Logo UAB
2020/2021

Necessitats educatives específiques en els processos d'aprenentatge en Educació Infantil

Codi: 105051 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Mas Parera
Correu electrònic:
Teresa.Mas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana haber cursat "Processos educatius i d'aprenentatge" i "Inclusió educativa: NEE".

Objectius

Els objectius de l'assignatura són:

- Conèixer els processos educatius i d'aprenentatge en l'etapa 0-6 anys en infants amb NEE.

- Comprendre i analitzar els límits de l'educació i l'aprenentatge en la societat actual així com les competències fonamentals dels agents educatius en l'etapa 0-6 anys per poder adaptar els continguts als infants amb NEE

- Conèixer la identitat educativa de l'etapa d'educació infantil per poder fer les adaptacions pertinents als infants amb NEE

Competències

 • Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Identificar dificultats d'aprenentatge, disfuncions cognitives i les relacionades amb l'atenció.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar experiències de bones pràctiques en el procés d'inclusió educativa per abordar processos de col·laboració entre els diferents agents educatius.
 2. Analitzar i identificar necessitats educatives dels estudiants per dissenyar estratègies d'ensenyament-aprenentatge en un context d'escola inclusiva.
 3. Aportar idees i saber-les integrar en el treball conjunt de l'equip.
 4. Comprendre el procés d'inclusió educativa per analitzar la pràctica docent i el context institucional que l'engloba.
 5. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.

Continguts

BLOC 1. PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS

1. Atenció

2. Percepció

3. Memòria

4. Llenguatge

BLOC 2. TRANSTORNS ESPECÍFICS

1. Transtorns de la parla i del llenguatge

2. TANV

3. Motricitat

4. SAAC i TDAH

Metodologia

Es realitzarà una proposta de treball individual i de treball grupal per a cadascun dels blocs que es desenvoluparà a partir dels continguts exposats i comentats a les classes presencials. Els treballs individuals implicaran que a partir d'un tema que escolli el propi alumne es pugui fer una proposta pràctica per afavorir els processos d'E-A en infants amb NEE. Cada treball individual es centrarà en un dels blocs de l'assignatura. Els treballs grupals seran més d'anàlisi de continguts i per tant de poder extreure diferents visions sobre diferents processos d'E-A amb infants amb NEE. Tot aquest treball estarà supervisat mitjançant tutories. A l'assignatura es mostraran diferents casos pràctics i es facilitaran recursos per poder aplicar a les aules d'infantil a la diversitat de NEE. La intenció és que els/les alumnes aconsegueixin diferents recursos per poder aplicar a l'aula i adaptar-los a infants amb NEE.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Presencial 40 1,6 1, 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat 25 1 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 1, 4

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura és continuada i es basarà en un treball individual i un treball grupal per a cada bloc. Els treballs individuals es lliuraran al final de cada bloc (a l'abril i al juny) i els treballs grupals s'aniran lliurant progressivament durant les sessions de classe. En el cas de suspendre el treball individual de un bloc o de tots dos s'efectuarà una prova escrita (prevista pel 28 de juny). La nota final un cop realitzat l'examen de recuperació serà com a màxim de 5. Per aprovar l'assignatura s'hauran de superar els treballs individuals de cada bloc amb un nota mínima de 5 en cada treball, sinó no s'efectuará la ponderació de les notes. Es considerarà NP quan l'alumne no lliuri cap dels treballs proposats.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Treball grupal: analisi d'article 20% 0 0 1, 2, 3, 5
Treball grupal: elaboració d'un conte 20% 0 0 1, 3, 4, 5
Treball individual: reflexió de processos d'ensenyament-aprenentatge 30% 0 0 1, 4
Treball individual: una proposta de joc 30% 0 0 1, 2, 3

Bibliografia

Cabrerizo, J. i Rubio, M.J. (2007). Atención a la diversidad. Teoría y práctica. Madrid: Pearson Educación

Basseses, E., Huguet, T. , Solé, I. (1998). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil. Barcelona: Graó

Galligó, M. i altres (2003). El aprendizaje y sus trastornos. Consideraciones psicológicas y pedagógicas. Barcelona: CEAC

Puente, A. (2005) Cognición y aprendizaje. Madrid: Piramide