Logo UAB
2020/2021

Arts Figuratives del Segle XV

Codi: 104050 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Rico Camps
Correu electrònic:
Daniel.Rico@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cap.

Objectius

Introducció a la pintura del Renaixement Nòrdic

Competències

  Història de l'Art
 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
 9. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 10. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 12. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 13. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 14. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 15. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

1. El gòtic internacional o art cortesà del 1400.

2. El Renaixement nòrdic. 

Metodologia

Lliçons magistrals, discussions i seminaris a classe, lectures obligatòries, ejercicis individuals.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, tutories i estudi 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Seminaris i discussions a classe 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Lectures obligatòries 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

Primera prova escrita: tema 1

Segona prova escrita: tema 2

Control de les lectures obligatòries

 

Per a aprovar l'assignatura cal sumar un mínim del 50% de la puntuació total.

L'alumne que no superi el curs i tingui una nota final mínima de 3,5 pot presentar-se a una prova de recuperació, on s'examinarà de la part suspesa.

L’estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de lectures obligatòries 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Primer exercici escrit 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Segon exercici escrita 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

LECTURES OBLIGATÒRIES

1)   Schlosser, J. von, Las cámaras artísticas y maravillosas del renacimiento tardío, Madrid; Akal, 1988, pp. 37-55.

2)   Yarza, J., “Artista-artesano en el gótico catalán”, Lambard, III (1983-1985), pp. 130-169.

3)   Gombrich, E. H., “Luz, forma y textura en la pintura del siglo XV”, en El legado de Apeles, Madrid: Alianza, 1982, pp. 49-81.

4)   Panofsky, E., “Realidad y símbolo en la pintura flamenca primitiva: spiritualia sub metaphoris corporalium”, Los primitivos flamencos, Madrid: Cátedra, 1998, pp.  133-149.

5)   Schapiro, M., “Muscipula Diaboli. El simbolismo del retablo de Mérode” (1945) y “Nota sobre el retablo de Mérode” (1959), Estudios sobre el arte de la Antigüedad Tardía, el Cristianismo primitivo y la Edad Media, Madrid: Alianza, 1987, pp. 12-27.

6)   Rico, D., “Materia para la contemplación”, en Piedad Desplà. El proceso de restauración de la obra maestra de Bartolmé Bermejo, Barcelona: Fundación Banco Sabadell, 2016, pp. 29-38.