Logo UAB
2020/2021

Integració Europea: Teories i Procés Polític

Codi: 42453 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política / Political Science OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Mar Fernández Pasarín
Correu electrònic:
Ana.Fernandez.Pasarin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Antoni Durà Guimerà
Nuria Font Borrás
Berta Barbet Porta
Enrique Hernandez Perez

Equip docent extern a la UAB

Javier Arregui
Matteo Berzi
Nuria González Campana
Xavier Ferrer

Prerequisits

S'espera que els estudiants matriculats en aquest curs tinguin un nivell de grau en ciències polítiques o en qualsevol altra disciplina de ciències socials. També es requereixen coneixements bàsics sobre el procés d'integració europea.

 

 

 

Objectius

El propòsit d’aquest mòdul és introduir els estudiants amb la història i els processos institucionals de la Unió Europea, així com proporcionar-los eines teòriques i metodològiques necessàries per estudiar el procés d’Integració Europea. El mòdul pretén ajudar els estudiants a escriure amb èxit un treball de recerca i desenvolupar habilitats d’investigació per a aplicacions de doctorat.
										
											
										
											El mòdul mostra les diferents fases de la integració europea, els modes de governança de la UE i les diferents conceptualitzacions aplicades a la política, la política i les polítiques de la UE. El mòdul està dividit en un conjunt de conferències temàtiques realitzades per professors de la UAB i acadèmics visitants de diferents universitats europees.

Competències

 • Aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'anàlisi de situacions reals i, a partir de l'anàlisi de la realitat política, generar orientacions útils per a la presa de decisions.
 • Conèixer el disseny, el funcionament i les conseqüències de les institucions polítiques i la seva relació amb els processos de governança.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 • Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa, amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les polítiques europees especialment rellevants des del punt de vista de la cohesió econòmica i social, i de la sostenibilitat.
 2. Aplicar a casos concrets les diferents teories sobre la integració i la governança europea.
 3. Definir les teories sobre la governança de la Unió Europea i sobre europeïtzació.
 4. Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 5. Diferenciar els actors rellevants a la Unió Europea i els seus repertoris d'acció, interessos i recursos.
 6. Distingir el paper dels actors polítics situats en diferents nivells de govern en l'elaboració i la implementació de les polítiques europees.
 7. Reconèixer els diferents elements normatius, econòmics i socials rellevants per entendre la política de la Unió Europea.
 8. Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Continguts

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura.
Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.
En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.


El curs es divideix en set seccions principals:   I.Integració europea: una introducció La idea d’Europa i el procés històric de la construcció de polítiques europees   II. Govern i governança a la UE El sistema institucional de la UE abans i després del Tractat de Lisboa Institucions i elaboració de polítiques de la UE   III. Teories de la integració europea Federalisme, supranacionalisme, intergovernamentalisme, intergovernamentalisme liberal, nou intergovernamentalisme, governança multinacional Nou institucionalisme com a teoria intermèdia   IV. Elaboració de polítiques de la UE Elaboració de polítiques a la UE (1) Elaboració de polítiques a la UE (2)   V. Democràcia a la UE Democràcia i legitimitat (1) Democràcia i legitimitat (2)   VI. Temes i perspectives Eleccions europees Populisme i euroscepticisme Brexit Migracions Secessió interna (1) Secessió interna (2)   VII. Governança multinivell Política regional Espais rurals: política agrícola comuna Polítiques urbanes Cooperació territorial europea Cooperació transfronterera Fronteres externes: mediterrània

Metodologia

La metodologia es basa en les següents activitats d'aprenentatge:
										
											
										
											-Activitats a la classe dirigida pel professorat. Aquestes ativitats poden ser teòriques o pràctiques. Les activitats teòriques consisteixen en presentacions de professors seguides de debats. Per al correcte desenvolupament de la sessió, es requereix una lectura prèvia de la literatura i dels materials relacionats. Les pràctiques consistiran en presentacions orals i exercicis de recopilació de dades.
										
											
										
											-Activitats realitzades pels estudiants sota la supervisió del professor. Aquestes activitats inclouen principalment l'elaboració de documents.
										
											
										
											- Activitats autònomes realitzades per estudiants, tant individuals com col·lectivament. Els estudiants organitzaran el seu temps i treball. Aquestes activitats inclouen lectures i estudis sobre bibliografia, cerca de dades, preparació de presentacions orals i preparació d’ativitats d’avaluació.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i seminaris sobre lectures obligatòries 63 2,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Preparació de lectures obligatòries 90 3,6 4
Preparació del treballs de curs 34,5 1,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació es basa en tres elements:
										
											
										
											1. Participació activa durant el curs (10%)
										
											
										
											2. Probes individuals sobre les lectures obligatòries (40%)
										
											
										
											3. Una assignació final de recerca de 3.000 paraules (50%).
										
											
										
											Els estudiants han de triar un tema i enviar una proposta de paper de 3 pàgines al desembre. La proposta de paper hauria d’incloure:
										
											
										
											Una pregunta de recerca clarament indicada
										
											Una hipòtesi o resposta esperada a la pregunta d’investigació
										
											Una breu ressenya dels debats teòrics sobre el tema
										
											Una breu descripció de com respondre la pregunta d’investigació
										
											IMPORTANT:
										
											
										
											-L'assistència és obligatòria (almenys el 80% de les sessions)


- L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

-L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació individual sobre les lectures obligatòries 0,40 10 0,4 3, 4, 6, 7
Participació 0,10 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball escrit 0,50 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

A l'inici del curs, un llistat amb les lectures obligatòries estarà disponible al campus virtual.

Lectures introductòries:

Aspinwall, M. y G. Schneider (2000), ‘Same menu, separate tables: The institutionalist turn in political science and the study of European integration’, European Journal of Political Research, Vol. 38, pp. 1-36

Bomberg, E., J. Peterson and A. Stubb (eds) (2008), The European Union: How Does it Work?, Oxford University Press.

Cini, M. (ed) (2009), European Union Politics, Oxford University Press.

Dinan, D. (2010), ‘Institutions and Governance: A New Treaty, a Newly Elected Parliament and a New Commission’, Journal of Common Market Studies, Vol 48 Annual Review pp. 956-118.

Dinan, D. (2011) ‘Governance and Institutions: Implementing the Lisbon Treaty in the Shadow of the Euro Crisis’, Journal of Common Market Studies, Vol.49, Annual Review, pp.103-121.

Hix, S. And B. Hoyland (2012), The Politial System of the European Union, New York: Palgrave.

Kassim, H. et al. (2013), 'The European Commission of the 21st Century, OUP.

Moravcsik, A. (1998) The Choice for Europe: Social Purpose and State Power. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Van Middelaar, L. (2013), 'the Passage to Europe. How a Continent Became a Union', Yale University Press.

Wallace, H., M.  Pollack and A. Young (2010), Policy Making in the  European  Union, New  York:  Oxford  University Press.