Logo UAB
2020/2021

Introducció a l’Empresa Turística

Codi: 104949 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eduardo Rodes Mayor
Correu electrònic:
Eduardo.Rodes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Aquesta assignatura és la primera de les que s’inclouen en el Grau de Direcció Hotelera sobre direcció i gestió d’empreses. L’assignatura s’inicia amb el concepte, elements i classes d’empreses. Tot seguit, s’estudien la funció i tasques directives. Els aspectes relatius a l’estratègia empresarial es tracten a continuació i es desenvolupen a partir de l’anàlisi estratègica (tant interna com externa) i de les tipologies estratègiques (tant en el nivell competitiu com en el nivell corporatiu). Al llarg de l’assignatura es posa èmfasi en les empreses o organitzacions que estan relacionades amb les diverses activitats hoteleres. Així mateix, es combinen els continguts teòrics amb diverses activitats pràctiques.

 Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de:

1. Comprendre els aspectes fonamentals relacionats amb l’empresa i la funció directiva, amb

especial èmfasi en les diverses empreses hoteleres.

2. Conèixer i entendre els conceptes i les tècniques relatives a la direcció estratègica de l’empresa i la seva aplicació a la direcció hotelera.

3.Emprenedoria i innovació. Per tal de fomentar l’esperit emprenedor dels estudiants, es treballarà i discutirà sobre l’orientació emprenedora en el marc de la funció directiva i l’estratègia empresarial. Així mateix, durant el curs s’analitzarà algun cas pràctic que tracti la creació i desenvolupament d’una empresa de l’àmbit turístic. Per últim, la realització del treball sobre una empresa turística real per part dels estudiants inclourà l’anàlisi de la seva creació i posterior evolució.

Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Distingir, identificar i aplicar els conceptes de la direcció estratègica referent al producte i a l’empresa turística.
 4. Identificar la base teòrica i conceptual de l'estratègia de l'empresa turística.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 8. Treball en grup.

Continguts

1. L’empresa.

1.1. Concepte d’empresa.

1.2. Elements i funcions de l’empresa. La creació de valor i els beneficis de l'empresa.

1.3. Classes d’empreses. Les empreses turístiques. Cas pràctic sobre les funcions d'una empresa turística.

2. La funció directiva.

2.1. Concepte i classes de direcció.

2.2. Tasques fonamentals de direcció

2.3. Directiu i emprenedor

3. L’estratègia de l’empresa.

3.1. Concepte i elements de l’estratègia.

3.2. Diferents nivells de l’estratègia.

3.3. El procés de formulació de l’estratègia.

4. Anàlisi interna.

4.1. Anàlisi funcional.

4.2. La cadena de valor.

4.3. Anàlisi dels recursos i capacitats.

4.4. Recursos financers i decisions d'inversió.

5. Anàlisi de l’entorn.

5.1. Anàlisi de l’entorn general.

5.2. Anàlisi de l’entorn específic i operatiu.

5.3. Tendències actuals en empreses hoteleres.

6. Estratègies competitives.

6.1. Naturalesa i fonts de l’avantatge competitiu i posicionament.

6.2. Estratègies competitives genèriques.

6.3. Estratègies segons el cicle de vida del sector.

7. Estratègies corporatives.

7.1. Direccions del desenvolupament estratègic.

7.2. Estratègies de diversificació i d’integració vertical.

7.3. Estratègies d’internacionalització i cooperació.

 

Metodologia

Durant el curs es combinaran les classes de caràcter teòric (classes magistrals) amb les sessions de pràctiques (casos pràctics), durant les quals es fomentarà la participació i el treball en equip per part dels estudiants. Així mateix, els alumnes hauran de realitzar un treball en grup sobre una empresa turística real, en el marc del qual duran a terme un treball de camp i una presentació pública dels continguts més rellevants.

PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA:

 

SETMANA

TEMA

MÈTODE

HORES

1, 2

L’empresa

Classe magistral i casos pràctics

6

3, 4

La funció directiva

Classe magistral i casos pràctics

6

5, 6

L’estratègia de l’empresa

Classe magistral i casos pràctics, tutories

6

7, 8

Anàlisi interna

Classe magistral i casos pràctics

6

9, 10

Anàlisi de l’entorn

Classe magistral i casos pràctics

6

11, 12

Estratègies competitives

Classe magistral i casos pràctics

6

13, 14

Estratègies corporatives

Classe magistral i casos pràctics, tutories

6

15

Treballs en grup

Presentacions

6

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 35 1,4 1, 4, 5, 8
Discussió i resolució casos 10 0,4 2, 4, 5, 7
Presentació de treballs 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 4, 7
Tipus: Autònomes      
Elaboració Treballs 25 1 2, 3, 4, 5, 6, 7
Estudi 58 2,32 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució Casos 4 0,16 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura s’efectuarà mitjançant la realització de dues proves escrites (30% +30% de la nota final), així com a través de la realització i presentació del treball esmentat (20%) i de la discussió de casos pràctics al llarg del curs (20%).

Condició sine qua non per tal d’obtenir l’acreditació de l’assignatura: caldrà haver aprovat (nota ≥ 5) tant l’examen com el treball en grup.

 

De no seguir l’avaluació continuada o suspendre-la a les dates oficials establertes es podrà realitzar un examen final de l’assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Discussió de casos pràctics 20 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Examen Teoric part 1 30 1 0,04 3, 4, 6
Examne teòric part 2 30 1 0,04 3, 4, 6
Presentació Treball 20 3 0,12 3, 4, 8

Bibliografia

 

Material docent en format digital que estarà disponible al Campus Virtual i en els següents llibres:

 

CASANUEVA, C., GARCÍA DEL JUNCO, J. y CARO, FJ (2000): Organización y gestión de empresas turísticas. Ediciones Pirámide, Madrid.

ENZ, C. (2009): Hospitality Strategic Management: Concepts and Cases, 2da. Ed.,John Wiley and Sons, Nueva Jersey.

GRANT, RM (2006): Dirección estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones. Editorial Civitas, Madrid.

MARTÍN ROJO, I. (2020): Dirección y gestión de empresas del sector turístico. 6ª edición. Ediciones Pirámide, Madrid.

NAVAS, JE y GUERRAS, LA (2007): La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. Editorial Civitas, Madrid.

VECIANA, J.Mª. (1999): Función directiva. Servicio de Publicaciones de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).