Logo UAB
2020/2021

Pràcticum I

Codi: 104687 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
César Torrero Fernández
Correu electrònic:
Cesar.Torrero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Hi ha documentació en anglès

Equip docent

Juan Antonio Sierra Baz

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

El projecte de seguretat és l'eina bàsica que ha de fer servir el professional de la seguretat privada, especialment en la seva vessant de gestió o direcció de seguretat, en empreses usuàries, han d'estar continguts des de l'anàlisi de risc, - els estudis estadístics sobre successos i causes, - el marc legal amb les obligacions i imperatius inexcusables, però també les limitacions, - l'organització i models de gestió tant de recursos materials com humans, - la presa de decisions, -el coneixement de l'estat de les arts de la tecnologia aplicable, - els procediments d'actuació; l'entroncament amb la filosofia i ètica empresarial o social, fins a l'anàlisi cost benefici de les mesures de seguretat implantades i així mateix, per no ser exhaustius, altres elements que formen part del currículum del curs.
 
L'assignatura de PRACTICUM I persegueix la finalitat de situar els coneixements teòrics adquirits en les assignatures de primer curs i paral·lelament als quals van adquirint durant el primer semestre en aplicacions pràctiques molt més properes a la praxi real en la qual es trobaran quan exerceixin la professió per a la qual es van preparant. En aquest primer projecte ens centrarem en la realització d'un projecte integral de seguretat en empreses con activitat industrial o comercial, generalment inserides en un polígon industrial, logístic o zona de serveis. Cada alumne de forma individual, escollirà i proposarà al professor, per a la seva aprovació, una empresa diferent de la que pugui obtenir informació suficient sobre la mateixa, i que pugui ser visitat físicament. En un altre cas el professor assignarà un exemple model. Sobre la proposta aprovada, l'alumne desenvoluparà el seu projecte individual que serà avaluat al llarg del semestre. Classificarem la diversitat d'activitats que es realitzen, comprenent els problemes i riscos comuns que es deriven de la ubicació conjunta de totes les empreses aglutinades, i simultàniament els problemes diferenciats de cadascuna d'elles, en virtut de les seves especificitats, especialment l'activitat que desenvolupen , la configuració arquitectònica, la dimensió, i la cosmogonia particular. En aquestes assignatures de segon any, per no haver-se cursat encara les assignatures tècniques que portin els alumnes al coneixement dels equips, i sistemes de seguretat; les opcions alternatives dins de l'estudi de solucions no poden ser sinó aproximacions genèriques, havent de fer més recolzament en aquest tema en els projectes de cursos més avançats.
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
 • Aprendre identificar i avaluar els diferents riscos que afecten les empreses i institucions i en virtut d'aquesta anàlisi, consignar objectius i dissenyar programes de protecció, congruents, eficaços i eficients.
 • Aplicar el coneixement sobre l'operativa (modus operandi) habitual utilitzada en els riscos de caràcter criminal, o les lleis físiques que es compleixen en els riscos de tipus tecnològic o catastròfic, per poder crear virtualment escenaris i escenes de risc.
 • Fer servir les taules, que se li facilitaran a l'alumne, per a l'anàlisi qualitativa i quantitativa dels riscos.
 • Comprendre els conceptes de valoració per a la seva correcta aplicació i ompliment.
 • Desenvolupar la capacitat per extreure conclusions de les mateixes i elaborar i dissenyar estratègies de prevenció i protecció, amb l'objectiu prioritari d'evitar danys, o minimitzar els mateixos en el cas que sigui possible. Per a això és imprescindible el coneixement d'equips, l'estat de les arts tècniques disponibles, sistemes i estratègies de protecció que són matèria d'altres assignatures i que, en aquest primer curs de Pràcticum, només podran conèixer de forma incipient.
 • Iniciació a l'elaboració de plans operatius, protocols i procediments d'acció i prevenció.

Competències

 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 2. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 3. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 4. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 8. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 9. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 11. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

GENERALITATS I ESTRUCTURA DE PROJECTES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS EN ENTORN INDUSTRIAL - COMERCIAL - RESIDENCIAL I EDIFICIS CORPORATIUS
EL CICLE DE RISC DE L'ANÀLISI DE RISCOS
ÍNDEX DELS 10 + 1 PASSOS OBJECTIU DEL MÈTODE DECA. CONCEPTES ESTRATÈGICS
ANÀLISI DAFO
VALOR QUANTITATIU. INVENTARI. PLANIMETRIA
LA VALORACIÓ QUALITATIVA
RISC DETALLAT - ARREL DE RISCOS
CATÀLEG escenificat DE RISCOS
LA VALORACIÓ QUANTITATIVA
LA TAULA 5D-3:
PRESA DE DECISIONS:
ELECCIÓ D'ALTERNATIVES
LA TEORIA DE LA DECISIÓ aplicada a l'elecció entre estratègies de prevenció i seguretat.
MODELS MATEMÀTICS: en certesa - risc - incertesa - competència.
EFICÀCIA D'ALTERNATIVES
DISSENY DE PROTECCIÓ TRIAT
IMPLEMENTACIÓ
SISTEMES DE PLANIFICACIÓ
COMUNICACIÓ I FORMACIÓ
ICONOGRAFIA A PLÀNOLS
ORGANITZACIÓ I ASSIGNACIÓ FUNCIONAL
L'ANÀLISI DE CONGRUÈNCIA
ANÀLISI DE SENSIBILITAT - VALORACIÓ D'IMPACTE DELS NOUS SISTEMES I PROCEDIMENTS
EL BALANÇ COST / BENEFICI
COMPLEMENTACIÓ I CORRECCIÓ
ANÀLISI RISC SITUACIÓ POSTERIOR
REINICI DEL CICLE CONTINU

Metodologia

Les classes teòriques a l’aula combinaran les classes magistrals, que ocuparan la major part del temps, i el desenvolupament de exemples 

 

Les classes pràctiques a l’aula, desdoblades en dos grups, consistiran en el desenvolupament del treball  escollit i la aplicació dels coneixements teòrics amb  la utilització de aplicatius de càlculs i anàlisi de riscos 

 

Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. Cada alumne haurà de recercar documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe. A més haurà de fer un seguiment i estudi de diferents exercicis i casos pràctics. Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració del Projecte i estudi individual 94 3,76 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Avaluació contínua 

La nota final de l'assignatura será:

50% PROJECTE

30% PROVA FINAL DE L'ASSIGNATURA

20% PROGRESSIÓ, CONTINUÏTAT I PARTICIPACIÓ

Per poder sumar les notes s'ha d'aprovar la PROVA FINAL DE L'ASSIGNATURA.

RECUPERACIÓ
L'aprovació per aquesta via, o per la via de la recuperació suposarà un 5 com a nota màxima en l'expedient de l'alumne En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
Plagi
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova Final d'Avaluació 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Valoració dels lliuraments del Projecte 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Aquesta assignatura compta amb un Manual, on s'especifíca la bibliografia específica de la mateixa