Logo UAB
2020/2021

Introducció a la Recerca

Codi: 42273 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política / Political Science OB 0 1
4317157 Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Danislava Milkova Marinova
Correu electrònic:
Dani.Marinova@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Guillem Rico Camps
Sergio Villamayor Tomás

Prerequisits

 

Students enrolled in this course are expected to have a bachelors degree level in political science or in any other social science discipline.

 

Remedial readings:

 

Brians, Wilnat, Manheim & Rich, Empirical Political Analysis, various editions.

 

Pollock, P. 2009 The essentials of political analysis, Washington: CQ Press, 3rd ed.

 

Objectius

The purpose of this module is to provide students with the methodological tools that are required for designing research projects in political science. The module is intended to help students successfully defend their Master Thesis and develop research proposals for PhD applications.

The module overviews the different phases of research, analyzes their potential problems and discusses solutions discussed in the literature. Within the module department professors and researchers present their current and past research projects, with an emphasis in linking relevant research questions to adequate research strategies.

Competències

  Ciència Política / Political Science
 • Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 • Desenvolupar habilitats de lideratge.
 • Dissenyar un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Generar idees innovadores.
 • Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber abordar-les amb les eines existents.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.
  Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science
 • Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 • Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.
 • Demostrar habilitats de lideratge.
 • Dissenyar i dur a terme un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Generar idees i propostes de recerca innovadores.
 • Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber abordar-les amb les eines existents.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i investigacions elaborats per tercers de manera autònoma.
 2. Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 3. Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.
 4. Contrastar hipòtesis a través dels diferents mètodes disponibles.
 5. Conèixer els problemes que poden sorgir a l'hora de definir conceptes i com abordar-los.
 6. Conèixer els problemes que poden sorgir a l'hora de definir conceptes, i saber com abordar-los.
 7. Conèixer els problemes que poden sorgir a l'hora de definir un problema de recerca, i saber com abordar-los.
 8. Conèixer els problemes que poden sorgir en una recerca i com abordar-los.
 9. Conèixer la lògica del control d'explicacions alternatives.
 10. Conèixer les característiques del coneixement científic.
 11. Conèixer les limitacions i les potencialitats de cada estratègia de recerca.
 12. Conèixer les limitacions i potencialitats de cada estratègia de recerca.
 13. Definir conceptes.
 14. Definir un problema de recerca.
 15. Definir una estratègia de recerca adequada al problema.
 16. Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 17. Demostrar habilitats de lideratge.
 18. Desenvolupar habilitats de lideratge.
 19. Elaborar un marc teòric.
 20. Generar idees i propostes de recerca innovadores.
 21. Generar idees innovadores.
 22. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 23. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 24. Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.
 25. Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.

Continguts

What is scientific knowledge? What is an academic paper?

Quoting, plagiarism and tools to organize your references 

How to define a research problem, a theoretical framework and your hypotheses

Conceptualization and operationalization

Conceptualization and measurement through surveys

Research design for hypothesis testing

Comparative research designs

Case studies

Experimental research designs

Metodologia

The module is structured in three different kinds of seminars:
1) seminars dealing with methodological questions related to the research process

2) research in practice serminars, where researchers and professors of the department will present their past or current research projects

3) students presentations of their own research process presented in a written assignment

All sessions require previous reading of the indicated texts and an active participation of students. These are necessary conditions to create an informed dialoge and a stimulating environment to discuss the different methodological issues involved in any research process.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectures and presentations 60 2,4 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24
Tipus: Supervisades      
Tutorials 50 2 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19
Tipus: Autònomes      
Reading and assignment preparation 137,5 5,5 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24

Avaluació

To be graded students must have attended at least 80% of all sessions with punctuality.  Grading will be based in the following elements:

-          Participation in class discussions 20%

-          Exam 35%

-          Three written assignments 45%

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exam 35% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Participation 20% 0 0 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 24
Written assignments 45% 0 0 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 24

Bibliografia

Bartolini, S. 1993. “On Time and Comparative Research.” Journal of Theoretical Politics 5(2): 131-167.

Blais, A., & Galais, C. (2016). Measuring the civic duty to vote: A proposal. Electoral Studies, 41, 60-69.

Burns, Nancy, and Gallagher, Katherine. (2010). “Public Opinion on Gender Issues: The Politics of Equity and Roles.” Annual Review of Political Science 13(1); 425-443.

Collier, D. 1993, “The comparative method” in Political Science: The state of the discipline II, Washington: American Political Science Association

Coppedge, M. et al. 2011. “Conceptualizing and Measuring Democracy: A New Approach.” Perspectives on Politics 9(2): 247-267.

Druckman, Green, Kuklinski, Lupia. Cambridge Handbook of Experimental Political Science.

Falleti, Tullia G. and Lynch, Julia F. 2009 “Context and Causal Mechanism in Political Analysis”, Comparative Political Studies 42(9): 1143-1166.

Fish, M. Steven. 2002. “Islam and Authoritarianism.” World Politics 55:1, pp.4-37.

Geddes, Barbara. 1990. “How the Cases You Choose Affect the Answers You Get: Selection Bias in Comparative Politics.” Political Analysis 2(1): 131-150.

Geddes, Barbara. 2003. "Big Questions, Little Answers: How the Questions You Choose Affect the Answer You Get." Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Gerber, A.S. and Green, D.P., 2012. Field experiments: Design, analysis, and interpretation. WW Norton

Gerring, J. 2004, “What is a Case Study and what is it good for” American Political Science Review, 98: 2. An easier version can be found in the Oxford Handbook of Comparative Politics (edited by C. Boix and S. Stokes)

Hancké, B. 2009, Intelligent research design: a guide for beginning researchers in the social sciences. Oxford: Oxford University Press.

Kaya, R., & Bernhard, M. 2011. “Are Elections Mechanisms of Authoritarian Stability or

Democratization? Evidence from Postcommunist Eurasia.” Perspectives on Politics 11(3): 734-752.

Keohane, Robert O. 2009. “Political Science as a Vocation” PS: Political Science & Politics 42:2. pp.359-363.

Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. 2007. Foundations of behavioral research (4th ed.). Holt, NY: Harcourt College Publishers. Can be downloaded here: http://www.csun.edu/~vcpsy015/Researchbookz.pdf

Klingemann, H. D. (1998). Mapping political support in the 1990s: A global analysis (No. FS III 98-202). WZB Discussion Paper.

Knopf, Jeffrey W. (2006). “Doing a Literature Review.” PS: Political Science & Politics 39(1): 127-132.

Lieberman, Evans S. 2005. “Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research.” American Political Science Review 9(3): 435-452.

McDermott, Rose. “The Ten Commandments of Experiments.” PS: Political Science & Politics. 46:3 (July 2013), pp.605-610.

Pollock, P. 2016. The essentials of political analysis, Washington: CQ Press, 3rd ed, ch 1. Preview of Ch. 1 can be accessed on Google Books: https://books.google.es/books?id=oV90CAAAQBAJ&dq=essentials+of+political+analysis+pollock&source=gbs_navlinks_s

Ragin, Charles C. 1987. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. University of California Press.

Ross, Michael L. 2008. “Oil, Islam and Women.” American Political Science Review 102 (1): 107-123.

Tarrow, Sidney “Bridging the Quantitative-Qualitative Divide” in Brady & Collier, eds., Rethinking Social Inquiry, Chapter 10, pp. 171-180.