Logo UAB
2020/2021

Innovació en Gestió Hotelera

Codi: 104961 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laia Canut Delgado
Correu electrònic:
Laia.Canut@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Grau de Turisme

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest curs és preparar els estudiants amb una mentalitat innovadora per a què puguin aplicar, dins la indústria d'allotjaments turístics, models de negoci exitosos i la digitalització.

Els principals temes a tractar durant el curs són:

- Aprendre i identificar oportunitats innovadores.

- Conèixer les tendències més rellevants a la indústria hotelera.

- Identificar les noves necessitats dels consumidors i detectar els canvis organitzatius.

- Posar en pràctica estratègies de digitalització i tecnologia per a contribuir al rendiment empresarial.

Competències

 • Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
 • Demostrar iniciativa i actitud emprenedora en la creació i la gestió d'empreses del sector turístic.
 • Demostrar que coneix el funcionament i l'evolució de diversos models turístics per seleccionar el més idoni i aplicar-lo a l'entorn actual.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 • Identificar el marc legal que regula les activitats turístiques i les entitats que les desenvolupen.
 • Innovar tant en la planificació i la comercialització turístiques com en la gestió d'organitzacions turístiques.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el dret públic i privat als nous productes, activitats i altres formes de turisme.
 2. Aplicar les diferents eines de gestió i planificació que permetin impulsar el desenvolupament del sector turístic.
 3. Argumentar les bones pràctiques, les tendències i els plantejaments més actuals davant dels reptes que comporta el desenvolupament del turisme.
 4. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 5. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 6. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 7. Distingir les iniciatives, projectes turístics i negocis més rellevants i actuals per impulsar l'esperit emprenedor en la creació i la millora d'empreses i productes turístics.
 8. Extrapolar experiències de l'estudi i l’exposició d'exemples i casos reals del sector turístic.
 9. Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 10. Identificar les bases que donen lloc a la creació de noves tendències al sector turístic.
 11. Identificar les tendències més actuals i les millors pràctiques per innovar en la planificació, la direcció i la comercialització en entitats, productes i organitzacions turístiques.
 12. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 13. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 14. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 15. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 16. Tenir orientació de servei al client.
 17. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 18. Treball en grup.

Continguts

INTRODUCCIÓ

 • Introducció a la innovació i anàlisis d’oportunitats
 • Tipus d’innovació

De productes
De processos
Del model de negoci

INNOVACIÓ A LA INDÚSTRIA HOTELERA

 • Competitivitat del destí basada amb estratègia de IT
 • L’impacte de les generacions
 • Innovació en destins, tendències i nous mercats
 • Economia col·laborativa

ELS HOTELS I ELS REPTES EN INNOVACIÓ

TECNOLOGIA

 • El desenvolupament de la tecnologia i el seu futur
 • Exemple de Marriott International
 • Exemple d’Oracle OPERA PMS

COMERCIAL

 • Estratègia online: OTA, SEO, SEM, Google Business, Google Analytics
 • Disseny innovador dels hotels i les tendències dels viatges
 • Mitjans de comunicació social i comunitats virtuals
 • Anàlisi de dades per a una millor presa de decisions  

HHRR

 • Nous organigrames i processos de gestió
 • Personalització – Estandardització
 • Evolució de les cadenes hoteleres als darrers anys. Separació de la propietat i l’explotació. El futur model de negoci de les cadenes hoteleres.

Metodologia

 • Classes expositives participatives dels conceptes i continguts de la matèria.
 • Classes teòrico-pràctiques en les que es treballen continguts en forma de projectes.
 • Resolució de problemes i casos pràctics en grup amb exposició final.
 • Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge individual pel desenvolupament i la presentació de treballs.
 • Inclou el treball dirigit per la professora i les hores d’estudi per part de l’estudiant.
 • Tutories: individuals o de grup per resoldre dubtes o treballar conceptes concrets.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 18 0,72 1, 3, 8, 10, 11
Resolució i presentació de projectes 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Tutories 24 0,96 6, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi 20 0,8 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17
Resolució i presentació de projectes 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18

Avaluació

A)      AVALUACIÓ CONTÍNUA

El sistema d’avaluació consta de projectes pràctics/activitats i un examen

*Els projectes i l’examen han de tenir una puntuació mínima de 4 cada un per a poder ponderar entre ells.

B)      AVALUACIÓ FINAL: examen final (tota la matèria)

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre EUTDH. Hi haurà un únic tipus d’examen final, no hi ha diferència entre els alumnes que no hagin superat satisfactòriament l’avaluació contínua i aquells que no ho hagin seguit

C)       RE-AVALUACIÓ

Els estudiants que l’avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 i menor de 5, es podran presentar a la re-avaluació. La qualificació màxima d’aquesta re-avaluació no ha de superar el 5 com a nota final.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
A) Activitats classe 40 18 0,72 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18
B) Conferència 1 20 7 0,28 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
C) Conferència 2 20 7 0,28 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
D) Activitat autònoma: estudi 10 4 0,16 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
E) Examen 30 2 0,08 2, 3, 7, 9, 11, 14

Bibliografia

 • Apunts i altres materials del Campus Virtual
 • Moliner, J. P., Azorín, J. F. M., Guilló, J. J. T., Ortega, E. M. P., & Gamero, M. D. L. (2019). Sostenibilidad, calidad, innovación y ventaja competitiva en el sector hotelero: un estudio de caso. REVISTA INTERNACIONAL DE TURISMO, EMPRESA Y TERRITORIO, 3(1).
 • Rodríguez Antón, J.A, Alonso Almedia, M.ª del Mar (2014), Organización y dirección de empresas hoteleras, Ed: Sintesis
 • Fernández Casado, A (2014). Manual práctico de dirección de hoteles, marketing y ventas online del siglo XXI
 • Dzhandzhugazova, E. A., Blinova, E. A., Orlova, L. N., & Romanova, M. M. (2016). Innovations in hospitality industry. International Journal of Environmental and Science Education, 11(17), 10387-10400.
 • Nieves, J., & Quintana, A. (2018). Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital. Tourism and Hospitality Research, 18(1), 72-83.
 • Richard, B. (2017). Hotel chains: survival strategies for a dynamic future. Journal of Tourism Futures.
 • Kansakar, P., Munir, A., & Shabani, N. (2019). Technology in the hospitality industry: Prospects and challenges. IEEE Consumer Electronics Magazine, 8(3), 60-65.