Logo UAB
2020/2021

Turisme i Patrimoni

Codi: 104966 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
Maria.Abril@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Xavier Carmaniu Mainadé

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Els objectius que a final de curs l’alumne/a haurà de/d’assolir son:

 • Poder definir la noció de patrimoni cultural material i immaterial.
 • Sospesar el valor que té el patrimoni cultural en relació amb el present.
 • Enumerar els principals òrgans que vetllen per a la seva correcta preservació i gestió.
 • Explicar el potencial que entranya el patrimoni material i immaterial com a recurs en les tendències a l’alça del turisme cultural
 • Identificar dels criteris de selecció i interpretació que l’afecten en aquest sentit.
 • Adquirir uns coneixements històric i culturals bàsics del segment històric que abraça des de La Prehistòria fins als nostres dies, en el territori actual europeu.
 • Assenyalar els diversos usos turístics dels béns patrimonials tractats en els casos pràctics.
 • Aplicar l’instrumental metodològic, reflexiu i crític en anàlisi d’un bé patrimonial (amb vistes a la futura pràctica professional en l’àmbit del turisme cultural).
 • Demostrar que ha adquirit una capacitat de comunicació verbal i escrita correcta.
 • Aplicar correctament el programa informàtic PowerPoint per a articular un discurs expositiu i argumentatiu.
 • Integrar de manera lògica i argumentada la fotografia en el discurs verbal expositiu i argumentatiu.

Competències

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i espais turístics, així com els seus instruments i funcionament.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i presentar projectes de gestió i explotació del patrimoni.
 2. Aplicar els conceptes de gestió del patrimoni i de recursos turístics.
 3. Definir i relacionar els principis bàsics del turisme des de l'àmbit del patrimoni i de la seva gestió i explotació.
 4. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 8. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 9. Treball en grup.

Continguts

Tema 1. El Patrimoni i la seva relació amb el turisme. Patrimoni material i immaterial. Les noves tendències del turisme cultural. El Patrimoni de la Humanitat a Europa (UNESCO)

Tema 2. La Prehistòria. El naixement de l'art. Els grans conjunts artístics de la prehistòria. Anàlisi de casos.

Tema 3. El Món Antic. De Grècia a Roma. Anàlisi de casos.

Tema 4. El Món Medieval. El gran procés evolutiu. Del romànic al gòtic. el MNAC. Anàlisi de casos.

Tema 5. L'Edat Moderna, una Europa convulsa. El Renaixement i el Barroc. Anàlisi de casos.

Tema 6. El segle XIX. Els grans canvis. Neoclassicisme i Romanticisme. Anàlisi de casos.

Tema 7. El Modernisme a Catalunya. Anàlisi de casos.

Tema 8. L'Europa Contemporània. Les Avantguardes

Tema 9. Els grans pintors relacionats amb Catalunya: Picasso, Miró i Dalí

Metodologia

El curs tindrà tres dinàmiques ben diferenciades:

 1. Classes magistrals. Exposició del contingut teòric del programa de forma clara, sistemàtica i organitzada per part de la professora (els alumnes tindran a l’Autònoma Interactiva l’esquema bàsic de tots els temes en format de PowerPoint). Es fomentarà, en tot moment, la participació de l’alumnat a l’aula; es valoraran les seves aportacions, reflexions, dubtes i interrogants. Caldrà complementar el contingut teòric amb la lectura de textos del dossier de curs i amb les lectures recomanades.
 2. Sortides de camp, amb el grup-classe, per la ciutat Barcelona: és obligatori fer-les. Hi haurà preguntes a l’examen de la visita.
 3. Presentacions dels treballs de cada grup al grup-classe en una sessió en PowerPoint (segons un calendari consensuat a principi de curs). Els alumnes hauran de realitzar una contextualització històrica, crear una fitxa específica pel recurs que treballaren de manera que sigui fàcil entendre el monument treballat, explicació del recurs i el seu valor d’ús actualment i, finalment valoraren les pàgines web que permeten entendre de manera clara el recurs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 40 1,6 2, 3, 6, 7
Trabajos 35 1,4 1, 2, 4, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Actividades online 12 0,48 2, 3, 4, 6, 9
Tutories 12 0,48 1, 2, 4, 5, 7, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi 35 1,4 1, 2, 4, 8

Avaluació

1- En el cas d'Avaluació Continua

L’avaluació d’aquesta assignatura consta del següent sistema (Atenció: el plagi parcial o total suposarà la no acreditació d'aquesta assignatura)

 • Treball de curs i exposició pública del mateix en format PowerPoint o Prezzi al grup-classe (avaluació del resultat final: un 50%) FEEDBACK: la professora penjarà a l’Autònoma Interactiva l’acreditació obtinguda per cada grup amb els comentaris pertinents. (en aquest espai es valorarà tanmateix l’assistència a classe)
 • Treballs individuals o grupals d'investigació al llarg de l’assignatura que valdran un 10% del total de la nota 
 • Dos controls que valdran el 40%.En aquests exercicis es valorarà les competències que hauran adquirit els alumnes al llarg de les classes presencials, el que vol dir contingut tant teòric i històric com l’avaluació dels casos pràctics 

2- En el cas d'Avaluació Única

L'alumne haurà de realitzar el treball que el professor/a indiqui així com l’examen final. L'alumne dins de l’horari de tutories del professor/a haurà de tenir una reunió per concretar el treball a fer, període límit per la realització d'aquesta reunió: a finals del mes de gener. (Atenció: el plagi parcial o total suposarà la no acreditació d'aquesta assignatura)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens Parcials 40% 4 0,16 3, 8
Presentacions orals, Treballs 50% 8 0,32 1, 2, 6, 7, 9
Treball de Recerca, Sortida 10% 4 0,16 2, 4, 5, 7, 9

Bibliografia

Bibliografia General

 • BALLART, José (1997): El Patrimonio Artístico y Arqueológico: valor y uso. Ariel. Barcelona,
 • Catalunya. Museus i Col·leccions obertes al públic (2001) Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
 • MALTESSE, Corrado (Coor.): (1990). Las técnicas artísticas. Ediciones Cátedra. Madrid,.
 • GARCÍA MARCHANTE, J.S.; POYATO HOLGADO, M. del C. (coord.) (2002) La función social del patrimonio histórico: el turismo cultural, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
 • GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio (1999) Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas, Madrid: Cátedra.
 • MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: Historia del Arte, 2 vols. Ed. Gredos, Madrid 1990
 • MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1986): Las claves de la escultura. Cómo identificarla. Col. “Las Claves del Arte” Sèrie “Géneros”. Planeta. Barcelona.
 • PERELLÓ, Antònia Maria (1994) Las claves de la arquitectura. Cómo identificarla. Col. “Las Claves del Arte” Sèrie “Géneros”. Planeta. Barcelona.
 • VV.AA.: Patrimonio del Mundo. UNESCO. 17 vols. i 4 Annexos
 • AAVV: Patrimonio de la Humanidad, UNESCO – Editorial Planeta. 8 vols.
 • AAVV (2003): Historia Universal del Arte. Editorial Planeta. Barcelona.

Bibliografia Específica

 • MALUQUER, J.: La humanidad prehistórica, Ed. Montaner y Simón, Barcelona 1973.
 • MICHALOWSKY, K.: El arte del antiguo Egipto, Ed. Akal, Madrid 1991.
 • RICHTER, R.: El arte Griego, Ed. Destino, Barcelona 1980.
 • STRUVE, V.V.: Historia de la Antigua Grecia. Ed.Akal, Madrid 1981.
 • HENING, M.: El arte romano, Ed. Destino, Barcelona 1983.
 • RAMIREZ, J.A.: “El mundo antiguo”, en Historia del Arte 2, Ed. Alianza, Madrid 1996
 • LAMBERT, E.: El Arte gótico en España, Ed. Cátedra, Madrid 1977
 • SUREDA, J.: El gótic Català, Ed. Hogar del Libro, S.A., Barcelona 1997
 • YARZA, J.: Baja Edad Media. Los siglos del gótico, Ed. Sílex, Col. Introducción al arte español, Madrid 1992
 • MUNARI, C.: Arte del mundo moderno, Ed. Teide, Barcelona 1977.
 • ARGAN, G.C.: El arte moderno, 2 vols., Ed. Fernando Torres, París 1970, Valencia 1977
 • LACUESTA, R. Y GONZÁLEZ, A.: Arquitectura modernista en Cataluña, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1990