Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Màster

Codi: 43626 Crèdits: 30
Titulació Tipus Curs Semestre
4315555 Egiptologia OB 2 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Cervelló Autuori
Correu electrònic:
Josep.Cervello@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Francesc Josep de Rueda Roige
Marc Orriols Llonch
Miguel Angel Molinero Polo
Andrés Diego
Jose Lull Garcia
Lucía Díaz-Iglesias Llanos
Jordi Vidal Palomino
Joan Oller Guzman

Equip docent extern a la UAB

Francisco Bosch Puche
Juan Carlos Moreno García

Prerequisits

Per cursar aquest mòdul és imprescindible haver cursat els quatre mòduls del primer any del màster i estar cursant simultàniament (o haver cursat ja, en edicions anteriors del màster) els dos mòduls del segon any.

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul del màster és doble:

1) Capacitar l'estudiant per l'ús dels mètodes i tècniques del treball científic en egiptologia, facilitar-li el coneixement i l'accés als instruments i fons bibliogràfics i webgràfics propis de la disciplina (repertoris de fonts, obres de referència, literatura primària i secundària...) i introduir-lo en la història de la disciplina i en els principals debats teòrics i metodològics del passat i del present. Aquestes habilitats i coneixements s'impartiran en el marc de la matèria Metodologia de la recerca egiptològica.

2) Tutoritzar la confecció del Treball de Fi de Màster de l'estudiant, que consistirà en l'elaboració d'un article egiptològic d'alta especialització, d'unes 40 pàgines de extensió màxima i amb un aparell crític ben organitzat i desenvolupat, que podrà consistir tant en un detallat estat de la qüestió sobre una problemàtica egiptològica determinada com en un treball de recerca original sobre un tema concret. En ambdós casos, la temàtica serà definida de comú acord entre l'estudiant i el professor tutor del treball. El TFM comportarà necessàriament a més l'ús dels mètodes i tècniques del treball egiptològic i de les TIC, l'anàlisi directa de fonts textuals, iconogràfiques i/o arqueològiques, i la consulta de repertoris de fonts, obres de referència en la disciplina i literatura primària i secundària.

Competències

 • Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada en base a fonts històriques i culturals.
 • Aplicar els mètodes i tècniques del treball egiptològic i utilitzar els principals instruments i repertoris bibliogràfics, sèries i revistes, obres de referència i corpora de textos, diccionaris i enciclopèdies egiptològics.
 • Llegir, traduir, analitzar gramaticalment, interpretar críticament i editar textos de l'egipci antic, l'egipci mitjà, neoegipcis i coptes de diferents gèneres i sobre diferents suports.
 • Organitzar i planificar els continguts d'un treball de recerca (article, monografia) i/o d'una exposició oral (classe, comunicació, conferència).
 • Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Processar i discriminar informació, confeccionar catàlegs i repertoris de fonts textuals o materials, preparar bases de dades bibliogràfiques i científics.
 • Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Reconèixer i valorar problemàtiques sociològiques o ecològiques com el gènere, l'alteritat, la multiculturalitat, la identitat, l'estrangeria o les relacions entre les societats humanes i el medi, responent a les inquietuds de la societat del nostre temps.
 • Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació com en el treball científic i divulgatiu.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
 2. Analitzar críticament una problemàtica científica determinada en base a fonts històriques i culturals.
 3. Analitzar críticament una teoria, una obra o un plantejament egiptològic amb vistes al debat científic.
 4. Aplicar els mètodes propis de la investigació egiptològica en les seves diferents subdisciplines.
 5. Citar correctament per les seves sigles les fonts textuals, arqueològiques o iconogràfiques d'acord amb la seva procedència, ubicació o catàleg de publicació.
 6. Confeccionar una bibliografia crítica d'un determinat tema o problema egiptològic.
 7. Conèixer els principals recursos egiptològics on-line (webs i bases de dades) i obtenir informació de la xarxa distingint continguts críticament.
 8. Editar de manera crítica textos jeroglífics i hieràtics.
 9. Estructurar un treball d'investigació egiptològica, confeccionar el seu aparell crític.
 10. Exposar l'estat de la qüestió d'un determinat tema o problema egiptològic.
 11. Llegir críticament bibliografia egiptològica.
 12. Manejar amb soltesa el software de composició de textos jeroglífics.
 13. Manejar els diferents repertoris bibliogràfics, textuals i arqueològics, els principals corpora de textos i les principals sèries i revistes especialitzades en ús en egiptologia.
 14. Organitzar i planificar els continguts d'un treball de recerca (article, monografia) i/o d'una exposició oral (classe, comunicació, conferència).
 15. Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 16. Processar i discriminar informació, confeccionar catàlegs i repertoris de fonts textuals o materials, preparar bases de dades bibliogràfiques i científics.
 17. Processar informàticament textos jeroglífics i coptes.
 18. Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 19. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 20. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 21. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 22. Reconèixer i valorar problemàtiques sociològiques o ecològiques com el gènere, l'alteritat, la multiculturalitat, la identitat, l'estrangeria o les relacions entre les societats humanes i el medi, responent a les inquietuds de la societat del nostre temps.
 23. Ressenyar críticament llibres o articles egiptològics especialitzats.
 24. Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació com en el treball científic i divulgatiu.

Continguts

MATÈRIA: METODOLOGIA DE LA RECERCA EGIPTOLÒGICA

7,5 crèdits ECTS

Profs. Josep Cervelló i Marc Orriols

Del 19 d'octubre de 2020 al 25 de gener de 2021

DLL 18:00-20:00 h.

 

PROGRAMA

1) Historia de la Egiptología. Principales corrientes teóricas, epistemológicas y metodológicas en filología, historia e historia de la cultura egipcias. La investigación egiptológica hoy: principales corrientes y líneas. La Egiptología en España.

2) La Egiptología en Egipto. Principales instituciones, bibliotecas y museos. Principales misiones durante los siglos XIX y XX. Principales misiones actuales. La Egiptología fuera de Egipto. Principales universidades, instituciones, bibliotecas, museos y exposiciones.

3) El problema de la transcripción de los nombres propios y de términos diversos a nuestras lenguas.

4) El trabajo egiptológico (I): edición de textos (jeroglíficos, hieráticos; epigráficos, sobre papiro, sobre ostraca…).

5) El trabajo egiptológico (II): publicación de fuentes arqueológicas e iconográficas.

6) El trabajo egiptológico (III): la misión sobre el terreno. Técnicas auxiliares: la datación, la cerámica, análisis de artefactos y ecofactos (datos geológicos y paleobiológicos), la arquitectura, la restauración, la fotografía, el dibujo.

7) Informática y Egiptología. Procesamiento de textos jeroglíficos: JSesh. Fuentes de transliteración y copto. Introducción a las Técnicas de la Información y la Comunicación (TIC). Programas para el procesamiento de fotografías y para la realización de dibujos, planos y mapas. Bases de datos y principales recursos egiptológicos online. Confección de presentaciones en Power-point.

8) La bibliografía egiptológica: principales repertorios bibliográficos (AEB, OEB, PM); principales repertorios de fuentes; enciclopedias y diccionarios enciclopédicos; gramáticas y diccionarios de la lengua; series y revistas especializadas.

9) La publicación egiptológica: cómo elaborar un texto egiptológico especializado. Sistema tradicional y sistema americano. Confección de la bibliografía. Confección del aparato crítico. Corrección de pruebas. Edición de un volumen colectivo (actas de congresos, homenajes, etc.). La reseña bibliográfica.

10) Investigación, publicación y calidad. Indexación y categorías de revistas especializadas. Principales listas de revistas de humanidades nacionales e internacionales. Índice de impacto. Indicios de calidad de libros (editoriales, publicación en el extranjero, traducciones, número de citas, reseñas...). El curriculum vitae.

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER

22,5 crèdits ECTS

Profs.: tots els del màster

Qualsevol dels professors del màster pot tutoritzar un TFM.

Vegeu el document "Orientaciones para la confección del TFM del Máster de Egiptología".

Metodologia

Vegeu el document "Orientaciones para la confección del TFM del Máster de Egiptología".

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials de metodologia teòriques i pràctiques 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Tipus: Autònomes      
Elaboració i presentació pública del treball de fi de màster 660 26,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluació

IMPORTANT

En cas que, per raons sanitàries, les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran mitjançant fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, prèvia constatació que tots els estudiants disposen de connexió a la xarxa i poden accedir a la plataforma.

 

Els exercicis de la matèria Metodologia de la recerca egiptològica consistiran en:

1) Exercicis d'ús de repertoris de fonts i d'instruments bibliogràfics especialitzats.

2) Breu treball sobre una institució egiptològica.

3) Breu treball sobre una missió arqueològica a Egipte de primera importància.

4) Exercicis de confecció de bibliografia i aparell crític.

5) Exercicis amb el processador de textos jeroglífics i altres software d'ús en egiptologia.

6) Edició de textos egipcis en escriptura jeroglífica i hieràtica, sobre papir, òstracon o epigràfics.

7) Una ressenya bibliogràfica.

Atès que aquests exercicis tenen com a objetiu fonamental preparar l'estudiant per a la confecció del TFM, s'avaluaran en essència a partir del propi TFM. Per aquesta raó, a efectes de la nota final del mòdul, se'ls assigna un pes específic de tan sols un 5%.

Pel que fa al Treball de Fi de Màster, s'avaluarà:

a) L'originalitat i qualitat dels continguts, l'argumentació i l'estructura i el tractament de les fonts textuals, iconogràfiques i arqueològiques (50%);

b) La qualitat de la bibliografiail'aparell crític (40%);

c) La presentació oral pública amb suport de les TIC (10%).

 

Normativa UAB sobre elplagi en les activitats d'avaluació

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’una activitat d’avaluació, es qualificarà amb un 0 aquesta activitat d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Les qualificacions dels exàmens, les proves breus o els treballs podran ser revisades en seu de tutoria personal, en les hores de tutories dels professors.

 

Procés de recuperació

Per aprovar el mòdul cal aprovar totes les activitats d'avaluació (exàmens, proves breus o treballs). Els professors fixaran les dates en què caldrà repetir o lliurar de nou aquestes activitats, si és el cas. Aquestes dates no seran mai posteriors a un mes des de la data de la prova o lliurament.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” si no ha realitzat més del 30% de les activitats d’avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis de la matèria "Metodologia de la recerca egiptològica" 5% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23
Treball de Fi de Màster 95% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

Bibliografia bàsica inicial

Cervelló Autuori, J. Escrituras, lengua y cultura en el antiguo Egipto. Bellaterra: Edicions UAB, 20162.

Da Riva,R.; Vidal, J. (eds.) Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del s. XIX y principios del s. XX. Barcelona: Bellaterra, 2015 (articles de Marsal, Cervelló Autuori i Moreno García).

Davies, V.; Laboury, D. (eds.) The Oxford Handbook of Egyptian Epigraphy and Paleography. Oxford: Oxford U.P, 2020.

Hornung, E. Introducción a la egiptología. Estado, métodos, tareas. Madrid-Barcelona: Trotta-Edicions de la UB, 2000.

Lloyd, A.B. (ed.) A Companion to Ancient Egypt. 2 vols. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

Sauneron, S. La egiptología. Vilassar de Mar: Oikos Tau, 1971 (ed. orig. París: PUF, 1968).

Valbelle, D. L’Égyptologie. París: PUF, 1994.

Verbovsek, A.; Backes, B.; Jones, C. (eds.) Methodik und Didaktik in der Ägyptologie. Herausforderungen eines kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsels in den Altertumswissenschaften. Munich: Wilhelm Fink, 2011 (especialment articles de Dieleman, Winand, Angenot, Baines i Eyre).

Vegeu el document "Orientaciones para la confección del TFM del Máster de Egiptología".