Logo UAB
2020/2021

Qualitative and Quantitative Research Methods

Codi: 42297 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María José Solé Sabater
Correu electrònic:
MariaJosep.Sole@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

María José Solé Sabater
Eva Codó Olsina

Prerequisits


No hi ha cap requisit previ.

Objectius


Els objectius d’aquest curs són

(a) Proporcionar als estudiants les eines metodològiques necessàries per dur a terme investigacions lingüístiques a nivell de postgrau.

(b) Introduir els estudiants a la investigació mitjançant mètodes qualitatius.

(c) Introduir els estudiants en la investigació mitjançant mètodes quantitatius.

(d) Familiaritzar els estudiants amb els instruments d’anàlisi de dades i l’ús de paquets estadístics.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i avaluar críticament treballs acadèmics en els quals es presentin recerques realitzades des del paradigma qualitatiu i quantitatiu
 2. Analitzar i interpretar dades lingüístiques de forma coherent i estructurada.
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Aplicar mètodes d'anàlisi estadística tan ben com a diferents tècniques per al tractament, transcripció i codificació de dades orals i escrits de naturalesa plurilingüe
 5. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 6. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 7. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 8. Dissenyar treballs de recerca des d'un punt de vista qualitatiu i quantitatiu identificant correctament els factors en joc i anticipant les complexitats de la generació de dades i els seus contextos.
 9. Distingir els fonaments ontològics i epistemològics de la recerca lingüística de tall quantitatiu-experimental i explicar les seves diferències
 10. Exposar oralment el disseny metodològic, les dades, l'anàlisi i els resultats de recerques d'orientació quantitativa i qualitativa de forma organitzada, clara i entenedora
 11. Presentar de forma escrita el disseny metodològic, les dades, l'anàlisi i els resultats de recerques d'orientació quantitativa i qualitativa seguint les convencions de l'article acadèmic en llengua anglesa
 12. Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 13. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

 Mètodes qualitatius

 1. Concepcions de llengua en la investigació qualitativa. Consideracions ontològiques i epistemològiques. El que la investigació qualitativa NO ÉS.
2. Dissenyar investigacions etnogràfiques per respondre a preguntes d'investigació qualitatives. Posició del/de la investigador/a i perspectiva dels participants.
3. Escollir l'emplaçament pel treball de camp i com accedir-hi. Consideracions ètiques i polítiques. Primers passos pràctics.
4. Tipus de dades lingüístiques. Interacció, discurs, sistema lingüístic, conversa, codis
5. Mètodes de recollida de dades 1: Elaboració de notes de camp. Compilació de textos i documents, fotografies, vídeos i altres tipus de dades
6. Mètodes de recopilació de dades 2: Entrevistes, històries de vida i narratives.
7. La transcripció de dades orals i com presentar dades qualitatives per a l'anàlisi.
8. La validesa del coneixement generat en la investigació qualitativa i etnogràfica. Nivells de complexitat.
 

 Mètodes quantitatius

 1. Introducció al disseny  experimental
 2. Variables dependents i independents. La formulació d'hipòtesis. Condicions de control i experimentals. Selecció d'informants/materials/ tasques.
 3. Tipus de disseny experimental
 4. Estadística descriptiva. Mesures de centralització i y dispersió.
 5. Estadística inferencial. Probablilitat.
 6. T-tests. ANOVAs. Chi-square tests. Correlacions. Regressions.

Metodologia

Explicacions al principi de cada tema per introduir conceptes bàsics
 
Discussió a classe de les lectures assignades.
 
Activitats de resolució de problemes.
 
Correcció i discussió d'exercicis.
 
Recopilació de dades, transcripció i anàlisi 

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Debatir lectures assignades 20 0,8 9
Exercicis pràctiques 30 1,2 2, 4, 8, 9, 12, 13
Lectures assignades 25 1 1
Tipus: Supervisades      
Activitats preparatories per a realitzar treballs assignats 25 1 10, 11
Tipus: Autònomes      
Exercicis 50 2 1, 3, 7

Avaluació


La qualificació final del curs s'obtindrà calculant la nota mitjana per als mètodes quantitatius (50%) i per als mètodes qualitatius (50%)  . 

Mètodes quantitatius

Treballs i tasques setmanals: 45%

Projecte final: 40%

Participació: 15%.  

Mètodes qualitatius

Treballs 1, 2 i 3: 80%.

Tasca setmanal: 20%.

 

Procediment per revisar les qualificacions obtingudes. En dur a terme cada activitat d'avaluació, els professors informaran els estudiants (a Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

Activitats d'avaluació excloses de la recuperació.  Les següents activitats no són elegibles per reavaluació:  Tasca setmanal i participació a classe.

La recuperació de tot els contingut del curs es farà mitjançant un exercici escrit.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

MOLT IMPORTANT: El plagi parcial o total donarà com a resultat immediatament un (0) per el TEMA COMPLET. Plagi consisteix a copiar text de fonts no reconegudes, ja sigui part d'una oració o text complet, amb la intenció de passar-ho com la pròpia producció de l'estudiant. Inclou tallar i enganxar de fonts d'Internet, que es presenten sense modificar en el propi text de l'alumne. El plagi és una ofensa greu. Els estudiants han de respectar la propietat intel·lectual dels autors, sempre identificant les fonts que poden utilitzar; També han de ser responsables de l'originalitat i autenticitat del seu propi text. Es requereix que els estudiants utilitzin llenguatge no sexista en les seves produccions escrites i orals. Per obtenir pautes sobre com fer això, se'ls recomana visitar el lloc web de la Linguistic Society of America (LSA): https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. L'ús apropiat del llenguatge serà part dels criteris d'avaluació.  

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmen o Treball final 45 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Participació a classe i exercicis pràctiques 30 5 0,2 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12
Treballs assignats 40 35 1,4 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13

Bibliografia

Qualitative Methods:

Agar, M. (1986) The Professional Stranger (2nd ed.) New York: Academic Press.

Bezemer, J. and D. Mavers (2011) Multimodal transcription as academic practice: A social semiotic perspective. International Journal of Social Research Methodology 14(3): 191-206.

Blommaert, J. & D. Jie (2010) Ethnographic Fieldwork: A Beginner’s Guide. Bristol: Multilingual Matters.

Briggs, C. (1986) Learning How to Ask: A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research. Cambridge: Cambridge University Press.

Bucholtz, M. (2000) The politics of transcription. Journal of Pragmatics 32: 1439-1465.

Cameron, D. (2001) Working with Spoken Discourse. London: Sage, pp. 31-44.

Cameron, D., E. Frazer, P. Harvey, B. Rampton & K. Richardson (1992) Researching Language: Issues of Power and Method. London: Routledge.

Denzin, N. & Y. Lincoln (2000) [2nd ed.] Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks (CA): Sage.

Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I. and Linda L. Shaw (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: The University of Chicago Press

Hammersley, M. &  P. Atkinson (2007) [3rd ed.]. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge.

Lichtman, M. (2006) Qualitative Research in Education: A User’s Guide. Thousand Oaks (CA): Sage.

Linde, C. (1993) Life Stories: The Creation of Coherence. Oxford: Oxford University Press.

Litosselity, L. (ed.) (2010) Research Methods in Linguistics. London: Continuum.

Martin-Jones, M. and K. Jones (eds.) Multilingual Literacies. Amsterdam: John Benjamins.

Mason, J. (2009) [2nd ed.] Qualitative Researching. London: Sage, pp. 173-187.

Ochs, E. (1979) Transcription as theory. In Ochs, E. & B. Schieffelin (eds.) Developmental Pragmatics. New York: Academic Press.

Silverman, D. (1993) Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: Sage.

Wei, L. and M. G. Moyer (eds.) (2007) The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell.

Woods, P. (1999) Successful Writing for Qualitative Researchers. London: Routledge.

Quantitative Methods

Green, S.B., Salkind, N.J. & Akey, T. M. 1997. Using SPSS for Windows. Analyzing and understanding data. New Jersey: Prentice Hall.

Harris, Peter. 1986. Designing and reporting experiments. Milton Keynes, England: Open University Press.

Hatch, E. and Farhady, H. 1982. Research Design and Statistics for Applied Linguistics. Rowley, Mss.: Newbury House.

Johnson, K. 2008. Quantitative methodsin linguistics. Wiley-Blackwell.

Seliger, H.W. and Shohamy, E. 1989. Second language research methods. Oxford: OUP.

Shearer, W.M. 1997. Experimental Design and Statistics in Speech Science, in Hardcastle, W.J. - Laver, J. (Eds.) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5). pp.167-188.

Verzani, J. 2005. Using R for introductory statistics. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC Press.