Logo UAB
2020/2021

Gènere i Mitjans de Comunicació

Codi: 105797 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Muntane Rodriguez
Correu electrònic:
Isabel.Muntane@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Ús de català i castellà en les classes indistintament

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per cursar aquesta assignatura

Objectius

Els mitjans de comunicació són una eina fonamental a l’hora de transformar imaginaris i crear noves consciencies socials però també ho són a l’hora  de perpetuar discursos sexistes i discriminatoris. Per aconseguir que els mitjans contribueixin a transformar la societat en un món respectuós amb la igualtat, la diversitat i la no discriminació cal deconstruir els discursos actuals i crear-ne de nous des dels feminismes.

Aprendre a desxifrar els missatges implícits i explícits que transmeten els mitjans de comunicació, tant els tradicionals com a traves de les xarxes, és fonamental per poder construir nous imaginaris no sexistes ni discriminatoris amb una gran part de la població.

Cal reconèixer les absències i les presències en la diversitat de la realitat social per contribuir a transformar unes creences sexistes que donem per legítimes i que no fan més que perpetuar els rols de poder heteropatriarcals i mantenir en l’alteralitat totes aquelles persones que no es defineixen des del subjecte home situat en el centre dels discursos.

Volem promoure una mirada crítica feminista que ens permeti desxifrar els missatges que reprodueixen els estereotips i els rols sexistes i construir nous models informatius que posin en valor la diversitat social.

 

 El calendari detallat del contingut concret de les diferents sessions serà especificat el dia de la presentació de la materia.

Competències

 • Analitzar els principals fenòmens discursius relacionats amb la construcció i expressió de les identitats de gènere, tenint en compte la variació lingüística, social i pragmàtica.
 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Proposar discursos i pràctiques comunicatives integradores des del punt de vista de l'equitat de gènere en els mitjans audiovisuals i en entorns educatius.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar interaccions orals i discurs escrit amb perspectiva de gènere.
 2. Detectar estereotips discriminatoris per raó de gènere o orientació sexual en tot tipus de productes comunicatius.
 3. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 4. Proposar mecanismes per promoure els usos no sexistes del llenguatge.
 5. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 7. Qüestionar els rols de gènere sobre la base dels usos lingüístics.
 8. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.
 9. Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

 1. Introducció general a la comunicació, els gèneres periodístics
 2. Les dones als mitjans de comunicació: presències i absències (nombre d’estudiants, càrrecs...) 
 3. Què entenem per periodisme feminista?   
 4. Les violències simbòliques als mitjans de comunicació
 5. On són les diversitats de gèneres als mitjans de comunicació?
 6. Llenguatge no sexista i inclusiu
 7. La representació masclista de les violències sexuals: de víctima a sobrevivent
 8. Treball sexual o prostitució? Com em diem i com en parlem?
 9. La psicopatolotgització de les dones i les persones LGTBI+ als mitjans
 10. L'amor romàntic i la seva representació als mitjans
 11. Feminicidis: crim d’Estat
 12. Els feminicidis als discursos mediàtics. Una realitat amagada.
 13. La representació audiovisual: marcant estereotips
 14. Ciberfeminisme i activisme a les xarxes
 15. Còmic i il·lustració feminista: del paper a les xarxes
 16. Marc legal per informar amb perspectiva de gènere
 17. Recomanacions per una informació no sexista

Metodologia

La metodologia de l'assignatura es la següent:

1)     Explicació teòrica dels conceptes bàsics i fonamentals de l'assignatura.

2)     S'encarregaran exercicis pràctics, en grup i individuals, que caldrà defensar i argumentar a l’aula

3)     S’encarregaran treballs d’anàlisi i reflexió sobre diferents temes treballats a l’aula

4)     En diferents sessions s’obriran debats dels exercicis realitzats i caldrà demostrar la capacitat argumentativa oral del tema tractat.

Per tal de poder dur a terme els exercicis i els debats a l’aula, caldrà haver llegit la bibliografia recomanada i demostrar la capacitat crítica i analítica feta a partir de les lectures prèvies.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicació de conceptes teòrics de la matèria 45 1,8 2, 7
Tipus: Supervisades      
Exposició pública en la classe (individual o en grup) dels treballs encarregats en les sessions teòriques 30 1,2 1, 3, 5, 9
Tipus: Autònomes      
Lectures i recerca d'informació sobre els aspectes que s'abordin en el temari. 75 3 2, 4, 5, 6, 8

Avaluació

El sistema d'avaluació és el següent:

A) Escriptura de textos, periodístics i/o analítics sobre els diferents aspectes exposats a les  sessions teòriques (Caldrà haver fet el 80% de les pràctiques per acollir-se al sistema d'avaluació continuada). El nombre total d’exercicis pràctics dependrà del calendari i dels esdeveniments que sorgeixin durant el semestre. Suposa un 45% de la nota final.

B) Escriptura d'un text argumentatiu, sobre un punt inclòs al programa, a elecció de l’alumnat, de 1.000 paraules com a màxim. Suposa un 30% de la nota final.

C) Exposició i defensa a classe d'alguns dels exercicis encarregats i participació en els debats Suposa un 25% de la nota final.

 

Activitats de recuperació:

En el cas que no s'hagin realitzat o suspès el nombre de pràctiques mínimes sol·licitades (80%) o no s'hagi lliurat o suspès el text argumentatiu, l'alumna disposarà de 2 setmanes per elaborar el treball de recuperació que li sigui encomanat.

En cas que la recuperació sigui suspesa, s’haurà de fer un examen final sobre les matèries establertes en el programa.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Escriptura d'un text argumentatiu sobre algun aspecte del temari (aprox. 1000 paraules) 30 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Escriptura de diferent textos analítics sobre els diferents aspectes exposats a les sessions teòriques 45 0 0 2, 3, 4, 7, 8
Exposició oral durant la classe d'alguns exercicis pràctics sobre els productes mediàtics 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

 

BENGOECHEA, Mercedes (2006) «Rompo tus miembros uno a uno» (Pablo Neruda). De la reificación a la destrucción en la iconografía literaria de la amada. Universidad de Alcalá

BEARD, Mary (2017) La veu i el poder de les dones. Dues conferències. Editorial ARCADIA.

BERNAL-TRIVIÑO, Ana. (2019) Hacia una comunicación feminista. Como informar e informarse sobre violencia machista, Barcelona, UOC

BODELÓN GONZÁLEZ, Encarna i ARCE BECERRA,Paula(2018) La reglamentación de la prostitución en los ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana.

 Revista Crítica Penal y Poder número 15

BRAH, Avtar i Phoenix, Ann (2004) ¿No soy una mujer? Revisando la interseccionalidad publicat a Journal of International Women Studies

BUTLER, Judit (2007) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona, Paidós

CASTELLÓ BELDA, Remei i GIMENO BERBEGAL, Anna (2018) Manual d’estil per al tractament de la violència masclista i el llenguatge inclusiu en els mitjans de comunicació. Unió de Periodistes Valencians i Ajuntament de Castelló

CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. Recomanacions per als mitjans de comunicació (Com informar sobre les violències masclistes; el tractament de la comunitat mitjana; el tractament de les persones LGTBI i per una publicitat igualitària.  https://www.cac.cat/acords-recerca/recomanacions-als-mitjans

ESTEBAN, Mari Luz (2011) Crítica del pensamiento amoroso. Ed. Bellaterra

FAUSTO-STERLING, Anne (1998) Los cinco sexos a “Transexualidad, transgenerismo y cultura” José AntonioNieto (comp.) Editores: Talasa

FERNÁNDEZ, June (2016) 10 ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía. Libros del K.O.

FERNÁNDEZ- FERNÁNDEZ, Daniel (2012) La Patologización del Deseo: apuntes críticos en torno a la coerción de la identidad y del placer. Psicología política. Volum 12

Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual (2013) Superar els estereotips en els mitjans de comunicació audiovisual

GALLEGO AYALA, Juana (2014) De reinas a ciudadanas. Medios de comunicación, ¿motor o rémora para la igualdad?  Barcelona. UOC

GALLEGO AYALA, Juana (2018) "Retos académicos y profesionales para una comunicación con perspectiva de género" en Género y Comunicación, Ameco, Madrid, pp. 27-55.

GÁMEZ, M. José y MASEDA, Rebeca (2018) Violence against Women in Spanish Culture. From Vulnerability to Accountability

GARCÍA, Violeta i MUNTANÉ, Isabel (2018) “Dones valentes. Guia per informar sobre les agressions sexuals” http://www.mastergenerecomunicacio.org/category/noticies/

GAYLE, Rubin (1986) “El trafico de mujeres. Notas sobre la economia política del sexo” Revista Nueva Antropologia. UNAM. México

HERRERA, Coral (2015) La construcción socio-cultural del amor romántico. Madrid: Fundamentos.

HEALY, Bernadine (1991) The Yentl Syndrome. The new England Journal of Medicine https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199107253250408

hooks, bell (1981) Ain't I a Woman: Black Women and Feminism, Boston: South End Press

hooks, bell (2000) Claridad: dar palabras al amor publicat a “All about Love” The Women’s Press, Londres

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela (1996) ‘La perspectiva de género’, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela (2012) El feminismo en mi vida. Hitos, claves y utopías. México DF: Inmujeres

http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/ElFeminismoenmiVida.pdf

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela (2005)  El feminicidio, delito contra la humanidad en “Feminicidio, justicia y derecho” Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. México

LLEDÓ CUNILL, Eulàlia Cambio lingüístico y prensa. Problemas, recursos y perspectivas. Editorial LAERTES

LLEDÓ CUNILL, Eulàlia (2005). L’espai de dones als diccionaris: silencis i presències. Eumo editorial

RADFORD, Jill i RUSELL, Diana (2006) Feminicido. La política del asesinato de las mujeres. UNAM. México

SOTO RODRÍGUEZ,  Mario Andrés (2014) La patologización de la transexualidad: contemplando posibilidades de resistir desde algunas construcciones identitarias de género no hegemónicas. Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe. Volum 11

TALPADE MOHANTY, Chandra (1988) Bajo los ojos de occidente. Academia feminista y discursos coloniales. Feminist Review, número 30

TASA-VINYALS, Elisabet, MORA-GIRAL, Marisol i RAICH-ESCURSELL, Rosa Maria (2015) Sesgo de género en medicina: concepto y estado de la cuestión. Cuadernos de Medicina psicosomática Número 113

VALLS-LLOBET, Carme (2019) La invisibilidad de las mujeres en la ciencia médica. https://www.youtube.com/watch?v=iOaHzeZRFyw&feature=emb_logo

VALLS-LLOBET, Carme (2006) Mujeres invisibles. DEBOLSILLO

VALLS-LLOBET, Carme (2009) Mujeres, salud y poder. Cátedra editorial

VELÁZQUEZ VARGAS, Hena Carolina (coord.) (2011) Hacia la construcción de un periodismo no sexista. CIMAC y UNESCO

VVAA Recomanacions per El tractament de la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexuals als mitjans de comunicació. https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/el-tractament-de-la-prostitucio-i-el-trafic-dessers-humans-amb-finalitat-dexplotacio-sexuals-als

VVAA (2014) Indicadores de Género para Medios de Comunicación. Marco de indicadores para evaluar la sensibilidad en materia de genero en las operaciones y contenidos mediáticos. UNESCO

VV.AA. (2004). Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras. Madrid: Editorial Traficantes de Sueños: http://www.traficantes.net/libros/otras-inapropiables

WITTIG, Monique. (1992) El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Barcelona: Egales: http://www.caladona.org/grups/uploads/2014/03/el-pensamiento-heterosexual-yotros-

ensayos-m-wittig.pdf

YELA, Carlos.(2003): La otra cara del amor: mitos, paradojas y problemas. Encuentros en Psicología Social, 1(2), 263-267.