Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes II

Codi: 42702 Crèdits: 24
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Górriz López
Correu electrònic:
Carles.Gorriz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Català 50%

Equip docent extern a la UAB

Es variable depenen del tutor o tutora assignat a través dels Col·legis professional adscrits i/o Jutjats que hi col·laboren

Prerequisits

El ser graduat o graduada en Dret i haver matriculat els crèdits corresponents

Objectius

Específic

 

Integració en un despatx d’advocats o entitat jurídica.

 

Genèrics

 

-Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.

-Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d’institucions relacionades amb l’exercici de la professió.

-Conèixer l’activitat d’altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l’exercici de l’advocacia.

-Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d’activitat, així com entorn als instruments per a la seva gestió.

-En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l’exercici de la professió d’Advocat.

Competències

 • Conèixer l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal, i saber aplicar aquests coneixements a la pràctica.
 • Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a l’hora de defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per resoldre’ls; establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer el funcionament d'un despatx d'advocats en els vessants administratiu, fiscal i de gestió i recursos.
 2. Conèixer i aplicar les tècniques, les tàctiques i les estratègies que permetin dirigir, seguir i resoldre qualsevol assumpte jurídic, tant judicial com extrajudicial.
 3. Conèixer la normativa deontològica.
 4. Conèixer tècniques per a l'anàlisi de problemes i la presa de decisions professionals.
 5. Identificar els aspectes substantius de cada cas i valer-se dels mitjans de prova més adequats.
 6. Identificar les implicacions interdisciplinàries de l'assumpte que se li encarregui.
 7. Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència i la doctrina científica aplicables al cas.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 10. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 11. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 12. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

L’estudiant del màster en pràctiques s’integra plenament a un despatx professional en el que haurà de desenvolupar les mateixes activitats que després haurà de realitzar com a advocat en exercici, tant en les relacions amb el seu entorn com en l’estudi i solució dels assumptes que se li encomanin

Metodologia

Metodologia eminent practica circumscrita a les peculiaritats de l’àmbit on es realitzen les practiques, ja sigui en un despatx professional, o en un jutjat. Es basa en l’anàlisi i resolució de qüestions jurídiques sobre les quals s’emet opinió, s’elabora informes, dictàmens o formulen escrits processals.

Remarcar que en aquest context es desenvoluparan dinàmiques i metodologies pròpies del treball cooperatiu i participatiu estan molt presents

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Desenvolupament de les pràctiques externes 275 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Desenvolupament de les pràctiques externes 275 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Elaboració de Memòria de pràctiques 50 2 6, 7, 9, 12

Avaluació

Es tracta d’un sistema d’avaluació contínua, en la que un 90% de la nota final l’aporta l’informe del tutor i el 10% restant la memòria final de les pràctiques elaborada per l’estudiant en pràctiques, en la que indicarà les activitats desenvolupades en el període de pràctiques. Així cal remarcar

1º.Contingut de la Memòria de Pràctiques

 • Context de les pràctiques i identificació dels llocs en els que s’ha desenvolupat.
 • Enumeració de tasques i activitats específiques desenvolupades per l’estudiant i breu descripció.
 • Exposició dels problemes jurídics més rellevants que ha abordat i de les seves línies de solució.
 • Valoració personal de l’experiència per a la seva formació i correspondència amb els continguts del Màster.
 • Annex documental, en el seu cas, d’elaboració pròpia (escrits i documents creats per part de l’estudiant.
 • La memòria de pràctiques s'haura de redactar de manera complerta, amb cura i rigor per tal que pugui ser objecte d'avaluació

 

2º.Procediment d’avaluació

L’estudiant entregarà al seu tutor de pràctiques la Memòria juntament amb la seu pròpia avaluació en el termini màxim establert després de la finalització de les pràctiques.
El tutor haurà d’elaborar un informe sobre l’activitat de l’alumne, així com una avaluació global de la mateixa. Aquesta avaluació contrindrà una valoració numèrica, es traslladarà en el termini de deu dies juntament amb la Memòria de Pràctiques, la certificació d’haver realitzat les pràctiques, al director de l’equip de tutoria.
A la vista de l’anterior documentació, l’equip, en un termini de deu dies, avaluarà i donarà la qualificació final del Mòdul entre 0 i 10 punts. La qualificació serà remesa a la Comissió Executiva en els deu dies següents.
A l’avaluació s’atendrà especialment l’adquisició dels coneixements específics de la professió d’advocat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del Tutor 90% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Valoració de la Memòria 10% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Bibliografia

-AA.VV., Acceso a la abogacía, 2015-2016, Madrid: Francis Lefebvre, 2015.

-PALOMAR OLMEDO, Alberto(Dir.), Practicum acceso a la abogacía 2016, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2015