Logo UAB
2020/2021

Advanced Academic Abilities

Codi: 42287 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OB 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Cristina Pividori Gurgo
Correu electrònic:
MariaCristina.Pividori@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Noelia Sanchez Campos
Sonia Oliver del Olmo

Prerequisits

Tot l'estudiantat haurà de comptar amb un nivell C1 d'anglès, o el seu equivalent, per tal de poder seguir el curs amb normalitat i produir els treballs necessaris per a la sevaavaluació, incloent el treball final de màster. Tots els integrants de la classe hauran de treballar activament i sistemàticament amb textos de literatura i lingüística d'un alt grau de complexitat.  

 

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és el perfeccionament de les habilitats expressives, orals i escrites, dels joves investigadors, especialment pel que fa a la redacció del projecte final del màster o TFM. Les estudiants treballaran amb estructures, estratègies i recursos lingüístics que incloen la retòrica, la lògica, la gramàtica i la estilística. Així mateix, es familiaritzarà amb els aspectes més sofisticats i formals de l'edició i revisió d'esborranys de treball i de la producció acadèmica escrita en general, a més a més de qüestions d'estil. L'altre component essencial del mòdul facilitarà el desenvolupament de capacitats crítiques i analítiques en l'àmbit de la recerca de manera que en finalitzar el mòdul, l'estudiant sigui capaç de valorar el potencial de propostes de recerca concretes, siguin pròpies o d'altri. 

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 2. Analitzar l'adequació i fluïdesa del discurs en anglès des del punt de vista gramatical, retòric i literari.
 3. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 4. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 5. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 6. Escriure treballs d'avançat nivell acadèmic seguint les normes d'estil i organització en anglès.
 7. Presentar oralment treballs acadèmics de forma clara, organitzada i adequada a l'àmbit lingüístic i/o literari.
 8. Reflexionar i analitzar críticament les lectures i els materials proposats dels àmbits lingüístics i literari
 9. Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 10. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

1. Academic Writing Workshop (6 crèdits).

Aquest seminari, que aplega tots dos grups, llengua i literatura, serà impartit per la Dra Noèlia Sanchez. El seminari se centra en els aspectes acadèmics més formals i té una dimensió volgudament pràctica, pel que 

fa als objectius així com als mètodes emprats. 

2. Doing Research (6 crèdits)

Aquest seminari examina les dificultats amb què les estudiants típicament s'enfronten en els estadis incials de la recerca. Com a tal, mira d'introduir el grup en l'àmbit de la recerca mitjançant la formulació d'un projecte propi, el seu desenvolupament i materialització final en un article "publicable" en un revista acadèmica. Les classes s'organitzen com una progressió des de les fases inicials de caire més analítis (formulació d'una proposta, etc) fins a la redacció i revisió final de l'article amb les conclusions assolides. El seminari s'estructura en dues seccions diferenciades segons els interessos principals de cadascun dels alumnes:  

a) grup de llengua (coordinat per la Dra Sònia Oliver)

b) grup de literatura (coordinat per la Dra Cristina Pividori) 

3. Invited Lectures and Webinars (3 crèdits)

Aquest component del curs inclou també l'assistència regular per part de l'alumnat a conferències (ja sigui presencials o en línia) impartides per professorat convidat que pretenen posar en contacte al grup amb les tendències dominants i més avançades de la recerca actual. 

 

Metodologia

Aquest curs consta de tres parts integrants diferenciades: a) desenvolupament general de les habilitats necessàries per a dur a terme recerca i presentar-ne els resultats oralment i per escrit; b) desenvolupament específicament de l'àmbit d'especialització--llengua o literatura--i de les seves metodologies respectives; c) una sèrie de conferències i xerrades (ja sigui presencials o en línia) impartides per investigadors nacionals i internacionals sobre la seva recerca i les tendències actuals en els seus respectius àmbits. Les sessions referides s'organitzaran entorn les següents activitas formatives:  

* Presentacions per part del professorat de conceptes i teories bàsiques per a la recerca; comentaris i debats a l'aula sobre els textos estudiats; classes pràctiques amb exercicis

* Presentacions orals

* Sessions informatives sobre els recursos per a investigadores de la biblioteca d'humanitas del campus 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferències i xerrades 15 0,6 1, 2, 4, 8, 9
Lectures selectes 30 1,2
Tallers pràctics a classe (àrea específica i general) 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Treballs sobre les conferències (àrea específica) 15 0,6 7, 8, 9, 10
Tutories 15 0,6 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Presentacions orals (àrea específica) 10 0,4 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Sessions pràctiques sobre l'ús de recursos de la informació 15 0,6 1, 4, 5, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Preparació de la presentació oral 20 0,8 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10
Treball final (àrea specifica) 40 1,6 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10
Treballs (àrea specifica) 25 1 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10

Avaluació

Nota final = a) + b) + c)

AVALUACIÓ

a) Academic Writing Workshop (40%)

 • Topics: 20%
 • Writing practice: 30%
 • Referencing: 20%
 • TFM preparation: 30%
 1. written part (15%)
 2. oral presentation or narrated PowerPoint presentation (15%)

 

b) Research module (Language or Literature) (50%)

            Language

 • Abstract/research proposal:15%
 • EAP Critical Discourse Analysis:15%
 • Oral Presentation/Narrated PowerPoint Presentation: 20%
 • Final Paper: 50%

             Literature

 • Abstract/research proposal: 15%
 • EAP Writing practice:15%
 • Oral Presentation/Narrated PowerPoint Presentation: 20%
 • Final Paper: 50%

 c) Attendance of PhD workshop and a minimum of three invited lectures or webinars: 10%

 ATENCIÓ

 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No Avaluable com a nota final. 
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

RECUPERACIÓ

 • La recuperació d'aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi per a cada especialitat.
 • Les activitats referides en l'apartat c) no es podran recuperar.
 • La nota definitiva d'un ítem recuperat serà 5.

MOLT IMPORTANT:  PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Mòdul d'investigació (llengua o literatura) 50% 63,75 2,55 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Taller de redacció i conferències 50% 96,25 3,85 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 

 

1. GRUP DE LLENGUA I LITERATURA (COMPONENT COMÚ)

HOW TO DO RESEARCH

 

Andrews, Richard, Research Questions, 2004.

 

Barras, Robert, Students Must Write. A Guide to Better Writing in Coursework and Examinations, 1995.

 

Barzun, Jacques and Gratt, Henry F., The Modern Researcher, 1992.

 


Berry, Ralph, The Research Project: How to Write It, 1994.

 


Melony, Judith, Writing the Qualitative Dissertation. Understanding by Doing, 2002

 

.
Muldering, Gerald P., The Hoath Guide to Writing a Research Paper,1992.

 


Turabian, Kate L., A Manual for Writers of Term Papers, Theses and Dissertations, U of Chicago P, 1993.

 

 2. ITINERARIS DIFERENCIATS   

 

 2.1. LLENGUA 

 

Alcaráz Varó, E. 2000. Inglés Profesional y Académico. Madrid: Alianza.

 

Dröschel, Y.2011.Lingua Franca English. The role of Simplification and Transfer. Linguistic Insights.Studies in
Language and Communication. Volume 119. Peter Lang, Bern, Switzerland.

 

Fortanet, I; Palmer, J.C.& Posteguillo, S (eds.)2003.Linguistic studies in academic and professional English.
Col.lecció"Estudis Filològics" Núm.17. Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.

 

Gillet, A. 2006. Using English for Academic Purposes. A Guide for Students in Higher Education.

 

Hartley, J. 2008.Academic Writing and Publishing. A practical handbook. Routledge, New York.

 

Murray, R& Moore, S. 2006.The Handbook of Academic Writing. A Fresh Approach. Open University Press. McGraw-Hill Education.Glasgow, U.K

 

Martín-Martín, P. 2005. The Rhetoric of the Abstract in English and Spanish Scientific Discourse.A
Cross-Cultural Genre-Analytic Approach. Peter Lang. European University Studies.Series XXI. Linguistics.
Vol.279.

 

Owtram, T. 2010.The Pragmatics of Academic Writing. A relevance Approach to the Analysis of Research
Article Introductions. Linguistics Insights. Studies in Language and Communication. Volume 107.Peter Lang,
Germany.

 

Pecorari, D. 2008.Academic Writing and Plagiarism. A Linguistic Analysis. Continuum, London/New York.
Scott, M& Tribble, Ch. 2006.Textual patterns. Key words and corpus analysis in language education. Studies in
Corpus Linguistics. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam / Philadelphia.

 

Swales, J. 1990. Genre Analysis. English in Academic and Research Settings. Cambridge:Cambridge
University Press.

 

Swales. J.M. and B.Feak, Ch. 2000. English in Today's ResearchWorldA Writing Guide.Michigan Series in
English for Academic and Professional Purposes.The University of Michigan Press.
Whitt, Richard J.2010.Evidentiality and Perception Verbs in Englishand German. German Linguistic and
Cultural Studies. Editor: Peter Rolf Lutzeier, volume 26. Peter Lang, Bern, Switzerland.

 

 

 

Websites:
Guies de la Biblioteca de la UAB: http://ddd.uab.cat/collection/guibib

 

Recursos per a la investigació: http://ddd.uab.cat/collection/guibibaju?ln=es

 

 

 

2.2. LITERATURA 

 

Acheson, Katherine O. Writing Essays About Literature: A Brief Guide for University and College Students. Peterborough, Ontario: Broadview Press, 2011. Print.

 

Barnet, Sylvan, and William E. Cain. A Short Guide to Writing About Literature. England: Pearson Education Limited, 2014. Print.

 

Bullock, Richard H. The Norton Field Guide to Writing. London: WW Norton & Company, 2019. Print.

 

Gardner, Janet. Reading and Writing About Literature: A Portable Guide. Boston: Bedford Books St Martin’s, 2020. Print.

 

Griffith, Kelley. Writing Essays About Literature. Australia: Wadsworth Cengage Learning, 2011. Print.

 

Hacker, Diana, Nancy I. Sommers, and Kimberli Huster. Rules for Writers.Boston: Bedford Books St Martin’s, 2012. Print.

 

Headrick, Paul. The Wiley Guide to Writing Essays About Literature. Malden, MA: Wiley Blackwell, 2014. Print.

 

Kane, Thomas S, and Thomas S. Kane. The Oxford Essential Guide to Writing. Oxford: Oxford University Press, 2003. Print.

 

Meyer, Michael. Thinking and Writing About Literature: A Text and Anthology. Boston: Bedford Books St Martin’s, 2001. Print.

 

Morgan, Meg, Kim Stallings, and Julie Townsend. Strategies for Reading & Arguing About Literature. Boston, Mass: Pearson Custom Publishing, 2007. Print.

 

Pirie, David. How to Write Critical Essays: A Guide for Students of Literature. London: Routledge, 2006. Print.

 

Tyson, Lois. Using Critical Theory: How to Read and Write About Literature. London: Routledge, 2011. Print.

 

Schilb, John, and John Clifford. A Brief Guide to Arguing About Literature. Boston: Bedford Books St Martin’s, 2020. Print.

 

Wardle, Elizabeth. Writing About Writing. Boston: Bedford Books St Martin’s, 2020. Print.

 

 

 

Websites:

 

Writing about Literature (Norton Guide): https://wwnorton.com/college/english/write/writesite/rhetoric/writing_about_lit.aspx

 

Norton Write: https://wwnorton.com/college/english/write/writesite/research/research_writing_papers.aspx

 

Literary Resources: https://www.virtualsalt.com/lit/