Logo UAB
2020/2021

Pràctiques en Empreses

Codi: 42952 Crèdits: 0
Titulació Tipus Curs Semestre
4313782 Citogenètica i Biologia de la Reproducció OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Blanco Rodríguez
Correu electrònic:
Joan.Blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent extern a la UAB

Buscà, Rafael
Busquets, Ana
Casanovas, Aida
Durban, Mercè
Esbert, Marga
Farreras, Arantza
Giménez, Carles
Grau, Javier
Guitart, Miriam
Hernando, Cristina
Marquès, Laura
Martinez-Pasarell, Olga
Márquez, Carmen
Peinado, Laura
Plaja, Alberto
Pujol Masana, Aïda
Pujol, Nuria
Rabanal, Anna
Solé, Francesc

Prerequisits

No existeixen prerequisits específics per a cursar aquesta assignatura.

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant adquireixi competències relacionades amb l'exercici professional, promovent una actitud proactiva i emprenedora. El mòdul està pensat per a aquells estudiants que desitgen orientar el màster a un perfil professional. El mòdul comprèn un període de pràctiques en empreses públiques o privades, on l'estudiant té l'oportunitat de consolidar la seva formació, integrant i aplicant els coneixements i habilitats adquirides, i reflexionant sobre les competències professionals del màster. En aquest sentit, l'objectiu principal d'aquesta estada és potenciar la interacció dels alumnes amb l'entorn professional del màster.

 
 

Competències

 • Aplicar el mètode científic i el raonament crític en la resolució de problemes
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica tant en un entorn de recerca com en els àmbits clínic i assitencial.
 • Demostrar capacitat de treballar en equip i d'interaccionar amb professionals d'altres especialitats
 • Desenvolupar l'activitat professional respectant els principis ètics
 • Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats
 • Dissenyar i executar protocols d'anàlisi en l'àmbit del màster.
 • Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions
 • Identificar els dilemes ètics i aplicar la legislació vigent en l'àrea de coneixement del màster.
 • Interpretar, resoldre i presentar casos clínics o resultats científics en l'àmbit del màster.
 • Organitzar i gestionar laboratoris d'investigació i laboratoris clínics en l'àrea de coneixement del màster.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar els resultats derivats de la pràctica clínica en biologia de la reproducció.
 2. Analitzar i interpretar els resultats derivats de la pràctica clínica en citogenètica.
 3. Aplicar correctament les metodologies d'anàlisi pròpies del laboratori on es duen a terme les pràctiques.
 4. Aplicar el mètode científic i el raonament crític en la resolució de problemes.
 5. Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica tant en un entorn de recerca com en els àmbits clínic i assistencial.
 6. Aplicar els principis ètics i legals en la realització de la pràctica clínica.
 7. Demostrar capacitat de treballar en equip i d'interaccionar amb professionals d'altres especialitats.
 8. Desenvolupar l'activitat professional respectant els principis ètics.
 9. Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats.
 10. Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions.
 11. Identificar i resoldre problemes relacionats amb condicions de seguretat i infraestructures específiques dels laboratoris.
 12. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 15. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 16. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 17. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.

Continguts

Tot tipus de coneixements assolits durant l'estada en una empresa pública o privada, l'activitat principal de la qual ha d'estar relacionada amb l'àmbit del màster.

Metodologia

Per a la realització de les pràctiques externes, el Màster disposa d'una relació de laboratoris de Reproducció assistida i de Citogenètica on l'alumne té l'opció de realitzar la seva estada.

L'organització de les pràctiques externes depèn del Coordinador de Mòdul i dels tutors designats per les empreses on l'alumne realitzarà l'estada.

El coordinador del mòdul s'encarrega de la seva gestió acadèmica i té encomanades les següents tasques: i) Assessorar els alumnes sobre quin és el centre més indicat per a realitzar les pràctiques en funció dels seus interessos i habilitats; ii) Comprovar l'adequació del perfil dels candidats a les necessitats de les empreses; iii) Distribuir els alumnes en els diferents centres intentant satisfer les seves preferències; iv) Mantenir el contacte amb els centres col·laboradors per conèixer les seves necessitats i interessos més immediats; v) Avaluar el grau de satisfacció de l'alumne un cop finalitzat el període de pràctiques a través de la revisió del formulari "Full de satisfacció de l'alumne"; vi) Avaluar el grau de satisfacció de tutor de pràctiques amb l'estudiant a través del formulari "Full de satisfacció del centre"; vii) Realitzar tutories de seguiment als alumnes durant l'estada en pràctiques.

El tutor de pràctiques serà designat per l'empresa col·laboradora i supervisarà i valorarà el treball realitzat per l'alumne. La tasca de tutor consistirà en guiar l'estudiant a través de reunions periòdiques que permetin realitzar un seguiment individualitzat i personalitzat de cada estudiant.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tipus: Supervisades 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

L’avaluació del mòdul pràctiques en empreses es realitzarà tenint en compte les següents activitats d’avaluació:

1) Informes de seguiment de l’estudiant

Els alumnes han de presentar al coordinador del mòdul dos informes de seguiment relatius a la seva estada. El primer informe s’ha de lliurar al final del primer mes de l’activitat, i el segon informe al final de l’estada al centre. Els dos informes han d’estar signats pel tutor del centre i han de seguir les següents directrius:

- Extensió màxima dues pàgines; marges 2.5 cm; tipus de lletra Tahoma/Arial; mida 10; espaiat 6pt; interlineat simple.

- Els continguts dels informes han de fer referència als següents aspectes:

 • Planificació/Cronograma de l'activitat i estat de la seva evolució.
 • Activitats realitzades i metodologies de laboratori aplicades.
 • Nivell d'immersió en el/els servei/s, departament/s i metodologia/es (observador, experimentades en part, experimentades amb autonomia parcial/total, etc...).
 • Fonts bibliogràfiques utilitzades.
 • Especificació del treball (cas clínic o equivalent) seleccionat que s’utilitzarà pel treball fi de màster (TFM; veure guia docent del Mòdul TFM). La selecció del cas s’haurà de realitzar de comú acord amb el tutor del centre.
 • Grau de satisfacció.
 • Altres aspectes que es vulguin destacar.

Els dos informes s’hauran d’enviar per correu electrònic i en format *pdf al coordinador del mòdul (Joan.Blanco@uab.cat). El coordinador del mòdul avaluarà els informes. La puntuació obtinguda aportarà el 50% a la nota final de l’estudiant.

L’enviament del segon informe ha d’anar acompanyat de la valoració de l’estada realitzada per l’estudiant, tot complimentant el document “Satisfacció de l’alumne”.

2) Informe de seguiment del tutor del centre

El tutor de centre avaluarà l’activitat realitzada per l’alumne al centre mitjançant el formulari “Informe de Pràctiques en Empresa”. La qualificació aportada pel tutor aportarà el 35% a la nota final de l’estudiant.

3) Avaluació Coordinador del Mòdul

El coordinador del mòdul realitzarà una valoració conjunta de les pràctiques desenvolupades per l’estudiant que tindrà un pes del 15% sobre la nota final de l’estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del coordinador del mòdul 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Informe de seguiment del tutor del centre col·laborador 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Informes de seguiment de l'estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Les fonts bibliogràfiques estaran relacionades amb la temàtica de les pràctiques en empreses. Per a la selecció d'aquestes fonts l'alumne comptarà amb la supervisió del tutor i el coordinador del mòdul.