Logo UAB
2020/2021

The Renaissance: Desire in Poetry and Drama from Shakespeare to Milton

Codi: 42302 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Curbet Soler
Correu electrònic:
Joan.Curbet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Apart dels requisits per a l´admissió al MA, els estudiants que agafin aquest curs haurien d´estar interessats en la literatura del Renaixement. S´introduïran nocions bàsiques del tema durant el curs, per tal que els estudiants puguin fer recerca en l`àrea si decideixen fer-ho.  

Objectius

Objectius i Contextualització

El curs ofereix un examen detallat de les vàries repreentacions del desig femení en l´anglaterra del Renaixement. Ens acostarem a les múltiples configuracions i transformacions de la identitat femenina en el Renaixement anglès, cobsiderat aquí no pas com un període cultural aïllat, sinó en el contexte europeu.

Examinarem els diversos discursos sobre el desig en aquesta época, entenent el terme desig en els seus sentits més amples, llegint-lo com a compulsió biológica i cultural, i com l´impuls que permet al “jo” trascendir el seu context immediat, i transformar-lo. La nostra perspectiva es centrarà en autors com Spenser, Shakespeare i Milton, i en altres dones escriptores de l´època, i mostrarà com el desig femaní és presentat com un objecte de profunda fascinació i temor: aom un impuls que reclaa una constant regimentació i control, i que també pot superar aquestes constriccions degut a la seva força transformativa. 

Examinarem dos textos a cadascuna de les sessions: un text que pertany al período històric que examinem, i un article crític que revisa i discuteix el text a la llum  de la nostra perspectiva contemporània.

Capacitats

Analitzar i sitetitza información a un nivel avançat.

Analitzar la relació entre facors, procesos i fanòmens, en l´adquisició de coneixement literari, el seu aprenentage i la seva historia i cultura.

Aplcar el coneixement metodològic de dades estadístiques, tractament i codificació de dades multilingües, análisis de textos multilingües, análisis de texto literaris, etc, per a la recerca sobre el tema.

Comunicar el coneixement adquirit i lescontribucions de la recerca correctament, acuradament i clarament, tant oralment com de manera escrita.

Argumentar criticament, establir judicis i presentar idees sobre la base de infmació originada de la producción científica en aquestes àrees. 

Desenvolupar coneixement autònom, aplicable als procesos de recerca.

Mostrar respecte cap a les opinions, valors i comportament d´altres.

Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a la recerca sobre la literatura anglesa.

 Distingir i contrastar els diferents models teorics i metodològics que s´apliquen a l´estudi acadèmic de l´ adquisició, ensenyament i ús de l´anglès com un segon llenguatge en contextos multilingües i multiculturals, estudis literaris i estudis culturals.  

Usar la llengua anglesa per a proposits academics i relacionats amb modes de recerca en la literatura del Renaixement en contextos mutilingüístics i multiculturals, i en estudis literaris i culturals.

 

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos crítics sobre el desig en la Poesia i el Teatre anglesos dels s.XVI i XVII, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris sobre el desig en la Literatura Anglesa i específicament en la Poesia i el Teatre dels segles XVI i XVII
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic del desig en la Poesia i el Teatre en anglès dels S. XVI i XVII
 8. Llegir, analitzar i exposar les conclusions sobre textos que representen el desig en la Poesia i el Teatre de Shakespeare a Milton
 9. Realitzar presentacions orals en anglès sobre temes i textos relacionats amb la recerca avançada sobre la Poesia Anglesa i el Teatre Inglés dels segles S. XVI i XVII
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text poètic o teatral en anglès dels s. XVI i XVII, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica

Continguts

CONTENTS

Session 1:  Introduction. Theoretical and Contextual Perspectives.

Session 2:  Fashioning a (mythical) Gentlewoman (I).

→ Text:  Edmund Spenser, The Faerie Queene III (selection)

→ Article: Lauren Silberman, Singing Unsung Heroines: Androgynous Discourse in Book II of the “Faerie Queene”.

Session 3: Fashioning a (mythical) Gentlewoman (II).

→ Text: Edmund Spenser, The Faerie Queene III (selection)

→ Article: Harry Berger Jr., Resisting Translation: Britomart in Book III of the “Faerie Queene”.

Session 4: Transformations of Desire on the Elizabethan Stage (I)

→ Text: William Shakespeare, A Midsummer Night´s Dream

→ Article: Catherine Belsey, Disrupting Sexual Difference: Meaning and Genre in Shakespeare’s Comedies.

Session 5: Transformations of Desire on the Elizabethan Stage (II)

→ Text: William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream

→ Article: Valerie Traub, Desire in Shakespeare and the Difference it Makes.

Session 6: The Female Self, Before and After the Fall (I)

→ Text: John Milton, Paradise Lost IV and VIII

→ Article: James Grantham Turner, TheState of Eve: Female Ontogeny and the Politics of Marriage.

Session 7: The Female Self, Before and After the Fall (II)

→ Text: John Milton, Paradise Lost IX

→ Article: Joseph Wittreich, Milton´s Transgressive Manoeuvres: Receptions and the Sexual Politics of “Paradise Lost”.

Session 8: The Female Self, Before and After the Fall (III)

→ Text: John Milton, Paradise Lost IX

→ Paradise Regained

Session 9:  Sappho and Sibyl in the Seventeenth Century (I).

→ Text: Katherine Philips, Poems by Orinda (1669)

→ Article: Authorship, Friendship and Forms of Publication in Katherine Philips, Hilary Menges, 2012.

Session 10:  Sappho and Sibyl in the Seventeenth Century (II).

→ Text: Anne Finch, Miscellany Poems, 1713.

→ Article: Critics and Criticism in the Poetry of Anne Finch, Michael Gavin, 2011.

Session 11:  Forms of Sublimation: The Prophetic Voice (I)

→ Anna Trapnel, Report and Plea (1654)

→ Article: Sectarian Spaces: The Politics of Place and Gender in Seventeen-Century Prophetic Writing, Hilary Hinds, 2004.

Session 12:  Forms of Sublimation: The Zest for Knowledge (II)

→ Margaret Cavendish, The Motion of Thoughts, from Poems and Fancies (1653)

→ Article: Margaret Cavendish’s Mythopoetics, Sandro Jung, 2011.

Session 13:  The Economic Imperative: Writing after the Restoration

→ Aphra Behn, Selected Writings (1670-1680)

→ Article: The Market, the Public and the Female Author, Angela Keane.

Session 14:  Summary, Conclusions and Final Perspectives.

Metodologia

Es pot consultar a la taula següent.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Debat i discussió a classe 50 2 1, 2, 6, 7, 8
Lectura dels textos i recerca bibliogràfica 50 2 1, 2, 3, 6, 8
Tutories 25 1 3, 4, 6, 7, 8, 9

Avaluació

 Recuperació

 La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 - L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.

 - L’alumnat haurà d’haver aprovat el 50% de l’avaluació de l’assignatura.

 - La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de “Notable”.

 

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 

IMPORTANT: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

IMPORTANT: En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis periòdics 40 % 10 0,4 1, 2, 4, 6, 7, 8
Participació a classe 20 % 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 9
Treball final 40 % 10 0,4 1, 2, 3, 6, 7, 10

Bibliografia

Bibliografia Bàsica:

Clemen, Wolfgang, The Development of Shakespeare’s Imagery, Methuen, 1977.

De Grazia, Margreta and Wells, Stanley (eds.), The Cambridge Companion to Shakespeare, CUP, 2001.

Frye, Northrop, Northrop Frye on Shakespeare, Yale University Press, 1986.

Greenblatt, Stephen. The Swerve, How the Renaissance Began. London: Vintage Books, 2012.

Gray, Catharine. Women Writers and Public Debate in Seventeenth-Century Britain. New York: Palgrave, 2007.

Kermode, Frank, Shakespeare’s Language, Penguin Books, 2000.

Kott, Jan, Shakespeare Our Contemporary, Methuen, 1964.

Levi, Anthony. Renaissance and Reformation: Intellectual Genesis. New Haven: Yale University Press, 2002.

MacCulloch, Diarmaid. Reformation: Europe’s House Divided. London: Penguin Books, 2003.

Matchinske, Megan. Writing, Gender and State in Early Modern England: Identity Formation and the Female Subject. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

McEvoy, Sean. Shakespeare: The Basics. London: Routledge, 2000.

Milton, John (Scott Elledge ed.) Paradise lost: an authoritative text backgrounds and sources criticism. New York: Norton, 1993.

Norbrook, David. The Penguin Book of Renaissance Verse. London: Penguin, 2005.

Novy, Marianne. Shakespeare and Outsiders. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Nuttal, A.D., Shakespeare the Thinker, Yale UP, 2007.

Orgel, Stephen, “Prospero’s Wife”, in The Tempest: Contemporary Critical Essays, ed. by R.S. White, New Casebook Series, Macmillan, 1999.

Patterson, Annabel. John Milton. London: Longman, 1991.

Van Doren, Mark: Shakespeare. New York: New York Review of Books, 2005.

Zwicker, Steven N. The Cambridge Companion to English Literature 1650:1740. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

 

Recursos digitals:

The Shakespeare Resource Centre, http://www.bardweb.net/

Society for the Study of Early Modern Women: http://ssemw.org/

Center for Renaissance and Baroque Studies: http://www.crbs.umd.edu/index.shtml