Logo UAB
2020/2021

Master's Dissertation

Codi: 42292 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Susagna Tubau Muntaña
Correu electrònic:
Susagna.Tubau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

L'alumnat ha d'aprovar totes les assignatures del Màster per poder defensar el seu TFM.

 

 

Objectius

Els objectius del mòdul TFM són:

 

(a)  Ajudar l'estudiantat a triar el tema de recerca i el supervisor segons les preferències i punts forts.

 

(b)  Guiar l'estudiant per dur a terme recerca en literatura anglesa, lingüística, adquisició de la llengua i ús amb un èmfasi especial en els contextos multilingües.

 

(c)   Formar  l'estudiantat per treballar de forma autònoma seguint la guia del supervisor. 

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Resoldre problemes en entorns acadèmics i/o professionals multiculturals vinculats amb l'estudi de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, i la literatura i la cultura en aquesta llengua.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris i textos crítics sobre Filologia Anglesa, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts
 2. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 3. Aplicar una metodologia autònoma de recerca, basada en l'aplicació dels corrents científics dins de la Filologia Anglesa.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de la Filologia Anglesa
 8. Manejar els recursos bibliogràfics relacionats amb la Filologia Anglesa
 9. Produir anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. aplicats a la recerca.
 10. Realitzar una presentació oral en anglès davant tribunal sobre un tema relacionats amb la recerca avançada de la Filologia Anglesa
 11. Redactar un treball de recerca pròpia en relació a un aspecte de la Filologia Anglesa, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica
 12. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

L'estudiantat haurà de produïr un treball de recerca original (tesina o TFM) d'entre 30 i 50 pàgines. El TFM pot estar relacionat amb qualsevol de les assignatures incloses en el programa de Màster i/o dins de l'àrea d'expertesa del professorat del programa.

 

L'alumnat de l'especialització de Llengua pot triar dur a terme un TFM de caire empíric (un estudi experimental o etnogràfic amb un report escrit final) o un treball de tipus teòric (per exemple, un assaig crític sobre l'estat de la qüestió que podria incloure dades descriptives i argumentació lingüística). L'alumnat de l'especialització de Literatura durà a terme una tesina sobre un tema acordat dins la seva àrea (per exemple, història de la literatura Anglesa i Americana i estudis crítics o culturals).

A començaments del curs acadèmic es publicarà una llista de possibles temes. Es proporcionarà assessorament per a l'elecció de tema i supervisor/a de la tesina de màster.

 

 

 

Metodologia

 

 El TFM ha de seguir les guies d'escriptura del Departament.

 

CALENDARI

 

Octubre: Reunió general amb el/la Coordinadora/del TFM. 

 

Novembre-Desembre: Assignació de supervisor/a

 

Gener-Febrer: Proposta

 

Març-Abril: 5-page slice (Literatura) i Workplan (Llengua)

 

Maig-Juny: enviament de la versió preliminar del TFM (al tutor)

 

Final Juny: enviament versió final

 

Juliol: defensa oral 

 

L' alumnat tindrà reunions  freqüents amb  el supervisor/a  per debatre i avaluar el progrés del TFM. Això implica preparació activa per les sessions de supervisió i molt de treball autònom en la recollida de dades, anàlisi i escriptura.

 

 

 

 

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Master's Thesis preparation, writing and defence 300 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

El TFM s'ha de defensar oralment davant d'un comité de dos membres. L'alumnat serà avaluat basant-se en el seu treball per escrit i en la seva presentació oral.

 

S'ha de contactar al Coordinador/a del TFM:

- si hi ha problemes amb el supervisor.

- per confirmar dates d'entrega importants

- per informació de caire administratiu (com i on es sol.licita el certificat del Màster, per exemple)

 

MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 

 


 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Master's Thesis 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

 

Bell, Judith. 2010. Doing your research project. A guide for first-time researchers in education, health and social science. Open Up Study Skills (5th Edition), UK.

 

Galvan, Jose L. and Galvan, Melisa C. 2017. Writing Literature Reviews. A guide for Students of the Social and Behavioral Sciences. London: Routledge (7th Edition).

 

Hyland, Ken. 2008. English for Academic Purposes. An advanced resource book. New York: Routledge.

 

Swales, John and Christine Feak. 2000. English in Today’s Research World. Ann Arbor: University of Michigan Press.

 

Van Geyte, Els. 2013. Writing: Learn to write better academic essays. Academic Skills Series. London: Collins EAP.

 

Williams, Anneli. 2013. Research: Improve your reading and referencing skills. Academic Skills Series. London: Collins EAP.

 

Wray, Alison and Aileen Bloomer. 2006. Projects in Linguistics. A practical guide to researching Language. London: Hodder Education (2nd Edition).