Logo UAB
2020/2021

Introducció a e-Business i e-Government

Codi: 104058 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Blabia Girau
Correu electrònic:
Daniel.Blabia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Josep Maria Gallart Gonzalez Palacio

Prerequisits

L'alumne ha de ser conscient de que se li demanarà que treballi sobre una idea emrpenedora de manera que haurà de decdicar unes hores a la investigació del mercat.

Objectius

Es tracta d'una assignatura dividida en dues parts diferenciades però que tenen vincles:


La primera part, dedicada a l'e-business, es centrarà en el desenvolupament de models de negoci en l'entorn
digital i en com les TIC poden aportar valor a les organitzacions. S'analitzaran tant les relacions entre
empreses (B2B) com les relacions de les empreses i els seus clients (B2C), així com l'impacte de la web 2.0
en la gestió de les empreses o la social media business.
L'objectiu d'aquesta primera part es poder dissenyar un pla de negoci de base tecnològica (TIC) i poder
presentar-lo tant a experts com a no experts.

La segona part es centra en l'e-Government o Administració Electrònica.
La gestió pública no pot ser aliena a les millores que proporciona l'ús de les TIC, en termes de qualitat,
eficàcia i productivitat, tant a nivell intern, com en les relacions amb la societat. Les TIC són una palanca de
canvi per la millora en la gestió de l'Administració amb l'objectiu de garantir l'eficàcia i l'accessibilitat als
serveis públics per part dels ciutadans i empreses. Alhora els ciutadans, amb l'ajuda de les TIC, estan
canviant la manera de relacionar-se tant entre ells com amb les Administracions, exigint informació, i tenint un
paper cada vegada més rellevant en l'acció de govern, influint d'aquesta manera cada vegada més en la
gestió pública. Cal doncs que les Administracions desenvolupin una estratègia digital per la millora dels seus
processos interns com externs, i que alhora s'entomi el nou repte de que l'Administració s'obri a la societat i
promogui la participació dels ciutadans en la pròpia gestió pública per a la millora dels serveis públics així com
els processos de govern.

Podríem definir, doncs, l'eGovernment com el conjunt d'accions encaminades a definir aquesta estratègia
d'implementació de les TIC orientades a la millora de la gestió pública i a incrementar la transparència i la
participació dels seus administrats en la gestió pública.
L'objectiu d'aquesta segona part del curs és que els estudiants disposin d'una visió global de quin és el paper
de les TIC en el sector públic, tant a nivell nacional com europeu i com aquestes poden aportar valor en la
prestació dels serveis que presta, tenint com a referència l'evolució de les TIC en el sector privat.

Tot i essent dues parts diferenciades, al llarg de l'assignatura es posaran de manifest punts en comú. En
aquest sentit es preveuen sessions conjuntes on es podrà comprovar com l'Administració electrònica
contribueix a la creació i gestió d'un negoci.

Competències

 • Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
 • Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.
 • Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 • Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
 2. Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.
 3. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 4. Explicitar els principis bàsics de la relació electrònica, tant entre administració i ciutadania com en altres iniciatives de participació ciutadana, i saber valorar les necessitats tècniques per implementar-la.
 5. Identificar i proposar models de negoci basats en Internet.
 6. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 7. Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.

Continguts

Part 1. e-Business

 1. Estratègia de negoci i estratègia digital (Repàs dels conceptes d'estratègia)
 2. Generació de models de negoci
  1. Conceptes bàsics per definir un model de negoci
  2. Exemples
  3. Eines d'ajut per generar un model de negoci innovador
  4. Models de negoci sense ànim de lucre
  5. Del model de negoci al pla de negoci
 3. El pla de negoci (Business plan)

 Part 2. e-Government

 1. L'eGoverment una realitat.
  1. L'Administració a la societat de la informació i el coneixement.
  2. L'impacte de les TIC en les polítiques públiques
  3. El desenvolupament d'iniciatives d'eGoverment
 2. Marc legal. Drets dels ciutadans i obligacions de l'Administració.
  1. Lleis i normes en el desenvolupament de l'Administració electrònica
  2. La transparència en l'acció de govern. El fenomen Open Data, Open Government
 3. L'Impacte de les TIC a l'Administració Pública.
  1. La gestió pública versus gestió privada.
  2. Les TIC com a dinamitzadores del canvi en els processos i la prestació dels serveis públics.
  3. L'Administració 2.0
  4. Com mesurar el paper de les TIC en l'Administració
 4. La Gestió de les TIC a l'Administració
  1. Models de gestió de les TIC a les administracions
  2. La Col·laboració públic privada en l'àmbit de les TIC
 5. L'Administració com a dinamitzador del sector de les TIC

Metodologia


Relació professors-alumnes
La informació general i rellevant de l'assignatura que detalli els continguts de la guia docent com per exemple les dates d'avaluació continuada i dates i condicions dels lliuraments de treballs es publicaran al campus virtual (o lloc equivalent) i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències; sempre s'informarà al campus virtual sobre aquests canvis ja que s'entén que el campus virtual és el mecanisme habitual d'intercanvi d'informació entre professor i estudiant.

Idiomes
Les classes es faran majoritàriament en català, tot i que és molt habitual la aparició de termes en anglès. El material escrit o de suport a l'assignatura (apunts, bibliografia, referències o fins i tot enunciats de pràctiques, exercicis o casos) es pot facilitar tant en català o castellà com en anglès i en aquest cas l'ús de la llengua anglesa pot ser no excepcional sinó habitual. La prova final i la reavaluació estaran redactades en català o castellà. Les respostes a les proves i els exercicis es poden entregar (i si s'escau presentar) indistintament en català, castellà o anglès.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria i casos 30 1,2 4, 5, 6
Classes pràctiques i dirigides 15 0,6 3, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Preparació de treball en grup i presentacions 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Estudi 55 2,2 3
Preparació autònoma de treballs i cassos 32 1,28 3, 4, 5, 6

Avaluació

Condicions generals:

E-Goverment.

S'avalua a partir dels lliuraments que l'alumne ha de fer durant el curs. Els alumnes que hagin fet els lliuraments mínims (equivalents al 80%) i hagin obtingut la nota mínima (3,5/10) podran anar a l'examen d'avaluació final.

E-Business.

S'avalua a partir dels lliuraments que l'alumne ha de fer durant el curs. Els alumnes que hagin fet els lliuraments mínims (equivalents al 80%) i hagin obtingut la nota mínima (3,5/10) podran anar a l'examen d'avaluació final.

L'alumne per tant haurà d'haver superat ambdues avaluacions continuades per poder asistir a l'examen final.

L'Examen final és una prova única que consta de dues parts diferenciades però que no cal treure cap nota mínima a cadascuna d'elles. Cada part pesa un 50% de la nota de la prova.

La nota final serà un promig de la nota continuada de E-Goverment (30%) + la nota continuada d'E-business (30%) + nota de la prova final (40%).

Es considerarà avaluable qualsevol estudiant que hagi fet al menys dues entregues en l'avaluació continuada de qualsevol de les dues parts (e-business i e-Goverment).

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de la prova final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquestcas,les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PROVA FINAL 40% 3 0,12 2, 4, 5, 6
Treballs e-business 30% 0 0 1, 3, 6
Treballs e-goverment 30% 0 0 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Es farà pública al Campus Virtual