Logo UAB
2020/2021

Política Econòmica Ambiental

Codi: 105025 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Emilio Padilla Rosa
Correu electrònic:
Emilio.Padilla@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

L’assignatura contribueix a millorar la comprensió i la capacitat d’anàlisi crític dels diferents objectius i instruments de política ambiental, de cara a disposar de millors eines per avaluar i orientar el disseny de polítiques adequades als objectius ambientals, socials i econòmics. L’assignatura contribueix a la formació per a l’assessorament i la consultoria ambiental, així com per a la gestió dels recursos i els residus.

En concret, els objectius de l’assignatura es poden resumir en els següents:

 • Revisar i familiaritzar-se amb l’anàlisi econòmica dels principals problemes ambientals, així com amb els principals instruments per a solucionar-los.

 • Comprendre la relació entre els sistemes econòmic, social i ecològic i com actuen en aquests els diferents instruments de política ambiental.

 • Estudiar els avantatges i inconvenients dels diferents instruments de política ambiental i les seves possibilitats d’aplicació als diferents problemes ambientals.

 • Conèixer les diferents eines per a l’avaluació de les polítiques ambientals.

 • Analitzar amb capacitat crítica la literatura sobre polítiques ambientals, realitzant el comentari i discussió d’una sèrie de lectures seminals.

 • Revisar els principals debats actuals en l’àmbit de les polítiques ambientals i, en especial, sobre les polítiques aplicades en algun dels principals problemes ecològics, com el canvi climàtic, i les possibles alternatives.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera crítica la literatura bàsica en ciències ambientals en català, castellà i anglès.
 2. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 3. Aplicar els mètodes d'avaluació integrada d'alternatives presentats en el curs.
 4. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 5. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 6. Identificar i analitzar els diferents instruments de política econòmica ambiental, com límits quantitatius, impostos ambientals o sistemes de negociació de drets d'ús de recursos.
 7. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament processos econòmics aplicats a les ciències ambientals.
 8. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 9. Treballar amb autonomia.
 10. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

 

 1. L’ economia i els problemes ambientals. 
 1. El funcionament dels mercats i la degradació ambiental: les justificacions per a la intervenció del sector públic mitjançant polítiques ambientals. 
 1. Diferents concepcions de desenvolupament sostenible i les seves aplicacions. 
 1. L’avaluació econòmica de les polítiques ambientals. 
 1. Les generacions futures en l’avaluació de polítiques. Ètica, economia ecològica i política ambiental. 
 1. Els instruments de la política ambiental: la fiscalitat ambiental. 
 1. Els instruments de política ambiental: mercats de permisos d’emissions, depòsits i altres. 
 1. La relació entre creixement econòmic, qualitat ambiental i polítiques ambientals. 
 1. Aproximació econòmica als problemes ambientals globals. L’economia del canvi climàtic i les polítiques de mitigació. 

Metodologia

L’assignatura es divideix en sessions de teoria (13 h.) i pràctiques (7h). 

A les sessions de teoria s’exposaran els continguts de l’assignatura en classes magistrals. Els alumnes disposaran dels materials utilitzats (powerpoints) al Campus Virtual de l’assignatura. Aquests materials resumeixen els continguts del que es tracta a classe.

A les sessions de pràctiques es comentaran diverses lectures i es faran exercicis. En algunes pràctiques, els estudiants als que els correspongui aquell dia exposaran la seva síntesi i comentari crític sobre la lectura i es farà una discussió i un debat a classe sobre el tema tractat, en d’altres es faran exercicis i qüestionaris a classe. 

Els diferents materials de l’assignatura (apunts i transparències de classe, lectures de pràctiques, lectures complementàries, calendari de pràctiques, notes de les pràctiques, etc.) es posaran a disposició dels alumnes al Campus Virtual de l’assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Classes teòriques 13 0,52 1, 2, 3, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Supervisió de la preparació de les pràctiques 11 0,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tutories 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectures i preparació de les pràctiques 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L’avaluació es basarà en una sèrie de pràctiques, exercicis a classe i un examen final. El pes de l'examen en la nota final serà del 30%, el de cadascuna de les tres pràctiques un 20% i el dels exercicis fets a classe un 10%. L’alumne ha d'entregar un mínim de 3 pràctiques d’un total de 5. Si entrega més, millorarà la seva nota.

Les pràctiques consistiran en la síntesi i comentari crític de les lectures proposades pel professor. Les pràctiques s’hauran d’entregar al llarg del curs, a les dates indicades. A l’inici del curs s’entregarà a l’estudiant un calendari amb les dates d’entrega de les diferents pràctiques. El professor facilitarà les lectures necessàries per a les pràctiques, a més de lectures complementàries recomanades, al Campus Virtual.

La data de l’examen és la que estableix la Facultat en el seu calendari d’exàmens. En el moment de l’examen, el professor indicarà la data i el lloc per a la revisió de les qualificacions.

En cas que l’alumne no superi l’assignatura, pot participar al procés de recuperació. Aquest consistirà en el lliurament de les pràctiques que no hagi presentat o que hagi suspès i en un examen de recuperació. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

Només aquells alumnes que no hagin participat en cap activitat d’avaluació seran qualificats amb un “no avaluable”.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Exercicis a classe 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pràctica 1 (síntesi i comentari crític d'una lectura) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pràctica 2 (síntesi i comentari crític d'una lectura) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pràctica 3 (síntesi i comentari crític d'una lectura) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Llibres de consulta:

Common, M., Stagl, S. (2005). Ecological Economics. Cambridge University Press, Cambridge. (Versión en castellano: Introducción a la Economía Ecológica. Editorial Reverté, Barcelona 2008).

Jacobs, M. (1996). La Economía Verde. Icaria, Barcelona.

Martínez Alier, J., Roca Jusmet, J. (2000). Economía Ecológica y Política Ambiental. FCE, México.

Pearce, D.W., Turner R.K. (1990) Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, Londres. (Versión en castellano: Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Colegio de Economistas/Ediciones Celeste, Madrid, 1995).

Lectures complementàries:

Aguilera, F. (1992) “El fin de la tragedia de los comunes”, Ecología Política, n. 3, 137–146.

Aguilera, F. (2006) "Hacia una nueva economía del agua: cuestiones fundamentales", Revista Académica Univ. Bol., n. 14.

Bergh, J., Verbruggen, H. (1999) “Spatial sustainability, trade and indicators: an evaluation of the ‘ecological footprint’”, Ecological Economics, Vol. 29, pp. 61–72.

Boulding, K.E. (1966) “La economía de la futura nave espacial Tierra” en Daly, H.E. (comp.), Economía, Ecología, Ética, Fondo de Cultura Económica, México, 1989.

 Bromley (1989) “Entitlements, missing markets and environmental uncertainty”, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 17, pp. 181-194.

Brown, P.G. (1998). “Towards an economics of stewardship: the case of climate”, Ecological Economics, Vol. 26, pp. 11–21.

Cañellas, S., Citlalic, A., Puig, I., Russi, D., Sendra, C., Sojo, A. (2004) “Material flow analysis of Spain”, International Journalof Global Environmental Issues, Vol. 4, No.4  pp. 229 – 241.

Daly, H. E. (1999), “Steady-state economics: avoiding uneconomic growth” en J.C.J.M. van den Bergh (ed), Handbook of Environmental and Resource Economics, Edward Elgar, Chelktenham, UK, pp. 655–642.

Daly, H.E. (1997) “Georgescu-Roegen versus Solow/Stiglitz” y respuestas de  Solow, R.M. y Stiglitz, J.E., Ecological Economics, 22 (3), pp. 261–270. 

Dasgupta, S.; Laplante, B.; Wang, H. y Wheeler, D. (2002): “Confronting the environmental Kuznets curve”, Journal of Economic Perspectives, vol. 16, pp. 147–168.

Diamond, P.A., Hausman, J.A. (1994) “Contingent valuation: is some number better than no number?”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, pp. 45–64.

Ekins, P. (1997): “The Kuznets curve for the environment and economic growth: examining the evidence”, Environment and Planning A, vol. 29, pp. 805-830.

Hardin, G. (1968) “The Tragedy of Commons” en Science, Vol. 162, pp. 1243–1248. (Versión en castellano disponible en: http://eumed.net/cursecon/textos/hardin-tragedia.htm).

Kelman, S. (1981) “Cost Benefit Analysis: An Ethical Critique” (y respuestas de diferentes autores), AEI Journal on Government and Society Regulation, pp. 33–40.

Markandya, A., Pearce, D. "Natural environments and the social rate of discount", Project Appraisal, Vol. 3, pp. 2–12

Nordhaus, W. (2007) “The Stern review on the economics of climate change” a comment.

Ostrom, E., Burger, J., Field, C.B., Norgaard, R.B., Policansky, D. (1999) “Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges”, Science 284. pp. 278–282

Padilla, E. (2002) “Intergenerational Equity and Sustainability”, Ecological Economics, Vol. 41 n.1, pp. 69–83.

Pearce, D.W., Atkinson, G.D. (1993) “Capital Theory andthe measurement of sustainable development: an indicator of “weak” Sustainability”, Ecological Economics, Vol. 8, pp. 103–108.

Schmalense, R., Joskow, P.L., Ellerman, A.D., Montero, J.P., Bailey, E.M. (1998), “An Interim Evaluation of Sulfur Dioxide Emissions Trading?”, Journal of Economic Perspectives, 12 (3), pp. 53–68; también en Stavins (2000).

Spash, C. L., (2007) “The economics of climate change impacts a la Stern: Novel and nuanced or rhetorically restricted?,” Ecological Economics, 63 (4), pp. 706–713.

Spash, C.L. (2010) “The Brave New World of Carbon Trading”, New Political Economy, Vol. 15(2), pp. 169–195.

Stern, N. (2007) “STERN REVIEW: La economía del cambio climático”, Resumen

Stern, D.I., Common, M.S. y Barbier, E.B., (1996), “Economic growth and environmental degradation: the environmental Kuznets curve and sustainable development”, World Development, 24, pp. 1151–1160.

Victor, P.A. (1991) “Indicators of sustainable development: some lessons from capital theory”, Ecological Economics, Vol. 4, pp. 191–213.