Logo UAB
2020/2021

Economia i Desigualtat de Gènere

Codi: 105804 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carmen Sarasua García
Correu electrònic:
Carmen.Sarasua@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Nuria Mallorqui Ruscalleda

Prerequisits

Prerequisits

 

No hi ha prerequisits formals per seguir aquesta assignatura, però es recomana que els i les alumnes facin un esforç per familiaritzar-se amb l’anàlisi econòmic a través de mitjans accessibles, com la lectura de premsa econòmica.

 

Objectius

L’objectiu general de l’assignatura és que es comprengui la relació entre l’economia i la desigualtat de gènere i en quina mesura la desigualtat de gènere és en gran part el resultat de la desigualtat econòmica.

 

Els objectius concrets són:

·       Comprendre els mecanismes a través dels quals es construeix i es reprodueix la desigualtat econòmica, en especial el sistema educatiu, el mercat de treball (segregació ocupacional, diferencial salarial), el treball domèstic i la Despesa Pública.

·       Conèixer les fonts estadístiques que proporcionen informació sobre les diverses variables tractades al curs.

·       Conèixer i interpretar correctament els indicadors i mètodes demogràfics i econòmics més utilitzats per avaluar les desigualtat en el benestar.

 

Competències

 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Identificar els conceptes jurídics bàsics, la legislació i la jurisprudència relacionats amb els drets dels col·lectius afectats per desigualtats de gènere.
 • Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 • Participar en l'elaboració, implementació i difusió de polítiques d'igualtat en l'àmbit econòmic (pressupostos, organització del treball, desigualtat estructural) i en el mercat laboral (salaris, promoció, conciliació).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 2. Identificar indicadors específics de benestar que permetin elaborar polítiques públiques.
 3. Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 4. Integrar la perspectiva de gènere en l'elaboració d'un pressupost. 
 5. Interpretar les normes, la doctrina i la jurisprudència laborals amb perspectiva de gènere.
 6. Proposar solucions a les qüestions sorgides amb la Llei d'igualtat.
 7. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 9. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.
 10. Utilitzar instruments per pal·liar o revertir les desigualtats en l'àmbit laboral.

Continguts

1.Introducció. L’Economia feminista i els seus antecedents històrics. 

a. Fonts quantitatives i qualitatives per entendre la relació entre economia i desigualtat de gènere. 

 

2. El mercat de treball: diferències de gènere

a. Taxa d’activitat, taxa d’ocupació i taxa d’atur.

b. Segregació horitzontal i vertical (sostre de vidre)

c. La bretxa salarial.

d. La 'inactivitat econòmica': el treball domèstic no pagat. La desigualtat de gènere en la cura de nens i dependents. 

 

3.Economia, família i transferències entre generacions. 

a. L’evolució de la família i els canvis en els usos del temps dels homes i de les dones

b. Com afecten els canvis econòmics a la nupcialitat, la formació de noves llars i la fecunditat?

c.Composició per sexes i edats de les poblacions y la seva relació amb la pobresa. 

d.Transferències de béns i serveis a la població dependent: a través del sector públic i de les famílies.

e. L’elaboració de previsions demogràfiques i de la demanda de béns i serveis.

f. Violència familiar i la seva relació amb la desigualtat econòmica. 

 

4. El pressupost amb perspectiva de gènere.

a. L’ingrés: sistema fiscal i desigualtat de gènere en els impostos. 

b. La Despesa Pública: els serveis públics

c. El principi de transversalitat: els PPGs com a instrument de reducció de la desigualtat de gènere

 

5. Educació i mercat de treball

a. Situació històrica i actual 

b. Educació post-obligatòria: l’origen de la segmentació en el mercat de treball.

c. Diferències de gènere en la transició al mercat de treball.

d. Diferències en el desenvolupament de la carrera professional. Discontinuïtat

e. Perspectives de futur.

 

6. La feminització de la pobresa: causes i polítiques per reduir-la

a. Indicadors quantitatius i qualitatius

b. Causes de la feminització de la pobresa

 

7. Polítiques econòmiques per reduir/eliminar la desigualtat de gènere

a. Fiscals i de Despesa Pública: els serveis públics 

b. La igualtat en la càrrega del treball domèstic: els permisos de paternitat

c. La jornada reduïda per les dones no és la solució. 

Metodologia

Elaboració de treballs

Lectura de bibliografia

Tutories

Presentació oral de treballs

Debats

Classes expositives

Pràctiques a l’aula

Seminaris

Lectura d’informes d’interès

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 48 1,92 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi independent 49 1,96 1, 7, 8, 9
Treball escrit sobre un dels temes del Programa, a partir de les lectures recomenades i de la recerca de materials, i la seva presentació a classe. 43 1,72 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

Avaluació

Dues proves escrites, un parcial que valdrà el 30% de la nota final, i un segon parcial al final del curs que valdrà un 40%. El 30% de la nota final s'obtindrà de l'elaboració d'exercicis pràctics. El 10% restant consistirà en l’elaboració d’un treball sobre un dels temes del Programa, a partir de les lectures recomanades i de la recerca de materials, i la seva presentació a classe. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 4, 9, 10
Examen parcial 30% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercicis pràctics 20% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
Treball escrit sobre un dels temes del Programa, a partir de les lectures recomanades i de la recerca de materials, i la seva presentació a classe. 10% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10

Bibliografia

 

BECKER, G. 1987. Tratado sobre la familia. Madrid. Alianza Universidad, pp: 9-16 i 128-152.

Benería, L. y Sarasua, C.  (2010) ¿A quién afecta el recorte del gasto?, El País, 28/10/2010 

Blau, F., Ferber, M., Winkler, A. (2014), The Economics of Women, Men and Work (7ª ed.). 

Blossfeld, H-P; Skipek, J.; Triventi, M. and Buchholz, S. (Eds) (2015): Gender, Education and Employment. An International Comparison of School-to-Work Transitions. Edward Elgar: Cheltenham.

Boll, C.; Leppin, J.; Rossen, A. and Wolf, A. (2016): Magnitude and Impact Factors on the Gender Pay Gap in EU Countries. European Commission: Luxemburg.

Cook, J.; Roberts, J. and Waylen, G. (2000): Towards a Gendered Political Economy. Palgrave Macmillan: London. 

Goldin, C. (‎2006), The quiet revolution that transformed women’s employment, education and family”, NBER Working Papers, nº 11953 https://www.nber.org/papers/w11953

Lynch, K. and Feeley, M. (2009): Gender and Education (and Employment). Gendered Imperatives and their implications for Women and Men. Lessons for Research for Policy Makers: NESSE and European Commission.

LEE, R. 2003. “The demographic transition: three centuries of fundamental change” Journal of Economic Perspectives, v.17, nº4, pp: 167-190

LEE, R. y otros. 2014. "Is low fertility really a problem? Population aging, dependency, and consumption. Science 20, pp. 346, 229): http://wwwSciencemag.org

Matías Cortes, G.; Jaimovich, N. and Siu, H.E. (2016): “The End of Men and Rise of Women in the High-Skilled Labor Market.” Working Paper  http://www.econ.quensu.ca/files/other/Siu%20paper%20endofmen20160920.pdf

Nelson, J. (1995), “Feminism and Economics”, The Journal of Economic Perspectives, 9, 2, pp. 131-148. www.jstor.org/stable/2138170

Pazos, M. Roles de género y políticas públicas https://recyt.fecyt.es/index.php/sociologiatrabajo/article/view/55571

Pazos Morán, M. (2008): ‘Género, orientación del presupuesto y eficiencia económica’. En María Pazos-Morán (ed.): Economía e igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales.

Sarasua, C. (2014), "Por un reenfoque del análisis feminista de la crisis",  http://www.carmensarasua.es/descargas/articulosprensa_pressarticles/Revista%20digital%20Con%20la%20A%20Economia%20y%20Trabajo%2031%202014.pdf