Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Màster

Codi: 43613 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4315497 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge OB 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carrasumada Serrano Pau
Correu electrònic:
Carrasumada.Serrano@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Si hi ha estudiants no competents amb la llengua catalana, la docència es farà en espanyol.

Equip docent extern a la UAB

Josep Maria Vila

Prerequisits

No es necessiten prerequisits previs.

 

Objectius

Desenvolupar un treball d’avaluació, intervenció, un projecte d’investigació o fer una revisió teòrica sistemàtica d’alguns dels àmbits dels trastorns de la comunicació i del llenguatge relacionat amb les pràctiques externes o amb les linies d’investigació propies del professorat del màster.

 

A l’acabar la realització del TFM, s’espera que els estudiants siguin capaços de: 

 • Plantejar un problema o identificar una necessitat en l’àmbit dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.
 • Demanar i analitzar informació rellevant sobre l’estat de la qüestió en relació al tema.
 • Dissenyar i desenvolupar una sèrie d’objectius i accions que donguin resposta al problema o oportunitat.
 • Comunicar a diferents interlocutors la rellevància del problema o oportunitat, així com la pertinença i viabilitat de la solució o resposta desenvolupada. Els productes esperats del TFM inclouen un informe escrit amb el disseny i el desenvolupament del projecte i una presentació oral del projecte i els seus resultats.

 

Competències

 • Aplicar el mètode científic en la pràctica professional.
 • Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recaptar, analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació necessàries per a l'avaluació i la intervenció logopèdica.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Discriminar què mètodes, quantitatius, qualitatius o mixts, i dissenys de recerca són més apropiats per donar resposta a un objectiu o hipòtesis plantejats en el context del treball de finalització de màster.
 2. Dissenyar i realitzar presentacions en el context del treball de finalització de màster.
 3. Dur a terme una revisió sistemàtica en el context del treball de finalització de màster per sintetitzar la millor evidència científica disponible.
 4. Escriure informes en el context del treball de finalització de màster adequant-los als estàndards de les principals associacions científiques.
 5. Formular preguntes rellevants i definir adequadament objectius i hipòtesis de recerca en el context del treball de finalització de màster per a la resolució de problemes en l'actuació professional.
 6. Gestionar, analitzar i interpretar de forma òptima les dades d'una recerca en el context del treball de finalització de màster.
 7. Interpretar críticament, en el context del treball de finalització de màster, els resultats dels instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants per a la intervenció logopèdica.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 10. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 12. Realitzar un pla de recerca en el context del treball de finalització de màster minimitzant les amenaces a la seva validesa.
 13. Seleccionar, valorant la seva qualitat, els procediments, tècniques i instruments de mesura més adequats en funció dels objectius o hipòtesis plantejats en el context del treball de finalització de màster.
 14. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 15. Utilitzar críticament, en el context del treball de finalització de màster, els instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants per a la intervenció logopèdica.
 16. Utilitzar les fonts documentals per a l'obtenció d'informació pertinent per a l'objectiu de la recerca, l'avaluació o la intervenció logopèdica en el context del treball de finalització de màster, seleccionant les més adequades i argumentant els criteris de garbellat i de qualitat de les mateixes.

Continguts

 • Resolució de casos que requereixen una actuació professional en el àrea de l’avaluació i/o de la intervenció.
 • Treballs d’investigació empírica proposats pel propi estudiant o relacionats amb les línies de treball ofertades pel professorat del màster.
 • Treballs d’investigació teòrica proposats pel propi estudiant o relacionats amb les línies de treball ofertades pel professorat del màster.

Metodologia

 


Tutories a demanda de l'estudiant. Serà responsabilitat de l’estudiant posar-se en contacte amb el seu tutor o tutora.

Hi haurà tres proves d’aprenentatge: 1. Informe del tutor del seguiment del TFM (20%) 2. Valoració de la memòria TFM (50%) 3. Presentació i defensa pública del TFM (30%)

“Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària”.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
EV1:Tutories personalitzades 19 0,76 9, 10, 11
EV2: Treball escrit 279 11,16 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
EV3: Presentació i defensa oral 2 0,08 2, 4, 9

Avaluació

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

HORES

 PES NOTA

RESULTATS D’APRENENTATGE

 

 

 

 

 

EV1: Informe del tutor sobre el seguiment del TFM

 

20%

B08, B09, GT02

EV2: Avaluació de la memòria del TFM

 

50%

B06, B07, B08, B10, E02, E02.26, E02.27, GT02, GT03, GT03.35, GT03.36, GT03.37, GT03.38, GT03.39, GT03.40, GT03.41

EV3: Presentació i defensa pública del TFM

 

30%

B09, GT02.08, GT03.42

 

 

 

 

 

 https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de seguiment del tutor 20% 0 0 2, 8, 9
Presentació i defensa oral 30% 0 0 2, 4, 9
Treball final 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Laguna, S.; Caballero-Uribe, C.; Lewis, V.; Mazuera, S.; Salamanca, J.; Daza, W. I Fourzali, A. (2007): Consideraciones éticas en la publicación de investigaciones científicas. Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2007; 23 (1): 64-78

 

6a edició Publication Manual of the American Psychological Association http://www.udg.edu/tabid/11972/language/ca-ES/default.aspx