Logo UAB
2020/2021

Avaluació i Accés als Documents

Codi: 42113 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4312208 Arxivística i Gestió de Documents OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Munuera Bermejo
Correu electrònic:
Marta.Munuera@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Hi haurà lectures en anglès i en castellà

Equip docent

Marta Munuera Bermejo
Carles San José Amat

Prerequisits

No es requereixen requisists previs.

Objectius

Hi haurà dues linies formatives; Accés a la informació i protecció de dades (L1); i Avaluació documental (L2)

L1. Accés a la informació i protecció de dades

•       Saber les dades i informacions que s’han de publicar per donar compliment a les exigències de la transparència.

•       Conèixer la regulació del dret d’accés a la informació pública per tal d’atendre correctament les sol·licituds que es presentin en exercici d’aquest dret.

•       Conèixer la regulació del dret a la protecció de dades de caràcter personal, per tal que aquestes dades es tractin de manera correcte, i es doni compliment a les obligacions imposades per la normativa d’aquesta matèria.

L2. Avaluació documental

Que l’alumnat disposi dels coneixements teòrics i habilitats per avaluar la documentació i aplicar criteris per gestionar el cicle de vida documental en supòsits reals.

Aquestes habilitats són bàsiques per poder gestionar, treballar i implantar sistemes de gestió documental tenint en compte que l'avaluació es converteix en un dels pilars d'aquests.

Al final de la línia formativa l'alumnat tindrà la capacitat d'avaluar, aplicar el procediment d'eliminació i les Taules d'avaluació documental (TAAD), dissenyar calendaris de conservació i aplicar polítiques d'eliminació i conservació.

Per aconseguir els objectiuslla línia formativa es composa de classes teòriques i pràctiquesa classe a més d'alguns exercicis individuals a realitzar fora de les classes.

 

Competències

 • Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 • Aplicar sistemes d'avaluació documental.
 • Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la multiculturalitat.
 • Reconèixer el règim jurídic i les normes relatives a la preservació i accés als documents i la protecció de dades i aplicar-les.
 • Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 2. Aplicar taules d'avaluació.
 3. Crear i aplicar plans d'accés a la informació i protecció de dades.
 4. Crear propostes d'avaluació.
 5. Descriure el marc legal i normatiu de l'avaluació documental.
 6. Identificar els instruments i la mecànica de l'avaluació.
 7. Operar en el tractament de les dades per adequar-los a la normativa d'accés i protecció.
 8. Preparar declaracions de fitxers de dades.
 9. Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la multiculturalitat.
 10. Reconèixer els conceptes i procediments de l'avaluació documental.
 11. Reconèixer la normativa europea i de l'Estat espanyol sobre accessos a la documentació i protecció de dades.
 12. Reconèixer les mesures de seguretat estàtiques i dinàmiques.
 13. Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Continguts

L1. Accés a la informació i protecció de dades

Tema 1. Transparència i dret d’accés a la informació pública

1.1. La transparència com a valor democràtic.

1.2. La transparència en la societat de les TIC

1.3. La publicitat activa a l’Estat espanyol.

1.4. Govern obert i dades obertes.

1.5. La reutilització de la informació pública.

1.6. El dret d’accés a la informació pública a Europa.

1.7. El dret d’accés a la informació pública a l’Estat Espanyol.

1.8.  Contingut del dret d’accés a la informació pública.

1.9. Límits al dret d’accés a la informació pública.

1.10 Procediment d’exercici del dret d’accés i règim de garanties.

1.11. Matèries amb legislació sectorial del dret d’accés.

1.12. Transparència i dret d’accés en la tramitació dels procediments administratius. 

Tema 2. La protecció de les dades personals.

2.1. El dret a la protecció de dades personals a Europa.

2.2. El dret a la protecció de dades personals a l’ordenament espanyol.

2.3. Principis generals del dret a la protecció de dades personals.

2.4. Deures i obligacions en els tractaments de dades personals.

2.5. Els drets de les persones en matèria de protecció de dades.

2.6. Les Autoritats de Protecció de Dades 

L2. Avaluació documental 

Tema 1. L’avaluació documental. Introducció

1.1. Introducció als fonaments teòrics de l’avaluació documental

1.2. Principis generals i terminologia bàsica

1.3. L’origen de l’avaluació documental 

Tema 2. Normativa i marc legal de l’avaluació documental

2.1. La legislació estatal

2.2. La legislació autonòmica catalana

2.3. Les comissions municipals d’avaluació i altres juntes d’avaluació

2.4. La Comissió Nacional d’ Avaluació i Tria de la Documentació pública catalana (CNAATD)

2.5. El model d’Avaluació Documental a Catalunya

2.6. Altres models 

Tema 3. Teòries, mètodes i criteris de l'avaluació documental

3.1.Teòries, mètodes i criteris

3.2. Els valors dels documents d’arxiu i l’avaluació

3.3. Metodologia del procediment d’avaluació documental. Model de presentació de propostes a la CNAATD

3.4. Els calendaris de conservació/ eliminació en un sistema de gestió de documents. Concepte de disposició

3.5. Les politiques de preservació dels documents, en relació a la seva conservació/ eliminació 

Tema 4. L’aplicació de l’avaluació documental

4.1. Estudi i anàlisi de les TAAD (taules d’accés i avaluació documental)

4.2. Les propostes i resolucions de la CNAATD

4.3. Les propostes d’avaluació per a presentar a la CNAATD 

Tema 5. El procediment d’eliminació

5.1. L’expedient d’eliminació de documents

5.2. El registre de documentació eliminada

5.3. Les tècniques de mostreig i eliminació de documents 

Tema 6. L'avaluació d'altres suport i formats.

6.1.Avaluació en altres formats com fotografies o vídeos. 

Tema 7. L’avaluació en el entorn electrònic

7.1. Substitució de suports. La digitalització segura, del paper a l'electrònic. L'acord 1/2010 de la CNAATD

7.2. L’aplicació els conceptes d’avaluació, retenció i disposició en els sistemes de gestió de documents electrònics

7.3. L'avaluació en un model data cèntric. Com avaluar dades

7.4. L'execució de l'eliminació en l'entorn electrònic. Auditoria, registre i traçabilitat de l’eliminació documental

Metodologia

L1. Accés a la informació i protecció de dades

La metodologia de la línia formativa consisteix en classes presencials en les quals el docent aborda el temari i continguts previstos a l’apartat de continguts, amb explicacions teòriques acompanyades del plantejament de casos pràctics. Durant el semestre es proposen tres activitats obligatòries, que es complementen amb l’examen final.

L2. Avaluació documental

La metodologia d'aquesta línia formativa són classes teòriques i presencials, combinades amb algunes classes pràctiques, on els estudiants hauran de resoldre alguns exercicis obligatoris.  Durant el semestre hauran de fer tres activitats obligatòries i un examen final, que composen la nota final. També es  proposa un parell d'activitats amb un convidat /da extern que aprofundeix en algun dels temes de proposats.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
L1. Classes amb participació de l'estudiant 36 1,44 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13
L1. Estudi i anàlisi dels materials proporcionats 23 0,92 1, 3, 7, 8, 11, 12
L2. Classes amb la participació dels estudiants 36 1,44 2, 4, 5, 6, 10
Tipus: Supervisades      
L1. Activitats sobre els continguts 36 1,44 3, 7, 8, 11, 12
L2. Exercici a classe: Calendari de conservació 3 0,12 2, 4, 13
Tipus: Autònomes      
L2. Exercici pràctic: Proposta d'avaluació documental (PAD) 10 0,4 1, 2, 4, 13
L2. Lectura crítica d'un text 6 0,24 1, 10

Avaluació

L1. Accés a la informació i protecció de dades

En el sistema d’avaluació es tenen en compte diverses activitats i aspectes. D’una banda, s’avaluen les tres activitats efectuades durant el semestre, amb un pes del 15% per a cada activitat. A l’assistència i participació a les classes presencials s'atorga un 10%. Finalment, l’estudiant ha d’efectuar l’examen final que versa sobre tot el contingut de l’assignatura, i aquest examen té un pes del 40%, sempre i quan s’hagin aprovat les tres activitats efectuades durant el semestre. En cas de no haver-les superat, la qualificació final de l’estudiant serà l’obtinguda en aquest examen final.

L2. Avaluació documental

En el sistema d’avaluació es tenen en compte diverses activitats i aspectes. S'avaluen  tres activitats efectuades durant el semestre, a classe i a casa. A l’assistència i la participació a les classes presencials s'atorga un 10%. Finalment, l’estudiant ha d’efectuar l’examen final que versa sobre tot el contingut de l’assignatura, i aquest examen té un pes del 30%.

És necessari superar cada línia formativa per separat per tal de poder fer la mitjana del mòdul i aprovar el mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
L1. Activitat sobre accés a la informació 15 12 0,48 1, 3, 7, 8, 11, 12
L1. Activitat sobre protecció de dades 15 12 0,48 3, 7, 8, 11, 12
L1. Activitat sobre publicitat activa 15 12 0,48 1, 9
L1. Assistència i participació a les classes presencials 15 18 0,72 13
L1. Examen final 40 2 0,08 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12
L2. Assistència i participació a classe 10 18 0,72 1, 10, 13
L2. Comentari de text 15 10 0,4 10
L2. Examen final 30 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 10
L2. Practica del calendari de conservació 15 4 0,16 2, 4, 6, 13
L2. Proposta d'avaluació documental (PAD) 30 10 0,4 2, 4

Bibliografia

L1. Accés a la informació i protecció de dades

Identificació

Recurs

APARICIO 2000

APARICIO SALOM, Javier (2000). Estudio sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Elcano : Aranzadi, 2000.

CERRILLO 2006

CERRILLO, Agustí i Alfredo GALÁN (coordinadores) (2006). La reutilización de la información del sector público. Granada : Comares..

CERRILLO/PONCE 2014

CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí i PONCE SOLÉ, Juli –coordinadors- (2015). “Comentaris a la Llei 19/2014, de 9/12, de transparència, accés a la informació pública i bon govern”. Barcelona. UOC-EAPC.

FERNÁNDEZ 2001-I

FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (2001). Los concejales y el acceso a la información. El derecho de los concejales de acceso a la documentación local. Granada : Comares (Temas básicos de derecho administrativo).

FERNÁNDEZ 2001-II

FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (2001). “El derecho de acceso a los archivos en el marco del sistema archivístico” a El derecho de acceso de los ciudadanos a la información contenida en los archivos. Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha.

FERNÁNDEZ 1997

FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (1997). El derecho de acceso a los documentos administrativos. Madrid : Marcial Pons.

FERNÄNDEZ 2000

FERNÁNDEZ SALMERÓN, Manuel (2003). La protección de los datos personales en las administraciones públicas. Madrid : Thomson – Civitas.

GUICHOT 2005

GUICHOT, Emilio (2005). Datos Personales y Administración Pública. Cizur Menor : Aranzadi – Civitas.

GUICHOT 2006

GUICHOT REINA, Emilio (2006). Publicidad Registral y Derecho a la Privacidad. una Necesaria Conciliación. Madrid. Centro de Estudios Registrales. Colegio de Registradores de la Propiedad y Merc.

GUICHOT 2009

GUICHOT, Emilio (2009). Publicidad y privacidad de la información administrativa. Cizur Menor : Thomas Cívitas.

GUICHOT 2014

GUICHOT REINA, Emilio (Coordinador) (2014). “Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno : estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”.  Madrid : Tecnos.

MATAS 2009-I

MATAS, Josep (2009, vol. 29). “Accés amb reserves: llums i ombres de la normativa d’accés a la informació pública” a Lligall.

MATAS 2009-II

MATAS, Josep (2009). “Arxius, ciutadania i accés a la informació” dins Manual d’arxivística i gestió documental, Barcelona : Associació d’Arxivers de Catalunya.

MATAS 2004

MATAS BALAGUER, Josep (traducció i comentaris) (2004). Les recomanacions del Consell d’Europa sobre comunicació dels arxius i accés als documents públics R (2000) 13 i Rec (2002) 2. Barcelona : Associacio d’Arxivers de Catalunya : Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (textos; 4).

MATAS 2007

MATAS BALAGUER, Josep (2007). Sobre la incidència de la normativa de protecció de dades en el règim d'accés als documents públics. [Recurs electrònic a www.apd.cat Documentació → Articles]

RAMS 2009

RAMS RAMOS, Leonor (2009). Derecho de acceso a archivos y registros administrativos. Madrid : Reus.

RODRIGUEZ-ARANA 2014

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime (2014). “Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” . Granada : Comares.

ROVIRA 2000

ROVIRA SUEIRO, Maria E (2000). El derecho a la propia imagen. Especialidades de la responsabilidad civil en este ámbito. Granada :Comares.

VILLORIA 2014

VILLORIA MENDIATA, Manuel (2014). “La Publicitat activa en la Llei de transparència : accés a la informació i bon govern : possibilitats i insuficiències. Barcelona : Generalitat de Catalunya.

PIÑAR 2016

 

PIÑAR MAÑAS, José Luis (2014). “Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad”.

VARIOS AUTORES 2017

Los límites al derecho de acceso a la información pública. Madrid: INAP.

 

LÓPEZ 2018

LÓPEZ CALVO, José -coordinador- (2018). “El nuevo marco regulatorio derivado del Reglamento Europeo de Protección de Datos (adaptado al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de 10 de novembre de 2017)”

Madrid. Wolters Kluver.

L2. Avaluació documental

Identificació

Recurs

BERNAL 2002

2002 BERNAL, Angels, BORFO, Toni, BORRAS, Joaquim, MOYANO, Loli, VILALTA, Montse, “Una experiència d’avaluació en grup: els documents de les universitats”. Arxius. Butlletí del Servei d’Arxius, num.36 Generalitat de Catalunya, 2002 p. 1-4

BOADAS 1989

BOADAS, JOAN, “La documentació dels arxius: eliminar per conservar”. Plecs d’història local, 23, 1989, p. 38-41

CASELLAS 2017

CASELLAS, Lluis-Esteve, "Evaluación archivística, más allá de evaluar para conservar y eliminar" ,Revista REDAR, nº 4, año 2 (Julio-Diciembre 2017). Córdoba (Argentina): RED de Archiveros Graduados de Córdoba, p. 49-77

CASELLAS 2019

CASELLAS, Lluis-Esteve "L’avaluació arxivística en el nou context de les organitzacions", La destrucciód’informació públicaUna mirada multidisciplinària sobre l’eliminació ordenada de la documentació. Barcelona, Oficina Antifrau i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2019

CERMENO 2010

CERMENO, Lluis, RIVAS, Elena, Valorar y seleccionar documentos. Que es y cómo se hace. Editorial Trea, 2010. 166 p.

CNATD 1997

COMISSIO NACIONAL D’AVALUACIÓ I TRIA DE LA DOCUMENTACIÓ; Normes i procediments de valoració documental per a arxius públics, Barcelona, Departament de Cultura, 1997

COOK 1991

COOK, Terry; “Appraisal in the information age: a Canadian commentary” Archives and Museum informatics, 13 1991, p. 51-66

COOK 1998

COOK, Terry; “Macroappraisal and functional analysis: Appraisal thoery, strategy and methodology for archivist”, L’évaluation des archives: des nécessités de la gestion aux exigences du témoignage, Gira 1998, p. 27-33

COUTURE 1997

COUTURE, Carol, “L’avaluació dels arxius.Estat de la qüestió”. Lligall, Revista catalana d’arxivística, núm. 11 (1997), p. 59-88.

COUTURE 1997

COUTURE, Carol, “Les calendriers de conservations: fondements theoriques et etat des practiques”, Lligall. Revista Catalana d’Arxivistica, 12. (1997) p.184-189

COUTURE 1997

COUTURE, Carol, “Elaboració i aplicació dels calendaris de conservació”, V Conferència Europea d’Arxius. Les bases de la Professió. Lligall Revista catalana d’arxivística, Barcelona, 1997, p 33-35

CSCDA 2003

COMISION SUPERIOR CALIFICADORA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; Metodología. Madrid, Ministerio de Cultura, 2003

COX 1994

COX, Richard J.; “The documentation strategy and archival apprisal principles: a different perspective”, Archivaria, 38, 1994 p. 11-36

COX 2002

COX, Richard J.; “The end of collecting: towards a new purpose for archival appraisal” Archival Science, 2, num. 3-4, 2002, p. 287-309

CUMMINGS 2002

Cummings, Susan; “Reengineering NARA Records management policies” Comma,International Journal on Archives, 2002 1-2, p. 63-65

DUCHARME 1996

DUCHARME, Daniel, COUTURE, Carol, “L’evaluation en archivistique, evolution et tendances: etude bibliographique 1980-1995”, Archives, vol 28 (1996-97), p. 59-98

DUCHEIN 1997

DUCHEIN, MIchel, “Le principe de provenannce et la practiques du tri, du classement et de la descripction en archivistique contemporaine”, Lligall. Revista catalana d’arxivística, 12 1997, p. 87-100

FINDLAY 2018 FINDLAY, Cassie, "Avaluació: un instrument estratègicper a la gestió documental actual",  Lligall. Revista catalana d’arxivística 41, 2018

HERNÁNDEZ 2002

HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis, MORO, Manuela, “Procedimientos de valoración documental, ACAL, ”, Salamanca 2002, 213p

HERNANDEZ 2010 HERNANDEZ OLIVERA, Luis. Del expurgo a la valoración: reflexiones sobre la terminología de valoración y selección de documentos. En: GARCÍA PALACIOS, JOAQUÍN (dir.). La terminología de la archivística. Gijón: Trea, 2010. p 71-88.

HULL 1981

HULLL, Felix. Utilización de Técnicas de muestreo en la conservación de registros: Estudio del RAMP y directrices al respecto, Programa General de Información y UNISIST, París, 1981

LA TORRE 2000

 

LA TORRE MERINO, José Luis; MARTIN-PALOMINO, Mercedes, Metodologia para la identificación y valoración de fondos documentales, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000, 213 p.

LÓPEZ 1998

 

LÓPEZ GÓMEZ, Pedro; “Identificación y valoración de documentos en España a partir de 1975”, Analesde Documentación, 1 1998, 109 p.

LÓPEZ 1999

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Maria Angeles, La selección de documentos:problemas y soluciones desde una perspectiva metodológica, Carmona:S&C Ediciones, 1999, 171 p.

RIVAS 2007

RIVAS PALÁ, Elena; “Valoración y selección en un sistema archivístico”, Legajos, 10, 2007

RODRÍGUEZ 2013

RODRÍGUEZ COYA, Fátima. "Las juntas de expurgo en el contexto de la gestión de documentos judiciales". Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013

SERRA 2008

SERRA I SERRA, Jordi, Los documentos electrónicos. Que son y cómo se tratan, Gijón, editorial Trea, 2008 (Archivos del siglo XXI, 11)

SOLER, 2009

 

SOLER JIMÉNEZ, Joan; Del bit al logos, preservar documents electrònics a l’administració local Barcelona; Diputació de Barcelona, 2009 (Col·lecció Estudis. Série Recursos culturals, 4). 349 p.

SUQUET 1996

SUQUET I FONTANA, M. Àngels;PÉREZ I PENA, Josep, “Consideracions sobre l’avaluació i tria de les fotografies”. A: Actes de les IV Jornades Antoni Varés, 1996

VVAA 2009

 

VVAA; Manual d’Arxvística i gestió documental, Associació d’Arxivers de Catalunya, 2009. 543 p.

CRUE 2012

“La valoración de los documentos electrónicos: estado de la cuestión”. CRUE. Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas. Grup de trabajo de documentos electrónicos, 2012

VOUTSSAS 2014

VOUTSSAS-M, Juan; BARNARD AMOZORRUTIA, Alicia, Glosario de preservación archivística digital. Versión 4.0. Universidad Nacional Autónoma de México, 2014

VVAA 2003

 

El refinado arte de la destrucción: la selección de documentos”, Tábula, 6, 2003, 274p

 

 

Webgrafia

Identificació

Recurs

CNAATD

 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd

CSCDA (MinisterioCultura)

 

http://www.mcu.es/archivos/MC/CSCDA/Presentacion.html

Metodologia CNAATD

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/03_cnaatd/03__avaluacio_disposicio/avaluacio_i_acces/metodol_dipleg_04.pdf

InterPares Project

www.interpares.org/welcome.cfm

- Appraisal task force report de InterPares2

- Record/Archives Appraisal in Latin America

Comissió Municipal de Barcelona

http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/?vgnextoid=04f82da0e4103310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=04f82da0e4103310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES

Pais Basc

http://eah-ahe.org/recursos_profesionales.php

Nova Zelanda

http://archives.govt.nz/sites/default/files/appraisal_policy_0.pdf

ARMA

http://www.arma.org/r2/how-do-i--/how-to-build-a-retention-schedule

Scottish Council on Archives

http://www.scottisharchives.org.uk/scarrs

Arxiu Municipal de Roses

http://www.roses.cat/la-vila/arxiu-municipal/dret-dacces-als-documents-publics

Calendaris de conservació

Arxiu Municipal de Barcelona

http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/?vgnextoid=dae1aa0a11ef2310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=dae1aa0a11ef2310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES

Govern de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Comision+de+Evaluacion+Documental/calendarios.htm

Ministeri de l’Interior

http://www.interior.gob.es/ca/web/archivos-y-documentacion/archivo-general-sistema/sistema-archivistico/organos-competentes/comision-calificadora-documentos-ad/calendario-conservacion-de-series-documentales-mir

Arxius de l’Estat de Queensland

http://www.archives.qld.gov.au/Recordkeeping/RetentionDisposal/Pages/GRDS.aspx

Registres d’eliminació

Ajuntament de Castellbisbal

http://www.castellbisbal.cat/media/repository/arxiu/0801150521_registre-eliminacions-arxiu-castellbisbal.pdf

Ajuntament de Terrassa

www.terrassa.cat/arxiumunicipal

Eines d'arxiu: calendari de conservació 1996-2016

Ajuntament de Sant Cugat

http://dona.santcugat.cat/web/eines-de-larxiu

 

Ajuntament de Salt

https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=67096

Norma Tècnica d’Interoperabilitat

 

Norma Tècnica de copiat i conversió de documents electrònics

http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es_files/Guia_copiado-conversion-doc-elec-INTERNET.pdf

 

Còpia autèntica Generalitat de cat

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Butlletins/dgpae/11/documents/e-copia.pdf