Logo UAB
2020/2021

Polítiques Migratòries, Integració i Gestió de la Diversitat Religiosa

Codi: 43483 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política / Political Science OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Parella Rubio
Correu electrònic:
Sonia.Parella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Teresa Sorde Marti

Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

El creixement de les migracions internacionals a les societats europees s'ha convertit en un dels fets socials de major rellevància i planteja importants reptes per a les polítiques públiques i per als models de cohesió social i convivència. L'objectiu general del mòdul és oferir eines analítiques, conceptuals i metodològiques per tal d’abordar aquests processos de transformació econòmica, política i social, des d'una perspectiva comparada i des de l'èmfasi en dos eixos clau a l'hora de gestionar les migracions i la diversitat:
- Les polítiques migratòries i de control de fluxos i els seus impactes sobre els drets de les persones
- Les polítiques d'integració, tant des de la perspectiva de la igualtat i la redistribució, com des de la perspectiva del reconeixement i gestió de la diversitat i la convivència


Competències

 • Analitzar polítiques públiques en diferents àmbits sectorials.
 • Aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'anàlisi de situacions reals i, a partir de l'anàlisi de la realitat política, generar orientacions útils per a la presa de decisions.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 • Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa, amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la relació entre migracions internacionals, gènere i mercat de treball i identificar-ne les conseqüències pel que fa als processos de discriminació, desigualtat i exclusió amb la base de la etnicitat o l'origen nacional.
 2. Classificar els diferents models i tendències a Europa al voltant de les polítiques de control de fluxos, d'integració i de reconeixement, així com identificar els seus impactes socials a través de l'anàlisi de dades i indicadors.
 3. Conèixer les bases socials del conflicte ètnic i del racisme i la xenofòbia.
 4. Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 5. Identificar els diferents debats al voltant de les polítiques de representació dels immigrants a nivell europeu, estatal i local.
 6. Identificar i interpretar, a partir de dades i indicadors, els processos de discriminació, desigualtat i exclusió que tenen a veure amb l'accés i la promoció laboral de les persones migrants.
 7. Identificar les conseqüències previsibles de les diferents concepcions del concepte ciutadania per a la integració de les persones immigrants.
 8. Identificar les diferents teories que analitzen el vincle entre migració, gènere i mercat de treball, així com les seves conseqüències, i saber aplicar-les a diferents contextos receptors.
 9. Identificar les diferents teories que analitzen la relació entre immigració i les noves formulacions del concepte de ciutadania.
 10. Identificar les línies d'investigació empíriques més recents i innovadores vinculades a l'estudi del fenomen de les migracions i la diversitat a Espanya.
 11. Identificar les polítiques migratòries a la UE ia Espanya, així com els seus principals impactes sobre la gestió de les migracions i les condicions de vida de les persones immigrades.
 12. Reconèixer les dinàmiques de la gestió del fenomen migratori a partir de l'anàlisi de polítiques sectorials i de polítiques d'àmbit local que incideixen de manera directa en les condicions de vida de les poblacions immigrants.
 13. Reflexionar teòricament des d'una perspectiva crítica sobre els conceptes de ciutadania i integració a l'hora de gestionar la diversitat cultural en societats complexes.
 14. Saber identificar i analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la democràcia, els drets humans, la igualtat, la justícia social i al desenvolupament sostenible.
 15. Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Continguts

 1. Els eixos de la política migratòria
 2. La política migratòria a la UE
 3. Els eixos de la política d'asil i refugi a Europa
 4. Immigració altament qualificada: mercats de treball i regulació
 5. Reptes i debats al voltant de la construcció de la ciutadania a la UE
 6. Polítiques d'integració i gestió de la diversitat a la UE
 7. Polítiques anti-discriminació a la UE

Metodologia

Combina classes magistrals amb debats participatius i exercicis de role playing

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32 1,28 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories 30 1,2 5, 6, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Preparació exercicis 65 2,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Preparació paper acadèmic 123 4,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

L’avaluació continuada incorpora tres tipus diferents d’evidències:

 • EXERCICIS INDIVIDUALS: entrega de 2 fitxes/resum de sessió (40%)
 • PRESENTACIÓ ORAL. Exposicions orals en equips de 3-4 persones. Metodologia de “role playing” (20% )
 • ELABORACIÓ “PAPER ACADÈMIC” DE 5000 PARAULES.  (40%)

Altres qüestions a tenir en compte:

-      L’assistència a classe és obligatòria

-      Càlcul de la nota final. És necessari tenir, com a mínim un 4, de les diferents parts de l’assignatura per tal de poder fer mitjana entre les diverses notes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega 2 exercicis 40% (20% cada exercici) 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Paper/assaig acadèmic 40% 0 0 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14
Presentació oral 20% 0 0 2, 7, 11, 13, 14, 15

BibliografiaEn començar el curs es lliurarà la programació detallada de la llista de lectures que s’utilitzaran pels seminaris de discussió de textos.