Logo UAB
2020/2021

Globalització i Gènere

Codi: 105811 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OT 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Prats Ferret
Correu electrònic:
Maria.Prats@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Prerequisits: Per fer un bon seguiment de l’assignatura és necessària una bona comprensió lectora de la llengua anglesa.

 

Objectius

Aquesta és una assignatura optativa de l’àrea de coneixement de Geografia. L’àmbit d’estudi és el mundial, tot i que es farà referència a estudis de casos locals o regionals.

 Es pretén facilitar elements de reflexió i anàlisi que ajudin a entendre la complexitat I la diversitat de les relacions entre els essers humans i el medi natural i social, des de la perspectiva de la geografia feminista.

-L'adquisició dels coneixements bàsics necessaris per comprendre els canvis provocats pels processos de globalització;

-La consolidació de conceptes bàsics de la geografia social apresos a l’assignatura “Gènere, espais i vida quotidiana”;

 -La capacitació per interrelacionar conceptes i problemes dels diferents blocs temàtics del programa;

-L'habilitació per utilitzar les eines i els continguts apresos en d'altres assignatures del grau per interpretar els contextos geogràfics des d’una perspectiva de gènere;

 

 

Competències

 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 • Interpretar i explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
 • Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Distingir les relacions de gènere que hi ha en els processos d'intercanvi social en el territori.
 2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 3. Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat de gènere, de classe, social i cultural.
 4. Manejar els principals indicadors de la geografia per analitzar l'estructura de gènere de la societat.
 5. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 6. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

El contingut de l’assignatura està dividit en sis blocs temàtics, precedits d’una introducció.

0.Introducció i objectius de l’assignatura. Preguntes i expectatives

1.El concepte i les escales de la globalització

2.Restructuració econòmica i geogràfica del capitalisme

3.Moviments de població i gènere

4.Geopolítica i agenda internacional de gènere

5.Ecofeminisme i ecologia política

6.Desigualtats, desenvolupament i feminisme (de)colonial

Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les activitats següents:

- Explicacions orals per part de la professora;

- Lectura de llibres i articles;

- Visionat de documentals i/o pel.licules;

- Pràctiques realitzades a l'aula i/o fora de l'aula, individualment i en grup;

- Debats, presentacions orals i intervencions de l'alumnat a l’aula o en fòrums virtuals.

- Tutories.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques, explicacions, discussions i debats; presentació de pràctiques. 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Examen, exercicis, pràctiques i tutories. 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi personal; elaboració de pràctiques i preparació de presentacions 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de forma continuada a partir de les activitats següents:

-març de 2021: lliurament de la pràctica 1

-abril de 2021: lliurament de la pràctica 2

-maig de 2021: lliurament de la pràctica 3

-juny de 2021: realització d'un exament global.

-Tot el semestre: assistència, participació en els debats, discussions de lectures i presentacions orals a classe.

-La nota mínima de l'examen global per fer promig amb la resta de notes ha de ser igual o superior a 5.

-No s'acceptaran lliuraments fora de termini.

-Les activitats no presentades no es podran reavaluar i puntuaran 0.

-Hi haurà la possibilitat de reavaluar les activitats suspeses en el període de reavaluacions.

-Les activitats reavaluades puntuaran de 0 a 5.

-Només es podrà tenir la qualificació de "no avaluable” quan no s'hagi lliurat cap activitat. Lliurar una o més activitats implica perdre el dret a ser "no avaluable".

-La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs, com en el cas d'exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un 0 a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o una part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format

digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a:

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació

significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb0 aquest acte

d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es

produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la

qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Els actes d’avaluació en què hi hagi hagut irregularitats no són recuperables.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Presentacions orals, assistència i participació 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pràctiques 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia

ALBET, Abel, & BENACH, Núria (2012). Doreen Massey. Un sentido global del lugar. Barcelona: Icaria.

BECK, Ulrick (2002) La sociedad del riesgo global.

BENERIA, Lourdes (2005). Género, desarrollo y globalización. Barcelona: Hacer.

BENERIA, Lourdes; BERIK, Gunselli & FLORO, Maria  (2018) Género, desarrollo y globalización. Una visión desde la economía feminista, Barcelona, Edicions Bellaterra.

DESAI, Vandana & POTTER, Rob (2002) The Companion to Development Studies, Londres, Arnold.

DOMOSH, Mona and SEAGER, Joni (2001) Putting Women in Place: Feminist Geographers make Sense of the World. London: The Guilford Press. 

EATON, Heather & LORENTZEN, Lois Ann (2003) Ecofeminism & Globalization. Exploring culture, context and religion, Oxford, Rowman & Littlefield.

ELLWOOD, Wayne (2007). Globalització, Barcelona: Intermón-Oxfam.

ESSED, Philomena; GOLDBERG, Theo & KOBAYASHI, Audrey (2009). A companion to Gender Studies. Oxford: Wiley-Blackwell.

LAURIE, Nina et al. (1999) Geographies of new femininities, London, Longman.

MANZANERA RUIZ, Roser; MIGUEL JUAN, Carmen & SÁNCHEZ MALDONADO, Vanessa (2013) Medio ambiente y desarrollo. Miradas desde ambos hemisferios. Granada, Universidad de Granada.

McDOWELL, Linda (2000) Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas, València, Cátedra.MIES, Maria & SHIVA, Vandana (2014). Ecofeminism. London: Zed Books. 

MOMSEN, Janet H. (2013) Gender and Development , London, Routledge.

NACIONES UNIDAS (2018), Objetivos de desarrollo sostenible. 5: Igualdad de Género.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

OBERHAUSER, Ann M.; FLURI; Jennifer L.; WHITSON, Risa; MOLLETT, Sharlene (2018). Feminist spaces. Gender and geography in a global context. London: Routledge. 

RAMÍREZ DE HARO, G.; RODRÍGUEZ-CARMONA, A.; MACÍAS, A.; BALLARÍN, P. (eds.) Desarrollo y cooperación en zones rurales de América Latina y África. Madrid, Catarata, pp. 185-199.

SASSEN, Saskia (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de Sueños 

SEAGER, Joni (2018) The Women’s Atlas. Londres: Penguin. 

SILVA, Joseli Maria; ORNAT, Marcio; CHIMIN JUNIOR, Alides Baptista (eds.) (2017), Diálogos Ibero-Latinoamericanos sobre geografías feministas e das sexualidades, Ponta Grossa, Todapalavra.

VILLOTA, Paloma de (2005), Globalización y desigualdad de género, Madrid, Síntesis.

WOMEN AND GEOGRAPHY STUDY GROUP (1997), Feminist geographies. Explorations in diversity and differences, London, Longman.

 

Revistes

DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA, números monogràfics 14 (1989), 26 (1995), 35 (1999), 49 (2006).

http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi

 

GENDER, PLACE AND CULTURE. A Journal of Feminist Geography. Carfax Publishing. www.tandf.co.uk/journals/titles/0966369X.asp

 

REVISTA LATINO-AMERICANA DE GEOGRAFIA E GÊNERO. http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg