Logo UAB
2020/2021

Investigació Operativa

Codi: 104685 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 3 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Pujolar Morales
Correu electrònic:
David.Pujolar@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

González; Meilyn Grup 4
Sanguinetti, Claudia Grup 2

Prerequisits

Els establerts per la normativa vigent sobre estudis universitaris reglats de grau de caràcter públic i oficial.

Objectius

L’assignatura constitueix un curs d’introducció a la Investigació Operativa per a estudiants d’Admi­nistració i Direcció d’Empreses que proporciona els instruments bàsics per a modelitzar i fonamentar científicament les decisiones de caràcter econòmic. Es desenvolupen habilitats per a formular proble­mes com a models abstractes de tipus quantitatiu que puguin ser resolts mitjançant procediments algo­rítmics i a comprendre i interpretar els corresponents resultats.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els coneixements teòrics per millorar les relacions amb els clients i proveïdors, i identificar els avantatges i inconvenients de les relacions per a ambdues parts: empresa i clients o proveïdors.
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Identificar, justificar i raonar les decisions correctes en funció dels paràmetres bàsics d'un problema empresarial.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis bàsics de modelització en la presa de decisions empresarials.
 2. Aplicar les tècniques de resolució algorítmica de problemes d'optimització.
 3. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 4. Discernir entre mètodes alternatius d'anàlisi, i aplicar les eines quantitatives apropiades per a la resolució de problemes de gestió empresarial.
 5. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 6. Resoldre problemes d'optimització i obtenció de previsions a través d'aplicacions informàtiques.
 7. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Continguts

CONTINGUTS

Mòdul I

INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ LINEAL

1.1 Introducció a la Investigació Operativa: principis metodològics i problemes tipus

1.2 Conceptes bàsics de programació matemàtica. Problemes lineals continus: l´algoritme símplex. Anàlisi de sensibilitat.

1.3 El problema del transport. Problemes d´assignació i d´aparellament. Problemes sencers

1.4 Software per a la resolució per mètodes numèrics de problemes de programació lineal

Mòdul II

INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DE GRAFS I FLUX EN XARXES

2.1 Fonaments i conceptes bàsics. Camins, circuits, cadenes, cicles, arbres, boscos i xarxes

2.2 Arbres generadors òptims

2.3 Camins de longitud òptima en una xarxa. El problema del flux màxim. Anàlisi de xarxes socials

2.4 Software per a la resolució per mètodes numèrics de problemes d’optimització en xarxes

 

Metodologia

1. Classes teòriques on el professorat desenvoluparà els principals conceptes de l'assignatura.

2. Classes pràctiques de problemes i aprenentatge de procediments de resolució.

3. Treball autònom de l'estudiantat sobre el material desenvolupat a les classes i la bilbiografia complementària.

 

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Segons el deganat de la Facultat: "la docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d'estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d'aforament."

En qualsevol cas, segons el que estableix el Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: “ caldrà assegurar que s’adopten les mesures necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima de, al menys, 1,5 metres, així com el degut control per a evitar aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir l’esmentada distancia de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adients per a prevenir els riscos de contagi.”.

Ús obligatori de mascaretes: veure article 6 de l’esmentat reial Decret-Llei.

 
La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 12,5 0,5
Classes teoria 33 1,32
Tipus: Supervisades      
Tutories, supervisió de treballs i activitats complementàries 10,5 0,42
Tipus: Autònomes      
Estudi i activitats recomenades 90 3,6

Avaluació

Criteris d'avaluació

Els criteris d’avaluació establerts venen condicionats pel sistema de penalització imposat pel nou Model de Dedicació Acadèmica del Professorat de la UAB (article 9.2) aprovat pel Consell de Govern del 13-XII-2017 així com per l’article 112bis de la normativa acadèmica de la UAB aprovada pel Consell de Govern del 12-VII-2017.

Un/a estudiant tindrà la qualificació final de "No avaluable" quan no hagi participat en cap activitat avaluativa.


1. Avaluació continuada

1. Treball pràctic realitzat individualment o en grups de 2 a 5 estudiants, a entregar abans del 14-XII-2020: 10% de ponderació sobre la nota final

2. Examen parcial (no alliberador de matèria): 40% de ponderació sobre la nota final.

3. Examen final: 50% de ponderació sobre nota final.

2. Procés de recuperació

Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Així mateix, els estudiants i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura igual o superior a 3,5 i inferior a 5.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota." 

3. Calendari d’ activitats d’ avaluació

“Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre. La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. 

La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions,prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programaciódins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).

 

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves "  

4. Procedimient de revisió de les qualificacions

 “Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

5. Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen parcial 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball pràctic 10% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia

Bazaraa, M.; Jarvis, J. i Sherali, H. (2009): Linear Programming and Network Flows 4ª ed. Wiley.

Hillier, F. i Lieberman, G. (2014): Introduction to Operations Research, 10ª ed. McGraw-Hill.

Newman, M. (2018): Networks: An Introduction, 2ª ed. Oxford University Press.

 

En qualsevol cas, la bibliografia recomanada en ungrup docent concret la podrà modificar el professor o professora responsable del grup en qüestió, en ús de la seva llibertat acadèmica. Es comunicarà a l'alumnat el primer dia de classe.