Logo UAB
2020/2021

Tècniques d'investigació social

Codi: 104014 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Rodríguez Serrano
Correu electrònic:
Joan.Rodriguez.Serrano@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Jose Antonio Lozano Morcillo

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits 

Objectius

OBJECTIUS FORMATIUS 
L'objectiu de l'assignatura és dotar l'alumne dels coneixements bàsics sobre la figura del Detectiu Privat i el funcionament de la policia judicial. (Regulació, competències, organització administrativa, àmbits d'actuació i desenvolupament de les seves funcions)  competències Específiques
 
  

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 3. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 6. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 7. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 10. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 11. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 12. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 13. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 14. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

PRESENTACIÓ
										
											
										
											Aquesta assignatura neix de la necessitat que l'alumne del Grau de Prevenció i Seguretat tingui una primera aproximació al món de la investigació, tant en l'àmbit privat, reservat al detectius privats, com l'àmbit públic, que porta a terme la Policia.
										
											
										
											Les societats amb sistemes socioeconòmics avançats es caracteritzen per una contínua interrelació entre el seus membres, en ocasions aquestes generen conflictes tant en l'àmbit de les relacions interpersonals com en l'econòmic, laboral, societari, etc.
										
											
										
											 La resolució d'aquests conflictes que, en la seva gran majoria, tenen un caràcter privat (estan fora de l'àmbit penal) requereixen l'aportació d'informació i de proves per documentar plantejaments en les jurisdiccions civil, laboral, mercantil, dret de família; o, si més no, per tenir simplement la certesa de la realitat d'uns fets, sense cap transcendència judicial.
										
											
										
											A l'Estat Espanyol, de la mateixa manera que a la majoria de països occidentals, està definida i regulada la pràctica de l'obtenció d'informacions i proves relatius a fets o conductes privades, atribuint als detectius privats, constituïts en Despatxos de Detectius, els esmentades facultats d'una manera excloent.
										
											
										
											 L'explicació de la tasca social dels detectius privats i el seu marc d'actuació, és l'objecte de l'assignatura en la qual donarem resposta a qüestions com que són els D.P., com s'organitzen, quins serveis presten i com desenvolupen la seva tasca professional.
										
											
										
											 En l'àmbit de la Investigació Pública coneixerem com funciona i com s'organitza una unitat d'investigació en funció de determinats delictes tipificats al Codi Penal.

Metodologia

L'assignatura es divideix en tres blocs. Al primer bloc s'explicaran els principis de la investigació privada, en el segon bloc s'analitzarà les eines que s'utilitzen en l'àmbit de la policia judicial, així com el concepte de la mateixa. I, en paral·lel tenim el tercer bloc on tractarem en profunditat l'entrevista com a tècnica d'investigació tant pública com privada.
										
											
										
											A cadascun dels blocs el professorat exposarà la part teòrica i fomentarà el debat sobre els temes proposats a través dels diferents fòrums.
										
											
										
											Paral·lelament l'alumne haurà d'anar elaborant les PEC' s de l'assignatura.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Impartir docència a l'aula molde 6 0,24 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Seguiment dels exercicis; Atenció a l'Aula Moodle 24 0,96 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi 120 4,8 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
										
											
										
											El sistema d'avaluació consistirà en l'elaboració de 2 PEC (Proves d'Avaluació Continuada) més una prova final d'avaluació continuada sobre tots els continguts de l'assignatura.
										
											 
										
											El pes sobre la nota final de cadascuna de les parts és el següent:
										
											 
										
											PEC 1- Investigació privada (30%).
										
											PEC 2 - Investigació pública (30%).
										
											Prova Final (40%)
										
											
										
											Per aprovar l'assignatura és obligatori realitzar la prova final, perquè faci mitjana l'assignatura.
										
											 
										
											En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.
										
											 
										
											Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
										
											 
										
											L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
										
											 
										
											Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".
										
											 
										
											Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40% 0 0 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14
PEC 1 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14
PEC 2 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

 BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
										
											
										
											investigació Privada
										
											• Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.
										
											http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3649
										
											• Manual Tècniques d'Investigació Privada. Pedro P. Domínguez Prieto.
										
											• Investigació del frau intern i extern en l'àmbit corporatiu (asseguradores) i institucional. José Manuel Ferro Veiga. Edit. Club universitari 2011
										
											
										
											
										
											investigació Pública
										
											
										
											Bibliografia recomanada:
										
											
										
											• Sabaté Muñoz, Ll., La prova d'indicis en el procés judicial. Anàlisi per a juristes, detectius, periodistes, perits i policies, ed. La Llei, Madrid, 2016.
										
											
										
											• Gimeno Sendra, V. i Marchal Escalona, A. N., Codi Processal Penal per la policia judicial, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2016.
										
											
										
											Normativa de referència:
										
											
										
											• Constitució Espanyola
										
											• Llei Orgànica del poder judicial 6/1985, d'1 de juliol
										
											• Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat de l'Estat 2/1986
										
											• Llei Enjudiciament Criminal
										
											• Reial Decret 769/87 sobre regulació de la policia judicial
										
											• Llei 10/94, de 11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
										
											• Llei 19/91, de les policies locals
										
											
										
											
										
											l'entrevista
										
											• Presentació i articles disponibles a l'aula moodle de l'assignatura
 BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
										
											
										
											investigació Privada
										
											• Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.
										
											http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3649
										
											• Manual Tècniques d'Investigació Privada. Pedro P. Domínguez Prieto.
										
											• Investigació del frau intern i extern en l'àmbit corporatiu (asseguradores) i institucional. José Manuel Ferro Veiga. Edit. Club universitari 2011
										
											
										
											
										
											investigació Pública
										
											
										
											Bibliografia recomanada:
										
											
										
											• Sabaté Muñoz, Ll., La prova d'indicis en el procés judicial. Anàlisi per a juristes, detectius, periodistes, perits i policies, ed. La Llei, Madrid, 2016.
										
											
										
											• Gimeno Sendra, V. i Marchal Escalona, A. N., Codi Processal Penal per la policia judicial, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2016.
										
											
										
											Normativa de referència:
										
											
										
											• Constitució Espanyola
										
											• Llei Orgànica del poder judicial 6/1985, d'1 de juliol
										
											• Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat de l'Estat 2/1986
										
											• Llei Enjudiciament Criminal
										
											• Reial Decret 769/87 sobre regulació de la policia judicial
										
											• Llei 10/94, de 11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
										
											• Llei 19/91, de les policies locals
										
											
										
											
										
											l'entrevista
										
											• Presentació i articles disponibles a l'aula moodle de l'assignatura
 BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
										
											
										
											investigació Privada
										
											• Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.
										
											http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3649
										
											• Manual Tècniques d'Investigació Privada. Pedro P. Domínguez Prieto.
										
											• Investigació del frau intern i extern en l'àmbit corporatiu (asseguradores) i institucional. José Manuel Ferro Veiga. Edit. Club universitari 2011
										
											
										
											
										
											investigació Pública
										
											
										
											Bibliografia recomanada:
										
											
										
											• Sabaté Muñoz, Ll., La prova d'indicis en el procés judicial. Anàlisi per a juristes, detectius, periodistes, perits i policies, ed. La Llei, Madrid, 2016.
										
											
										
											• Gimeno Sendra, V. i Marchal Escalona, A. N., Codi Processal Penal per la policia judicial, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2016.
										
											
										
											Normativa de referència:
										
											
										
											• Constitució Espanyola
										
											• Llei Orgànica del poder judicial 6/1985, d'1 de juliol
										
											• Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat de l'Estat 2/1986
										
											• Llei Enjudiciament Criminal
										
											• Reial Decret 769/87 sobre regulació de la policia judicial
										
											• Llei 10/94, de 11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
										
											• Llei 19/91, de les policies locals
										
											
										
											
										
											l'entrevista
										
											• Presentació i articles disponibles a l'aula moodle de l'assignatura