Logo UAB
2020/2021

Mobilitat i Seguretat Vial

Codi: 105745 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alfonso Perona Gˇmez
Correu electr˛nic:
Alfonso.Perona@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

 • Conèixer la importància de las persones a la Mobilitat, mes que el element de transport.
 • Conèixer com el transport i la Mobilitat afecten a la Seguretat viaria de las persones.
 • Conèixer las tendències europees i la normativa  amb temes de mobilitat i seguretat viaria.
 • Conèixer els instruments de Planificació de la mobilitat i seguretat viaria, aplicada a l’empresa.

 

CompetŔncies

 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 2. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 6. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 9. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreureĺn indicadors de risc.
 10. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 11. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tÓctiques i operatives inherents al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 12. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 13. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 • Concepte de Transport i Mobilitat
 • Mobilitat i Ciutat.
 • Normativa Llei de Catalunya.
 • Plans de Mobilitat Vial
 • Seguretat vial internacional dades.
 • Normativa de Transit i seguretat Vial.
 • Els grans factors de risc.

Metodologia

Classes presencials on s’explica la part teòrica i la seva aplicació practica en relació a las línies generals de l’assignatura.

 

L’alumne treballarà fora de classe alguns aspectes d’ampliació de coneixements i aplicació practica. Les classes no es poden gravar.

 

No es podem tindre oberts ni mòbils, ni tablets ni ordinadors, nomes si s'utilitzen per prendre apunts. L’ incompliment serà causa de penalització amb 3 punts de la nota d’avaluació.

 

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CLASSES PRESENCIALS i participaciˇ activa estudiants 44 1,76 2, 4, 5, 6, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories de recolzament a la realitzaciˇ del treball prÓctic 12 0,48 5, 7, 8, 11, 12
Tipus: Aut˛nomes      
Lectures i recensions programades 34 1,36 1, 2, 8, 9
Resoluciˇ casos prÓctics individuals. 60 2,4 1, 2, 8, 9

Avaluaciˇ

Realització de una prova teòrica individual, per valorar coneixements adquirits durant el curs, també realització treball o cas pràctic de mobilitat empresarial amb base al cas pràctic de la menció de seguretat laboral. Lectures i comentaris de textos seleccionats de la matèria del programa.

RECUPERACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

PLAGI

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cas prÓctic mencio seguretat laboral, pla mobilitat a l'empresa 40% 0 0 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Prova te˛rica individual 50% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 11
Treballs individuals 10% 0 0 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

 
DURANT EL CURS ES FACILITARÀ BIBLIOGRAFÍA ACTUALITZADA I LECTURES RECOMANADES