Logo UAB
2020/2021

Experiències Professionals en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Codi: 43892 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Capdevila Ortis
Correu electrònic:
Lluis.Capdevila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent extern a la UAB

- Aida Castellà
- Andrea Pérez
- Anna Merayo
- Beatriz Galilea
- Catarina Sousa
- Edu Morelló
- Fernando Gimeno
- Jaume Martí
- Pere Alastrué
- Vicenç Raluy
Guillermo Pérez
Josep Font

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L’objectiu d’aquest mòdul és que l’estudiant conozca diferents experiències professionals en l’àmbit de la psicologia de l’esport i de l’activitat física. En el mòdul que s’interpreta al voltant de 15 professionals amb experiència acreditada, fent un coneixement a l’alumnat diferents aspectes rellevants en la seva tracció, com: els seus estudis i formació; la seva tracció professional, destacant els aspectes més rellevants del CV relacionats amb la disciplina; la dedicació professional relacionada actualment amb la disciplina, detallant el tipus de tarea, el temps de dedicació; l’enfoc teòric i metodològic; el detalle d’altres experiències professionals més impactants o innovadores; o les satisfaccions / insatisfaccions en la pràctica professional.

Competències

 • Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 • Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en l’àmbit del rendiment esportiu i l’activitat física en relació amb la salut.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Conèixer els principals models d’intervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de l’esport.
 • Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament intervencions en psicologia de l’esport dutes a terme des d’enfocaments teòrics diferents.
 2. Analitzar les conseqüències de la pràctica esportiva en la salut i el benestar dels esportistes i practicants d’activitat física.
 3. Avaluar els efectes d’intervencions psicològiques i identificar deficiències en el disseny de les intervencions.
 4. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 5. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Seleccionar les tècniques d’intervenció més adequades per fer intervencions psicològiques en l’àmbit de l’esport i de l’activitat física.
 9. Sintetitzar el paper dels diferents processos psicològics en el rendiment i en l’abandonament esportiu d’esportistes adults.
 10. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.
 11. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

Diferentes profesionales explicarán su experiencia a partir del siguiente guión:

 1. Estudios y formación.
 2. Trayectoria profesional, destacando los aspectos más relevantes del CV relacionados con la disciplina.
 3. Dedicación profesional actual relacionada con la disciplina, detallando el tipo de tarea, el tiempo de dedicación.
 4. Enfoque teórico y metodológico.
 5. Detalle de aquellas experiencias profesionales más impactantes o innovadoras.
 6. Satisfacciones / insatisfacciones en la práctica profesional.
 7. Detallar un estudi de cas real aplicant la tècnica d’intervenció preferida.

Metodologia

La metodologia de l'assignatura es basarà en el desenvolupament coordinat d'una sèrie d'activitats (dirigides, supervisades i autònomes) que guiaran l'estudiant cap a l'assoliment dels resultats d'aprenentatge.

Activitats dirigides:

Les sessions de docència dirigida de l'assignatura consistiran en classes magistrals virtuals sincròniques per part dels professors i en la presentació d'informes per part dels alumnes.

Activitats supervisades:

Seguiment dels treballs dels alumnes de forma virtual.

Activitats autònomes:

Estudi. Confrontació del material proporcionat a la classe magistral amb els capítols dels manuals de la matèria i amb els articles recomanats. Elaboració d'esquemes i resums. Elaboració escrita d'informes sobre les experiències professionals presentades a les sessions.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases magistrales y presentación de trabajos. 35 1,4 2, 4, 6, 8, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories sobre els treballs 10 0,4 1, 3, 5, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles i informes d'interès. Elaboració de treballs i informes 98 3,92 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es durà a terme a partir de 3 evidències d'aprenentatge.

EV1: Informe-resum sobre les exposicions a classe, amb un valor del 40% de la qualificació final

EV2: Portafoli de l'estudiant, amb informes i treballs sol·licitats sobre les experiències professionals presentades a classe. Té un valor del 40% de la qualificació final.

EV3: Intervenció en les sessions presencials, amb un valor del 20% de la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Intervencions en les sessions 20% 3 0,12 5, 6, 9, 11
Lliurament de treballs / informes 40% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 8
Portafoli de l'estudiant 40% 2 0,08 3, 7, 9, 10, 11

Bibliografia

Anderson, M. B. (2000). Doing sport psychology. Champaign, Il.: Human Kinetics.

 

Cox, R.H. (2009). Psicología del deporte. Conceptos y sus aplicaciones (6ª Ed). Madrid : Ed. Panamericana.

 

Dosil, J. (2006) (Ed.). The sport psychologist´s handbook. John Wiley & Sons: Chichester.

 

Horn, T. (2008) (Ed.). Advances in sport psychology. Champaign, Il.: Human Kinetics.

 

Rotella, B. y Cullen, B. (1999). El golf es el juego de la confianza. Madrid: Tutor.

 

Weinberg, R.S. y Gould,D. (2010). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico (4ª Ed). Madrid:Editorial Panamericana.

 

Williams, J.M. & Krane, V. (2015). (Eds.) Applied Sport Psychology. (7 Ed.). McGraw Hill. Nueva York.