Logo UAB
2020/2021

Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (romanès)

Codi: 104096 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Ioana Alexandrescu
Correu electrònic:
Ioana.Alexandrescu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

En començar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Comprendre textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2) 
- Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCREFTI A1.2.) 
- Comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.) 
- Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A.1.2.)

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és consolidar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l'estudiant en Idioma C per preparar-lo per a la traducció directa. 

En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de: 
 
Comprendre textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts (MCRE-FTI B1.2.) 
Produir textos escrits sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.2.) 
Comprendre textos orals clars sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.2.) 
Produir textos orals senzills sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.1.) 

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals clars sobre temes quotidians.
 5. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
 9. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 10. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals senzills sobre temes quotidians adequats al context.

Continguts

Continguts gramaticals:

Revisió dels coneixements i destreses adquirides a Romanès 1.
El substantiu en datiu o genitiu.
El pronom personal en acusatiu i datiu.
El futur.
El pronom reflexiu.
Els relatius i els interrogatius.
Els indefinits i els negatius.
Preposicions i locucions preposicionals amb datiu i genitiu.
El gerundi.
El condicional present.
El condicional passat.
El subjuntiu present.
El subjuntiu perfet.
L'imperatiu.
L'imperfet d'indicatiu.

A aquests s'afegiran continguts lèxics organitzats principalment en camps semàntics (el cos humà, l'alimentació etc.), així com continguts comunicatius (demanar i donar informacions, descriure persones, situacions etc.) i de caire sociocultural (la vida quotidiana a Romania, la música romanesa etc.).

 

 

Metodologia

Les activitats formatives privilegiaran la participació activa de l'alumnat per poder assolir les competències previstes.

La metodologia docent combinarà diversos tipus de tècniques i accions, com per exemple la classe expositiva, les situacions simulades, l'aprenentatge cooperatiu, els debats etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats de comprensió lectora 12 0,48 2, 3, 7
Activitats de comprensió oral 12,5 0,5 2, 4, 8
Activitats de producció escrita 10 0,4 2, 5, 9
Activitats de producció oral 9 0,36 2, 6, 10
Classe magistral 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercicis gramaticals i de vocabulari 14 0,56 1, 2, 3
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Supervisió i revisió d'exercicis 15 0,6 1, 2
Tutories programades 7 0,28 2
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora 30 1,2 2, 7
Preparació d'activitats de producció escrita 50 2 1, 2, 5, 9
Resolució d'exercicis 32 1,28 1, 2, 3, 7

Avaluació

El sistema d'avaluació inclourà tasques de comprensió i producció oral, dues proves de comprensió lectora i d'ús de la gramàtica i del vocabulari i una prova d'expressió escrita.

La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol orientatiu. La professora responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. La docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primera prova de comprensió lectora i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Prova d'expressió escrita 25% 1,5 0,06 2, 5, 9
Segona prova de comprensió lectora i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 25% 2 0,08 1, 2, 3, 7, 9
Tasques de comprensió i producció oral 25% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 10

Bibliografia

Avram, Mioara. Sala, Marius (2013). Les presentamos la lengua rumana. Alicante: Universidad de Alicante.
Dorobăţ, Ana. Fotea, Mircea. (1999), Româna de bază, vol 1 și 2. Iasi: Institutul European.
González-Barros, José Damián (2015), Esquemas de rumano. Gramática y usos lingüísticos. Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea.
Kohn, Daniela (2009), Puls. Manual de limba română pentru străini. Iasi: Polirom.
Platon, Elena et alii (2012), Manual de limba română ca limba străină(RLS): A1-A2. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.
Moldoveanu Pologea, Mona (2016), Learn Romanian. Bucuresti: Rolang Publishing House.
http://www.vorbitiromaneste.ro/