Logo UAB
2020/2021

Automatització de la Traducció

Codi: 43775 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ramon Piqué Huerta
Correu electrònic:
Ramon.Pique@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Ramon Piqué Huerta
María Pilar Sánchez Gijón
Marta Dalmau González
Adrià Martín Mor

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L'objectiu principal del mòdul és adquirir els coneixements i les habilitats fonamentals de l'ús de recursos tecnològics, generals i específics, en el procés digitalitzat de la traducció. 

Els objectius concrets de l'assignatura són:

 • Identificar les fases i tasques en la digitalització del procés de traducció.
 • Descriure les eines i recursos utilitzables en les tasques de la digitalització del procés de traducció.
 • Adquirir les habilitats bàsiques en l’ús dels sistemes de gestió i d'edició de traduccions (SGET).
 • Adquirir les habilitats bàsiques en l’ús de les bases de dades terminològiques (BDT).
 • Adquirir el coneixement i la pràctica en l'ús del sistema de gestió i d'edició de traduccions SDL Trados Studio.
 • Adquirir el coneixement i la pràctica de la traducció de productes digitalitzats.

Competències

 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic.
 • Conèixer i utilitzar els recursos especialitzats per documentar-se sobre aspectes temàtics propis de les tecnologies de la traducció.
 • Corregir i revisar una traducció d'acord amb els estàndards de qualitat de la indústria.
 • Dissenyar i dur a terme treballs d'investigació sobre tecnologies de la traducció sent capaç d'aplicar mètodes d'investigació adequats i proposar solucions de millora.
 • Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Usar de manera eficient programes per a la traducció i la correcció assistides

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies per a una eficient documentació i recerca terminològica.
 2. Avaluar la fiabilitat de fonts de documentació.
 3. Conèixer els diferents mètodes i recursos per a la recerca en algun dels àmbits de la traductologia en l'àmbit de les tecnologies de la traducció.
 4. Corregir i revisar traduccions pròpies i de tercers en el context d'un flux de treball professional.
 5. Crear i gestionar bases de dades terminològiques.
 6. Crear i gestionar memòries de traducció.
 7. Crear i gestionar recursos lingüístics en servidor.
 8. Definir els fonaments de les tecnologies de la traducció.
 9. Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 10. Oferir una traducció que compleixi amb els requisits del client i la situació de traducció.
 11. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 13. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 14. Usar de manera eficient les eines i els motors de cerca.

Continguts

 • Fonaments del procés digitalitzat de la traducció. Docent: Ramon Piqué (català).
 • Introducció als sistemes de gestió i d'edició de traduccions (SGET). Docent: Pilar Sánchez Gijón (anglès).
 • Introducció al sistema SDL Trados Studio. Docent: Marta Dalmau (català).
 • Introducció a la traducció de productes digitalitzats. Docent: Adrià Martín (català).
 • Bases de dades terminològiques (BDT). Docent: Marta Dalmau (castellà).

Metodologia

Classes teòriques
Seminaris
Classes de resolució de problemes/casos/exercicis
Pràctiques a l'aula
Lectura de llibres/articles/informes
Estudi autònom
Elaboració d'informes/treballs

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives a l'aula 37 1,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Activitats formatives supervisades pels docents 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Activitats formatives fetes per l'alumne de manera autònoma fora de l'aula 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

10% Assistència i participació
20% Control de coneixements pràctics. Docent: Ramon Piqué
30% Lliurament d’informes/treballs sobre el procés de traducció de productes digitals. Docent: Adrià Martín
30% Control de coneixements pràctics sobre SDL Trados. Docent: Marta Dalmau
10% Control de coneixements pràctics sobre bases de dades terminològiques. Docent: Marta Dalmau

 

Normativa d'avaluació de la FTI
(COAT 18/01/2018)

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.
La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Control de coneixements pràctics 65% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Lliurament d'informes/treballs 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Diaz Fouces, O., García González, M. (eds.) (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kenny, D. (2009). Corpora. Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 59-62). Londres: Routledge.

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2016). Tradumàtica: Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo Editorial.

O’Hagan, M. (2009). "Computer-aided translation (CAT)". Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 48-51). Londres: Routledge.

Oliver, A. (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: UOC.

Oliver, A.; Moré, Q. (2007). Les tecnologies de la traducció. Barcelona: UOC.

Ping, K. (2009). "Machine translation". Dins: Mona Baker i Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 162-168). Londres: Routledge.

Somers, H. (ed.) (2003). Computers and translation: A translator’s guide. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.