessions de presentació de casos pràctics
 • Seminaris

Les Activitats Supervisades consisteixen en:

 • Pràctica presencial en entorn esportiu
 • Tutoria

Les Activitats Autònomes consisteixen en:

 • Elaboració de la memòria de pràctiques
 • Lectura d'articles i informes d'interès

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13
Sesions de presentació de casos pràctics 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Tipus: Supervisades      
Pràctica presencial en entorn esportiu 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tutoria 80 3,2 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la memòria de pràctiques 40 1,6 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13
Lectura d'articles o informes d'interès 30 1,2 2, 4, 8, 9

Avaluació

Els tutors del centre seran qui avaluaran el desenvolupament, l'assistència i compliment de l'horari de les pràctiques establert, l'actitud, disposició, i nivell d'aprenentatge del estudiantat d'acord als següents procediments:

a) Memòria, portafoli o un altre format alternatiu de treball escrit (60%). El citat document inclourà la descripció del centre, les característiques i desenvolupament de les pràctiques amb les tasques, experiències i aprenentatge realitzat. Així mateix, la capacitat de reflexió i crítica sobre el propi treball i de l'experiència de les pràctiques en general, amb referències i annexos pertinents. És un document que ha de reflectir les competències d'aprenentatge previstes per a aquesta activitat formativa.

b) Informe del tutor de pràctiques del centre (20%).

c) Altres procediments d'avaluació complementaris (presentacions, pòsters, discussions en grup, etc.) (20%).

Per a poder considerar que l'alumnat ha superat les pràctiques externes, cal que: acompleixi amb les sessions i horaris de pràctiques establerts; lliuri la memòria de pràctiques dins del període establert; assoleixi els resultats d'aprenentatge establerts al mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i/o participació en seminaris i activitats programades 20 0 0 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13
Informe del Tutor 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Memòria de Pràctiques 60 0 0 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13

Bibliografia

La bibliografia a consultar es correspondrà a l'especificada per cada centre de pràctiques.