Logo UAB
2020/2021

Especialització Egiptològica: Historia i Civilització

Codi: 43625 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4315555 Egiptologia OB 2 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Lull Garcia
Correu electrònic:
Jose.Lull@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Marc Orriols Llonch
Jose Lull Garcia

Equip docent extern a la UAB

Francisco Bosch Puche
Juan Carlos Moreno García

Prerequisits

Per cursar aquest mòdul, cal haver cursat prèviament els mòduls "Història i civilització egípcia I" i "Història i civilització egípcia II" del primer curs del màster.

Objectius

El mòdul té per objectiu que l'estudiant s'especialitze en història i civilització egípcia a partir de l'estudi crític de les fonts epigràfiques, arqueològiques i iconogràfiques, de l'anàlisi de la literatura especialitzada sobre els temes abordats, de l'ús dels principals repertoris i instruments bibliogràfics i tècnics de la disciplina egiptològica, i a partir del coneixement dels principals mètodes i corrents teòrics d'anàlisi en egiptologia.
 
Com a objectius generals:
 
1) Conèixer la història d'Egipte des de finals del Segon Període Intermediari fins a l'Època Romana, a partir de la interpretació de les fonts arqueològiques, iconogràfiques i textuals i parant especial atenció als fenòmens socials i ideològics. 
2) Analitzar l'administració, la societat i l'economia egípcies, observant en especial la situació d'Egipte durant el Regne Nou. 
3) Reflexionar sobre qüestions de sociologia i gènere (vida, sexualitat, identitat, violència), de manera que l'estudiant, a través de textos, iconografia i restes arqueològiques, conegui com vivia i es desenvolupava l'individu en societat a l'antic Egipte. 
4) Analitzar els pressupostos teòrics i metodològics amb els quals s'aborda l'estudi d'aquests continguts.

Competències

 • Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada en base a fonts històriques i culturals.
 • Contextualitzar l'evolució historicocultural d'Egipte en el marc més ampli de la Mediterrània oriental i del Pròxim Orient i valorar les sincronies entre la civilització egípcia i les altres civilitzacions de l'Antiguitat.
 • Descriure l'evolució historicocultural de l'antic Egipte, a partir de l'anàlisi crítica de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques.
 • Descriure la geografia física i humana, la geologia, els recursos naturals i la climatologia d'Egipte des de l'inici de l'Holocè fins als nostres dies.
 • Fonamentar l'epistemologia i la metodologia de la historiografia egiptològica i valorar les diferents corrents historiogràfiques pròpies de la disciplina.
 • Interpretar críticament textos com fonts històriques i culturals.
 • Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Reconèixer i valorar problemàtiques sociològiques o ecològiques com el gènere, l'alteritat, la multiculturalitat, la identitat, l'estrangeria o les relacions entre les societats humanes i el medi, responent a les inquietuds de la societat del nostre temps.
 • Reflexionar críticament sobre qüestions sociològiques i antropològiques d'actualitat en Egiptologia.
 • Treballar en equip amb especial sensibilitat per la interdisciplinarietat.
 • Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació com en el treball científic i divulgatiu.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
 2. Analitzar críticament la problemàtica històrica de les relacions entre Egipte i el món bíblic.
 3. Analitzar críticament una problemàtica científica determinada en base a fonts històriques i culturals.
 4. Aplicar l'anàlisi crítica de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques a la reconstrucció de la història d'Egipte des del Regne Nou fins a l'Època Grecoromana i la fi de la civilització faraònica.
 5. Demostrar que coneix la història d'Egipte del Regne Nou.
 6. Demostrar que coneix la història d'Egipte des de la caiguda del Regne Nou fins a l'Època Grecoromana i la fi de la civilització faraònica.
 7. Descriure els diferents estaments i àmbits socials egipcis i l'organització administrativa de l'Estat faraònic en les diferents etapes de la seva història, a partir de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques i des dels últims models d'anàlisi en aquestes matèries.
 8. Descriure les principals xarxes d'intercanvi i comerç internacionals al Pròxim Orient de l'Edat del Bronze Final i l'Edat del Ferro i la seva significació històrica i cultural.
 9. Identificar els trets definidors de les concepcions i pràctiques identitàries i de gènere de l'antic Egipte centrades en l'individu: edat, intimitat, sexualitat, marginació.
 10. Identificar els trets definidors de les concepcions i pràctiques identitàries i de gènere de l'antic Egipte centrades en la societat: etnicitat, territorialitat, alteritat, estrangeria, parentiu i relacions socials i econòmiques entre individus i famílies.
 11. Identificar les noves tendències en l'enfocament dels fenòmens antropològics, de gènere i de vida privada a l'antic Egipte.
 12. Interpretar críticament fonts textuals de la història d'Egipte des del Regne Nou fins a l'Època Grecoromana.
 13. Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 14. Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 15. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 16. Reconèixer i valorar problemàtiques sociològiques o ecològiques com el gènere, l'alteritat, la multiculturalitat, la identitat, l'estrangeria o les relacions entre les societats humanes i el medi, responent a les inquietuds de la societat del nostre temps.
 17. Reflexionar sobre la problemàtica de les relacions societat humana-medi, de l'explotació dels recursos i de les bases econòmiques de la civilització aquestes matèries.
 18. Relacionar la història d'Egipte amb les cultures del seu entorn geogràfic des del Regne Nou fins a l'Època Grecoromana.
 19. Treballar en equip amb especial sensibilitat per la interdisciplinarietat.
 20. Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació com en el treball científic i divulgatiu.
 21. Valorar les noves tendències historiogràfiques relacionades amb l'estudi de la societat i l'economia egípcies.

Continguts

Breu descripció de continguts del mòdul

Història d'Egipte des del Regne Nou fins a l'Època Grecoromana, a partir de la interpretació de les fonts arqueològiques, iconogràfiques i textuals i prestant especial atenció als fenòmens socials, polítics i diplomàtics, així com a les relacions d'Egipte amb les civilitzacions del Mediterrani oriental i del Pròxim Orient i d'África (Núbia) durant el I mil·lenni a.C. i a la incorporació d'Egipte en l'imperi d'Alexandre i en el món hel·lenístic i romà i la progressiva desarticulació dels fonaments de la civilització faraònica. La societat egípcia: estaments socials i organització dels àmbits socials (elits, comunitats urbanes, comunitats aldeanes). El parentiu, la família extensa i el clientelisme. L'Estat faraònic: estructura i funcionament de l'administració. Geografia, ecologia, economia i geopolítica a l'antic Egipte. Estudis de gènere: la dona en l'antic Egipte. Aspectes sociológics i antropològics: sexualitat, intimitat, identitat, territorialitat, marginació, estrangeria. Tots estos continguts són abordats des de l'especialització, és a dir, a partir de la discussió crítica dels plantejaments més recents i de les últimes tendències d'anàlisi en estes matèries.

 

 

Matèria:

HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC (DEL REGNE NOU A L'ÈPOCA GRECOROMANA)

Primera part

Del Regne Nou a la Època Saïta

7,5 crédits ECTS

Prof.: Dr. José Lull

Horari de les classes: Dimecres, de 16 a 19h.

Dies de classe: del dimecres 23 de setembre 2020 al dimecres 17 de març de 2021, excepte festes de Nadal i 3 de febrer.

Dies d'examen: dimecres 11 de novembre, dimecres 10 de febrer i dimarts 13 d'abril, se 16 a 18h.

Dies de seminari: dimecres 4 de novembre i dimecres 17 de febrer, de 10 a 14h

Tutories: dimecres de 12 a 14h, seu del IEPOA (Edifici MRA, porta 010), Requereix cita prèvia.

 

CLASSE 1 – Dimecres 23 de SETEMBRE de 2020

El Segon Període Intermedi i les dinasties tebanes del Segon Període Intermedi

 

CLASSE 2 – Dimecres 30 de SETEMBRE de 2020

L'inici de la dinastia XVIII, de Ahmose a Tuthmosis II

 

CLASSE 3 – Dimecres 7 d'OCTUBRE de 2020

Hatshepsut: Gran Esposa Real, Regent i Faraó

 

CLASSE 4 – Dimecres 14 d'OCTUBRE de 2020

Tuthmosis III a Tuthmosis IV

 

CLASSE 5 – Dimecres 21 d'OCTUBRE de 2020

Amenhetep III

 

CLASSE 6 – Dimecres 28 d'OCTUBRE de 2020

Amenhetep III

 

CLASSE 7 – Dimecres 4 de NOVEMBRE de 2020

Cas d'estudi: La transició política de Amenhetep III a Amenhetep IV / Akhenaton

 

CLASSE 8 – Dimecres 11 de NOVEMBRE de 2020

EXAMEN Primer examen (classes 1-7 i lectures obligatòries). De 16 a 18h.

 

CLASSE 9 – Dimecres 18 de NOVEMBRE de 2020

Amarna i Akhenaton

 

CLASSE 10 – Dimecres 25 de NOVEMBRE de 2020

La diplomàcia vista a través de les cartes dels grans reis

 

CLASSE 11 – Dimecres 2 de DESEMBRE de 2020

Cas d'estudi: La transició de Akhenaton a Tutankhamon

 

CLASSE 12 – Dimecres 9 de DESEMBRE de 2020

Cas d'estudi: cronologia de finals de la dinastia XVIII

 

CLASSE 13 – Dimecres 16 de DESEMBRE de 2020

El començament de la dinastia XIX amb Ramsés I i Seti I

 

CLASSE 14 – Dimecres 13 de GENER de 2021

Ramsés II i Merenptah

 

CLASSE 15 – Dimecres 20 de GENER de 2021

Cas d'estudi: El final de la dinastia XIX: de Seti II a Tausert

 

CLASSE 16 – Dimecres 27 de GENER de 2021

Els Pobles de la Mar

 

CLASSE 17 – Dimecres 10 de FEBRER de 2021

EXAMEN Segon examen (classes 9-16 i materials obligatoris).

 

CLASSE 18 – Dimecres 17 de FEBRER de 2021

Cas d'estudi: El final de la dinastia XX i la wHm mswt

 

CLASSE 19 – Dimecres 24 de FEBRER de 2021

La dinastia XXI

 

CLASSE 20 – Dimecres 3 de MARÇ de 2021

La dinastia XXII i XXIII

 

CLASSE 21 – Dimecres 10 de MARÇ de 2021

La dinastia  XXIV i XXV

 

CLASSE 22 – Dimecres 17 de MARÇ de 2021

La dinastia XXVI

 

 

Matèria:

HISTORIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC (DEL REGNE NOU A L'ÈPOCA GRECOROMANA)

Segona part:

De l'Egipte Persa a l'Egipte Grecoromà

2,5 crèdits ECTS

Prof.: Dr. Francisco Bosch Puche

De l'3 al 14 de maig de 2021, L, M, X, J i V de 16:00 a 18:00 h. Tutories: L, M, X, J i V de 15:00 a 16:00 h., seu de l'IEPOA (Edifici MRA, portes 010 i 011)

 

1. La Primera Dominació Persa (Dinastia XXVII) [classes 1 i 2: 03-04/05/2021]

2. Les últimes dinasties indígenes (Dinasties XXVIII-XXX) [classe 3: 05/05/2021]

3. La Segona Dominació Persa (Dinastía XXXI)[classe 4 (primera part) : 06/05/2021]

4. La conquesta d'Alexandre el Gran i la Dinastia Argéada [classes 4 (segona part) , 5 i 6: 06-07 i 10/05/2021]

5. L'Egipte ptolemaic [classes 7, 8 i 9: 11-13/05/2021]

6. Aegyptus, província romana [classe 10: 14/05/2021]

 

 

Matèria:

QÜESTIONS DE SOCIOLOGIA I GÈNERE (VIDA, SEXUALITAT, IDENTITAT, VIOLÈNCIA)

2,5 crèdits ECTS

Prof.: Dr. Marc Orriols i Llonch

Horari: Dilluns de 16 a 17:30 h, del 21 de SETEMBRE de 2020 al 25 de GENER de 2021

Tutories: Dilluns de 12 a 14 h.

 

CLASSE 1 - DILLUNS 21 SETEMBRE 2020

Estudis de gènere i Egiptologia

 

CLASSE 2 - DILLUNS 28 SETEMBRE I 1 OCTUBRE 2020

La fertilitat i l'embaràs

 

CLASSE 3 - DILLUNS 19 I 26 OCTUBRE 2020

El naixement

 

CLASSE 4 -DILLUNS 2 I 9 NOVEMBRE 2020

La concepció de la infància i la lactància

 

CLASSE 5 - DILLUNS 16 NOVEMBRE 2020

Els rituals de pas de la pubertat

 

CLASSE 6 - DILLUNS 23 NOVEMBRE 2020

La poesia eroticoamorosa

 

CLASSE 7 - DILLUNS 30 NOVEMBRE I 7 DESEMBRE 2020

L'home i la dona: els rols de gènere

 

CLASSE 8 - DILLUNS 14 I 21 DESEMBRE 2020

El matrimoni i la família

 

CLASSE 9 - DILLUNS 11 I 18 GENER 2021

Les relacions sexuals

 

CLASSE 10 - DILLUNS 25 GENER 2021

La vellesa i la mort

 

 

Materia:

HISTÒRIA SOCIAL I ECONÒMICA DE L'ANTIC EGIPTE

2,5 crèdits ECTS

Prof.: Dr. Juan Carlos Moreno García

Horari: De dilluns a divendres, del 19 al 30 d'abril de 2021, de 18 a 20h.

El curs versarà sobre l'organització de l'espai en l'Egipte faraònic, els problemes d'interpretació derivats d'un ús parcial de la cartografia ("fronteres", "sobiranies", "estats", etc.), la utilització de l'espai per grups socials diversos i les estratègies emprades per cadascun (pastors, nòmades, la pròpia monarquia faraònica, etc.). També s'abordarà l'existència de pols alternatius de poder establerts en certes zones de la Vall del Nil (especialment l'Egipte Mitjà) i com les seues estratègies perseguixen el control dels fluxos de riquesa que travessen Egipte, de vegades reconeixent l'autoritatdels faraons i en altres casos perseguint una major autonomia política. En definitiva, els continguts del curs se situen en l'encreuament entre la història social, econòmica, política i geopolítica.

PROGRAMA DE LES CLASSES: 

Primera setmana (19-23 abril): geografia física, paisatges construïts, espais diferenciats i xarxes de circulació;

Segona setmana (26-30 abril): espais i poblacions, usos del territori, conflictes identitats, captura de circuits comercials.

Metodologia

El treball personal de l'alumne consistirà en:

a) Estudi.

b) Lectures obligatòries, realització de treballs i pràctiques, preparació d'exposicions a classe, exercicis de traducció i anàlisi de fonts textuals, exercicis d'interpretació de fonts iconogràfiques i arqueològiques, estudis de cas, lectura crítica de bibliografia, consulta de repertoris de fonts i dels principals instruments bibliogràfics i obres de referència de la disciplina.

Qualsevol activitat presencial que per les circumstàncies no poguera realitzar-se, es realitzarà en manera on-line.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials teòriques i pràctiques Debats guiats, seminaris i/o activitats en grup 100 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Exàmens 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Estudi Treball personal del alumne 235 9,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

La qualificació final del mòdul serà la mitjana ponderada de les notes finals de les quatre matèries que el composen (en funció del seu creditatge).

 

HISTÒRIA DE l'EGIPTE FARAÒNIC (DEL REGNE NOU A L'ÈPOCA GRECOROMANA)

Primera part: Del Regne Nou a l'Època Saïta

Es realitzarà per mitjà de 3 exàmens, 2 seminaris i 5 anàlisis breus de fonts primàries

Exàmens:

1- DIMECRES 11 de NOVEMBRE de 2020: classes 1-7 i lectures obligatòries. De 16 a 18h.

2- DIMECRES 10 de FEBRER de 2021: classes 9-16 i materials obligatoris inclosos. De 16 a 18h.

3- DIMARTS 13 d'ABRIL de 2021: classes 18-22 i materials obligatoris inclosos. De 16 a 18h.

Cada examen valdrà un 20% de la nota total.

 

Seminaris :

Es dedicaran a discutir qüestions històriques concretes, tenint en compte una bibliografia obligatòria. Es tindrà en compte la participació de l'alumne. L'alumne serà preguntat i també es valorarà la capacitat de discussió i debat. Cada seminari tindrà un valor del 10% de la nota total.

-Seminari 1: Dimecres 4 de novembre de 2020

La classe es dividirà en dos grups. El primer participarà de 10 a 12 i el segon de 12 a 14h.

Tema central: Va haver-hi “corregència” entre Amenhetep III i Amenhetep IV-Akhenaton?

 -Seminari 2: Dimecres 17 de febrer de 2020

La classe es dividirà en dos grups. El primer participarà de 10 a 12 i el segon de 12 a 14h, en ordre contrari al primer seminari.

Tema central: Quan i per què es produeix la “supressió” del PSA Amenhetep? quin paper exerceixen personatges com el PSA Amenhetep, Panehesi, Paiankh i Herihor?

 

Anàlisi de fonts primàries:

Els alumnes han de formar grups de 3 persones com a màxim. Al llarg del curs s'entregaran fins a 5 peces (dibuixos o fotografies de peces egípcies) que hauran d'analitzar tant pel seu contingut iconogràfic com epigràfic. Els treballs no hauran d'estendre's més de dues pàgines (incloent la peça, comentaris, traduccions, anàlisis i bibliografia). Qüestions importants a resoldre: la cronologia més precisa de la peça, fases d'ús (si tinguera modificacions), comprensió de la iconografia, situar el seu possible origen (localitat i tipus d'estructura a la qual va poder pertànyer), etc., és a dir, donar un sentit complet a la peça.

Des del moment del lliurament de la peça cada grup tindrà dues setmanes de termini per a entregar el treball. El valor total d'aquests treballs serà d'un 20% del total de l'assignatura.

 

1- Mostra de la peça (30 setembre 2020) – lliurament de l'anàlisi 14 d'octubre 2020

2- Mostra de la peça (21 octubre 2020) – lliurament de l'anàlisi 4 novembre 2020

3- Mostra de la peça (18 novembre 2020) – lliurament de l'anàlisi 2 desembre 2020

4- Mostra de la peça (10 febrer 2021) – lliurament de l'anàlisi 24 febrer 2021

5- Mostra de la peça (24 febrer 2021) – lliurament de l'anàlisi 10 març 2021

 

2ª Part: Del Egipte persa al Egipte grecorromà

 

• Assistència i participació en classe / comentari de lectura obligatòria [Johnson, 1974 (10%)
[La lectura ha de realitzar-se amb anterioritat a l'inici del període lectiu.] 
 
• Activitat pràctica: traducció d'un text egipci i comentari (20%)
[Les instruccions per a aquesta activitat es detallaran el primer dia de classe i l'alumne disposarà d'una setmana per a realitzar-la (data de lliurament: 10 de maig de 2021).] 
 
• Tutoria en xicotets grups: estudi i discussió de les titulatures reals dels Ptolomeos (20%)
[El primer dia de classe s'establiran els grups per a la tutoria i s'explicarà com ha de preparar-se i com es desenvoluparà; les tutories tindran lloc al llarg de la segona setmana lectiva.] 
 
• Examen final (50%)
[Tindrà lloc acabat el període lectiu; la seua data es fixarà d'acord amb l'alumnat i l'equip docent.]
 

 

QÜESTIONS DE SOCIOLOGIA I GÈNERE (VIDA, SEXUALITAT, IDENTITAT, VIOLÈNCIA) 

Treball de curs: 50 % (Lliurament: DILLUNS 18 gener 2021)

Assistència i participació en classe: 10%

Exàmens:

-Primer parcial 20 % (DILLUNS 23 novembre 2020)

-Segon parcial 20 % (DILLUNS 25 gener 2021)

 

HISTÒRIA SOCIAL I ECONÒMICA DE L'ANTIC EGIPTE

Consistirà en l'elaboració d'un breu treball final inspirat bé en un problema històric precís bé en la lectura i comentari d'un article significatiu. 

Data de lliurament: fins al 10 de juny.
 

La participació activa a classe (preguntes, lectures de les obres proposades, etc.) contribuirà també a la qualificació final.

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Les qualificacions dels exàmens, les proves breus o els treballs podran ser revisades en seu de tutoria personal o virtual, en les hores de tutories dels professors.

 

Procés de recuperació

Per aprovar el mòdul cal aprovar les quatre matèries que el composen. En cas que un alumne no superi una o més matèries, els professors fixaran les dates de les eventuals proves de recuperació o de lliurament dels eventuals treballs. Aquestes dates no seran mai posteriors a un mes des de la data de la prova o lliurament originals.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 exàmens QÜESTIONS DE SOCIOLOGIA I GÈNERE: 50% 0 0 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21
3 exàmens HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC Primera part: Del Regne Nou a l'Època Saïta : 60% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 21
Activitat pràctica: traducció d'un text egipci i comentari HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC Segona part: De l'Egipte Persa a l'Egipte Grecoromà : 20% 0 0 1, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21
Assistència i participació en classe / comentari de lectura obligatòria HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC Segona part: De l'Egipte Persa a l'Egipte Grecoromà : 10% 0 0 1, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21
Examen final HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC Segona part: De l'Egipte Persa a l'Egipte Grecoromà : 50% 0 0 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15
Treball de curs, Assistència i participació en classe QÜESTIONS DE SOCIOLOGIA I GÈNERE: 60% 0 0 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Treball i participació activa HISTÒRIA SOCIAL I ECONÒMICA DE L'ANTIC EGIPTE: 100% 0 0 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21
Treballs en grup HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC Primera part: Del Regne Nou a l'Època Saïta : 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21
Tutoria en xicotets grups: estudi i discussió de les titulatures reials dels Ptolomeus HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC Segona part: De l'Egipte Persa a l'Egipte Grecoromà : 20% 0 0 1, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20

Bibliografia

Matèria:

HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC (DEL REGNE NOU A L'ÈPOCA GRECOROMANA)

Primera part:

Del Regne Nou a l'Època Saïta

7,5 crédits ECTS

Prof.: Dr. José Lull

 

Manuals de consulta:

Parra, J. M. (coord.), El antiguo Egipto (Madrid: Marcial Pons, 2009).

 

CLASSE 1 – 23 de SETEMBRE de 2020
El Segundo Período Intermedio y las dinastías tebanas del Segundo Período Intermedio
 
Bibliografía relacionada:
Goedicke, H., Studies about Kamose and Ahmose (Baltimore: Halgo, 1995).
Marée, M. (ed.), The Second Intermediate Period (Thirteenth-Seventeenth Dynasties). Current Research, Future Prospects, OLA 192 (Lovaina: Peeters, 2010).
Ryholt, K., The Political Situation in Egypt During the Second Intermediate Period, C. 1800-1550 B.C. (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997).
 
CLASSE 2 – 30 de SETEMBRE de 2020
El inicio de la dinastía XVIII, de Ahmose a Tutmosis II
 
Bibliografía relacionada: 
Al-Ayedi, A. R., The Liberation War: The Expulsion of the Hyksos from Egypt (Ismailia: Obelisk, 2008).
Barbotin, C., Âhmosis et le début de la XVIIIe dynastie (París: Pygmalion, 2008).
Goedicke, H., Studies about Kamose and Ahmose (Baltimore: Halgo, 1995).
 
CLASSE 3 – 7 OCTUBRE de 2020
Hatshepsut: Gran EsposaReal, Regente y Faraón
 
Bibliografía relacionada:
Laboury, D.,  “How and Why Did Hatshepsut Invent the Image of Her Royal Power?”, en José M. Galán, Betsy M. Bryan, and Peter F. Dorman (eds.) Creativity and Innovation in the Reign of Hatshepsut, SAOC 69, (Chicago: The Oriental Institute, 2014).
Roehring, K. H. et alii, Hatshepsut, from Queen to Pharaoh (Nueva York: MMA, 2005)
 
CLASSE 4 – 14 OCTUBRE de 2020
Tutmosis III a Tutmosis IV
 
Bibliografía relacionada:
Bryan, B. M., The Reign of Thutmose IV (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991).
Cline, E. H. y D. O’Connor (eds.), Thutmose III. A New Biography (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2009).
Der Manuelian, P., Studies in the Reign of Amenophis II (Gerstenberg: HÄB, 1987)
Maruéjol, F., Thoutmosis III et la corégence avec Hatchepsout (París: Pygmalion, 2007).
Redford, D.B., The wars in Syria and Palestine of Thutmose III, (Leiden: Brill, 2003).
Roehring, K. H. et alii, Hatshepsut, from Queen to Pharaoh (Nueva York: MMA, 2005)
 
CLASSE 5 –  21 OCTUBRE de 2020
Amenhetep III
 
Bibliografía relacionada:
O’Connor D. y E.H. Cline (eds.), Amenhotep III. Perspectives on His Reign (Michigan: The University of Michigan Press, 1998).
 
CLASSE 6 – 28 OCTUBRE de 2020
Amenhetep III
 
Bibliografía relacionada:
O’Connor D. y E.H. Cline (eds.), Amenhotep III. Perspectives on His Reign (Michigan: The University of Michigan Press, 1998).
 
CLASSE 7 – 4 de NOVEMBRE de 2020
Cas d'estudi: La transición política de Amenhetep III a Amenhetep IV / Akhenaton
 
Obligatori:
Dodson, A., “The Coregency Conundrum”, KMT 25:2 (2014)
https://www.academia.edu/8204701/The_Coregency_Conundrum 
Dorman, P.F. “The long coregency revisited: architectural and iconographic conundra in the tomb of Kheruef,” en P.J. Brand y L. Cooper. eds., Causing his Name to Live: studies in Egyptian epigraphy and history in memory of William J. Murnane (Leiden, 2009), pp. 65-82.
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/LongCoregency.pdf 
Forbes, D. “Circumstantial evidence for an Amenhotep III/IV coregency”, KMT 25:2 (2014)
Johnson, W.R. “Amenhotep III and Amarna: Some New Considerations,” JEA 82 (1996), pp. 65-82.
http://faculty.uml.edu/ethan_spanier/teaching/documents/amenhotepiiiandamarna.pdf 
Lull, J., “A Chronological Perspective on the Transition from Amenhotep III to Amenhotep IV / Akhenaten", Aula Orientalis 37-1 (2019), pp. 61-89.
https://www.academia.edu/43364646/A_Chronological_Perspective_on_the_Transition_from_Amenhotep_III_to_Amenhotep_IV_Akhenaten
Martín, F. y Bedman. T., “Proof of a ‘Long Coregency’ between Amenhotep III & Amenhotep IV found in the chapel of Vizier Amenhotep-Huy [Asasif Tomb 28] West Luxor”, KMT 25:2 (2014), pp. 17-27.
 
CLASSE 8 – 11 de NOVEMBRE de 2020 
EXAMEN 1 Primer examen (classes 1-7 i lectures obligatories). De 16 a 18h.
 
CLASSE 9 – 18 de NOVEMBRE de 2020
Amarna y Akhenaton
 
Bibliografía relacionada:
Dodson, A., Amarna Sunrise. Egypt from Golden Age to Age of Heresy (El Cairo: American University in Cairo Press, 2014)
Gabolde, M. D’Akhenatonà Toutânkhamon (París:UniversitéLumière Lyon 2, 1998)
Kemp, B., The City of Akhenaten and Nefertiti. Amarna and its People, Thames and Hudson (Londres, 2012).
Kemp, B.J., El antiguo Egipto. Anatomía de una civilización, Barcelona, 1992 [1989], cap. IV, pp. 331-402 (Amarna).
Laboury, D., Akhenatón (Madrid: La Esfera de los Libros, 2012).
 
CLASSE 10 – 25 de NOVEMBRE de 2020
La diplomacia vista a través de las cartas de los grandes reyes
 
Bibliografía relacionada:
Cohen, R., y R. Westbrook, Amarna Diplomacy (Baltimore: John Hopkins University Press, 2000)
Liverani, M., Relaciones internacionales en el Próximo Oriente antiguo, 1600-1100 a.C. (Barcelona: Bellaterra Arqueología, 2005).
Lull, J., „La diplomacia internacional en el siglo XIV a.C. a través de las Cartas de Amarna“, Red Cultural Universidad Finisterre (2020).
Rainey, A. y W.M. Scheidewind (ed.)., The El-Amarna Correspondence, HdO 110 (Leiden: Brill, 2015)
 
CLASSE 11 – 2 de DESEMBRE de 2020
Cas d'estudi: La transición de Akhenaton a Tutankhamon
 
Obligatori:
Allen, J.P. “The Amarna Succession”, en P. J. Brand y L. Cooper (eds), Causing His Name to Live: Studies in Egyptian Epigraphy and History in Memory of William J. Murnane (Leiden / Boston, 2009)
https://web.archive.org/web/20130701103124/http://cassian.memphis.edu/history/murnane/Allen.pdf 
Belmonte, J.A., “DNA, Wine and Eclipses: The Dakhamunzu Affaire”, Anthropological Notebooks 19 (2013)
http://www.iac.es/proyecto/arqueoastronomia/media/SEAC2012_Proceedings_Belmonte.pdf 
Dodson, A. “Amarna Sunset: the late-Amarna succession revisited” (2009)
https://www.academia.edu/8206029/Amarna_Sunset_the_late-Amarna_succession_revisited 
Lull, J: Video de la conferencia “La transición política entre Akhenaton, Smenkhkara, Ankhetkheperura, Neferneferuaton y Tutankhamon”. impartida en el Museo San Isidro de Madrid el 9/10/2014:
https://www.youtube.com/watch?v=MyHt5fTqyWo 
 
Bibliografía relacionada:
Krauss, R., “Eine Regentin, ein köning und eine Königin zwischen dem Tod von Achenaten und der Thronbesteigung von Tutanchaten”, AoF 34 (2007)
Gabolde, M. D’Akhenaton à Toutânkhamon (París: Université Lumière Lyon 2, 1998)
Gabolde, M. Toutankhamoun (París: Pygmalion, 2015)
Santos, J. "La identidad del rey Anj(et)jeperura… Neferneferuatón… Consideraciones sobre las evidencias epigráficas, iconográficas y arqueológicas”, Aula Orientalis 36-2 (2018), pp. 315-358.
Silverman, D.P., J.W. Wegner y J.H. Wegner, Akhenaten & Tutankhamun. Revolution & Restoration (Filadelfia: University of Pennsylvania, 2006).
 
CLASSE 12 – 9 de DESEMBRE de 2020
Cas d'estudi: cronología de finales de la dinastía XVIII 
 
Obligatori:
Van Dijk, J., “New Evidence on the Length of the Reign of Horemheb”, JARCE 44 (2008).
http://jacobusvandijk.nl/docs/JARCE_44.pdf 
 
Bibliografía relacionada:
Booth, C., Horemheb. The Forgotten Pharaoh (Chalford: Amberley Publishing, 2009).
Van Dijk, J., “Horemheb and the Struggle for the Throne of Tutankhamun”, BACE 7 (1996).
http://www.jacobusvandijk.nl/docs/BACE_7.pdf 
Dodson, A.  Amarna Sunset: Nefertiti, Tutankhamun, Ay, Horemheb and the Egyptian Counter-Reformation (El Cairo: American University Press, 2009)
Gabolde, M. Toutankhamon (París: Pygmalion, 2015).
 
CLASSE 13 – 16 de DESEMBRE de 2020
El comienzo de la dinastía XIX con Ramsés I y Seti I
 
Bibliografía relacionada:
Masquelier-Loorius, J., Séthi Ier et le début de la XIXe dynastie (París: Pygmalion, 2013).
 
CLASSE 14 – 13 de GENER de 2021
Ramsés II y Merenptah
 
Bibliografía relacionada:
Kitchen, K.A., Pharaoh Triumphant. The Life and Times of Ramesses II (1982)
Obsomer, C., Ramsès II (París: Pygmalion, 2012).
Servajean, F., Mérenptah et la fin de la XIXe Dynastie (París: Pygmalion, 2014).
 
CLASSE 15 –  20 de GENER de 2021
Caso d'estudi: El final de la dinastía XIX: de Seti II a Tausert
 
Obligatori:
Callender, V. G., “Queen Tausert and the End of Dynasty 19”, SAK 32 (2004).
Lull, J: Video de la conferencia “Damnatio Memoriae, usurpación y conflicto. Turbulencias al final de la dinastía XIX”, impartida dentro de las "VIII Jornadas de Egiptología" del IVDE (Instituto Valenciano de Egiptología) el 21 de mayo de 2016
https://www.youtube.com/watch?v=pmzxPAEEZD4&index=3&t=542s&list=PLL-SwiJiTUcgzijKe4BEDF_TY-D-EJehY 
Bibliografía relacionada:
Dodson, A., Poisoned Legacy. The Fall of the XIXth Egyptian Dynasty (El Cairo: American University in Cairo Press, 2010).
 
CLASSE 16 – 27 de GENER de 2021
Ramsés III y los Pueblos del Mar 
 
Bibliografía relacionada:
Cline, E. H. y D.O’Connor (eds.), Ramesses III. The life and Times of Egypt’s Last Hero (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2011).
Cline, E. H., 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed (Woodstock: Princeton University Press, 2014).
Dothan, T. y M. Dothan, Los Pueblos del Mar. Tras las huellas de los filisteos (Barcelona: Bellaterra Arqueología, 2002).
Lull, J., “De la Guerra de Troya a los Pueblos del Mar. Un posible contexto histórico”, Red Cultural Universidad Finisterre 37 (2018), pp. 42-53.
 
CLASSE 17 – 10 de FEBRERO de 2021
EXAMEN 2 - segon examen. Classes 9-16 i materials obligatoris.
 
 
CLASSE 18 –  17 de FEBRERO de 2021
Cas d'estudi: El final de la dinastía XX y la wHm mswt
 
Obligatori:
Lull, J., “El problema de la supresión del primer sacerdote de Amón Jmnw-htp documentación y consideraciones cronológicas”, Aula Orientalis 22 (2004).
https://www.academia.edu/3072016/El_problema_de_la_supresi%C3%B3n_del_primer_sacerdote_de_Am%C3%B3n_Amenhetep_ 
Niwinski, A. "Le passage de la XXe à la XXIIe dynastie. Chronologie et histoire politique", BIFAO 95 (1995)
https://www.ifao.egnet.net/bifao/095/15/ 
Wente, E.F. "The Supression of the High Priest Amenhotep", JNES 25:2 (1966)
https://www.jstor.org/stable/pdf/543967.pdf?refreqid=excelsior%3Aa87303c4eae8a3f331fd4b52d464d4d1 
 
Bibliografía relacionada:
Barwik, M., The Twilight of the Ramesside Egypt. Studies on the History of Egypt at the End of the Ramessside Period, Varsovia: Agade, 2011.
Dodson, A., Afterglow of Empire. Egypt from the Fall of the New Kingdom to the Saite Renaissance (El Cairo: American University in Cairo Press, 2012)
Jansen-Winkeln, K., "Das Ende des Neuen Reiches",ZÄS 119 (1992)
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/2326/1/Jansen_Winkeln_Das_Ende_des_Neuen_Reiches_1992.pdf 
Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster: Aris & Philips,1986. 
Lull, J., “Cuestiones en torno a la era wHm mswt a finales del reinado de Ramsés XI”, BAEDE 15 (2005).
https://www.academia.edu/3072065/Cuestiones_en_torno_a_la_era_wHm_mswt_a_finales_del_reinado_de_Rams%C3%A9s_XI
Lull, J., Los sumos sacerdotes de Amón tebanos de la wHm mswt y dinastía XXI (ca. 1083 – 945 a.C.), Oxford: BAR IS 1469, 2006.
Lull, J., “Algunas cuestiones cronológicas de la wHm mswt y dinastía XXI, sobre Amenhetep, Paiankh y Herihor”, Trabajos de Egiptología 5:2 (2009)
https://www.academia.edu/3095080/Algunas_cuestiones_cronol%C3%B3gicas_de_la_wHm_mswt_y_dinast%C3%ADa_XXI_sobre_Amenhetep_Paiankh_y_Herihor
Morales, J.A., "The Suppression of the High Priest Amenhotep: A Suggestion to the Role of Pahnesi", GM 181 (2001)
https://www.academia.edu/286982/The_Suppression_of_the_High_Priest_Amenhotep_A_Suggestion_to_the_Role_of_Panhesi 
Peet, T.E. "The Supposed Revolution of the High-Priest Amenhotpe under Ramesses IX", JEA 12 (1926)
http://www.jstor.org/stable/3854394?seq=1#page_scan_tab_contents 
Ridealgh, K., “A Tale of Semantics and Suppressions: Reinterpreting Papyrus Mayer A and the So-called ‘War of the High Priest’ during the Reign of Ramesses XI”, SAK 43 (2014), pp. 365-379.
https://www.academia.edu/5752384/A_Tale_of_Suppressions_and_Semantics_Reinterpreting_Papyrus_Mayer_A_and_the_So-called_War_of_the_High_Priest_during_the_Reign_of_Ramesses_XI
 
 
CLASSE 19 –  24 de FEBRERO de 2021
La dinastía XXI
 
Bibliografía relacionada:
Dodson, A., “The Transition between the 21st and 22nd Dynasties Revisited”, en The Libyan Period in Egypt. Historical and Cultural Studies into the 21st – 24th Dynasties: Proceedings of a Conference at Leiden University, 25-27 October 2007 (Lovaina: Peeters, 2009).
https://www.academia.edu/8205999/The_Transition_between_the_21st_and_22nd_Dynasties_Revisited 
Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster: Aris & Philips, 1986. 
Lull, J., Los sumos sacerdotes de Amón tebanos de la wHm mswt y dinastía XXI (ca. 1083 – 945 a.C.), Oxford: BAR IS 1469, 2006.
Lull, J. “Psusennes, primer sacerdote de Amón, y Psusennes II, rey de Egipto: genealogía, documentación y problemas”, Aula Orientalis 24 (2006)
https://www.academia.edu/3072101/Psusennes_primer_sacerdote_de_Am%C3%B3n_y_Psusennes_II_rey_de_Egipto_genealog%C3%ADa_documentaci%C3%B3n_y_problemas 
Lull, J. “Los orígenes de los reyes tanitas Smendes, Neferkara Amenemnesu y la dama *nt-Jmnw en la dinastía XXI”, BAEDE 43 (2007)
https://www.academia.edu/3072141/Los_or%C3%ADgenes_de_los_reyes_tanitas_Smendes_Neferkara_Amenemnesu_y_la_dama_nt-Jmnw_en_la_dinast%C3%ADa_XXI 
Niwinski, A. "Le passage de la XXe à la XXIIe dynastie. Chronologie et histoire politique", BIFAO 95 (1995)
http://www.ifao.egnet.net/bifaos/BIFAO_095/Bifao095_art_15.pdf 
 
CLASSE 20 – 3 de MARZO de 2021
La dinastía XXII y XXIII
 
Bibliografía relacionada:
Aston, D.A., “Takeloth II. A King of the Herakleopolitan / Theban Twenty-Third Dynasty Revisited: The Chronology of Dynasties 22 and 23”, en Broekman y Demarée (eds.), The Libyan Period in Egypt. Historical and Cultural Studies into the 21st – 24th Dynasties:Proceedings of a Conference at Leiden University, 25-27 October 2007 (Lovaina: Peeters, 2009).
Broekman, G.P.F., “Takeloth III and the End of the 23rd Dynasty”, en Broekman y Demarée (eds.), The Libyan Period in Egypt. Historical and Cultural Studies into the 21st – 24th Dynasties: Proceedings of a Conference at Leiden University, 25-27 October 2007 (Lovaina: Peeters, 2009).
Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster: Aris & Philips,1986. 
Lull, J., “La identidad de la XXIII dinastía egipcia”, BAEDE 12 (2002).
https://www.academia.edu/3071988/La_identificaci%C3%B3n_de_la_XXIII_dinast%C3%ADa 
 
CLASSE 21 – 10 de MARZO de 2021
La dinastía  XXIV y XXV
 
Bibliografía relacionada:
Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster: Aris & Philips,1986. 
Morkot, R.G., The Black Pharaohs, 2000.
Török, L., The Frontier Region between Ancient Nubia and Egypt 3700 BC - 500 AD (Leiden; Brill, 2009).
 
CLASSE 22 –  17 de MARZO de 2021
La dinastía XXVI
 
Bibliografía relacionada:
Gozzoli, R. B., Psammetichus II. Reign, Documents and Officials (London, 2017)
Lull, J: Video de la conferencia “Damnatio Memoriae, usurpación y conflicto. Turbulencias al final de la dinastía XIX”, impartida dentro de las "VIII Jornadas de Egiptología" del IVDE (Instituto Valenciano de Egiptología) el 21 de mayo de 2016
https://www.youtube.com/watch?v=Pzj4ZpLLnB4&list=PLXmX3Td1wwOZf7d1L5NQXjY1moQ_3aHgx&index=4 
Perdu, O., “De Stéphinatès à Néchao ou les débuts de la XXVIe dynastie”, Comptes rendusdes séances del'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 146ᵉ année, N. 4, 2002.
 
 

Seminari 1: dimecres 4 de novembre de 2020, 10-14h

Tema central: ¿Hubo “corregencia” entre Amenhetep III y Amenhetep IV-Akhenaton?

Lectures obligatories: 

Dorman, P.F. “The long coregency revisited: architectural and iconographic conundra in the tomb of Kheruef,” en P.J. Brand y L. Cooper (eds.), Causing his Name to Live: studies in Egyptian epigraphy and history in memory of William J. Murnane (Leiden, 2009), pp. 65-82 - https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/LongCoregency.pdf 

Johnson, W.R. “Amenhotep III and Amarna: Some New Considerations,” JEA 82 (1996), pp. 65-82 - https://pdfs.semanticscholar.org/58ce/5d5f1ddf2a142b4bb3c6dd2e54a0d70ab0d8.pdf

Lull, J., “A Chronological Perspective on the Transition from Amenhotep III to Amenhotep IV / Akhenaten", Aula Orientalis 37-1 (2019), pp. 61-89 -https://www.academia.edu/43364646/A_Chronological_Perspective_on_the_Transition_from_Amenhotep_III_to_Amenhotep_IV_Akhenaten

Martín, F. y Bedman. T., “Proof of a ‘Long Coregency’ between Amenhotep III & Amenhotep IV found in the chapel of Vizier Amenhotep-Huy [Asasif Tomb 28] West Luxor”, KMT 25:2 (2014), pp. 17-27.

 

Seminari 2: dimecres 17 de febrer de 2020, 10-14h

Tema central: ¿Cuándo y por qué se produce la “supresión” del PSA Amenhetep? ¿qué papel desempeñan personajes como el PSA Amenhetep, Panehesi, Paiankh y Herihor?

Lull, J., “El problema de la supresión del primer sacerdote de Amón Amenhetep”, Aula Orientalis 22 (2004), pp. 211-228 -https://www.academia.edu/3072016/El_problema_de_la_supresi%C3%B3n_del_primer_sacerdote_de_Am%C3%B3n_Amenhetep_

Morales, J.A., "TheSuppression of the High Priest Amenhotep: A Suggestion to the Role of Pahnesi", GM 181 (2001), pp. 59-76 -https://www.academia.edu/286982/The_Suppression_of_the_High_Priest_Amenhotep_A_Suggestion_to_the_Role_of_Panhesi

Ridealgh, K., “A Tale of Semantics and Suppressions: Reinterpreting Papyrus Mayer A and the So-called ‘War of the High Priest’ during the Reign of Ramesses XI”, SAK 43 (2014), pp. 365-379 -https://www.academia.edu/5752384/A_Tale_of_Suppressions_and_Semantics_Reinterpreting_Papyrus_Mayer_A_and_the_So-called_War_of_the_High_Priest_during_the_Reign_of_Ramesses_XI

Wente, E.F. "The Supression of the High Priest Amenhotep", JNES 25:2 (1966), pp. 73-87 - https://www.jstor.org/stable/pdf/543967.pdf?refreqid=excelsior%3Aa87303c4eae8a3f331fd4b52d464d4d1

 

Matèria:

HISTÒRIA DE L'EGIPTE FARAÒNIC (DEL REGNE NOU A L'ÈPOCA GRECOROMANA)

Segona part:

De l'Egipte Persa a l'Egipte Grecoromà

2,5 crèdits ECTS

Prof.: Dr. Francisco Bosch Puche

a) BÁSICA
 
Baines, J. y Málek, J., Atlas cultural de Egipto. Dioses, templos y faraones, Barcelona: Folio, 2000 (ed. orig. Oxford: Phaidon, 1980).
 
Bosch Puche, F., La ocupación macedónica y la Dinastía Lágida. Impacto político, económico y social, Trabajos de Egiptología – Papers on Ancient Egypt 8, 2017 (publ. 2018), pp. 33-73.
 
Bowman, A.K., Egypt after the Pharaohs, 332 BC – AD 622: From Alexander to the Arab Conquest, Londres: British Museum Publications, 1986.
 
Bresciani, E., La satrapia d’Egitto, Studi Classici e Orientali 7, 1958, pp. 132-188.
 
Bresciani, E., The Persian Occupation of Egypt, en: Gershevitch, I. (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. II: The Median and Achaemenian Periods, Cambridge - Londres - Nueva York - New Rochelle - Melbourne - Sydney: Cambridge University Press, 1985, cap. 9, pp. 502-528.
 
Herodotus, [The Persian Wars], vol. I: Books I-II (Trad. A.D. Godley) (Loeb Classical Library [117), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press y Londres: W. Heinemann, 1920 (edición bilingüe griego-inglés).
(Traducción española: Biblioteca Clásica Gredos 3)
(Edición bilingüe griego-catalán: Col·lecció Bernat Metge 324)
 
Hölbl, G., A History of the Ptolemaic Empire, Londres - Nueva York: Routledge, 2001 (ed. orig. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994).
 
Lloyd, A.B., Herodotus, Book II, 3 vols. [vol. I: Introduction, vol. II: Commentary 1-98 y vol. III: Commentary 99-182] (Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain 43), Leiden: E.J. Brill, 1975, 1976 y 1988.
 
Lloyd, A.B., The Late Period (664-332 BC) y The Ptolemaic Period (332-30 BC), en: Shaw, I. (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2000, caps. 13 y 14, pp. 369-394 y 395-421, respectivamente (ed. española Madrid: La Esfera de los Libros, 2007).
 
Lloyd, A.B. (ed.), A Companion to Ancient Egypt, 2 vols., Chichester: Wiley-Blackwell, 2010 (distintos capítulos).
 
Peacock, D., The Roman Period (30 BC – AD 311), en: Shaw, I. (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2000, cap. 15, pp. 422-445 (ed. española Madrid: La Esferade los Libros, 2007).
 
Riggs, Ch. (ed.), The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2012.
 
Serrano Delgado, J.M., La Baja Época, en: Parra, J.M. (coord.), El antiguo Egipto. Sociedad, economía, política, Madrid: Marcial Pons, 2009, cap. 10, pp. 463-493.
 
 
b) COMPLEMENTARIA
 
Agut-Labordère, D., Le sens du Décret de Cambyse, Transeuphratène 29, 2005, pp. 9-16.
 
Agut-Labordère, D., Darius législateur et les sages de l’Égypte: un addendum au Livre des Ordonnances, CRIPEL 28, 2009, pp. 353-358.
 
Alexandria and Alexandrianism: Papers Delivered at a Symposium Organized by the J. Paul Getty Museum and the Getty Center for the History of Art and the Humanities and Held at the Museum, April 22-25, 1993, Malibú: J. Paul Getty Museum, 1996.
 
Alston, R., Soldier and Society in Roman Egypt: A Social History, Londres - Nueva York: Routledge, 1995.
 
Arnold, D., Temples of the Last Pharaohs, Nueva York - Oxford: Oxford University Press, 1999.
 
Ballet, P., La Vie quotidienne à Alexandrie, 331-30 avant J.-C., París: Hachette Littératures, 1999.
 
Bagnall, R.S. y Frier, B.W., The Demography of Roman Egypt (Cambridge Studies in Population, Economy, and Society in Past Time 23), Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
 
Bagnall, R.S. y Rathbone, D.W. (eds.), Egypt from Alexander to the Copts: An Archaeological and Historical Guide, Londres: British Museum Press, 2004.
 
Bell, H.I., Cults and Creeds in Graeco-Roman Egypt. Being the Forwood Lectures for 1952, New York: Philosophical Library, 1953.
 
Blöbaum,A.I., „Denn ich bin ein König, der die Maat liebt“. Herrscherlegitimation im spätzeitlichen Ägypten. Eine vergleichende Untersuchung der Phraseologie in den offiziellen Königsinschriften vom Beginn der 25. Dynastie bis zum Ende der makedonischen Herrschaft (Aegyptiaca Monasteriensia 4), Aquisgrán: Shaker, 2006.
 
Bonacasa, N. y Di Vita, A. (eds.), Alessandria e il mondo ellenistico-romano. Studi in onore di Achille Adriani, 3 vols. (Studi e Materiali 4-6), Roma: “L’ERMA” di Bretschneider, 1983-1984.
 
Bowman, A.K, Egypt, en: Bowman, A.K.; Champlin, E. y Lintott, A. (eds.), The Cambridge Ancient History, Second Edition, vol. X: The Augustan Empire, 43 B.C. – A.D. 69, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, cap. 14b, pp. 676-702.
 
Briant, P., Ethno-classe dominante et populations soumises dans l’Empire achéménide: le cas de l’Égypte, en: Kuhrt, A. y Sancisi-Weerdenburg, H. (eds.), Method and Theory. Proceedings of the London 1985 Achaemenid History Workshop (Achaemenid History 3), Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1988, pp. 137-173.
 
Briant, P., Histoire de l’Empire perse. De Cyrus à Alexandre, París: Fayard, 1996.
 
Briant, P. y Chauveau, F. (eds.), Organisation des pouvoirs et contacts culturels dans les pays de l’empire achéménide. Actes du colloque organisé au Collège de France par la « Chaire d’histoire et civilisation du monde achéménide et de l’empire d’Alexandre » et le « Réseau international d’études et de recherches achéménides » (GDR 2538 CNRS), 9-10 novembre 2007 (Persika 14), París: de Boccard, 2009.
 
Bringmann, K., The King as Benefactor: SomeRemarks on Ideal Kingship in the Age of Hellenism, en: Bulloch, A.; Gruen, E.S.; Long, A.A. y Stewart, A. (eds.), Images and Ideologies: Self-definition in the Hellenistic World (Hellenistic Culture and Society 12), Berkeley - Los Angeles - Londres: University of California Press, 1993, pp. 7-24.
 
Capponi, L., Roman Egypt, Londres: Bristol Classical Press, 2011.
 
Chauveau, M., Rhakôtis et la fondation d’Alexandrie, Égypte. Afrique et Orient 24, 2001, pp. 13-16.
 
Chauveau, M., Les égyptiens face à leur passé de Cambyse à Auguste, en: Barstad, H.M. y Briant, P. (eds.), The Past in the Past: Concepts of Past Reality in Ancient Near Eastern and Early Greek Thought, Oslo: The Institute for Comparative Research in Human Culture – Novus Press, 2009, pp. 79-89.
 
Depuydt, L., New Date for the Second Persian Conquest, End of Pharaonic and Manethonian Egypt: 340/38 B.C.E., JEGH 3, 2010, pp. 191-230.
 
Devauchelle, D., Le sentiment anti-perse chez les anciens Égyptiens, Transeuphratène 9, 1995, pp. 67-80.
 
Devauchelle, D., Réflexions sur les documents égyptiens datés de la Deuxième Domination perse, Transeuphratène 10, 1995, pp. 35-43.
 
Dodson, A., Rituals Related to Animal Cults, en: Dieleman, J.; Wendrich, W. y Frood, E., (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology [UEE], Los Angeles, 2009.
http://repositories.cdlib.org/nelc/uee/1027 (Version 1, July 2009)
 
Fitzenreiter, M., Tierkulte im pharaonischen Ägypten (Ägyptologie und Kulturwissenschaft 5), Múnich: Wilhelm Fink, 2013.
 
Forgeau, A., Nectanébo. La dernière dynastie égyptienne, París: Khéops, 2018. 
 
Frankfurter, D., Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance, Princeton: Princeton University Press, 1998. 
 
Fraser, P.M., Ptolemaic Alexandria, 3 vols., Oxford: Clarendon Press, 1972.
 
Gorre, G., Les relations du clergé égyptien et des Lagides d’après les sources privées (Studia Hellenistica 45), Lovaina: Peeters, 2009. 
 
Gorre, G., ‘Nectanébo-le-Faucon’ et la dynastie Lagide, AncSoc 39, 2009, pp. 55-69.
 
Gozzoli, R.B., The Writing of History in Ancient Egypt during the First Millennium BC (ca. 1070-180 BC). Trends and Perspectives (Egyptology 5), Londres: Golden House, 2006.
 
Grenier, J.-C., Les titulatures des empereurs romains dans les documents en langue égyptienne (Papyrologica Bruxellensia 22), Bruselas: Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1989.
 
Herklotz, F., Prinzeps und Pharao. Der Kult des Augustus in Ägypten (Oikumene, Studien zur antiken Weltgeschichte 4), Frankfurt: Antike, 2007. 
 
Hölbl, G., Altägypten im Römischen Reich. Der römische Pharao und seine Tempel, 3 vols., Maguncia: Philipp von Zabern, 2000-2005.
 
Huss, W., Der makedonische König und die ägyptischen Priester. Studien zur Geschichte des ptolemaiischen Ägypten (Historia. Einzelschriften 85), Stuttgart: Franz Steiner, 1994. 
 
Huss, W., Ägypten in hellenistischer Zeit, 332-30 v. Chr., Múnich: C.H. Beck, 2001.
 
Johnson, J.H., The Demotic Chronicle as an Historical Source, Enchoria 4, 1974, pp. 1-17.
(https://www.academia.edu/12672407/_Demotic_Chronicle_as_an_Historical_Source_Enchoria_4)
 
Kienitz, F.K., Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum4. Jahrhundert vorder Zeitwende, Berlín: Akademie, 1953.
 
Koenen, L., The Ptolemaic King as a Religious Figure, en: Bulloch, A.; Gruen, E.S.; Long, A.A. y Stewart, A. (eds.), Images and Ideologies: Self-definition in the Hellenistic World (Hellenistic Culture and Society 12), Berkeley - Los Angeles - Londres: University of California Press, 1993, pp. 25-115.
 
Klotz, D., Persian Period, en: Grajetzki, W. y Wendrich, W. (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology [UEE], Los Angeles, 2015.
http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz002k45rq 
(Version 1, September 2015)
 
La gloire d’Alexandrie. Exposition. Paris – Musée du Petit Palais, 7 mai – 26 juillet 1998, París: Musées de la Ville de Paris – Association Française d’Action Artistique, 1998.
 
Lançon, B. y Schwentzel, Gh.-G., L’Égypte hellénistique et romaine (Histoire 128), París: Nathan, 1999.
 
Legras, B., L’Égypte grecque et romaine (Collection U. Histoire), París: Armand Colin, 2004.
 
Lewis, N., Life in Egypt under Roman Rule, Oxford: Clarendon Press, 1983.
 
Lloyd, A.B., The Inscription of Udjahorresnet: A Collaborator’s Testament, JEA 68, 1982, pp. 166-180.
 
Lloyd, A.B., Nationalist Propaganda in Ptolemaic Egypt, Historia 31, 1982, pp. 33-55. 
 
Lloyd, A.B., The Late Period, 664-323 BC, en: Trigger, B.G.; Kemp, B.J.; O’Connor, D. y Lloyd, A.B. (eds.), Ancient Egypt: A Social History, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, cap. 4, pp. 279-348.
 
Lloyd, A.B., Egypt, 404-332 B.C., en: Lewis, D.M.; Boardman, J.; Hornblower, S. y Ostwald, M. (eds.), The Cambridge Ancient History, Second Edition, vol. VI: The Fourth Century B.C., Cambridge: Cambridge University Press, 1994, cap. 8e, pp. 337-360.
 
Manning, J.G., The Last Pharaohs: Egypt under the Ptolemies, 305-30 BC, Princeton - Oxford: Princeton University Press, 2010.
 
Milne, J.G., A History of Egypt under Roman Rule (A History of Egypt 5), Londres: Methuen & Co., 1924 (3ª ed. rev. y aum.).
 
McKechnie, P. y Cromwell, J. (eds.), Ptolemy I and the Transformation of Egypt, 404-282 BCE (Mnemosyne, Supplements 415), Leiden - Boston: Brill, 2018.
 
Montserrat, D., Sex and Society in Graeco-Roman Egypt, Londres: Kegan Paul International 1996.
 
Moyer, I.S., Egyptian History in the Classical Historiographers, en: Grajetzki, W. y Wendrich, W. (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology [UEE], Los Angeles, 2014.
http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz002hwc3t (Version 1, May 2014)
 
Myśliwiec, K., The Twilight of Ancient Egypt, First Millennium B.C.E., Ithaca - Londres: Cornell University Press, 2000 (ed. orig. Varsovia: Wydawnictwo Naukowe, 1993; ed. alemana: Maguncia: Philipp von Zabern, 1998).
 
Pfeiffer, S. (ed.), Ägypten unter fremden Herrschern zwischen persischer Satrapie und römischer Provinz (Oikumene, Studien zur antiken Weltgeschichte 3), Frankfurt: Antike, 2007.
 
Pfeiffer, S., Herrscher- und Dynastiekulte im Ptolemäerreich: Systematik und Einordnung der Kultformen (MBPAR 98), Múnich: C.H. Beck, 2008.
 
Pfeiffer, S., Der römische Kaiser und das Land am Nil. Kaiserverehrung und Kaiserkult in Alexandria und Ägypten von Augustus bis Caracalla (30 v. Chr. – 217 n. Chr.) (Historia. Einzelschriften 212), Stuttgard: Franz Steiner, 2010.
 
Pfeiffer, S., Egypt and Greece Before Alexander, en:Grajetzki, W. y Wendrich, W. (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology [UEE], Los Angeles, 2013.
http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz002hj251 
(Version 1, November 2013)
 
Pfeiffer, S., Griechische und lateinische Inschriften zum Ptolemäerreich und zur römischen Provinz Aegyptus (Einführungen und Quellentexte zur Ägyptologie 9), Berlín: Lit, 2015.
 
Pfeiffer, S., Die Ptolemäer, Stuttgart: W. Kohlhammer, 2017.
 
Pomeroy, S.B., Women in Hellenistic Egypt from Alexander to Cleopatra, Nueva York: Schocken Books, 1984.
 
Posener, G., La Première Domination perse en Égypte. Recueil d’inscriptions hiéroglyphiques (BdE 11), El Cairo: IFAO, 1936.
 
Quack, J.F., Zum Datum der persischen Eroberung Ägyptens unter Kambyses, JEGH 4, 2011, pp. 228-246.
 
Ray, J.,D., Egypt: Dependence and Independence (425-343 B.C.), en: Sancisi-Weerdenburg, H. (ed.), Sources, Structures and Synthesis. Proceedings of the Groningen 1983 Achaemenid History Workshop (Achaemenid History 1), Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1987, pp. 79-95.
 
Ray, J.D., Egypt 525–404 B.C., en: Boardman, J.; Hammond, N.G.L.; Lewis, D.M. y Ostwald, M. (eds.), The Cambridge Ancient History, Second Edition, vol. IV: Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525 to 479 B.C., Cambridge: Cambridge University Press, 1988, cap. 3g, pp. 254-286.
 
Ruzicka, S., Trouble in the West: Egypt and the Persian Empire, 525-332 BCE, Oxford - Nova York: Oxford University Press, 2012.
 
Sales, J.d.C., Ideologia e propaganda real no Egipto ptolomaico (305-30 a.C.), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.
 
Schäfer, D., Makedonische Pharaonen und hieroglyphische Stelen. Historische Untersuchungen zur Satrapenstele und verwandten Denkmälern (Studia Hellenistica 50), Lovaina - París - Walpole: Peeters, 2011.
 
Serrano Delgado, J.M., La titulatura real de los faraones persas, a: Cervelló Autuori, J. y Quevedo-Álvarez, A.J. (eds.), ...ir a buscar leña. Estudios dedicados al Prof. Jesús López (Aula Ægyptiaca-Studia 2), Barcelona: Aula Ægyptiaca, 2001, pp. 175-184.
 
Serrano Delgado, J.M., Cambyses in Sais: Political and Religious Context in Achaemenid Egypt, CdE 79/157-158, 2004, pp. 31-52.
 
Sternberg-el Hotabi, H., Ägypter und Perser. Eine Begegnung zwischen Anpassung und Widerstand (AIDA 4), Rahden, Westf.: Marie Leidorf, 2016.
 
Sternberg-el Hotabi, H., Quellentexte zur Geschichte der ersten und zweiten Perserzeit in Ägypten (Einführungen und Quellentexte zur Ägyptologie 11), Berlín: Lit, 2017.
 
Thompson, D.J., Memphis under the Ptolemies, Princeton: Princeton University Press, 2012 (2ª ed. rev.).
 
Thompson, D.J., Egypt, 146-31 B.C., en: Crook, J.A.; Lintott, A. y Rawson, E. (eds.): The Cambridge Ancient History. Second Edition, vol. IX: The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C., Cambridge: Cambridge University Press, 1994, cap. 8c, pp. 310-326.
 
Vittmann, G., Ägypten und die Fremden im ersten vorchristlichen Jahrtausend (Kulturgeschichte der antiken Welt 97), Maguncia: Philipp von Zabern, 2003.
 
Von Beckerath, J., Handbuch der ägyptischen Königsnamen (MÄS 49), Maguncia: Philipp von Zabern, 1999 (2ª ed. rev. y aum.).
 
Walbank, F.W.; Astin, A.E.; Frederiksen, M.W. y Ogilvie, R.M. (eds.): The Cambridge Ancient History. Second Edition, vol. VII, parte I: The HellenisticWorld, Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 
 
Wasmuth, M., Ägypto-persische Herrscher- und Herrschaftspräsentation in der Achämenidenzeit (Oriens et Occidens 27), Stuttgart: Franz Steiner, 2017.
 
Weber, G. (ed.), Alexandreia und das ptolemäische Ägypten. Kulturbegegnungen in hellenistischer Zeit, Berlín: Antike: 2010.
 

  

Matèria:

QÜESTIONS DE SOCIOLOGIA I GÈNERE (VIDA, SEXUALITAT, IDENTITAT, VIOLÈNCIA)

2,5 crèdits ECTS

Prof.: Dr. Marc Orriols i Llonch 

 

Bibliografia general de l'assignatura:

Blackman, W.S., The Fellāhīn of Upper Egypt, Londres - Bombay - Sidney, 1927.

Donadoni, S. (ed.), L'uomo egiziano, Roma, 1990 [trad. castellana: El hombre egipcio, Madrid, 1991].

Graves-Brown, C. (ed.), Sex and Gender in Ancient Egypt. 'Don Your Wig for a Joyful Hour', Swansea, 2008.

Frood, E., Social Structure and Daily Life: Pharaonic, en: Lloyd, A.B. (ed.), A Companion to Ancient Egypt, vol. 1, Oxford, 2010, pp. 469-490.

www.academia.edu/1915189/Social_structure_and_daily_life_pharaonic_in_A_companion_to_ancient_Egypt_

Janssen, R.M. y Janssen, J.J., Growing up in Ancient Egypt, Londres, 1990.

Janssen, R.M. y Janssen,J.J., Getting old in Ancient Egypt, Londres, 1996.

Meskell, L., Archaeologies of Social Life. Age, Sex, Class et cetera in Ancient Egypt, Londres, 1999.

Meskell, L., Cycles ofLife and Death. Narrative homology and archaeological realities, World Archaeology 31, 2000, pp. 423-441.

www.academia.edu/10706492/Cycles_of_life_and_death_narrative_homology_and_archaeological_realities

Meskell, L., Private Life in New Kingdom Egypt, Princeton, 2002.

Meskell, L., Object Worlds in Ancient Egypt: Material Biographies Past and Present, Oxford, 2004.

Szpakowska, K., Daily Life in Ancient Egypt. Recreating Lahun, Oxford, 2008.

Vernus, P. Affaires et scandales sous les Ramsès. La crise des valeurs dans l'Égypte du Nouvel Empire, París, 1993.

 

CLASSE 1 – DILLUNS 17 SETEMBRE 2018

Estudis de gènero i Egiptologia

Bibliografia obligatòria:

Sweeney, D., Sex and Gender, en: Frood, E. y Wendrich, W. (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Ángeles, 2011. http://escholarship.org/uc/item/3rv0t4np

EVALUACIÓN comentario de un artículo (Entrega el primer día de clase)

Bibliografia relacionada:

Ambridge, L.J., Searching History: The Non-Elite in Ancient Egypt, History Compass 5/2, 2007, pp. 632-645.

https://www.academia.edu/419695/Searching_History_The_NonElite_In_Ancient_Egypt

Baines, J., Society, Morality, and Religious Practice, en: Shafer, B. (ed.), Religion in Ancient Egypt. Gods, Myths,and Personal Practice, Londres, 1991, pp.123-165.

Graves-Brown, C. (ed.), Sex and Gender in Ancient Egypt. 'Don Your Wig for a Joyful Hour', Swansea, 2008, introducción.

Johnson, M., Archaeological Theory. An Introduction, Malden - Oxford: BlckwellPublishing, 1999 [trad. Castellana: Teoría arqueológica. Una introducción., Barcelona: Ariel, 2000], capítulo 8 (Arqueología y género).

Lords, K., The Importance of Gender Studies for Predynastic Egypt: A Case Study of Cemetery N7000 at Naga-ed-Deir, UCLA Center for the Study of Women, 2008. http://escholarship.org/uc/item/1070z066

Meskell, L., Engendering Egypt, en: Wyke, M. (ed.), Gender and the Body in the Ancient Mediterranean, Oxford, 1998, pp. 173-178.

Meskell, L., Archaeologies of Social Life. Age, Sex, Class et cetera in Ancient Egypt, Londres, 1999, capítulo 2.

Meskell, L., Private Life in New Kingdom Egypt, Princeton, 2002, capítulo 1.

Robins, G., Women in Ancient Egypt, Londres, 1993 [trad. castellana: Las mujeres en el antiguo Egipto, Madrid, 1996], introducción.

Wilfong, T.G., Gender and sexuality, en: Wilkinson, T. (ed.), The Egyptian World, Londres - Nueva York, 2007, pp. 205-217.

Wilfong, T.G., Gender in Ancient Egypt, en: Wendrich, W. (ed.), Egyptian Archaeology, Malden, 2010, pp. 164-179.

  

CLASSE 2– DILLUNS 1 OCTUBRE 2018

La fertilitat i l'embaràs

Bibliografia obligatòria:

Marshall, A., Égypte ancienne. De l’efficacité des tests de grossesse, Archéologia 538, 2015, pp. 62-65.

www.academia.edu/20059207/De_lefficacit%C3%A9_des_tests_de_grossesse_en_Egypte_ancienne

Bibliografia relacionada:

Adam,S., La femme enceinte dans les papyrus, Anagennesis 3, 1983, pp. 9-19.

Cole, D., Obstetrics for Women in Ancient Egypt, DE 5, 1986, pp. 27-33.

Desroches-Noblecourt, C., Pots anthropomorphes et recettes magico-médicales dans l’Égypte ancienne, RdÉ 9, 1952, pp. 49-67.

Ghalioungui, P., Khalil S. y Ammar, A.R., On an ancient Egyptian method of diagnosing pregnancy and determining foetal sex, Medical History 7, 1963, pp. 12-46.

Guiter, J., Contraception en Égypte ancienne, BIFAO 101, 2001, pp. 221-236.

www.ifao.egnet.net/bifao/101/

Jonckheere, F., La durée de la gestation d’après les textes égyptiens, CdÉ 30, 1955, pp. 19-45.

Jean, R.A. y Loyrette, A.M., La mère, l'enfant et le lait en Egypte Ancienne, París, 2010.

Manniche, L., In the Womb, BACE 17, 2006, pp. 97-112.

Marshall, A., Maternité et petite enfance en Égypte Ancienne, Monaco, 2015, pp. 23-68.

Robins, G., Women and Children in Peril: Pregnancy, Birth and Infant Mortality in Ancient Egypt, KMT: A Modern Journal of Ancient Egypt 5/4, 1994-1995, pp. 24-35.

Sauneron, S., Les «dix mois» précédant la naissance (Esna 300, 2 et 302, 14), BIFAO 58, 1959, pp. 33-34.

http://www.ifao.egnet.net/bifao/58/

Sauneron, S.,Àpropos d’unpronostic de naissance (pap. de Berlin 3.038, V° II, 2-5), BIFAO 60, 1960, pp. 29-30.

<ahref="http://www.ifao.egnet.net/bifao/60/">http://www.ifao.egnet.net/bifao/60/

Spieser, C., Femmes etdivinités enceintes dans l'Égypte du Nouvel Empire, en: Dasen, V. (ed.), Naissance et petite enfance dans l’Antiquité (OBO 203), Friburgo, 2004, pp. 55-70.

  

CLASSE 3 – DILLUNS 29 OCTUBRE 2018

El naixement

Bibliografia obligatòria:

Wegner, J., A Decorated Birth-Brick from South Abydos: New Evidence on Childbirth and Birth Magic in the Middle Kingdom, en: Silverman, D.P., Simpson, W.K., y Wegner, J. (eds.), Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt, New Haven - Philadelphia, 2009, 447-496.

www.academia.edu/894376/A_Decorated_Birth_Brick_from_South_Abydos_New_Evidence_on_Childbirth_and_Birth_Magic_in_the_Middle_Kingdom

Bibliografia relacionada:

Altenmüller, H., Die Apotropaia und die Götter Mittelägyptens; eine typologische und religionsgeschichtliche Untersuchung der sogenannten "Zaubermesser" des Mittleren Reichs, Munich, 1965.

Aufrére, S.H., Le hiéroglyphe du crible á grain  et la métaphore désignant le nouveau-né dans l'Égypte ancienne, en: Grimal, N., Kamel, A., y May-Sheikholeslami, C. (eds.), Hommages a Fayza Haikal, BdE 138, 2003, pp. 17-27.

Arnette, M.L., Purification du post-partum et rites des relevailles dans l’Égypte ancienne, BIFAO 114, 2015.

Baines, Egyptian Twins, Orientalia 54, 1985, pp. 461-482.

Brunner, H., Die Geburt des Gottkönigs, Studien zur Überlieferung eines Altägyptischen Mythos (ÄA10), Wiesbaden, 1964.

Crum, W.E., Bricks as Birth-Stool, JEA 28, 1942, p. 69.

Erman, A., Zaubersprüche für Mutter und Kind aus dem Papyrus 3027 des Berliner Museums (APAW 1), Berlín, 1901.

ia600708.us.archive.org/24/items/39002086410355.med.yale.edu/39002086410355.med.yale.edu.pdf

Frankfort, H., A Note on the Lady of Birth, JNES 3, 1944, pp. 198-200.

Goedicke, H., Rudjedet's Delivery, VA 1,1985, pp. 19-26.

Janssen, R.M. y Janssen, J.J., Growing up in Ancient Egypt, Londres, 1990.

Jean, R.A., y Loyrette, A.M., La mère, l’enfant et le lait en Egypte Ancienne, París, 2010.

Koltsida, A., Birth-bed, sitting place, erotic corner or domestic altar? A Study of the so-called “elevated bed” in Deir el-Medina houses, SAK 35, 2006, pp. 165-174.

Marshall, A., Maternité et petite enfance en Égypte Ancienne, Monaco, 2015, pp. 69-117.

Pillet, M., Les scènes de naissance et de circoncision, ASAE 52, 1952, pp. 77-104.

Pinch. G., Childbirth and Female Figurines at Deir el-Medina and el-‘Amarna, Orientalia 52, 1983, pp. 405-414.

Posener, G., Sur l’attribution d’un nom à un enfant, RdÉ 22, 1977, 204-205.

Roberson, J., The Early History of "New Kingdom" Netherworld Iconography:A Late Middle Kingdom Apotropaic Wand Reconsidered, en: Silverman, D.P.; Simpson, W.K.; y Wegner, J., Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kngdom Egypt, New Haven - Filadelfia, 2009, pp. 427-445.

Robins, G., Women and Children in Peril: Pregnancy, Birth and Infant Mortality in Ancient Egypt, KMT: A Modern Journal of Ancient Egypt 5/4, 1994-1995, pp. 24-35.

Roth, A.M., y Roehrig, C.H., Magical Bricks and the Bricks of Birth, JEA 88, 2002, pp. 121-139.

Roth, A.M., The psS-kf and the Opening of theMouth Ceremony: A Ritual Birth and Rebirth, JEA 78, 1992, pp. 113-147.

Scalf, F., Magical bricks in the Oriental Institute Museum of the University of Chicago, SAK 38, 2009, pp. 275-295.

Schulman, A.R., A Birth Scene (?) from Memphis, JARCE 22, 1985, pp. 97-103.

Teeter, E., Baked Clay Figurines and Votive Beds from Medinet Habu (OIP 133), Chicago, 2010.

oi.uchicago.edu/research/publications/oip/oip-133-baked-clay-figurines-and-votive-beds-medinet-habu

Wegner, J., A decorated birth-brick from South Abydos, JEA 21, 2002, pp. 3-4.

    

CLASSE 4 – DILLUNS 5 NOVEMBRE 2018

La concepció de la infància i la lactància

Bibliografia obligatòria:

Marshall, A., The nurture of children in ancient Egypt, GM 247, 2015, p. 51-62.

www.academia.edu/23958935/_The_nurture_of_children_in_ancient_Egypt_GM_247_pp._51-62

Bibliografia relacionada:

Borrego Gallardo, F.L., Las escenas de amamantamiento en los complejos funerarios regios del Reino Antiguo. Una aproximación Semiológica (Biblioteca Aegyptiaca Hispanica 2), Cuenca, 2010.

Desroches Noblecourt, C., Pots anthropomorphes et recettes magico-médicales dans l’Égypte Ancienne, RdE 9, 1952, pp. 49-67.

Dunand,F., Les enfants et la mort en Égypte, en: Dasen, V. (ed.), Naissance et petite enfance dans l'antiquité. Actes du colloque de Fribourg, 28 novembre-1er décembre 2001 (OBO 203), Friburgo, 2004, pp. 13-32.

Durisch, N. y Feucht,E.,Das Kind im Alten Ägypten: Die Stellung des Kindes in Familie und Gesellschaft nach altägyptischen Texten undDarstellungen, RdÉ 48, 1997,pp. 292-296.

Eyre, C., Children and Literature in Pharaonic Egypt, en: Collier, M. y Snape, S. (eds.), Ramesside Studies in Honour of K.A. Kitchen, Bolton, 2011, pp. 177-187.

Harrington, N., Children and Dead in New Kingdom Egypt, en: Stevenson A. y Mairs, R. (eds.), Current Research in Egyptology 2005: Proceedings of the Sixth Annual Symposium, Oxford, 2007, pp. 52-65.

www.academia.edu/1334134/Children_and_the_Dead_in_New_Kingdom_Egypt

Janssen, R.M. y Janssen, J.J., Growing up in Ancient Egypt, Londres, 1990.

Jean, R.A., y Loyrette, A.M., La mère, l'enfant et le lait en Egypte Ancienne, París, 2010.

Jonckheere, F., Une Chapitre de pédiatrie égyptienne: l’allaitement, Aesculape 37, 1955, pp. 203-223.

Kasparian, B., La condition des nourrices sous le Moyen Empire, BIFAO 107, 2007, pp. 117-118.

www.ifao.egnet.net/bifao/107/

Kasparian, B., La condition de l’enfant et du fils aîné dans l’Égypte ancienne, en: Bouineau, J. (ed.), Enfant et romanité, Analyse comparée de la condition de l'enfant, París, 2007, pp. 17-64.

www.academia.edu/9258017/La_condition_de_lenfant_et_du_fils_a%C3%AEn%C3%A9_dans_lEgypte_ancienne_in_Enfant_et_romanit%C3%A9_Analyse_compar%C3%A9e_de_la_condition_de_lenfant_coll._M%C3%A9diterran%C3%A9es_2007_p._17-64

Feucht, E., Das Kind im Alten Ägypten, Frankfurt - Nueva York, 1995.

Leclant, J., Le rôledu lait et de l’allaitement d’après les Textes des PyramidesJNES 10, 1951, pp. 123-127.

MacDonald, D.N., Terms for 'Children' in Middle Egyptian: A Sociolinguistic view, BACE 5, 1994, pp. 53-59.

Marshall, A., Être un enfant en Égypte ancienne, Clamecy, 2013.

Marshall, A., Maternité et petite enfance en Égypte ancienne, Mónaco, 2015.

Marshall, A., The child and the hoopoe in ancient Egypt, KMT 26,2, 2015, pp. 59-63.

www.academia.edu/15366631/_The_child_and_the_hoopoe_Kmt_26_2_pp._59-63

Maruéjol, F., La Nourrice: un thème iconographique, ASAE 69, 1983, pp. 311-319.

Mekhitarian, A., L’enfant dans la peinture thébaine, BSFE 108, 1987, pp.7-25.

Miosi, F.T., Two Additional Examples of right side Breast-Feeding, JSSEA 3, 1973, pp. 4-7.

Seco Álvarez, M., El niño en las pinturas de las tumbas tebanas de la XVIII Dinastía (Kolaios 6), Sevilla, 1997.

www.academia.edu/11832263/Myriam_SECO_%C3%81LVAREZ_El_ni%C3%B1o_en_las_pinturas_de_las_tumbas_tebanas_de_la_XVIII_dinast%C3%ADa

Seco, M., Representaciones de niñas acompañando a las plañideras en las tumbas privadas de Tebas de la XVIII Dinastía, en: García Moreno, L.A. y Pérez Largacha, A., (eds.), Egipto y el exterior. Contactos e influencias (Aegyptiaca Complutensia 3), Alcalá de Henares, pp. 143-156.

Seco, M., El papel del niño enlas pinturas de las tumbas tebanas de la XVIII Dinastía, Complutum 21, 2010, pp. 155-162.

revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/viewFile/CMPL1010220155A/28868

Stefanović, D., The Non-Royal Women of the Middle Kingdom I - mnat, GM 216, 2008, pp. 79-90.

Tristant, Y., Les enterrements d’enfants dans l’Égypte prédynastique et pharaonique, en: Nenna, M.D. (ed.), L’Enfant et la mort dans l’Antiquité II. Types de tombes et traitement du corps des enfants dans l’antiquité (Études Alexandrines 26), Alexandría, 2012, pp. 15-59.

www.academia.edu/7772421/Tristant_2012_-_Tristant_Y._Les_enterrements_d_enfants_dans_l_%C3%89gypte_pr%C3%A9dynastique_et_pharaonique_in_Nenna_M.-D.ed._L_Enfant_et_la_mort_dans_l_Antiquit%C3%A9_II._Types_de_tombes_et_traitement_du_corps_des_enfants_dans_l_antiquit%C3%A9_%C3%89tudes_Alexandrines_26_Alexandrie_2012_p._15-59

  

CLASSE 5 – DILLUNS 12 NOVEMBRE 2018

Els rituals de pasde la pubertat

Bibliografia relacionada:

Bailey, E., Circumcision in Ancient Egypt, BACE 7, 1996, pp. 15-28.

Capart, J., Note sur un fragment de bas-relief au British Museum, BIFAO 30, 1931, pp. 73-75.

www.ifao.egnet.net/bifao/30/

Deme, H.M., Circoncision et excision en Égypte pharaonique et en Afrique noire: une même signification ontologique, Ankh 18-19-20, 2009-2011, pp. 96-105.

Eyre, C., Funerals, Initiation and Rituals of Life in Pharaonic Egypt, en: Mouton, A. y Patrier, J. (eds.), Life, Death, and Coming of Age in Antiquity: Individual Rites of Passage in the Ancient Near East and Adjacent Regions (PIHANS CXXIV), Leiden, 2014, pp. 287-308.

Feutch, E., Pharaonische Beschneidung, en: Meyer, S. (ed.), Egypt: Temple of the Whole World. Studies in Honour of Jan Assmann, Leiden, 2003, pp. 81-94.

archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/2004/

Jonckheere, F., La Circoncision des anciens Égyptiens, Centaurus I, 1951, pp. 212-234.

Jonckheere, F., Subincision et excision. Mutilations sexuelles pharaoniques?, Histoire de la médicine, vol. I, nº 10, 1951, pp. 4-7.

Megahed, M. y Vymazalová, H., Ancient Egyptian royal circumcision from the pyramid complex of Djedkare,Anthropologia 49/2, 2011, pp. 155–164.

www.academia.edu/8364952/Megahed_M._Vymazalov%C3%A1_H._Ancient_Egyptian_royal_circumcision_from_the_pyramid_complex_of_Djedkare_in_Anthropologia_49_2_2011_155_164

Montes, A., La circuncisión en el antiguo Egipto, en: Cervelló Autuori, J. (ed.), África Antigua. El antiguo Egipto, una civilización africana (Aula Aegyptiaca Studia 1), Barcelona, 2001, pp. 195-203.

Naguib, S.A., L’excision pharaonique. Une appellation erronée?, BSEG 7,1982, pp. 79-83.

Pillet, M., Les scènes de naissance et de circoncision, ASAE 52, 1952, pp. 77-104.

www.cfeetk.cnrs.fr/fichiers/Documents/Ressources-PDF/documents/K1288-PILLET.pdf

Quack, J., Zur Beschneidung im Alten Ägypten, en: Berlejung, A.; Dietrich, J.; Quack, J.F. (eds.), Menschenbilder und Körperkonzepte im Alten Israel, in Ägypten und im Alten Orient (ORA 9), Tübingen, 2012, pp. 561-651.

Stracmans, M., Un rite d’initiation à masque d’animal dans la plus ancienne religion égyptienne?, Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves 12, Bruselas, 1952, pp. 427-440.

Stracmans, M., A propos d’un texte relatif à la circoncision égyptienne (1re période intermédiaire), Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves 13, 1953, pp. 631-639.

Stracmans, M., Les fêtes de la circoncision chez les anciens Égyptiens, CdÉ 60, 1985, pp. 292-297.

Willems, H., A Note on Circumcision in Ancient Egypt, en: Flossmann-Schütze, M.C. et al. (eds.), Kleine Götter – Grosse Götter. Festschrift für Dieter Kessler zum 65. Geburtstag (Tuna el-Gebel 4), Vaterstetten, 2013, pp. 553-558.

  

CLASSE 6 – DILLUNS 26 NOVEMBRE 2018

La poesia eroticoamorosa

Bibliografia obligatòria:

Baines, J., Literacy and Ancient Egyptian Society, Man 18, 1983, pp. 572-599.

Bibliografia relacionada:

Duquesne, T., Sacred and profane in Egyptian love poetry, SESHAT 1, 1998, pp. 28-36. 

Fox, M.V., The Cairo Love Songs, JAOS 100, 1980, pp. 101-109.

Fox, M.V., 'Love' in the Love Songs, JEA 67, 1981, pp. 181-182.

Fox, M.V.,Love, Passion, and Perception in Israelite and Egyptian Love Poetry, JBL 102, 1983, pp. 219-228.

Fox, M.V., The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs, Wisconsin, 1985.

Griffiths, J.G., Love as Disease, en: Israelit-Groll, S. (ed.), Studies in Egyptology presented to M. Lichtheim I, 1990, Jerusalem, pp. 349-364.

Hagedorn, A.C., Searching for a common background: Egyptian love poetry and the Biblical Song of Songs, Berlín, 2005.

Landgrafova, R.y Navratilova, H., Sex and the Golden Goddess I. Ancient Egyptian Love Songsin Context, Praga,2009.

Landgrafova, R. y Navratilova, H., Sex and the Golden Goddess II. The World of the Love Songs, Praga, 2016.

López, J., Le verger d’amour (P. Turin 1966, recto), RdÉ 43, 1992, pp. 133-143.

López, J., La Disputa de los árboles del huerto, en: Cervelló, J., Díaz de Cerio, M. y Rull, D. (eds.), Actas del Segundo Congreso Ibérico de Egiptología, Bellaterra, 2005, pp. 19-25.

Mathieu, B., La poésie amoureuse de l'Égypte ancienne. Recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire (BdÉ 115), El Cairo, 1996.

Sweeney, D., Gender and Language in the Ramesside Love Songs, BES 16, 2002, pp. 27-50.

www.academia.edu/8333429/Sweeney_D._2003._Gender_and_Language_in_the_Ramesside_Love_Songs._Bulletin_of_the_Egyptological_Seminar_16_27_50

Vernus, P., Chants d'amourdel'Égypte antique, París, 1992.

  

CLASSE 7 – DILLUNS 3 DESEMBRE 2018

L'home i la dona: els rols de gènere

Bibliografia obligatòria:

Roth, A.M., Little women: gender and hierarchic proportion in Old Kingdom mastaba chapels, en: Bárta, M. (ed.), The Old Kingdom Art and Archaeology. Proceedings of the Conference Held in Prague, May 31 - June 4, 2004, Praga, 2006, pp. 281-296.

www.gizapyramids.org/pdf_library/roth_okaa_2006.pdf

Bibliografia relacionada:

Bagnal, R.S. y Cribiore,R., Women’s Letters from Ancient Egypt, 3000 BC – 800 AD, Ann Arbor, 2006.

Baligh, R.O., Representation on Females in Egyptian Art, en: Daoud, K.; Bedier, S.; y El Abd el-Fatah, S. (eds.), Studies in Honor of Ali Radwan (CASAE 34/1), El Cairo, 2005, pp. 169-176.

Callender, V.G., Non-royal women in Old Kingdom Egypt, Archiv Orientálí 68 (2), 2000, pp. 219­-236.

Callender, V.G., A Contribution to the Burial of Women in the Old Kingdom, Archiv Orientálí 70, 2002, pp. 301-308.

www.gizapyramids.org/pdf_library/callender_archiv_or_70.pdf

Capel, A.K. y Glenn, E.M. (eds.), Mistress of the House Mistress of the Heaven: Women in Ancient Egypt, Nueva York, 1996.

Castañeda, J.C., Señoras y esclavas. El papel de la mujer en la historia social del Egipto antiguo, México DF, 2008.

Depla, A., Women in Ancient Egyptian Wisdom Literature, en: Archer, L.J., Fischler, S., y Wyke, M. (eds), Women in Ancient Societies. An illusion of the night, Londres, 1994, pp. 24-52.

Dieleman, J., Fear of women? Representations of women in demotic wisdom texts, SAK 25, 1998, pp. 7-46.

www.academia.edu/3670489/Fear_of_Women._Representations_of_Women_in_Demotic_Wisdom_Texts

Fay, B., Royal Women as Represented in Sculpture during the Old Kingdom, en: Grimal, N. (ed.), Les critéres de datation stylistiques á l'Ancien Empire (BdE 120), El Cairo, 1998, pp. 159-186.

www.gizapyramids.org/pdf_library/fay_art_101-147.pdf

Fischer, H.G., Egyptian Women of the Old Kingdom and of the Heracleopolitan Period, Second Edition, Nueva York, 2000.

www.gizapyramids.org/pdf_library/fischer_eg_women.pdf

Förster, F., Ringende Frauen im Alten Ägypten, GM 205, 2005, pp. 37-41.

www.academia.edu/2461512/F%C3%B6rster_F._2005_Ringende_Frauen_im_Alten_%C3%84gypten

Graff, G., Les représentations de femmes et de la plante nagadienne sur les vases decorated-ware de NagadaII, Cahiers Caribéens d'Egyptologie 12, 2009, pp. 33-69.

www.academia.edu/592021/Les_repr%C3%A9sentations_de_femmes_et_de_la_plante_nagadienne_sur_les_vases_Decorated-Ware_de_Nagada_II

Graves-Brown, C., Dancing for Hathor. Women in Ancient Egypt, Londres, 2010.

Hare, T., ReMembering Osiris: Number, gender, and the word in ancient Egyptian representationalsystems, Stanford, 1999.

Johnson, J.H., The Social, Economic, and Legal Status of Women in Ancient Egypt, en: Teeter, E., y Johnson, J.H. (eds.), The Life of Meresamun. A Temple Singer in ancient Egypt (OIM 29), Chicago, 2009, pp. 82-97.

Kleinke, N., Females Spaces; Untersuchungen zu Gender und Archáologie im pharaonischen Agypten (GM Beihefte 1), 2007.

Lesko, L.H., The Perception of Women in Pharaonic Egyptian Wisdom Literature, en: Lesko, L.H. (ed), AncientEgyptian and Mediterranean Studies in Memory of William A. Ward, Providence, 1998, pp. 163-171.

Lesko, B.S., “Listening” to the ancient Egyptian Woman: Letters, Testimonials, and other Expressions of self, en: Teeter, E., y Larson, J.A., Gold of Praise: Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente (SAOC 58), Chicago, 1999, pp. 247-254.

oi.uchicago.edu/research/publications/saoc/saoc-58-gold-praise-studies-ancient-egypt-honor-edward-f-wente

Malaise, M., La position de la femme sur les stèles de Moyen Empire, SAK 5, 1977, pp. 183-198.

Orriols i Llonch, M., La traición a la maat. La violencia contra las mujeres en el antiguo Egipto, en: Molas Font, Mª Dolors(ed.), Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal, Barcelona: Icaria, 2007, pp. 57-70.

www.academia.edu/709435/La_traici%C3%B3n_a_la_maat._La_violencia_contra_las_mujeres_en_el_antiguo_Egipto_Betraying_Maat._Violence_against_Women_in_ancient_Egypt_

Orriols-Llonch, M., Mujer ideal, mujer infractora. Latransgresión femenina en el antiguo Egipto, Lectora 18, 2012, pp. 17-40.

www.academia.edu/2103200/Orriols-Llonch_M._Mujer_ideal_mujer_infractora._La_transgresi%C3%B3n_femenina_en_el_antiguo_Egipto_Lectora._Revista_de_Dones_i_Textualitat_18_Barcelona_2012_pp._17-40

Pakinson,R.B., Boasting about hardness: constructions of Middle Kingdom masculinity, en: Graves-Brown, C. (ed.), Sex and Gender in Ancient Egypt. 'Don Your Wig for a Joyful Hour', Swansea, 2008, pp. 115-142.

Quirke, S., Reading gender in ancient Egyptian healing papyri, en: National Healths: Gender, Sexuality and Health in a Crosscultural Context, 2013, pp. 191-199. 

Quirke, S., Women in Ancient Egypt: temple titles and funerary papyri, en: Tait, W.J., y Leahy, A. (eds.), Studies on Ancient Egypt in Honour of H.S. Smith(Occasional Publications 13)Londres, 1999, pp. 227-235.

Ridealgh, K., Yes dear! Spousal dynamics in the Late Ramesside Letters, en: Horn, M., van den Hoven, C., Kramer, J., Soliman, D., Staring, N. y L. Weiss (eds.), Current Research in Egyptology 2010: Proceedings of the Eleventh Annual Symposium, Oxford, 2011, pp. 124-130.

www.academia.edu/857118/Yes_Dear_Spousal_Dynamics_in_the_Late_Ramesside_Letters

Robins, G., Some Principles of Compositional Dominance and Gender Hierarchy in Egyptian Art, JARCE 31, 1994, pp. 33-40.

Robins, G., Women in Ancient Egypt, Londres, 1993 [trad. castellana: Las mujeres en el antiguo Egipto, Madrid, 1996].

Robins, G., An Unusual Statue of a Royal Mother-in-Law and Grandmother, en: Tait, W.J., y Leahy, A. (eds.), Studies in Ancient Egypt in Honour of H.S. Smith (Occasional Publications 13), Londres, 1999, pp. 255-259.

Robins, G., Male Bodies and the Construction of Masculinity in New Kingdom Egyptian Art, en: D’Auria, S.H. (ed.), Servant of Mut. Studies in Honor of Richard A. Fazzini (PdÄ 28), Leiden, 2008, pp.208-215.

Roth, A.M., The Absent Spouse: Patterns and Taboos in Egyptian Tomb Decoration, JARCE 36, 1999, pp. 37-53.

arthistory.as.nyu.edu/docs/IO/2596/RothAbsentSpouse.pdf

Savage, S., The Status of Women in Predynastic Egypt as Revealed through Mortuary Analysis, en: Rautman, A.E. (ed.), Reading the Body: Representations and Remains in the Archaeological Record, 2000, pp. 77-92.

www.academia.edu/3046909/The_Status_of_Women_in_Predynastic_Egypt_as_Revealed_through_Mortuary_Analysis

Shubert, S.B., Does She or Doesn’t She? Female Literacy in Ancient Egypt, en: Proceedings of the Near and Middle Eastern Civilizations Graduate Student's Annual Symposia 1998-2000, Toronto, 2001, pp. 55-76.

Stefanović, D., The Non-Royal Regular Feminine Titles of the Middle Kingdom and Second Intermediate Period: Dossiers (GHP Egyptology 11), Londres,2009.

Stefanović, D. y Satzinger, H., I am a nbt-pr, and I am independent, en: Grajetzki, W., y Miniaci, G. (eds.), The World of Middle Kingdom Egypt (GHP Egyptology 23), Londres, 2015, pp. 333-338.

Sweeney, D., Women’s Correspondence from Deir El-Medineh, en: Curto, S. et al. (eds.), Sesto Congresso Internationale di Egittologia: Atti, vol.2, 1993, pp. 523-530.

Sweeney, D., Womenand Language in the Ramesside Period or, why Women don’t say please, en: Eyre, C.J. (ed.), Procedingsof the Seventh International Congres of Egyptologist, Cambridge, 3-9 September 1995, Leuven, 1998, pp. 1109-1117.

Sweeney, D., Gender and Conversational Tactics in the Contendings of Horusand Seth, JEA 88, 2002, pp. 142-162.

Swinton, J., The Depiction of Wives of Tomb Owners in Later Old Kingdom, BACE 14, 2003, pp. 95-110.

Szpakowska, K., Hidden Voices: Unveiling Women in Ancient Egypt, en: James, S.L. y Dillon, S. (eds.), A Companion to Women in the Ancient World, Malden-Oxford, 2012, pp. 25-38.                                                            

Toivari-Viitala, J., Women at Deir el-Medina. A Study of the Status and Roles of the Female Inhabitants in the Workmen's Community during the Ramesside Period (EU 15), Leiden, 2001.

Tyldesley, J., Daughters of Isis, Londres, 1994 [trad. castellana: Las hijas de Isis. La mujer en el antiguo Egipto, Barcelona, 1998].

Vasiljević, V., An Unusual Representation of Tomb Owner’s Wife (Deir el Gebrawi Tomb No 67), JES 1, 2004, pp. 117-126.

www.academia.edu/900678/An_Unusual_Representation_of_the_Tomb_Owner_s_Wife_Deir_el_Gebrawi_Tomb_no_67_

Vasiljević, V., Der Grabherr und seine Frau. Zur Ikonographie der Status- und Machtverhältnisse in den Privatgräbern des Altes Reiches, SAK 36, 2007, pp. 333-345.

www.academia.edu/776894/Der_Grabherr_und_seine_Frau._Zur_Ikonographie_der_Status-_und_Machtverh%C3%A4ltnisse_in_den_Privatgr%C3%A4bern_des_Alten_Reiches

Vasiljević, V., Hierarchy of Women within Elite Families. Iconographic Data from the Old Kingdom, en: Kóthay, K.A. (ed.), Art and Society. Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art, Budapest, 2012, pp. 139-149.

www.academia.edu/1633915/Hierarchy_of_women_within_elite_families_Iconographic_data_from_the_Old_Kingdom

Ward, W.A., Essays on Feminine Titles of the Middle Kingdom and Related Subjects, 1986, Beirut.

Wenig, S., Die Frau im alten Ägypten, Leipzig, 1967.

 

CLASSE 8 – DILLUNS 10 DESEEMBRE 2018

El matrimoni i la família

Bibliografia obligatòria:

Campagno, M., Kinship and Family Relations, en:  Frood, E., y Wendrich, W., UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2009.

escholarship.org/uc/item/7zh1g7ch

Bibliografia relacionada:

Allam, S., Quelques aspects du mariage dans l’Égypte ancienne, JEA 67, 1981, pp. 116-135.

Allen, T.D., The Ancient Egyptian Family, Nueva York-Londres, 2009.

Borghouts, J. F., Monthu and Matrimonial Squabbles, RdÉ 33, 1981, pp. 11-22.

Díaz Rivas, H., La herencia en el antiguo Egipto: entre el modelo mítico y la realidad social, en: Campagno, M. (ed.), Parentesco, patronazgo y Estado en las sociedades antiguas (PEFSCEA 5), Buenos Aires, 2009,pp.69-86.

Díaz Rivas, H.,  xArt, la viuda: una aproximación a través de los determinativos, en: de Araújo, L.M. ydas Candeias Sales, J. (eds.), Novos trabalhos de Egiptologia Ibérica, vol. I, Lisboa, 2012, pp. 357-373.

www.academia.edu/11606910/La_viuda_una_aproximaci%C3%B3n_a_trav%C3%A9s_de_los_determinativos

Díaz Rivas, H, The widowhood in Ancient Egypt, en: Kousoulis, P. y Lazaridis, N. (eds.), Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of the Aegean, Rhodes, 22-29 May 2008 (OLA), Leuven, 2016.

Eyre, C.J., Crime and Adultery in Ancient Egypt, JEA 70, 1984, pp. 92-105.

Eyre, C., The evil Stepmother and the Rights of a second Wife, JEA 93, 2007, pp. 223­-243.

Frandsen, P.J., Incestuous and Close-Kin Marriage in Ancient Egypt and Persia: An Examination of the Evidence, Copenhagen, 2009.

Kóthay, K., The Widow and Orphan in Egypt before the New Kingdom, AcAnt. (B) 46, 2006, pp. 151-164.

Janssen, J.J., Marriage Problems and Public Reactions (P. BM 10416), en: Baines, J. et al. (eds.), Pyramid Studies and other Essays Presented to I.E.S. Edwards (Occasional Publications 7), Londres, 1988, pp. 134-137.

Johnson, J.H., Speculations on Middle Kingdom Marriage, en: Leahy, A., y Tait, J. (eds.), Studies on Ancient Egypt in Honour of H.S. Smith (EES Occasional Publications 13) Londres, 1999, pp. 169-172.

nelc.uchicago.edu/sites/nelc.uchicago.edu/files/Speculations_on_Middle_Kingdom_Marriage.pdf

Johnson, J.H., Sex and Marriage in Ancient Egypt, en: Grimal,N., Kamel,A., y May-Sheikholeslami, C. (eds.), Hommages a FayzaHaikal,BdE 138, 2003, pp. 149-159.

www.academia.edu/12673061/_Sex_and_Marriage_in_Ancient_Egypt_from_Hommages_Haikal

Lustig, J., Ideologies of Social Relations in Middle Kingdom Egypt: Gender, Kingship, ancestors, Ann Arbor, 1993.

Martin, C.J., A Twenty-Seventh Dynasty 'Marriage Contract' from Saqqara, en: Leahy, A. y Tait, J. (eds.), Studies in Ancient Egypt in Honour of H.S. Smith (EES Occasional Publications 13), Londres, 1999, pp. 193-199.

Pestman, P.W., Marriage and MatrimonialProperty in Ancient Egypt. A Contribution to Establishing the Legal Position of the Woman (Papyrologica Lugduno-Batava 9), Lugdum Batavorum, 1976.

Robins, G., The Relationships Specified by Egyptian Kinship Terms of the Middle and New Kingdoms, CdÉ 54 (108), 1979, pp. 197-217.

Toivari, J., Marriage at Deir el-Medina, en: Eyre, C.J. (ed.), Procedings of the Seventh International Congres of Egyptologist, Cambridge, 3-9 September 1995, Leuven, pp. 1157-1163.

Toivari-Viitala, J., Man versus Woman. Interpersonal Disputes in the Workmen’s Community of Deir el-Medina, JESHO 15, 1997, pp. 151-173.

Toivari-Viitala, J., Marriageand Divorce, en: Frood, E. y Wendrich, W. (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2013, pp. 1-17.

www.academia.edu/2971079/Marriage_and_Divorce

Vernus, P., Production-pouvoir et parente dans l’Égypte pharaonique, en: Breteau, C.H., Lacoste-Dujardin, C., Lefebvre, C., y Zagnoli, N. (eds.), Production et parenté dans le monde Méditerranéen: De Sumer à nous jours. Actes du séminaire oganiséparl’era 357 CNRS/EHSS, París, Décembre 1976, París, 1981, pp. 103-115.

Willems, H., A Description of Egyptian Kinship Terminology of the Middle Kingdom c. 2000-1650 B.C., Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 139, 1983, pp. 152-169.

booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/22134379-90003459?crawler=true

 

CLASSE 9 – DILLUNS 17 DESEMBRE 2018

Les relacions sexuals

Bibliografia obligatòria:

Orriols i Llonch, M., Léxico e iconografía erótica del antiguo Egipto: la cópula a tergo, TdE 5/2, Tenerife, 2009, pp. 123-137.

www.academia.edu/712971/L%C3%A9xico_e_iconograf%C3%ADa_er%C3%B3tica_del_antiguo_Egipto._El_coito_a_tergo

Bibliografia relacionada:

Abdalla, M.A., Bemerkungen zu Papyrus Turin Nr. 55001, GM 223, 2009, pp. 7-16.

Amenta, A., Some Reflections on the 'Homosexual' Intercourse between Horus and Seth, GM 199, 2004, pp. 7-22.

de Araújo, L.M., Erotismo e sexualidade no antigo Egito (Temas Pré-clássicos 6), 2012, Lisboa.

Barta, W., Zur Reziprozität der homosexuellen Beziehung zwischen Horus und Seth, GM 129, pp. 33-60.

Buchberger, H., Sexualität und Harfenspiel. Notizen zur "sexuellen" konnotation der Altägyptischen ikonographie, GM 66, 1983, pp. 11-43.

Brawanski, A. y Fischer-Elfert, H.W., Der „erotische“ Abschnitt derTurinerPapyrus 55001: Ein Lehrstück für männliche Ego?, SAK 41, 2012,pp. 67-97.

Booth, C., In bed with ancient Egyptians, Gloucestershire,2015.

Collombert, P. y Volokhine, Y., De Aegyptiacis Rebus Doctorum Verecundia ou "Let's Talk about Sex, Égypte, Afrique et Orient 40, 2005, pp. 45-56.

www.academia.edu/3224899/Philippe_Collombert_et_Youri_Volokhine_De_Aegyptiacis_Rebus_Doctorum_Verecundia_ou_Lets_Talk_About_Sex_Egypte_Afrique_et_Orient_40_2005_p._45-55

Dowson, T.A., Queering Sex and Gender in Ancient Egypt, en: Graves-Brown, C. (ed.), Don your Wig for a Joyful hour. Sex and Gender in Ancient Egypt, Swansea, 2008, pp. 27-46.

www.academia.edu/236651/Queering_Sex_and_Gender_in_Ancient_Egypt

Duquesne, T., The Spiritual and the Sexual in Ancient Egypt, DE 61, 2005, pp. 7-24.

Eissa, A., Eine metaphorische Geste der sexuellen Vereinigung, GM 184, 2001, pp. 7­-11.

Janák,J. y Navrátilová, H., People vs. PTurin 55001, en: Graves-Brown, C. (ed.), “Don Your Wig for a Joyful Hour- Sex and Gender in Ancient Egypt, Swansea, 2008, pp. 63-70.

Kammerzell, F. y Toro Rueda, M.I., Nicht der Homosexuelle ist pervers. Die ZweiuddreiBigste Maxime der Lehre des Ptahhotep, LingAeg 11, pp. 2003, pp. 63-78.

Kessler, D., Der Satirisch-Erotische Papyrus Turin 55001 und das verbringen desschönen Tages, SAK 15, 1998, pp. 171-196.

Manniche, L., Some Aspects of Ancient Egyptian Sexual Life, Acta Orientalia 38, 1977, pp. 11-23.

manniche.daes.dk/wp/wp-content/uploads/1977AO8.pdf

Manniche, L. Sexual Life in Ancient Egypt, Londres, 1987 [trad. Castellana, La esfinge erotica, Barcelona, 1988].

Martin, G.T., Eroticfigurines: The Cairo Museum Material, GM 96,  1987, pp. 71-84.

Myśliwiec, K., Eros on the Nile, Londres, 2004.

O’Connor, D., Satire or Parody? The Interaction of the Pictorial and the Literary in Turin Papyrus 55001, en: Collier, M. y Snape, S. (eds.), Ramesside Studies in Honour of K.A. Kitchen, Bolton, 2011, pp. 361-380.

Omlin, J.A., Der Papyrus 55001 und seine Satirisch-erotischen Zeichnungen und Inschriften (Catalogo del Museo Egizio di Torino, serie prima - Monumenti e testi, volume 3), Turín, 1973.

Orriols i Llonch, M., Divine Copulation in the Pyramid Texts. A Lexical and Cultural Approach, en: Goyon, J.C y Cardin, C. (eds), Proceedings of the Ninth International Congress of Egyptologist. Grenoble, 6-12 September 2004 (OLA 150), Luven, 2007, pp. 1421-1427.

www.academia.edu/697420/Divine_Copulation_in_the_Pyramid_Texts._A_Lexical_and_Cultural_Approach

Orriols i Llonch, M., La sexualidad en el antiguo Egipto. Un estudio léxico y cultural (tesis doctoral inédita), Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.

Orriols-Llonch, M., Sex and Cosmogony. The Onanism of the Solar Demiurg, GM 233, 2012, pp. 31-42.

www.academia.edu/1568607/Orriols-Llonch_M._Sex_and_Cosmogony._The_Onanism_of_the_Solar_Demiurg_G%C3%B6ttinger_Miszellen_233_G%C3%B6ttingen_2012_pp._31-42

Orriols-Llonch, M., Semen ingestion and oral sex in ancient Egyptian Texts, en: Kousoulis, P., y Lazaridis, N. (eds.), Proceedings of the Tenth InternationalCongress of Egyptologists, University of the Aegean, Rhodes, 22-29 May 2008 (OLA 241), Leuven, 2015, pp. 839-848.

https://www.academia.edu/5109898/Orriols-Llonch_M._Semen_ingestion_and_oral_sex_in_ancient_Egyptian_Texts_in_Kousoulis_P._and_Lazaridis_N._eds._Proceedings_of_the_Tenth_International_Congress_of_Egyptologists_University_of_the_Aegean_Rhodes_22-29_May_2008_Orientalia_Lovaniensia_Analecta_241_Leuven_2015_839-848

Orriols-Llonch, M., Women’s role in sexual intercourse in ancient Egypt, en: Budin, S. y Turfa, J.M. (eds.), Women in Antiquity: Real Women Across the Ancient World, Londres – Nueva York, 2016, pp. 194-203.

Parkinson, R.B., 'Homosexual' desire and Middle Kingdom Literature, JEA 81, 1995, pp. 57-76.

Reeder, G., Musings on the Sexual Nature of the Human-Headed Ba Bird, KMT 9 (3), 1998, pp. 72-78.

www.academia.edu/3287150/Musings_on_the_Sexual_Nature_of_the_Human-Headed_Ba_Bird

Robins, G., Ancient Egyptian Sexuality, DE 11, 1988, pp. 61-72.

Schreiber, S., Keusch wie kaum ein anderes Volk? Einige Anmerkungen zum Sexual-Vokabular der alten Ägypter, en: Mendel, D. y Claudi, U. (eds.), Ägypten im Afro-Orientalischen Kontext. Gedenkschrift Peter Behrens, Colonia, 1991, pp. 315-335.

Schukraft, B., Homosexualität im Alten Ägypten, SAK 36, 2007, pp. 297-331.

Vernus, P., Stratégie d’épure et stratégie d'appogiature dans les productions dites «artistiques» à l’usage des dominants. Le papyrus dit « érotique » de Turin et la mise à distance des  dominés, en: Kóthay, K.A. (ed.), Art and Society. Ancient and Modern Context of Egyptian Art, Budapest, 2012, pp. 109-121.

www.academia.edu/7947278/Strat%C3%A9gie_d_%C3%A9pure_et_strat%C3%A9gie_d_appogiature_dans_les_productions_dites_artistiques_%C3%A0_l_usage_des_dominants._Le_papyrus_dit_%C3%A9rotique_de_Turin_et_la_mise_%C3%A0_distance_des_domin%C3%A9s

Westendorf, W., Ein neuer Fall der „homosexuellen Episode“ zwischen Horus und Seth?, GM  97, 1987, pp. 71-77.

  

CLASSE 10 – DILLUNS 7 GENER 2019

La vellesa i la mort

Bibliografia obligatòria:

Sweeney, D., Women Growing Older in Deir el-Medina, en: Dorn, A., y Hofmann, T. (eds.), Living and Writing in Deir el-Medine. Socio-historical Embodiment ofDeir el-Medine Texts (AH 19), Basilea,2006, pp. 135-153.

www.academia.edu/810499/_Women_Growing_Older_in_Deir_el-Med%C3%AEna_

Bibliografia relacionada:

Assmann, J., Death and Salvation in Ancient Egypt, Ithaca - Nueva York – Londres, 2005.

Baines, J. y Lacovara, P., Burial and the Dead in ancient Egyptian Society: Respect, formalism, neglect, Journal of Social Archaeology 2, 2002, pp. 5-36.

www.researchgate.net/profile/Peter_Lacovara/publication/249631679_Burial_and_the_Dead_in_Ancient_Egyptian_Society/links/570bb1b308ae8883a1ffd3fa.pdf/download?version=va

Carreira, P., A imagem do velho no antigo Egipto, en: de Araújo, L.M. y Sales, J. das C. (eds.), Novos trabalhos de Egiptologia Ibérica, vol 1, Lisboa, 2012, pp. 213-225.

Cooney, K.M., The Functional Materialism of Death in Ancient Egypt: a Case Study of Funerary Materials from the Ramesside Period, en: Fitzenreiter, M. (ed.), Das Heilige und die Ware. Zum Spannungsfeld von Religion und Öonomie (IBAES 7), Londres, 2007, pp. 273-300.

www2.hu-berlin.de/nilus/net-publications/ibaes7/publikation/cooney_ibaes7.pdf

Cooney, K.M., The Cost of Death: The Social and Economic Value of Ancient Egyptian Funerary Art in the Ramesside Period (EU 22), Leiden, 2007.

www.academia.edu/5063352/The_Cost_of_Death_The_Social_and_Economic_Value_of_Ancient_Egyptian_Funerary_Art_in_the_Ramesside_Period

www.academia.edu/5063387/The_Cost_of_Death_part_II

Cooney, K.M., Gender transformation inn Death: A case of study of coffins from Ramesside Period Egypt, Near Eastern Archaeology 73:4, 2010, pp. 224-237.

www.academia.edu/998725/Gender_Transformation_in_Death_A_Case_Study_of_Coffins_from_Ramesside_Period_Egypt

Grajetzki, W., Burial Customs in Ancient Egypt: Life in Death for Rich and Poor, Londres, 2003.

Hays, H., Between Identity and Agency in ancient Egyptian Ritual, en: Nyord, R. y Kjolby, A. (eds.), Ancient Egyptian Rituals, 'Being in Ancient Egypt'. Thoughts on Agency, Materiality and Cognition. Proceedings of the Seminar held in Copenhagen, September 29-30, 2006 (BAR 2019), 2009, pp. 15-30.

openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15716/Hays+2009+Between+Identity_Page_01.pdf?sequence=1

Hays, H.M., Funerary Rituals (Pharaonic Period), en: J. Dieleman y W. Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2010.

escholarship.org/uc/item/1r32g9zn

Ikram, S., Mummification, en: Wendrich, W.; Dieleman, J.; Frood, E.; y Baines, J., UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2010.

eprints.cdlib.org/uc/item/0gn7x3ff

Janssen, J.M.A., On the Ideal Lifetime of the Egyptians, OMRO 31,1950, pp. 33-43.

Janssen, R.M. y Janssen, J.J., Getting old in Ancient Egypt, Londres, 1996.

Manniche, L., Eternal Youth, The Heritage of Egypt 2/2 May 2009, pp. 29-32.

manniche.daes.dk/wp/wp-content/uploads/2009Heritage.pdf

McDowell, A.G., Legal aspects of the Care of the Elderly in Egypt to the End of the New Kingdom, en: Stol, M. (ed.), The care of the Elderly in the Ancient Near East (Studies in the History and Culture of the ancientNear East 14), Leiden,1998, pp. 199-221.

Medina Sánchez, M., Sabiduría versus debilidad: Los modelos derepresentación de la vejez en el Egipto faraónico sobre soporte mural, BAEDE 18, 2008, pp. 161-186.

Meskell, L., Spatial analysis of the Deir el Medina Necropolis, en: Demarée, R.J. y Egberts, A. (eds), Deir el-Medina in the Third Millennium AD (EU 14) Leiden, 2000, pp. 259-273.

Meskell, L., The Egyptian ways of death, en: Chesson, M. (ed.), Social Memory, Identity and Death: Anthropological Perspectives on Mortuary Rituals, Washington, 2001, pp. 27-40.

www.researchgate.net/publication/229832548_The_Egyptian_Ways_of_Death

Molinero, M.A., Prácticas funerarias y creencias escatológicas del Egipto Antiguo, Biblioteca de recursos electrónicos de Humanidades e-excellenceMadrid, 2005, pp. 1 23.

Riefstahl, E., An Egyptian Portrait of an Old Man, JNES 10, 1951, pp. 65-73.

Sweeney, D., Forever Young? The Representation of Older and Ageing Women in Ancient Egyptian Art, JARCE 41, 2004, pp. 67-84.

Taylor, J., Death and the Afterlife in Ancient Egypt, Londres, 2001.

Volokhine, Y., Tristesse rituelle et lamentations funéraires en Égypte ancienne, Revue de l’histoire des religions 225, 2008, pp. 163-197.

www.academia.edu/646832/Tristesse_rituelle_et_lamentations_fun%C3%A9raires_en_Egypte_ancienne

Zandee, J., Death as an Enemy: According to Ancient Egyptian Conceptions, Nueva York, 1977.

 

 

Matèria:

HISTÒRIA SOCIAL I ECONÒMICA DE L'ANTIC EGIPTE

2,5 crèdits ECTS

Prof.: Dr. Juan Carlos Moreno García

LECTURAS PROPOSADES:

Primera setmana:

- Juan Carlos Moreno García, “Les échanges entre l'Égypte et les régions voisines (2100-1800 avant J.-C.)”, Égypte, Afrique & Orient 73 (2014), 7-18:
https://www.academia.edu/7422538/_Les_%C3%A9changes_entre_l%C3%89gypte_et_les_r
%C3%A9gions_voisines_2100-1800_avant_J.-C._

- Juan Carlos Moreno García, “Invaders or just herders? Libyans in Egypt in the 3rd and 2nd
millennia BCE”, World Archaeology 46 (2014), 610-623:
https://www.academia.edu/6964784/_Invaders_or_just_herders_Libyans_in_Egypt_in_the_3rd_and_2nd_millennia_BCE_World_Archaeology_46_4_2014_610-623

- Seth Richardson, “Early Mesopotamia: the presumptive state”, Past & Present 215 (2012),3-49:
https://www.academia.edu/4338807/EARLY_MESOPOTAMIA_THE_PRESUMPTIVE_STATE_2012_

Segona setmana:

- T. C. Wilkinson, “Macro-scale analysis of material culture in their landscapes: case-studies in ‘invisible flows’”, en R. Matthews & J. Curtis (eds.),Proceedings of the 7th International
Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. Vol. 1: Mega-cities & Mega-sites: The Archaeology of Consumption & Disposal, Landscape, Transport & Communication,Wiesbaden, 2012, p. 647-662:
https://www.academia.edu/1359007/Macroscale_analysis_of_Material_culture_in_their_landscapes_case-studies_in_invisible_flows_

- Susan Sherratt, “The Mediterranean economy: ‘Globalization’ at the end of the second millennium B.C.E”,en W. G.Dever& S. Gitin (eds.), Symbiosis, Symbolism and the Power of the Past. Canaan, Ancient Israel, and Their Neighborsfrom the Late Bronze Age through Roman Palaestina, Winona Lake, 2003, pp. 37-62:
https://www.academia.edu/2163666/The_Mediterranean_economy_Globalizationat_the_end_of_the_second_millennium_BCE

- Judith Bunbury, David Jeffreys, “Real and literary landscapes in ancient Egypt”, Cambridge Archaeological Journal 21 (2011), 65-76.