Logo UAB
2020/2021

Llengua i Gènere

Codi: 105798 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Irene Zurron Servera
Correu electrònic:
Irene.Zurron@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar l'assignatura.

Objectius

L'assignatura vol fomentar la reflexió crítica sobre la capacitat de la llengua i els discursos d'intervenir en la construcció del gènere. Es pretén examinar la llengua com a producte cultural, convencional i en evolució que s'impregna i participa de les pràctiques i les diferències socials.

 

Competències

 • Analitzar els principals fenòmens discursius relacionats amb la construcció i expressió de les identitats de gènere, tenint en compte la variació lingüística, social i pragmàtica.
 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Proposar discursos i pràctiques comunicatives integradores des del punt de vista de l'equitat de gènere en els mitjans audiovisuals i en entorns educatius.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar interaccions orals i discurs escrit amb perspectiva de gènere.
 2. Detectar estereotips discriminatoris per raó de gènere o orientació sexual en tot tipus de productes comunicatius.
 3. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 4. Identificar les manifestacions del sistema sexe/gènere a través de la representació de les identitats femenines i masculines en els mitjans de comunicació i la publicitat.
 5. Proposar mecanismes per promoure els usos no sexistes del llenguatge.
 6. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 8. Qüestionar els rols de gènere sobre la base dels usos lingüístics.
 9. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.
 10. Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

TEMA 1. Introducció a la llengua, el llenguatge i el discurs.

TEMA 2. Relacions entre llengua i gènere.

TEMA 3. Sexisme lingüístic, estereotips i rols de gènere a la comunicació.

TEMA 4. Discussions i propostes per a un ús no sexista de la llengua.

TEMA 5. Estratègies de subversió.

TEMA 6. Llengua i gènere en la literatura i la cultura.

 

Metodologia

 • Activitats dirigides, integrades per classes teòriques, debats i pràctiques d'aula (presencials o virtuals).
 • Activitats autònomes, on s'inclou la lectura dels textos proposats i l'elaboració de treballs.
 • Activitats supervisades, que han de permetre l'elaboració en grup d'un treball i la seva presentació.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, sessions-seminaris i pràctiques dirigides 45 1,8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball autònom 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tutories programades 30 1,2 3, 6, 7, 9

Avaluació

 

Activitats d'avaluació

Descripció

Valor

Treball

El treball tindrà la forma d’un assaig crític breu que demostri la lectura de bibliografia i la capacitat de reflexió crítica. La professora proposarà els temes a tractar.

30%

Presentació

L'exposició (presencial o virtual) es prepararà i es farà en grup. Haurà de versar sobre un tema vinculat al contingut de l'assignatura, que s'haurà d'haver acordat amb la professora.

30%

Examen final

L'examen avaluarà els continguts teòrics i pràctics que s'hauran vist al llarg del semestre i seguirà un format mixt que inclourà: preguntes tipus test, preguntes de reflexió i anàlisi de textos. La professora assenyalarà la data de l'examen a l'inici del curs.

40%

 

 • La nota final serà la mitjana de les notes de les tres activitats d'avaluació. Per aprovar l'assignatura cal obtenir almenys una nota mitjana de 5.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions.
 • L'estudiant rebrà la qualificació de Suspens si no ha lliurat una de les activitats d'avaluació.
 • L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat dues o més de les activitats d'avaluació.
 • L'estudiant que obtingui una nota final inferior a 5, podrà optar a la recuperació si s'ha presentat, almenys, a 2 de les 3 activitats d’avaluació.
 • Cal demostrar un bon domini de la llengua tant oral com escrita. Els errors ortogràfics i gramaticals descomptaran 0,25 cadascun.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n'adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, les activitats i la participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.
 • En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició oral (treball en grup) 30% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova escrita 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball crític 30% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Beard, Mary (2018). Mujeres y poder. Barcelona: Editorial Crítica.

Butler, Judith (2004). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Editorial Síntesis.

Calero, María Ángeles (1999). Sexismo lingüístico: Análisis y propuestas ante la discriminación sexual en el lenguaje. Madrid: Narcea Ediciones.

Carbonell, Neus i Torras, Meri (1999). Feminismos literarios. Madrid: Arco Libros.

Cixous, Hélène (2001). La risa de la medusa: Ensayos sobre la escritura. Barcelona: Anthropos.

Fernández, Anna María (2012). La violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta. Equidad de género y lenguaje. México: Ítaca Editorial / UAM.

Foucault, Michel (2007). «Método». A: Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores.

Marçal, Maria-Mercè (2004). Sota el signe del drac. Barcelona: Proa.

Platero, Lucas, Roson, María i Ortega, Esther (2016).  Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona: Bellaterra.

Philips, Susan, Steele, Susan i Tanz, Christine (1999). Lengua, género y sexo desde una perspectiva comparada. Quito: Abya Ayala.

Fe, Marina (coord.) (1999). Otramente, lectura y escritura feministas. México: PUEG / FFyL / FCE.

Sau, Victoria (2000). Diccionario ideológico feminista. Vol. I, II i III. Barcelona: Icaria.

Spivak, Gayatri (2009). ¿Pueden hablar los subalternos?. Barcelona: MACBA.

Subirats, Marina (2013). Forjar un hombre, moldear una mujer. Barcelona: Editorial Aresta.

Tannen, Deborah (1996). Género y discurso. Barcelona: Editorial Paidós.

Woolf, Virginia (2014). Una cambra pròpia. Sabadell: La Temerària Editorial.