Logo UAB
2020/2021

Post-colonialism: Desire and the Other

Codi: 42295 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Felicity Hand Cranham
Correu electrònic:
Felicity.Hand@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

No hi ha cap requisit per cursar aquesta assigntura però es recomana tenir algunes nocions de la teoria postcolonial. 

Objectius

Entre els objectius i habilitats que l'alumnat ha d'assolir en aquest curs destaquem els següents: 

 • comprendre i analitzar la literatura postcolonial en anglès
 • saber debatre les teories principals de l'àrea
 • saber relacionar els estudis postcolonials a altres disciplines dels estudis anglesos
 • produir treballs crítics sobre textos postcolonials

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos de producció científica sobre la Literatura Anglesa Post-colonial, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris de la Literatura Anglesa Post-colonial, aprenent a distingir les seves especificitats
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics aplicats a l'estudi acadèmic de la literatura anglesa post-colonial
 8. Llegir i analitzar textos post-colonials en llengua anglesa
 9. Realitzar presentacions orals en anglès sobre temes i textos relacionats amb la recerca avançada de la Literatura Anglesa Post-colonial
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text de la Literatura Anglesa Post-colonial, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica

Continguts

Discutirem en detall les obres següents des de diverses perspectives, incloent-hi el gènere, la etnicitat, la classe social i el medi ambient.  A més a més, es tindrà en compte altres disciplines com la història, la política, la antropologia i els estudis de la diàspora. 

 

Shailja Patel, Migritude, New York: Kaya Press, 2010 - Kènia, Índia  

Ashwin SinghInto the Grey, in Durban Dialogues, Then and Now, London: Aurora Metro Books, 2017  - Sud-àfrica

Mike van Graan, Green Man Flashing, Junkets Publisher, [2006]  2010  - Sud-áfrica

Amitav Ghosh, Gun Island, John Murray, 2020 – India

Shani Mootoo, Cereus Blooms at Night,  New York: Avon Books, 1996 - Trinidad

 

Les obres de teatre  Into the Grey i Green Man Flashing i el poema Migritude es penjaran al moodle.

Metodologia

Lectura detallada de les novel·les, les obres de teatre i el poema.  Debats a l'aula centrats en diversos temes teòrics o aspectes culturals. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 50 2 1, 2, 5, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Treballs 15 0,6 3, 4, 6, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 40 1,6 2, 8

Avaluació

L'alumnat ha de participar en els debats a l'aula de forma regular.  

Es demanarà a l'alumnat que escrigui un "diari d'impressions" durant el semestre, el qual s'haurà de lliurar a la professora a mig semestre (17 de març) i a final junt amb el treball final  (data máxima 17 de maig). Aquest diari d'impressions representa un espai on l'alumnat pot reflexionar sobre els temes abordats en els textos d'una forma més subjectiva.  

El treball final consisteix en un treball de 2.500 paraules (aproximadament unes 10 planes) amb, com a mínim, 5 fonts secundàries acadèmiques vàlides. L'alumnat ha de lliurar una proposta abans de fer el treball, la qual ha d'incloure: un títol provisional, un resum d'unes 150 paraules i la bibliografia amb cinc entrades. Cal lliurar la proposta abans del 26 de març.  Encoratgem a l'alumnat que escrigui el treball final sobre el mateix tema que la seva presentació a classe. 

Per aprovar l'assignatura, l'alumnat ha de lliurar tots els exercics escrits, inclouent-hi el diari d'impresions, fer la presentació a classe y participar en els debats a l'aula. 

L'avaluació es base en les següents evidències:

 •  Breu comentari d'un text  20% 
 •  Debats a l'aula i la presentació  20%
 •  Diari d'impressions 20%
 •  Treball final 40%

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 25% de les activitats d’avaluació.

 La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà ítem per ítem amb les següents condicions:

 • L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació, és a dir, l comentari i el treball final.
 • Es podran recuperar el breu comentari i el treball final, sempre i quan s’hagi aprovat el  70% dels ítems d’avaluació.
 • Els debats a l'aula, la presentació i el diari d'impressions no es podran recuperar.
 • La qualificació màxima dels ítems recuperats és de 5.
 • La nota definitiva d’un ítem recuperat serà la nota obtinguda a la recuperació, encara que aquesta sigui més baixa que la nota original.
 • Si l’alumne suspèn l’ítem o els ítems de la recuperació, pot aprovar l’assignatura sempre i quan la mitjana global sigui igual o superior a un 5.

MOLT IMPORTANT

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

OBSERVACIÓ

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari 20% 5 0,2 1, 2, 4, 8
Debats a l'aula i presentació d'un tema 20% 20 0,8 2, 4, 5, 7, 8, 9
Diari d'impressions 20% 5 0,2 1, 2, 8, 10
Treball final 40% 15 0,6 1, 3, 6, 7, 10

Bibliografia

A continuació presentem un llistat de textos postcolonials bàsics. Es donarà més bibliografia relacionada amb les lectures a principi del semestre (febrer)

Fonts impreses

Ahmad, Aijaz, In Theory.  Classes, Nations, Literatures, London: Verso, 1992.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, Key Concepts in Post-Colonial Studies, Routledge, 1998.

Bhabha, Homi K., The Location of Culture, Routledge, 1994.

Bharucha, Nilufer E. & Sarang, Vilas (eds), Indian-English Fiction. 1980-90: An Assessment, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1994.

Boehmer, Elleke, Colonial & Postcolonial Literature, Oxford University Press, 1995.

Boehmer, Elleke, Stories of Women. Gender and Narrative in the Postcolonial Nation. Manchester: Manchester University Press, 2005.

Chapman, Michael & Margaret Lenta (eds), SA Lit. Beyond 2000, Durban: University of KwaZulu-Natal Press, 2011.

DeLoughrey, Elizabeth & George B. Handley, Postcolonial Ecologies. Literatures of the Environment, Oxford University Press, 2011,

Donaldson, Laura E. Decolonizing Fictions: Race, Gender and Empire-building. London and New York: Routledge, 1992.

Fanon, Frantz. Black Skins, White Masks. 1952. Trans. Contance Farrington. New York: GrovePress 1998.

Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. 1961. Trans. Charles Larn Markmann. London: Penguin Books, 1990.

Huggan, Graham & Helen Tiffin, Postcolonial Ecocriticism. Literature, Animals, Environment, London: Routledge, 2010.

JanMohamed, Abdul. Manichean Aesthetics. Amherst, MA: University of Massachussets Press, 1983.

Mbembe, Achille. On the Postcolony. Berkeley and London: University of California Press, 2001.

Mehrotra, Arvind Krishna (ed), An Illustrated History of Indian Literature in English,  Delhi: Permanent Black – Ravi Dayal Publishers, 2003.

Mishra, Vijay, The Literature of the Indian Diaspora. Theorizing the Diasporic Imaginary, Routledge, 2007.

Mohanty, Chandra Talpade, Ann Russo and Lourdes Torres, eds. Third World Women and the Politics of Feminism. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Moore-Gilbert, Bart (ed), Writing India 1757-1990. The Literature of British India, Manchester U.P., 1996.

Naik, M.K. & Shyamala A. Narayan, Indian English Literature 1980-2000. A Critical Survey, Delhi: Pencraft Interantional, 2001.

Ngugi wa’ Thiongo, Decolonizing the Mind. The Politics of Language in African Literature. London: Heinemann, 1986.

Ramsey-Kurz, Helga & Geeta Ganapathy-Doré (eds), Projections of Paradise. Ideal Elsewheres in Postcolonial Migrant Literature, Amsterdam: Rodopi, 2011.

Rushdie, Salman, Imaginary Homelands: Essays and Criticism, 1981-1991, Granta, 1991.

Said, Edward, Culture and Imperialism, New York: Vintage Books, 1994.

Spivak, Gayatri, The Post-Colonial Critic, ed. Sarah Harasym, London: Routledge, 1990.

Williams, Patrick & Laura Chrisman (eds), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory,  Harvester Wheatsheaf, 1993.

Young, Robert, Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race, Routledge, 1995.

 

Websites

http://www.postcolonialweb.org/

http://www.english.emory.edu/Bahri/Home.html

http://www.soas.ac.uk/library/subjects/history/subject/postcolonialism/

http://www.eng.fju.edu.tw/worldlit/world_link.htm

http://www.ias.columbia.edu/

http://vos.ucsb.edu/index.asp