Logo UAB
2020/2021

Treball de Fi de Màster

Codi: 43081 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313799 Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments OB 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María José Aguar Martínez
Correu electrònic:
MariaJose.Aguar@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

El Treball Fi de Màster també es podrà redactar en català

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

1.- Posseir i comprendre els coneixements que permetin ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context d'invesigació

2.- Aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb el seu àmbit d'estudi

3.- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

4.- Comunicar clarament i sense ambigüitats conclusions, coneixements i les raons que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats

5.- Demostrar que posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els hi permetran continuar estudiant de manera autònoma

 

Competències

 • Adaptar-se a noves situacions, adquirint iniciativa per desenvolupar estratègies innovadores i competitives.
 • Analitzar, raonar críticament, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 • Dissenyar i planificar accions de comunicació i de màrqueting per a esdeveniments, entenent la visió de l'empresa que contracta l'organització d'un esdeveniment.
 • Identificar els actors i conceptes fonamentals del turisme d'esdeveniments per analitzar les dades sectorials d'actualitat i poder detectar noves tendències.
 • Planificar i dur a terme treballs d'anàlisi sectorials així com plans d'empresa en l'àmbit del turisme d'esdeveniments.
 • Planificar i gestionar els diferents tipus d'activitats necessàries per a l'organització d'un esdeveniment (disseny, comercialització, producció i avaluació).
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions, adquirint iniciativa per desenvolupar estratègies innovadores i competitives.
 2. Analitzar estadísticament les noves tendències del sector del turisme d’esdeveniments.
 3. Analitzar, raonar críticament, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 4. Comparar diferents zones geogràfiques utilitzant dades disponibles sobre el turisme d’esdeveniments.
 5. Crear i dissenyar un esdeveniment nou.
 6. Elaborar un pla de màrqueting i de millora d’un esdeveniment ja existent.
 7. Investigar acadèmicament l’estat del sector del turisme d’esdeveniments en una àrea geogràfica o període temporal.
 8. Localitzar bibliografia i dades disponibles sobre el turisme d’esdeveniments.
 9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 13. Realitzar un estudi de mercat per a un esdeveniment específic.
 14. Recopilar dades empíriques disponibles o de nova creació.
 15. Redactar amb llenguatge acadèmic.
 16. Seleccionar i sintetitzar bibliografia especialitzada.
 17. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 18. Utilitzar correctament el sistema de cites bibliogràfiques.

Continguts

En el primer Mòdul es dediquen tres sessions magistrals a explicar Tècniques d’Investigació relacionades amb un treball de recerca així com les que s’apliquen a un Pla d’Empresa. Cada estudiant disposa d’un tutor del Treball Final de Màster que els hi especifica el procés i els calendaris per a la revisió dels avenços d'aquest Treball.

Metodologia

Activitats d’aprenentatge
1. Presencials:
1.1 Classes magistrals dels docents

1.2 Tutories
2. No presencials tutoritzades:
2.1. Estudi personal

2.2 Recerca de bibliografia

2.3. Recollida de dades

2.4 Elaboració del Treball Final de Màster

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 12 0,48 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Lliuraments parcials de treballs 11 0,44 2, 4, 5, 7, 12
Tutories 10 0,4 3, 4, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Redacció del Trabajo Final de Máster 177 7,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

Avaluació tutor Treball Final del Màster: 30% de la nota

Presentació i defensa del Treball Final de Màster. Avaluació tribunal acadèmic: 70% de la nota

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació i defensa del Treball Final de Màster 70% 10 0,4 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17
Valoració tutor Treball Final de Màster 30% 5 0,2 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Guia aspectos formales-Trabajo Final de Máster PDF