Logo UAB
2020/2021

Treball de Fi de Màster

Codi: 43780 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María Pilar Sánchez Gijón
Correu electrònic:
Pilar.Sanchez.Gijon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Ramon Piqué Huerta
Manuel Mata Pastor
María Pilar Sánchez Gijón
Olga Torres Hostench
Antoni Oliver González
Adrià Martín Mor

Prerequisits

Haver cursat o estar cursant els mòduls anteriors del màster.

Objectius

L'objectiu del mòdul és que l'estudiant adquireixi els coneixements i les capacitats per a l'elaboració  d'un treball de recerca de fi de màster en l'àmbit de les tecnologies de la traducció o en la investigació en tecnologies.

Competències

 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic.
 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Dissenyar i dur a terme treballs d'investigació sobre tecnologies de la traducció sent capaç d'aplicar mètodes d'investigació adequats i proposar solucions de millora.
 • Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 • Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aportar idees originals i novedoses a la comunitat investigadora.
 2. Concebre un procés d'investigació en algun dels àmbits de la traductologia.
 3. Detectar mancances en el disseny de les eines (interfície, flux de treball, etc.), en els processos de traducció tradicionals i automatitzats.
 4. Dur a terme anàlisis crítiques i síntesi d'idees noves en algun dels àmbits de la traductologia.
 5. Dur a terme processos complets de traducció en equip integrant fluxos de treball complexos.
 6. Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 7. Identificar i ser capaç de preveure problemes i solucions associats als diversos tipus de projectes de traducció i a les seves fases associades.
 8. Planificar les fases i recursos per dur a terme un procés d'investigació en algun dels àmbits de la traductologia.
 9. Prendre decisions argumentades i informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 12. Seleccionar els mètodes d'investigació adequats a cada objecte d'investigació.
 13. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 14. Utilitzar la documentació pertinent per a un procés d'investigació en algun dels àmbits de la traductologia.

Continguts

Elaboració del Treball de Fi de Màster d'acord amb les instruccions detallades que proporciona la coordinació.

Metodologia

Tutories
Elaboració de la memòria del Treball de Fi de Màster

Lectura de llibres/articles/informes d'interès
Estudi autònom
Elaboració d'informes/treballs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives a l'aula 0 0
Tipus: Supervisades      
Activitats formatives supervisades pels docents 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Activitats formatives fetes per l'alumne de manera autònoma fora de l'aula 225 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

80% Memòria escrita del Treball de Fi de Màster, dividit en:

 • 5% Projecte
 • 5% Lliurament I
 • 5% Lliurament II
 • 65% Lliurament definitiu

20% Defensa del Treball de Fi de Màster

Normativa d'avaluació de la FTI
(COAT 18/01/2018)

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.
La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’unaquarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa del Treball de Fi de Màster 20% 0 0 1, 6, 10, 11
Memòria escrita 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

La bibliografia dependrà de l'àmbit del TFM. A continuació s'ofereix bibliografia bàsica de consulta.

Creswell, J. W. (2014). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 3ª ed. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE.

Diaz Fouces, O., García González, M. (eds.) (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Flick, U. (2007a). Designing qualitative research. Londres [etc.]: SAGE.

Flick, U. (2007b). Managing quality in qualitative research. Los Angeles: SAGE.

Flick, U. (2009). An Introduction to qualitative research. Londres [etc.]: SAGE.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kenny, D. (2009). Corpora. Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 59-62). Londres: Routledge.

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2016). Tradumàtica: Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo Editorial.

O’Hagan, M. (2009). "Computer-aided translation (CAT)". Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 48-51). Londres: Routledge.

Oliver, A. (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: UOC.

Oliver, A.; Moré, Q. (2007). Les tecnologies de la traducció. Barcelona: UOC.

Ping, K. (2009). "Machine translation". Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 162-168). Londres: Routledge.

Saldanha, G. & O'Brien, S. (2013). Research methodologies in translation studies. Manchester: St Jerome.

Somers, H. (ed.) (2003). Computers and translation: A translator’s guide. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

RojoLópez, A. M. (2013). Diseños y métodos de investigación en traducción. Madrid: Síntesis.

Saldanha, G., & O’Brien, S. (2013). Research Methodologies in Translation Studies. Manchester, UK : St. Jerome Publishing.

Van Peer, W., Hakemulder, J., & Zyngier, S. (2012). Scientific methods for the humanities. Amsterdam [etc.] : Benjamins.

Williams, J.; Chesterman, A. (2002). The map: a beginner's guide to doing research in translation studies. Manchester: St. Jerome.