Logo UAB
2020/2021

Entrenament Psicològic en Esports Específics

Codi: 43890 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316214 Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Emili Palmí i Guerrero
Correu electrònic:
Desconegut

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

En consultes individuals per catalanoparlants

Equip docent

Jesús Portillo Morilas

Equip docent extern a la UAB

Alex Gordillo
Alex Latinjak
Aurelio Olmedilla
Carles Ventura
Caterina Sousa
Eduardo Amblar
Eva Molleja
Joan Palmi
Joan Vives
Jordi Renom
Josep Font
Pep Marí

Prerequisits

Els propis del Master

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant conegui les característiques bàsiques de diferents esports i les propostes d'intervenció psicològica per a cadascun d'ells. L'estudiant tindrà clar, a partir dels coneixements adquirits en els mòduls anteriors, un model base d'intervenció que s'adaptarà a cadascuna de les característiques i requeriments esportius. En primer lloc, es realitza una classificació d'esports en funció dels diferents nivells de relació (tipus de pista, nombre de participants, característiques dels implements, col·laboració i / o oposició, necessitats de rendiment). En segon lloc, es valoren els sistemes d'avaluació psicològica més usuals aplicats a diferents esports, i finalment es desenvolupen diferents intervencions professionals aplicades a esports amb diferents característiques.

Competències

 • Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 • Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en l’àmbit del rendiment esportiu i l’activitat física en relació amb la salut.
 • Avaluar l’efectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment esportius.
 • Conèixer els principals models d’intervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de l’esport.
 • Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 • Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 2. Interpretar els resultats obtinguts en el procés d’avaluació per millorar futures intervencions.
 3. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 6. Resumir i sintetitzar de manera crítica els models d’intervenció psicològica aplicables a diferents esports.
 7. Resumir i sintetitzar de manera crítica les característiques de diferents esports.
 8. Seleccionar les tècniques més adequades per desenvolupar intervencions en diferents esports i diferents poblacions.
 9. Seleccionar les variables i els instruments més adequats per avaluar l’efectivitat de la intervenció en diferents esports.
 10. Sintetitzar el paper dels diversos factors que influeixen en el rendiment de diferents esports.
 11. Sintetitzar el paper dels diversos factors que influeixen en la iniciació de diferents esports.
 12. Sintetitzar el paper dels diversos factors que influeixen en l’abandonament esportiu de diferents esports.
 13. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips interdisciplinaris.

Continguts

* Models d'intervenció en psicologia del rendiment esportiu.

* Classificació d'esports (Pista petita, camp, col.laboració, oposició, col.laboració-oposició.
* Sistemes d'avaluació psicològica en esports específics
* Intervencia psicològica en esports específics:

     - Hípica  - Hoquei patins.   - Basquet   - Futbol   - Tennis   - golf   - Vela   -E. Motor   - Atletsime   

Metodologia

- Les activitats dirigides consisteixen en classes magistrals i la presentación oral de treballs.

- Les activitats supervisades consisteixen en tutories que pot sol·licitar.

- Les activitats autònomes consisteixen en la lectura d’articles científics i d’informes d’interès, en l’elaboració de treballs i informes, i en l’estudi personal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases magistrals 48 1,92 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Activitats Autònomes 123 4,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

- Els estudiants entreguen els treballs/ informes on fan el rsum i comentari crític de totes les seeions del módul (individualment/ parelles).

- Els estudiants realitzen una prova escrita a l'aula a partir de l'estudi personal dels continguts impartits en les classes magistrals i dels dossiers facilitats pels professors.

- En l'apartat de valoració de la practica es destinarà uns minuts a qualificar el grau d'assoliment dels continguts de cada sessió.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i valoració de practiques aula 20% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Entrega de treballs/informes 40% 2 0,08 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Proves escrites 40% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Anderson, M. B. (2000). Doing sport psychology. Champaign, Il.: Human Kinetics.

Anderson, A.C., Knowles, Z. i Gilbourne, D. (2004). Reflective practice for Sport psychologist: concepts, models, practical implications, and thoughts on dissemination. The Sport Psychologist 18, 188-203.

Cox, R.H. (2009). Psicología del deporte. Conceptos y sus aplicaciones (6ª Ed). Madrid : Ed. Panamericana.

Dosil, J. (2006) (Ed.). The sport psychologist´s handbook. John Wiley & Sons: Chichester.

Horn, T. (2008) (Ed.). Advances in sport psychology. Champaign, Il.: Human Kinetics.

Palmi,J. i Riera,J. (2017). Las competencias del deportista para el rendimiento. Cuadernos de Psicología del Deporte,17(1), 13-18. 

Riera,J., Caracuel,J.C.,Palmi,J. i Daza,G.(2017). Psychology and Sport: The athlete’s self skills. APUNTS Educación Física y deportes, 127(1), 82-93

Rotella, B. y Cullen, B. (1999). El golf es el juego de la confianza. Madrid: Tutor.

Weinberg, R.S. i Gould,D. (2010). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico (4ª Ed). Madrid:Editorial Panamericana.

Weinberg, R.S. i Gould,D. (2015), Fundations of Sport and Exercise Psychology. 6 th Ed. (Cap.11-16). Cloth Pass/Kycd: Human kinetics.

Williams, J.M. i Krane, V. (2015). (Eds.) Applied Sport Psychology. (7 Ed.). McGraw Hill. Nueva York.