Logo UAB
2020/2021

Trastorns de la Veu

Codi: 43615 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4315497 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Maria Vila
Correu electrònic:
Desconegut

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Si hi ha estudiants no competents amb la llengua catalana, la docència es farà en espanyol

Equip docent

Eduard Baulida i Estadella

Equip docent extern a la UAB

Cecilia Gassull Bustamante
Josep Maria Vila Rovira
Laura Gonzàlez Sanvisens
Marta Jordana Puig

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

És molt convenient tenir coneixements sobre els trastorns de la veu.

Objectius

L'objectiu general del mòdul és ampliar els coneixements i habilitats de l'estudiant en la fisiologia i acústica de la veu humana i en la patologia i clínica vocal.
Es revisen els avenços la prevenció, exploració i tractament logopèdic i interdisciplinari de les alteracions de la veu, així com en els programes d'educació i optimització de la veu.

Competències

 • Adequar i supervisar plans d'intervenció logopèdica, en funció de l'avaluació i de les variables individuals i socials concurrents, enfront de problemàtiques noves i complexes.
 • Aplicar el mètode científic en la pràctica professional.
 • Dissenyar i aplicar estratègies per intervenir des d'un enfocament biopsicosocial a fi de facilitar la inclusió social de les persones afectades per trastorns de la comunicació i del llenguatge.
 • Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment.
 • Recaptar, analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació necessàries per a l'avaluació i la intervenció logopèdica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el discurs a les competències lingüístiques i comunicatives de l'usuari amb trastorn de la veu i la seva família.
 2. Avaluar programes estratègics d'educació de la veu i de prevenció de les seves alteracions.
 3. Conèixer i intervenir sobre els facilitadors i barreres de l'adhesió terapèutica de l'usuari amb trastorn de la veu.
 4. Diferenciar i utilitzar adequadament els procediments i tecnologies per al treball en equip en diferents rols en el camp dels trastorns de la veu.
 5. Dissenyar i aplicar estratègies de sensibilització i de canvi social per facilitar la inclusió de les persones afectades per trastorns de la veu.
 6. Dissenyar i planificar programes estratègics d'educació de la veu i de prevenció de les seves alteracions.
 7. Dur a terme la lectura crítica d'una publicació científica en el camp dels trastorns de la veu, sobre la base de la qualitat metodològica del disseny de recerca utilitzat i de la rellevància científica i pràctica dels seus resultats o aportacions.
 8. Establir els objectius de la intervenció logopèdica dels trastorns de la veu des d'una perspectiva interdisciplinària.
 9. Identificar els elements rellevants de l'anamnesi i l'entrevista inicial per al procés d'avaluació dels trastorns de la veu.
 10. Identificar factors rellevants per a l'elaboració de programes estratègics d'educació de la veu i de prevenció de les seves alteracions.
 11. Interpretar adequadament el llenguatge propi de fonts d'informació no logopèdiques sobre trastorns de la veu utilitzades per altres professionals.
 12. Interpretar críticament els resultats dels instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants per a la intervenció logopèdica dels trastorns de la veu.
 13. Reconèixer els estats afectius i processos vivencials de l'usuari amb trastorn de la veu i la seva família.
 14. Reconèixer la necessitat d'exploracions addicionals, complementàries a les fonts d'informació recaptades sobre els trastorns de la veu.
 15. Utilitzar críticament els instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants per a la intervenció logopèdica dels trastorns de la veu.

Continguts

 1. Recerca en veu
 2. Anamnesi i exploració de la veu
 3. Avaluació perceptiva i anàlisi acústica de la veu
 4. Interpretació de l’exploració laríngia
 5. Prevenció de les alteracions de la veu
 6. Tractament. Tècniques corporals
 7. Tractament. Tècniques vocals
 8. Psicologia i veu

Metodologia

Les sessions presencials combinaran exposicions magistrals per part de professorat expert i exercicis pràctics en gran grup i en grup reduït on l’alumnat podrà posar en pràctica de forma vivencial la teoria exposada i discutir-la. Posteriorment, l'alumnat realitzarà diverses tasques avaluatives de manera no presencial.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'aula 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Sessions magistrals 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Atenció individalitzada 7,5 0,3 2, 4, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Redacció d'evidències d'avaluació 114,5 4,58 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

L'avaluació del mòdul es realitzarà a través de diverses evidències d’avaluació escrites lliurades a la plataforma virtual d'aprenentatge que es realitzaran de forma individual seguint un calendari marcat. 

A) Definició d'assignatura superada:

Per superar amb èxit aquesta assignatura és necessari obtenir una qualificació de 5 punts sobre 10 o superior, en cadascuna de les evidències d'aprenentatge.

B) Proves de recuperació:

Podrà optar a realitzar alguna de les proves de recuperació aquell alumnat que no hagi assolit els criteris establerts per superar l'assignatura i que hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

C) Definició d'estudiant avaluable:

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a "no avaluable".

 

Per a l’alumnat de 2a o posterior matrícula, l’assignatura no preveu l’avaluació mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1 - Informe d'opinió argumentada en l'evidència (escrit individual) 34 % 0 0 7
EV2 - Assaig reflexiu sobre anamnesi i exploració (escrit individual) 33 % 0 0 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EV3 - Assaig reflexiu sobre el treball corporal i vocal (escrit individual) 33 % 0 0 2, 4, 5, 6, 8, 10

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA FONAMENTAL

Heuillet­­ Martin, Geneviève (2003). Una voz para todos (Volums I i II) Marsella. Solal

Bustos, Inés (2013). Intervención logopédica en trastornos de la voz. Barcelona. Paidotribo

Gassull, Cecília, Godall, Pere, & Martorell, Montserrat. (2006). La veu. Orientacions pràctiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Le Huche, F; Allali, A. (1994). La voz Tomo 3 Terapéutica de los trastornos vocales. Barcelona: Masson.

Vila, J.M. (2009). Guía de intervención logopédica en la disfonía infantil. Madrid: Síntesis

Behrman, A., & Haskell, J. (Eds.). (2014). Exercises for voice therapy. Plural Pub.

 Gibbs, G. (1988). Learning by Doing: a guide to teaching and learning methods. Oxford: Further Education Unit.
 
 
En el desenvolupament del curs, per a cada sessió a la plataforma virtual s’oferiran referències actualitzades.