Logo UAB
2020/2021

Geografia Turística

Codi: 104952 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Romagosa Casals
Correu electrònic:
Francesc.Romagosa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

L’assignatura pretén fer una aproximació al coneixement geogràfic del món amb l’objectiu essencial d’ajudar a comprendre a l’alumne el context en el qual té lloc l’activitat turística. En primer lloc, es fa una introducció a la geografia general del planeta i als mètodes de representació cartogràfica del territori, treballant amb mapes en tant que eines bàsiques de la ciència geogràfica. En segon lloc, es dóna a conèixer la situació actual del turisme a escala mundial, analitzant les diferents regions del planeta amb una perspectiva que combina geografia i turisme. Els continguts d’aquesta assignatura permetran al futur graduat en turisme disposar d’unes eines i coneixements bàsics per al desenvolupament de la seva activitat professional, atès que en l’àmbit del turisme, el territori i les destinacions hi tenen un paper rellevant.

A final de curs l’alumne/a haurà de:

1. Conèixer els aspectes geogràfics generals del planeta Terra.

2. Conèixer les tècniques bàsiques de representació de la Terra en mapes, així com les principals tipologies cartogràfiques.

3. Saber interpretar correctament un mapa i conèixer les seves característiques bàsiques.

4. Conèixer les característiques geogràfiques bàsiques de les diferents àrees regionals del planeta.

5. Conèixer les principals característiques de les regions turístiques i fluxos turístics a escala mundial.

Competències

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Identificar els elements de la geografia mundial, així com els principals recursos territorials i turístics.
 4. Identificar els principis bàsics del turisme des de l'àmbit geogràfic.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 7. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 8. Treball en grup.

Continguts

1. Geografia general

            1.1. Introducció a la geografia

            1.2. El planeta Terra

            1.3. Els mapes i la cartografia

            1.4. Geografia física general

            1.5. Geografia humana general

2. Geografia turística mundial

            2.1.  El turisme a escala mundial

            2.2.  Geografia física i política d’Europa

            2.3.  Geografia turística d’Europa

            2.4.  Geografia física i política d’Amèrica

            2.5.  Geografia turística d’Amèrica

            2.6.  Geografia física i política d’Àfrica

            2.7.  Geografia turística d’Àfrica

            2.8.  Geografia física i política d’Àsia i el Pacífic

            2.9.  Geografia turística d’Àsia i el Pacífic

Metodologia

L’assignatura té tres dinàmiques de funcionament paral·leles:

a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura: Explicació a classe de les diferents parts del temari mitjançant classe magistral al llarg de les catorze setmanes lectives de l’assignatura. Les classes comptaran amb suport audiovisual (presentacions en Power Point).

b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura: Al llarg del curs es proposarà la realització de dos treballs pràctics, relacionats amb la part teòrica de l’assignatura. Hauran de ser realitzats principalment fora de l’horari de classe, com a activitats autònomes.

c) Metodologia del funcionament del Campus Virtual: La plataforma del Campus Virtual s’emprarà com a complement d’informació i mitjà de comunicació alternatiu a l’aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà material complementari a la teoria en format digital, el programa de l’assignatura, així com l’enunciat de les pràctiques (que també s’hauran de lliurar a través del Campus Virtual) i les qualificacions.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treballs pràctics 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura consta del següent sistema:

a) La realització de tres exàmens parcials alliberatoris, que valdran un 60% de la nota final (20% cada examen) i que inclouran la matèria teòrica exposada a les classes magistrals. L’examen que no hagi assolit la nota mínima de 4 sobre 10 haurà de ser repetit el dia de l’examen final de l’assignatura.

b) La realització de dos treballs pràctics proposats al llarg del curs i lliurats dins del termini fixat, que valdran un 40% de la nota final (20% cada treball). Es valorarà una presentació formal correcta i una elaboració acurada.

Es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascuna de les parts subjectes a avaluació per poder obtenir la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Examen parcial 2 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Examen parcial 3 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treballs pràctics 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

- BARRADO, A. & CALABUIG, J. (2001). Geografía mundial del turismo. Madrid: Ed. Síntesis.

- BONIFACE, B., COOPER, R. & COOPER, C. (2020). Worldwide destinations. The geography of travel and tourism (8th edition). London: Routledge.

- CRESPI, M. & PLANELLS, M. (2011). Destinos turísticos. Madrid: Ed. Síntesis.

- MARSTON, S.A. et al. (2017). World regions in global context. Harlow: Pearson Education.

- MARTÍN, E.Mª. & NIETO, A. (2014). Territorio y turismo mundialAnálisis geográfico. Madrid: Ed. Centro de Estudios Ramón Areces.

- MATTHEWS, J.A. & HERBERT, D.T. (2008). Geography: A very short introduction. Oxford University Press.

- MESPLIER, A. & BLOC-DURAFFOUR, P. (2000). Geografía del turismo en el mundo. Madrid: Ed. Síntesis.

- SANTANA SANTANA, A. et al. (2014). Geografía. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- WILLIAMS, S. (2009). Tourism Geography: a new synthesis. Roudledge.

- WORLD ECONOMIC FORUM (2019). The Travel & Tourism Competitiveness report 2019. Geneva.

www.world-tourism.org  (Documents i estadístiques sobre turisme internacional).