Logo UAB
2020/2021

Gestió de projectes i equips humans

Codi: 104015 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Vecino Vecino Cubero
Correu electrònic:
Miquel.Vecino@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No hi ha prerequisits especials per cursar aquesta assignatura.

Objectius

• Adquirir un nivell suficient de comprensió de les fases, mètodes i avaluació de projectes i de la seva aplicació pràctica.
• Tenir la capacitat de, a partir d’un conjunt suficient de dades, definir el projecte, les principals fites i les possibles contingències.
• Conèixer les principals eines de gestió, execució, seguiment i avaluació de projectes.
• Distingir els trets fonamentals que diferencien els equips de treball dels grups de treball.
• Adquirir el coneixement teòric de les bases del lideratge efectiu, les habilitats directives i la comunicació eficaç en les organitzacions.
• Aprendre els principals aspectes que configuren un equip de treball d’alt rendiment i com es poden aplicar en diferents situacions, entorns i circumstàncies.
• Tenir una visió panoràmica i crítica de les diferents visions, teories i models sobre la motivació i la conducta en les organitzacions.
• Desenvolupar una actitud col·laborativa, creativa i proactiva davant la resolució de problemes així com un esperit crític positiu.
• Desenvolupar la recerca de solucions ‘no convencionals’ a problemes complexos i aconseguir un aproximació holística i integral als reptes organitzatius derivats de la gestió de projectes i de la gestió de persones. 

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 5. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 6. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 7. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC 1 – GESTIÓ DE PROJECTES

Tema 1 . Direcció i orientació de projectes

Definició de projecte. Determinants de l’èxit o el fracàs dels projectes. Les decisions difícils: passes prèvies. El cicle de vida dels projectes. Estratègies de selecció i orientació.

Tema 2. Anàlisi de projectes

Elements de l’anàlisi de projectes. Metodologia de l’anàlisi de projectes: mètodes quantitatius i mètodes de classificació. La perspectiva de cartera. Una perspectiva diferent: la teoria de jocs aplicada a l’anàlisi i la selecció de projectes.

Tema 3. Planificació

La planificació prèvia del projecte. El Pla del projecte. L’estructura detallada d’activitats (EDA). Estimació de la durada de les activitats. Estimació de cost: el pressupost. La planificació temporal del projecte.

Tema 4. Seguiment i control

Perspectiva de la necessitat del control de projectes. El mètode de seguiment integrat de programa i pressupost.

Tema 5. Indicadors de gestió

Característiques dels indicadors de gestió en la gestió de projectes. Indicadors típics en la gestió de projectes. Indicadors bàsics de compliment de programa. Indicadors bàsics de compliment de pressupost. Indicadors sintètics de gestió de projectes. La presentació dels indicadors de gestió.

  

BLOC 2 – GESTIÓ D’EQUIPS

Tema 6. Lideratge d’equips

Definició de lideratge en l’àmbit de la gestió de projectes.    Teories sobre el lideratge. Perspectives contemporànies sobre el lideratge.

Tema 7. Motivació de persones

La motivació com a procés. Entenent les necessitats humanes. Teories sobre la motivació. El disseny de llocs de treball motivadors.

Tema 8. Gestió del canvi

La necessitat del canvi en les organitzacions modernes. El procés del canvi. El principal repte per al canvi: gestionar la resistència. Visió i direcció del canvi. Lideratge per canviar.

Tema 9. Equips d'alt rendiment

Introducció als conceptes de grup i equip. El procés de la transformació de grups en equips. La integració d’equips eficaços.  La responsabilitat i la delegació.

Metodologia

La metodologia d’aquesta assignatura se basa en un model dinàmic, proactiu i participatiu.

L’alumnat haurà d’estudiar els temes mitjançant la lectura obligatòria dels materials que s’indiquen, cal també participar en els fòrums de debat, i connectar-se o visualitzar les diferents conferències i classes virtuals (WebEx) que s’impartiran per part del docent.

Les activitats autònomes de l’alumne inclouen tant l’assimilació dels continguts exposats en el manual, como la recerca de continguts específics i la lectura de documentació addicional que es facilitarà. Una part de la documentació lliurada o suggerida podrà ser en anglès.

Las tutories amb el professor es concerten prèviament per correu electrònic.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Videoconferències amb la participació activa de l'alumnat 6 0,24 2, 5
Tipus: Supervisades      
RESOLUCIÓ DE DUBTES SOBRE TEMARI i PRÀCTIQUES 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de les PAC's 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

La participació en la prova final està condicionada a la aprovació prèvia de cadascuna de les 2 PEC. La prova final serà de tipus test amb quatre opcions per pregunta, de les que només una serà correcta. Les respostes incorrectes descomptaran ¼ part de la puntuació prevista per aquella pregunta. Per considerar superada la prova serà necessari assolir una puntuació mínima de 5,0. No es considerarà superada l’assignatura si no s’ha superat aquesta prova.

 En cas de no superar l’assignatura d’acord amb aquests criteris (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l’horari que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació, l’alumnat haurà d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats, el pes de las quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. Tanmateix, la qualificació que constarà a l’expedient de l’alumne serà d’un màxim  de 5-Aprovat.

Els alumnes que necessitin canviar una data d’avaluació han de presentar la petició emplenant el documento que es troba en l’espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d’altre mesures disciplinàries que s’estimin oportunes, i d’acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte de avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En caso que se produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació de una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".

 Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professor.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació en els fòrums 10% 0 0 1, 4, 7
Prova escrita 40% 0 0 2, 5, 6
Proves d'avaluació continuada I i II 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

- Alberto Domingo Ajenjo (2000). Dirección y Gestión de Proyectos (2ª Edición). España. (Madrid). Editorial Rama.
- Echevarria Jadraque, Daniel (2011). Manual para project-managers: cómo gestionar proyectos con éxito. Editorial Wolters Kluwer. Madrid.
- Klastorin, T. (2010). Gestión de Proyectos. Bresca.
- Project Management Institute. (2009). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide): Official Spanish Translation (Spanish Edition).
- VV.AA. La gestión de proyectos en la empresa (2000). AENOR, Asociación española de normalización y certificación. Madrid
- Wysocky, Robert K. Effective Project Management: Traditional, Adaptative, Extreme (2003). Editorial Wyley. Indianapolis. USA.
- Bennis, W. G., & Biederman, P. W. (1997). Organizing genius: the secrets of creative collaboration. Addison-Wesley.
- Chiavenato, Idalberto (1992). Administración de Recursos Humanos. Ed. McGraw-Hill. México.
- Dolan, Simon L. (2007). La gestión de los recursos humanos (3ª Edición). Ed. Mcgraw-Hill. Madrid.
- Drucker, P. (1996). La gestión en un tiempo de grandes cambios. Edhasa.
- Hofstede, G. (1999). Cultura y organizaciones: el software mental. Alianza.
- Koontz, W. (2008). Administración: una perspectiva global y empresarial. Mcgraw-hill.
- Robbins, S. P. (2004). Comportamiento organizacional. Pearson educación.
- Rodríguez Fernández (coordinador), A. (2004). Psicología de las organizaciones. Editorial UOC.
- Elton, Chester y Gostick, Adria (2011). Buenos equipos, proyectos imbatibles. Ed. Conecta. Barcelona.
 
- Project Management Institute. Pàgina web: https://www.pmi-org
- Fundació Factor Humà. Pàgina web: https://www.factorhuma.org
- Wharton, Unisersity of Pennsylvania. Pàgina web: https://www.knowledgeatwharton.com.es