Logo UAB
2020/2021

Emprenedoria i Innovació

Codi: 104956 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sebastián Aparicio
Correu electrònic:
Sebastian.Aparicio@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Idioma en que s'imparteix: Anglès

Equip docent

Andreu Turró Sol

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Aquesta assignatura s'emmarca dins del grup d'assignatures del Grau de Turisme que tenen a veure amb la gestió d'empreses (comptabilitat, direcció comercial, direcció financera, etc.), però en aquest cas amb la transversalitat que representen els continguts sobre Emprenedoria i concretament sobre Creació d'empreses i Innovació en l'àmbit del sector turístic. L'enfocament de l'assignatura és molt pràctic i es pretén que els continguts teòrics s'apliquin en forma d'exercicis, simulacions de casos, així com en altres activitats emprenedores complementàries.

En finalitzar l'assignatura el/la alumne/a serà capaç de:

1. Conèixer els models teòrics més rellevants i els conceptes claus sobre emprenedoria i creació d'empreses.

2. Conèixer el procés de creació d'empreses: de la generació de la idea al projecte empresarial.

3. Conèixer les característiques de l'empresariat i els recursos necessaris per emprendre.

4. Comprendre i saber aplicar els esmentats coneixements per dur a terme un projecte emprenedor.

Competències

 • Demostrar iniciativa i actitud emprenedora en la creació i la gestió d'empreses del sector turístic.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 3. Desenvolupar habilitats directives i de gestió de conflictes.
 4. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 5. Identificar els recursos i les capacitats necessaris per al desenvolupament de noves empreses.
 6. Identificar i avaluar noves oportunitats de negoci en el sector.
 7. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 8. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 9. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 10. Tenir orientació de servei al client.
 11. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 12. Treball en grup.
 13. Valorar i seleccionar alternatives per establir cursos d'acció apropiats per a la implantació i control de les estratègies de recursos humans.

Continguts

1. L'ESPERIT EMPRESARIAL I LES ACTITUDS CAP A L'ACTIVITAT EMPRENEDORA

Rellevància de l'emprenedoria a l'actualitat. Les Pimes i les noves empreses en l'economia. 

Estructura i demografia empresarial

Manifestacions de l'empreneduria

Una aproximació a la investigació sobre el fenomen emprenedor: El Projecte GEM

L'emprenedoria en el cas del sector turístic.

 

2. EL PROCÉS EMPRENEDOR 

Fases i elements: l'empresariat, la idea, el projecte i els recursos

Factores condicionants de la creació d'empreses. La teoria institucional i el pensament sistèmic.

La planificació del procés emprendedor. 

Mites i realitats de l'activitat emprenedora.

Característiques específiques del procés emprenedor en el sector turístic.

 

3. L'EMPRESARIAT COM A PROTAGONISTA DE L'ACTIVITAT EMPRENEDORA 

La figura de l'empresari/a: a la recerca d'una definició

L’empresari i l'equip emprenedor

Competències dels emprenedors

Característiques sociodemogràfiques de l'empresariat

Característiques dels emprenedors turístics

 

4. DE LA IDEA DE NEGOCI A L'OPORTUNITAT EMPRENEDORA. EL PAPER DE LA CREATIVITAT 

La creativitat en la creació d'empreses

La innovació

La idea de negoci

La oportunitat de negoci

Creativitat i turisme

 

5. ALTRES FORMES D’ACTIVITAT EMPRENEDORA: EMPRENEDORIA CORPORATIVA

Importància de l'emprenedoria corporativa

Emprenedoria corporativa vs emprenedoria independent

Formes d'emprenedoria corporativa

Emprenedoria corporativa i innovació a les empreses turístiques

 

6. EL PLA D'EMPRESA 

Utilitat del pla d'empresa, anàlisi de l’entorn i el Pla de Màrqueting

Pla de Producció i d’operacions

Pla d’organització, els recursos humans i el Pla jurídic-fiscal

Pla econòmic-financer

Metodologia

L'assignatura funciona en base a tres metodologies d'ensenyament-aprenentatge

a) Metodologia de la part teòrica de l'assignatura:

Explicacions presencials de tipus classe-magistral pel que fa als diferents temes del programa. Les classes comptaran sovint amb suport audiovisual (visionat d'algun vídeo, presentacions en power point, etc.).

b) Metodologia de la part pràctica de l'assignatura:

Realització i exposició a classe d'exercicis i de casos pràctics (individuals o en equip) relacionats amb les explicacions teòriques (alguns exercicis es realitzaran fora de l'horari de classe). A més s'elaborarà un treball basat en el desenvolupament d'una activitat emprenedora en el context de les empreses del sector turístic.

c) Metodologia de la part no presencial de l'assignatura (Campus Virtual):

La plataforma del Campus Virtual s'emprarà com a complement d'informació i mitjà de comunicació alternatiu a l'aula entre alumnat i professor. Al Campus Virtual hi haurà la fitxa de l'assignatura, el material complementari a la teoria en format digital, els exercicis i casos, enllaços a pàgines web, etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Casos aplicats 4 0,16 5, 6
Classes teòriques 12 0,48 3, 5, 6, 9, 13
Presentació pública de deures 3 0,12 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 7 0,28 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Casos aplicats 4 0,16 3, 4, 5, 6, 12, 13
Deures 10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13
Lectures i notes de classe 8 0,32 4, 5, 6, 7, 12

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura consistirà en: 

a)La realització i exposició-discussió d'exercicis i casos individuals o en equip, presencials i "on-line" al llarg del curs, lliurats dins el termini fixat, que valdrà un 15% de la nota final.

b) La realització d'un treball basat en el desenvolupament d'una activitat emprenedora en el context de les empreses del sector turístic ("Premi a la millor idea emprenedora", "Pla d'empresa", "Projecte empresariat per un dia", "Actituds emprenedores"), que valdrà un 45% de la nota final.

c) La realització d'un examen final, que valdrà un 40% de la nota final i que inclourà tant la matèria teòrica exposada a les classes magistrals com aspectes relatius a la part pràctica de l'assignatura (un 5% del total d'aquesta part, podria ser d'autoavaluació per part de l'alumne).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40 2 0,08 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13
Presentacions, deures, exercicis, etc. 15 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Projecte i activitats emprenedores 45 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

FERNÁNDEZ, J. et al. (2000): Manual para la creación de empresas. Cómo emprender y consolidar un proyecto empresarial, Madrid: Edisofer.

GONZÁLEZ, F.J. (2000): Creación de empresas. Guía para el desarrollo de iniciativas empresariales, Madrid: Pirámide.

GUERRERO, M. & URBNAO, D. (2011): Las universidades emprendedoras en la economía del conocimiento. Pearson.

HISRICH, R. D., PETERS, M. P., & SHEPHERD, D. A. (2016): Entrepreneurship (10thEdition). McGraw-Hill Education.

KIRBY, D. (2002): Entrepreneurship. Maidenhead. MCGraw-Hill.

MAQUEDA, F.J. (1991): Creación y Dirección de Empresas, Edit. Ariel.

URBANO, D. (2005): La creació d'empreses a Catalunya: organismes de suport i actituds cap a l'activitat emprenedora. Col.lecció d'estudis CIDEM. Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial.

URBANO, D., APARICIO, S., & AUDRETSCH, D. B. (2019): Institutions, Entrepreneurship, and Economic Performance. Switzerland, Springer International Publishing.

URBANO, D. & TOLEDANO, N. (2008): Invitación al emprendimiento: Una aproximación a la creación de empresas. Editorial UOC.

URBANO, D. & RODRIGUEZ, L. (2010): Guia per l'elaboració d'un pla d'empresa. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.

 

Un altre material de suport en format digital i enllaços a pàgines web s'ofereixen al Campus Virtual.