Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes I

Codi: 42701 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Górriz López
Correu electrònic:
Carles.Gorriz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Català 50%

Prerequisits

El ser graduat o graduada en Dret i haver matriculat els crèdits corresponents

Objectius

Específic

 

Col·laboració en un despatx d’advocats, un Jutjat, en un Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) o en un departament o assessoria jurídica. Es possible, així mateix, efectuar-les a un despatx de la Unió Europea, segons un programa específic Erasmus + (Eurolawprofession ) concedit pel Parlament Europeu a la UAB en col·laboració amb l’ICAB

 

Genèrics

 

-Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.

-Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d’institucions relacionades amb l’exercici de la professió.

-Conèixer l’activitat d’altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l’exercici de l’advocacia.

-Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d’activitat, així com entorn als instruments per a la seva gestió.

-En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l’exercici de la professió d’Advocat.

Competències

 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Buscar, seleccionar i valorar la informació requerida.
 2. Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència i la doctrina científica aplicables al cas.
 3. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 4. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 5. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 6. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

L’estudiant del màster en pràctiques s’integra plenament a un despatx professional en el que haurà de desenvolupar les mateixes activitats que després haurà de realitzar com a advocat en exercici, tant en les relacions amb el seu entorn com en l’estudi i solució dels assumptes que se li encomanin.

Aquest primer mòdul de práctiques també es pot cursar en un jutjat o institució acceptada pel coordinador.

Metodologia

Metodologia eminent practica circumscrita a les peculiaritats de l’àmbit on es realitzen les practiques, ja sigui en un despatx professional, o en un jutjat. Es basa en l’anàlisi i resolució de qüestions jurídiques sobre les quals s’emet opinió, s’elabora informes, dictàmens o formulen escrits processals.

Remarcar que en aquest context es desenvoluparan dinàmiques i metodologies pròpies del treball cooperatiu i participatiu estan molt presents.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats pràctiques al despatx, jutjat, SOJ.... 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Buscar jurisprudència i legislació aplicable als casos concrets 10 0,4 1, 2, 6
preparació i redacció de documents 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Redacció de la memória 5 0,2 1, 4, 5

Avaluació

Es tracta d’un sistema d’avaluació contínua, en la que un 90% de la nota final l’aporta l’informe del tutor i el 10% restant la memòria final de les pràctiques elaborada per l’estudiant en pràctiques, en la que indicarà les activitats desenvolupades en el període de pràctiques. Així cal remarcar

1º.Contingut de la Memòria de Pràctiques

 • Context de les pràctiques i identificació dels llocs en els que s’ha desenvolupat.
 • Enumeració de tasques i activitats específiques desenvolupades per l’estudiant i breu descripció.
 • Exposició dels problemes jurídics més rellevants que ha abordat i de les seves línies de solució.
 • Valoració personal de l’experiència per a la seva formació i correspondència amb els continguts del Màster.
 • Annex documental, en el seu cas, d’elaboració pròpia (escrits i documents creats per part de l’estudiant.
 • Malgrat que el pes final sobre la nota total sigui manifestament inferior a l'informe del tutor és impresicindible per realitzar l'avaluació que la memòria sigui acurada, complerta i rigorosa.

2º.Procediment d’avaluació

L’estudiant entregarà al seu tutor de pràctiques la Memòria juntament amb la seu pròpia avaluació en el termini màxim establert després de la finalització de les pràctiques.
El tutor haurà d’elaborar un informe sobre l’activitat de l’alumne, així com una avaluació global de la mateixa. Aquesta avaluació que contrindrà una nota numèrica, es traslladarà en el termini de deu dies juntament amb la Memòria de Pràctiques, la certificació d’haver realitzat les pràctiques, al director de l’equip de tutoria.
A la vista de l’anterior documentació, l’equip, en un termini de deu dies, avaluarà i donarà la qualificació final del Mòdul entre 0 i 10 punts. La qualificació serà remesa a la Comissió Executiva en els deu dies següents.
A l’avaluació s’atendrà especialment l’adquisició dels coneixements específics de la professió d’advocat.

Activitats d’avaluació

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

HORES

 PES NOTA

RESULTATS D’APRENENTATGE

 

 

 

Informe del tutor

 

90%

 

Memòria

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor 90% 0 0 1, 2, 3, 5, 6
Memòria de l'estudiant 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

-AA.VV., Acceso a la abogacía, 2015-2016, Madrid: Francis Lefebvre, 2015.

-PALOMAR OLMEDO, Alberto(Dir.), Practicum acceso a la abogacía 2016, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2015