Logo UAB
2020/2021

Economia dels Recursos Naturals i Canvi Climàtic

Codi: 104653 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Cussó Segura
Correu electrònic:
Xavier.Cusso@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Roc Padro Caminal

Prerequisits

No s'han establert. Els continguts són complementaris a l'assignatura Economia del Medi Ambient.

Objectius

El curs té un doble objectiu: per una banda presentar les qüestions principals que planteja la visió de l'Economia dels Recursos Naturals i d'altra banda veure el lloc que ocupa aquesta visió en el sistema econòmic actual. Les respostes als dos objectius es plantejaran des dels dos enfocaments principals conceptuals en l’àmbit: l’Economia Ambiental i l’Economia Ecològica.

La primera part del curs es centrarà en l'estudi dels principals problemes ecològics actuals, les nocions fonamentals dels impactes ambientals, la seva relació amb els conflictes socials, el concepte de "desenvolupament sostenible", la presentació d’algunes eines de macroeconomia des d’una perspectiva ambiental i l’explicació dels principals instruments econòmics existents per fer front als impactes ambientals. En la segona part del curs explicarem els fonaments per a la gestió socioeconòmica dels recursos naturals i els impactes ambientals. Es situaran els conceptes i els principals debats actuals enfocats a la valoració dels impactes ambientals, la gestió dels recursos no renovables, la gestió dels recursos renovables i les polítiques locals i globals davant d’emergències com el canvi climàtic.

L’objectiu és dotar als i les estudiants de nocions bàsiques i aplicades sobre els recursos naturals, els riscos associats a la seva gestió i les seves principals característiques ecològiques, albirar el paper que aquests tindran en un futur proper i identificar possibles solucions considerant l’economia com a sistema obert i complex. Tot plegat fomentant el debat crític sobre qüestions d’actualitat que permetin veure la rellevància dels recursos naturals en un món globalitzat i multipolar.

Competències

  Economia
 • Analitzar informació quantitativa i qualitativa referent a fenòmens i variables econòmiques
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Identificar els impactes ambientals i socials associats a l'activitat econòmica.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de forma integrada les variables econòmiques, demogràfiques, socials i ecològiques a partir de diferents experiències històriques.
 2. Analitzar les diferents interpretacions i solucions plantejades als problemes associats amb la sostenibilitat dels sistemes econòmics, des de diferents perspectives teòriques.
 3. Aplicar els principals mètodes d'avaluació de projectes.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Construir taules transversals i longitudinals dels comportaments demogràfics o altres fenòmens socials, i interpretar els principals indicadors sintètics utilitzats.
 7. Distingir els efectes d'edat, de generació i del moment en els comportaments demogràfics i socials.
 8. Entendre els debats econòmics i polítics sobre l'evolució del creixement demogràfic i la migració.
 9. Examinar algunes de les conseqüències de les fluctuacions demogràfiques i els canvis en l'estructura per edats sobre el mercat de treball i l'estructura de la demanda de béns i serveis.
 10. Identificar els canvis energètics i alimentaris que s'han succeït durant el creixement econòmic contemporani.
 11. Identificar els principals problemes ambientals actuals, i la seva relació amb el creixement de la població i els models vigents de desenvolupament econòmic.
 12. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 13. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 14. Reconèixer els aspectes biofísics relacionats amb l'activitat econòmica.
 15. Relacionar els aspectes econòmics i ecològics internacionals en les diferents fases del creixement econòmic contemporani.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Usar apropiadament els conceptes analítics d'economia ecològica, i els instruments de política econòmica ambiental.
 18. Utilitzar mètodes d'estandardització per aïllar els efectes d'estructura als indicadors agregats.

Continguts

1. ECONOMIA, POBLACIÓ I RECURSOS NATURALS

1.1 Context actual, de la primera crisi del petroli al món d’avui

1.2 Principis termodinàmics i economia

1.3 L’ús endosomàtic i exosomàtic d’energia per part dels humans

1.4 Relació entre desigualtats, pobresa i degradació ambiental

 

2. SOSTENIBILITAT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

2.1 Sostenibilitat dèbil i forta

2.2 Nocions bàsiques dels impactes ambientals

2.2 Demografia i capacitat de càrrega

2.3 Teories de les necessitats i satisfactors

2.4 Creixement econòmic i desenvolupament sostenible

2.5 L’espai ambiental segur i l’economia del tortell

2.6 L’anàlisi multicriterial, potencials i límits

 

3. COMPTABILITAT MACROECONÒMICA

3.1 El paper dels Recursos Naturals al PIB

3.2 Propostes de PIB ecològicament corregit

3.3 Altres indicadors de benestar humà i estat ecològic

 

4. INSTRUMENTS DE POLÍTICA AMBIENTAL

4.1 Costos privats i costos socials

4.2 Límits quantitatius i imposts sobre la contaminació

4.3 Permisos de contaminació comercialitzables

4.4 Subsidis

4.5 Reciclatge i reutilització

 

5. PROBLEMES DE VALORACIÓ AMBIENTAL

5.1 El concepte de “descompte del futur”, arguments i crítiques

5.2 Risc i incertesa

5.3 El criteri de Krutilla

5.4 El valor dels béns ambientals

5.5 Mètodes de valoració: mètode del cost del viatge, preus hedònics i valoració contingent

 

6. EXPLOTACIÓ DE RECURSOS NO RENOVABLES

6.1 Els recursos naturals no renovables

6.2 La regla de Hotelling

6.3 La gestió dels recursos energètics

6.4 El Green New Deal i la transició energètica

6.5 La gestió dels recursos minerals metal·lífers

6.6 La gestió dels recursos minerals no metal·lífers

 

7. EXPLOTACIÓ DE RECURSOS RENOVABLES

7.1 Els recursos naturals renovables i models de creixement

7.2 La gestió sostenible de la pesca

7.3 La gestió forestal sostenible i incendis

7.4 Gestió agrària sostenible i serveis ecosistèmics

7.5 Altres recursos renovables

7.6 Formes de propietat i sostenibilitat ambiental

 

8. REPTES GLOBALS, CANVI CLIMÀTIC I PANDÈMIES

8.1 Del canvi ambiental global a l’emergència climàtica

8.2 El canvi climàtic, tendències actuals, retroalimentacions i previsions

8.3 Polítiques globals i locals de canvi climàtic

8.4 Globalització i emergència sanitària

Metodologia

La docència serà presencial per a tot el grup.

 

1. Lliçó magistral i debats dirigits

El professor realitzarà una conceptualització analítica i una síntesi actualitzada de cada un dels temes d'estudi mostrats a les unitats didàctiques. L'objectiu d'aquesta activitat és facilitar la transmissió de coneixements i la motivació per a l'anàlisi de la relació entre l'activitat humana i el medi ambient, que s'enfoquen per tal de potenciar un aprenentatge actiu i cooperatiu.

Al mateix temps, es proposaran lectures curtes durant el curs (una cada dues classes), fetes majoritàriament dins de l’horari docent, per tal d’aprofundir en determinats conceptes, situar les teories en els contextos socioambientals actuals, i generar un debat útil entre els assistents que permeti fer aflorar també els dubtes, aplicar teories i conceptes i consolidar coneixements.

 

2. Sessions pràctiques

Les sessions pràctiques consistiran en les presentacions dels treballs de grup i el debat semi-estructurat que defineixi el grup. Aquesta activitat servirà també per tal de relacionar els conceptes fonamentals de l’assignatura i donar propostes de resolució dels conflictes tant des de la perspectiva de l’Economia Ambiental com des de la perspectiva de l’Economia Ecològica.

 

3. Tutories

El procés d'aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals i/o de grup. El professor de l'assignatura estarà a disposició dels alumnes per a resoldre els dubtes i seguir l'evolució de l'esmentat procés d'aprenentatge i adquisició de competències de l'alumnat.

Així mateix, durant el procés d’elaboració dels treballs es farà almenys una tutoria de presentació de les tasques realitzades, a la meitat del procés d’elaboració del treball, per tal de garantir que els estudiants treguin el màxim de partit del mateix i el debat posterior amb la resta d’estudiants pugui ser més fructífer.

 

4. Campus Virtual de l'assignatura

En l'ensenyament presencial el Campus Virtual és una eina útil, a fi que els estudiants tinguin un espai complementari on puguin accedir a diferents tipus de materials que el docent consideri bàsics per avançar en el procés d'aprenentatge de l'assignatura. Per accedir-hi només heu d'anar a la pàgina web de la UAB i allà hi trobareu l'enllaç, o be directament a la pàgina web del campus virtual (https://cv.uab.cat/portada/ca/).

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i debats a classe 33 1,32 1, 4, 7, 10, 12, 13, 15
Sessions pràctiques: Desenvolupament de treball en grup, presentació i discussió en classe 11,5 0,46 11, 13, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 17,5 0,7 4, 6, 13, 16, 18
Lectura i estudi teoria 68 2,72 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18

Avaluació

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació continuada del procés d'adquisició de coneixements i competències per part de l'alumne i constarà de :

- 2 exàmens parcials de coneixement que combinarà les preguntes tipus test i temàtiques, i que cadascuna valdrà un 35% de la nota final.

- Presentació i elaboració del treball de grup que comptarà un 30% de la nota final, i que serà avaluat per part del professor i a través d’avaluació entre iguals.

 

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, entrega de treballs i sessions de discussió...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data del segon examen parcial de l'assignatura està programada al calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."

Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova: https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul."

Apartat 3 de l'Article 112. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9. La data d'aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 35 2 0,08 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 15
Examen parcial 2 35 2 0,08 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18
Exposició del treball en grup 30 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Manual de l’assignatura

Alier, J.M., Roca, J. 2000. Economía ecológica y política ambiental. Fondo de Cultura Económica, Mexico. (Disponible a Google Books)

 

Bibliografia útil, algunes lectures recomanades

Adler, D., Wargan, P. Los 10 pilares del Green New Deal Europeo. Disponible en castellà a: https://contraeldiluvio.es/10-pilares-green-new-deal-para-europa/. Consultat a 02.07.2020

Aretxabala, 2018. El hormigón armado, icono del capitalismo fosilista. Revista 15-15-15. Disponible a: https://www.15-15-15.org/webzine/2018/08/27/el-hormigon-armado-icono-del-capitalismo-fosilista/. Consultat a 02.07.2020.

Fernández Durán, R., González Reyes, L. 2015. En la espiral de la energia. Libros en Acción, Madrid.

García-Muros, X. 2018. “Si una medida se percibe socialmente injusta será más difícil poder aplicarla”. Entrevista Diari Gara 12/08/2018. pp.2-3

González de Molina, M., Soto, D., Garrido, F. 2015. Los conflictos ambientales como conflictos sociales. Una mirada desde la ecología política y la historia. Ecología Política 50: 31-38

Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. 2006. Los límites del crecimiento. 30 años después. Galaxia Gutenberg, Barcelona.

Max-Neef, M., Elizalde, A., Hopenhayn, M. 1986. Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Biblioteca CF+S, Santiago de Chile. Disponible a: http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh_7.html. Consultat a 02.07.2020.

Olabe, A., González-Eguino, M., Ribera, T. 2017. Hacia un nuevo orden mundial de la energia. Documento de Trabajo 12/2017, Real Instituto Elcano, Madrid. Disponible a: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/94afc7e4-aa1a-45fb-91f5-98df8ade7204/DT12-2017-Olabe-GonzalezEguino-Ribera-Hacia-nuevo-orden-mundial-energia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=94afc7e4-aa1a-45fb-91f5-98df8ade7204. Consultat a 02.07.2020.

Raworth, K. 2014. Definir un espacio seguro y justo para la humanidad. A: WorldWatch Institute (2014). “State of the World 2013: Is sustainability still possible?”. Disponible a: http://library.uniteddiversity.coop/More_Books_and_Reports/State_of_the_World/State_of_the_World_2013-Is_Sustainability_Still_Possible.pdf Consultat a 02.07.2020.

Santiago Muíño, E. 2018. Sueños de carbón, vínculos de petróleo y cuerpos de gas natural. A: Santiago Muíño, E., Herrero, Y., Riechmann, J., 2018. Petróleo. Arcadia, Madrid.