Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Màster

Codi: 42932 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4313802 Genètica Avançada / Advanced Genetics OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Antonia Velázquez Henar
Correu electrònic:
Antonia.Velazquez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

No es necessiten requisits previs especials

Objectius

Ser capaç de presentar de manera comprensible l’activitat de recerca desenvolupada.

Els objectius d'aquest mòdul comprenen els següents aspectes:  contextualitzar el tema de la recerca segons l'estat actual del tema, la capacitat de buscar una bibliografia adequada, discutir els resultats obtinguts des de un punt de vista genètic, presentar en una sessió oberta l'activitat realitzada, i mostrar el coneixement suficient del tema de recerca.

Competències

 • Concebre, dissenyar, desenvolupar i sintetitzar projectes científics en l'àmbit de la genètica, tant en la seva vessant teòrica com aplicada.
 • Demostrar coneixement en la gestió de la informació i del coneixement.
 • Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 • Integrar l'anàlisi genètica en els seus diferents nivells de complexitat (molecular, cel·lular, individual, poblacional) per resoldre de manera coherent diferents problemes en l'àmbit de la Genètica.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i altres recursos relacionats amb la genètica i camps afins.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès oralment i per escrit en un entorn internacional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la informació bibliogràfica recollida en bases de dades per al problema experimental plantejat en el desenvolupament del treball.
 2. Demostrar responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement.
 3. Dissenyar i dur a terme un projecte de recerca en l'àmbit de la Genètica.
 4. Escriure un informe que considera que l'ús de la metodologia utilitzada en el mòdul per a resoldre un problema específic.
 5. Participació activa en reunions de grup.
 6. Participar en el desenvolupament d'un projecte de recerca o en desenvolupament d'un producte.
 7. Presentar resultats en públic.
 8. Presentar una memòria escrita sobre un tema innovador.
 9. Proposar projectes emprenedors a l'àrea de la genètica, a partir d'una visió integrada dels coneixements adquirits.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 12. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès oralment i per escrit en un entorn internacional.

Continguts

El contingut del mòdul consistí en entendre l'ús de les diferents metodologies implementades en el treball experimental, juntament amb la comprensió de la bibliografia i l'aplicació dels conceptes adquirits en els mòduls teòrics.

 

Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts

Metodologia

La metodologia emprada consisteix en la redacció del treball, la recerca de bibliografia i la capacitat de generar una descripció  lògica de l’activitat de recerca realitzada.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Supervisió de la tasca 75 3
Tipus: Autònomes      
Redacció, presentació i defensa de la tesi de màster 280 11,2

Avaluació

El document de tesi de màster serà avaluat per una comissió de tres membres que tindrà en compte aspectes com: estat actual del tema, objectius, metodologia, resultats, discussió, conclusions, bibliografia i escriptura.

La presentació oral i la defensa de la tesi de màster serà avaluada per la mateixa Comissió que tindrà en compte deferent aspectes científics com: contextualització, comprensió del tema, raonament lògic, idoneïtat del vocabulari científic; respostes competents a les preguntes; a més,   funcions formals com: ús del llenguatge, disseny de diapositives, comunicació i sincronització.

 

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Discussió y raonament lògic 20 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentació oral 20 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Texto thesis 60 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

L’estudiant ha de cercar la bibliografia i constituirà un component de l’avaluació final.