Logo UAB
2020/2021

Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació

Codi: 42944 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313782 Citogenètica i Biologia de la Reproducció OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Ibáñez de Sans
Correu electrònic:
Elena.Ibanez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes del Tema 1 s'impartiran en anglès

Equip docent

Carme Nogués Sanmiquel
Josep Santaló Pedro
Pere Jordi Fábregas Batlle

Equip docent extern a la UAB

Josep Maria Canals

Prerequisits

Es recomana un nivell intermedi-avançat d'anglès. Les classes del Tema 1 s'impartirán en anglès.

Objectius

El mòdul "Desenvolupament, totipotència i diferenciació" és un mòdul teòric obligatori de l'especialitat de Biologia de la Reproducció del màster.

L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar a l'alumne uns coneixements sòlids sobre el desenvolupament embrionari preimplantacional, postimplantacional i fetal dels mamífers i sobre els processos de totipotència i diferenciació cel·lular que ocorren durant el desenvolupament. Aquests coneixements permetran a l'alumne comprendre les bases cel·lulars de les patologies associades a la reproducció i de la utilització de les tècniques de reproducció assistida i de teràpia cel·lular o regenerativa.

A més, es tractaran també aspectes ètics i legals relacionats amb l'aplicació d'aquestes tecnologies.

Competències

 • Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats
 • Identificar els dilemes ètics i aplicar la legislació vigent en l'àrea de coneixement del màster.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Reconèixer els fonaments cel·lulars i moleculars de la reproducció en mamífers.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la legislació vigent en l'àmbit de la biologia de la reproducció i regenerativa.
 2. Descriure les bases dels processos de totipotència i diferenciació cel·lular.
 3. Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats.
 4. Identificar els dilemes ètics associats a la investigació i la pràctica clínica en biologia de la reproducció i regenerativa.
 5. Identificar i descriure les bases cel·lulars del desenvolupament embrionari i fetal normal i patològic.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.

Continguts

Tema 1. Desenvolupament embrionari preimplantacional.

Tema 2. Desenvolupament embrionari postimplantacional i fetal humà.

Tema 3. Cèl·lules mare.

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

Metodologia

El mòdul comptarà amb classes teòriques i d'una sessió pràctica d'observació d'imatges (corresponent al tema 2). L'assistència a les classes és obligatòria i es controlarà.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Casses de teoria 28 1,12 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Pràctica d'aula 2 0,08 5
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Lectura d'articles científics i altres textos d'interès 20 0,8 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació consistirà en una prova de tipus test per als continguts dels temes 1 i 3 (una prova per cada tema) i en una prova escrita objectiva pels continguts del tema 2. Les proves d’avaluació són obligatòries i cadascuna tindrà un pes del 30% en la nota final del mòdul. En tots els casos, l'objectiu de les proves és avaluar que l'alumnat hagi adquirit els coneixements conceptuals de cada tema i que els hagi comprés i el sàpiga integrar i relacionar entre sí.

L'assistència i participació a classe també es tindrà en compte en l'avaluació (10% de la nota final). Qualsevol falta d'assistència haurà de ser degudament justificada per l'alumnat. Les faltes d'assistència no justificades afectaran la nota final del mòdul de la següent manera: 1 falta d'assistència -0,5 punts; 2 faltes d'assistència -1 punt. Si el nombre de faltes d'assistència sense justificar és superior a 2, l'alumnat no podrà superar el mòdul.

Per tal de superar el mòdul l'alumnat haurà d'obtenir una qualificació global igual o superior a 5 punts. En cas d’obtenir una nota global inferior a 5, caldrà realitzar una prova de recuperació, només per aquells temes amb una nota inferior a 5. Les proves de recuperació seran de característiques similars a les proves de l’avaluació continuada.

Per participar a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total del mòdul.

L'alumnat obtindrà la qualificació de “No Avaluable” quan les activitats d’avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la nota final.

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova objectiva tema 2 30% 2 0,08 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova test tema 1 30% 2 0,08 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova test tema 3 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Carlson BM. Embriología humana y Biología del desarrollo. 5ª edición. Elsevier Science. 2014.

Gilbert SF and Barresi MJF. Developmental Biology. 11th Edition. Sinauer Associates. 2016.

Johnson MH (Eds.). Essential Reproduction. 7th Edition. Wiley-Blackwell. 2013.

Knobil E and Neill JD (Eds.). Encyclopedia of Reproduction. Vol 1-4. Academic Press. 1998.

Atala A and Lanza R (Eds.). Handbook of Stem Cells. Vol 1 and 2. Elsevier Academic Press. 2012.

*Alguns d’aquests llibres es poden consultar en format electrònic a través dels enllaços disponibles al Campus Virtual de l’assignatura.

Bibliografia específica:

Articles científics que proporcionarà cada professor.