Logo UAB
2020/2021

Art de Cultures del Món II. L'Índia i la Xina

Codi: 104559 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Josep de Rueda Roige
Correu electrònic:
FrancescJosep.DeRueda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Nuria Ribas Valls

Prerequisits

Es recomana tenir comprensió lectora en diverses llengües modernes, a part del català i l’espanyol.

Objectius

- Adquirir una certa familiaritat amb l’art asiàtic.

 

- Assolir un bagatge general de les manifestacions artístiques índies i xineses.

 

- Conèixer els recursos bibliogràfics propis de la disciplina per tal de poder aprofundir en aspectes específics de l’art asiàtic.

 

- Dominar la terminologia historicoartística adequada.

 

Competències

  Història de l'Art
 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 2. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 3. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 4. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 5. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 6. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 7. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

 

1. Introducció.

 

2. Art a Índia.

 

3. Art a Xina.

 

 

 

Metodologia

Sessions teòriques i pràctiques.

Debat sobre algun tema concret.

Eventuals conferències.

Orientació metodològica i bibliogràfica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Assistència a classes teòriques i pràctiques 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Orientació metodològica i bibliogràfica 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació de les proves escrites 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5
Lectures 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

Evidència 1:

Exercici 1 (4 punts, 40% de la qualificació final).

 

Evidència 2:

Exercici 2 (4 punts, 40% de la qualificació final).

 

Evidència 3:

Acitivitat a decidir pel professorat (2 punts, 20% de la qualificació final).

 

La nota final és el resultat de la suma de les qualificacions obtingudes a totes tres evidències.

 

Si l’estudiant només s’ha presentat a alguns dels exercicis obligatoris (evidències 1, 2 o 3) i els ha superat, obtindrà un “no avaluable” quan la suma global no arribi a l’aprovat o a una qualificació superior. En cas contrari, li constarà la nota que hagi tret. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Només té dret a una recuperació – a la data fixada per la Gestió Acadèmica de la Facultat – l'alumnat suspès que s’hagi presentat a totes les evidències obligatòries (1, 2 i 3). La nota màxima a aconseguir a la reavaluació és 5.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat 20% 1 0,04 6, 7
Exercici 1 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6
Exercici 2 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Manuals generals

 

BÉGUIN, Gilles, L’art bouddhique, CNRS, París, 2009.

 

BROWN, Rebecca M.; HUTTON, Deborah S. (eds.), A Companion to Asian Art and Architecture, Blackwell Companions to Art History núm. 3, Wiley-Blackwell, Oxford MA, 2011.

 

CORNU, Philippe, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, Seuil, París, 2001 (edició espanyola a Akal, Tres Cantos –Madrid–, 2004).

 

FISHER, Robert E., Buddhist art and Architecture, World of Art, Thames & Hudson, Londres, 2002.

 

FLOOD, Gavin, El hinduismo, Sèrie Religiones y mitos núm. 279, Akal universitaria, Madrid, 2008 (edició original anglesa: 1996).

 

LÓPEZ, Donald S., El Buddhismo. Introducción a su historia y sus enseñanzas, Kairós, Barcelona, 2009 (edició original anglesa: 2001).

 

McARTHUR, Meher, Reading Buddhist Art. An illustrated Guide to Buddhist Signs & Symbols, Thames & Hudson, Londres, 2004.

 

SCHUMANN, Hans Wolfgang, Las imágenes del budismo. Diccionario iconográfico del budismo mahāyāna y tantrayāna, Abada, Madrid, 2007.

 

VÉLEZ DE CEA, Abraham, El Buddhismo, Biblioteca de las Religiones, 12, Ediciones del Orto, Madrid, 2000.

 

WOOD, Frances, The Silk Road. TwoThousand Years in the Heart of Asia, British Library, Glasgow, 2005.

 

 

Índia

 

COOMARASWAMY, Ananda Kentish, La transformación de la naturaleza en arte, Kairós, Barcelona, 1997.

 

COOMARASWAMY, AnandaKentish, Sobre la doctrina tradicional del arte, Tradición Unánime, Barcelona, 1983.

 

DRAGENS, Bruno, Le temple indien mirroir du monde, Les belles lettres, col. Realia, París, 2009.

 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Eva, Las pinturas de Ajanta. Teatro de la naturaleza en la India clásica, Abada, Madrid, 2007.

 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Eva, El arte de India, Arte en contexto núm. 15, Akal, Madrid, 2013.

 

FRANZ, Heinrich Gerhard, La antigua India. Historia y cultura del subcontinente indio, Plaza & Janés, Barcelona, 1990.

 

GARCÍA-ORMAECHEA QUERO, Carmen, El Arte indio, Historia del arte, núm. 24, Historia 16, Barcelona, 1989.

 

GARCÍA ORMAECHEA QUERO, Carmen, Arte y cultura de India. Península del Indostán, Himalaya y Sudeste asiático, Cultura artística, núm. 14, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998.

 

HARLE, James C., Arte y arquitectura en el subcontienente indio, Manuales Arte Cátedra, Cátedra, Madrid, 1992 (edició original anglesa: 1986).

 

LOTH, Anne-Marie, Art de l'Inde. Diversité et spiritualité, 2 volums, Éditions Chapitre Douze, Brussel·les – París, 2005 (2a. edició revisada i augmentada; edició original: 1994).

 

MERLO, Vicente, Simbolismo en el arte hindú. De la experiencia estética a la experiencia mística, col. Taxila núm. 3, Biblioteca nueva, Madrid, 1999.

 

MITTER, Partha, Indian Art, Oxford History of Art, Oxford University Press, Oxford, 2001.

 

PARLIER-RENAULT, Édith, Temples de l'Inde Méridionale (VIe - VIIIe siècles). Lamise en scène des mythes, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, París, 2006.

 

RAWSON, Philip, El arte del Tantra, El mundo del arte, núm. 10, Destino, Barcelona, 1992 (edició original anglesa: 1973).

 

SCHLEBERGER, Eckard, Los dioses de la India: forma, expresión y símbolo, Abada, Madrid, 2004 (traducció de la 2a. edició alemanya, publicada l’any 1997).

 

SIVARAMAMURTIi, Calambur, El arte de la India, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.

 

TAGORE, Abanidranath, Arte y anatomía hindúes, Schapire, Buenos Aires, 1965 (edició parcial a José J. de Olañeta, 2008).

 

ZIMMER, Heinrich, Filosofías de la India, Siruela, Madrid, 2001.

 

 

Xina

 

CERVERA, Isabel, Arte y cultura en China. Conceptos, materiales y términos, Cultura artística, núm. 12, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997.

 

CHENG, Anne, Histoire de la pensée chinoise, Essais, núm. 488, Seuil, París, 1997 (edició espanyola a Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2002).

 

CHENG, François, Vacío y plenitud, Biblioteca de ensayo, núm. 20, Siruela, Madrid, 1991.

 

CLUNAS, Craig, Art in China, Oxford History of Art, Oxford University Press, Oxford, 2009.

 

ELISSEEFF, Danielle, Art et archéologie: la Chine du Néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère), Manuels de l’École du Louvre, École du Louvre, París, 2008.

 

ELISSEEFF, Danielle, Histoire de l’art : la Chine des Song (960) à la fin de l’Empire (1912), Manuels de l’École du Louvre, École du Louvre, París, 2010.

 

FADÓN SALAZAR, Paloma, Breve historia de la pintura china, Colección de Estudios artísticos, núm. 2, Comares, Granada, 2006.

 

JULLIEN, François, Elogio de lo insípido, Serie mayor, núm. 6, Biblioteca de ensayo, Siruela, Madrid, 1998.

 

LI Zehou, The Chinese Aesthetic tradition, University of Hawai’i Press, Honolulu, 2010.

 

LIE Tse, Tratado del vacío perfecto, Los pequeños libros de la sabiduría, núm. 91, José J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2003.

 

MAILLARD, Chantal, La sabiduría como estética. China: confucianismo, taoísmo y budismo, Akal, Madrid, 1995.

 

PIERSON, Stacey, Chinese Ceramics; a design story, Victoria & Albert Publishing, Londres, 2009.

 

POWERS, Martin J.; TSIANG, Katherine R. (eds.), A Companion to Chinese Art, Wiley Blackwell Companions to Art History núm. 8, Wiley-Blackwell, Oxford MA, 2016.

 

RAWSON, Jessica, The British Museum book of Chinese Art, El Mundo del Arte, núm. 6, Destino, Barcelona, 1991 (edició original anglesa: 1980).

 

TREGEAR, Mary, Arte chino, El Mundo del Arte, núm. 6, Destino, Barcelona, 1991 (edició original anglesa: 1980).

 

WU Hung, The Art of the Yellow Springs. Understanding Chinese Tombs, Reaktion Books, Londres, 2000.