Logo UAB
2020/2021

Criminologia i criminalística

Codi: 104010 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Garrido Gaitan
Correu electrònic:
Elena.Garrido@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Sergio Mora Montserrat

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Objectius

Els objectius marc de l’assignatura intenten ser un reflex d’alguns els objectius primordials del grau. Així, en aquesta assignatura els alumnes han d’aplicar “els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent”, tenint en compte que l’estudi de les teories criminològiques estarà basat en l’anàlisi des del punt de vista de la Psicologia de cara a aportar respostes idònies en l’estudi del delicte des de la vessant psicològica.

Els objectius de l’assignatura intenten ser un reflex d’alguns dels objectius primordials del grau, com ara conèixer els conceptes i fonaments psicològics de la criminologia i familiaritzar-se amb el lèxic psicològic propi del grau.

En concret, els alumnes hauran de comprendre els processos psicològics bàsics i els factors de personalitat fonamentals per a l’estudi criminològic des del punt de vista de la Psicologia.

Competències

 • Demostrar que es comprenen els conceptes i els fonaments psicològics, pedagògics i sociològics de la criminologia.
 • Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.
 • Redactar un treball acadèmic.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Treballar de manera autònoma.
 • Treballar en equip i en xarxa.
 • Utilitzar correctament el llenguatge jurídic, el psicològic, el pedagògic i el sociològic.
 • Utilitzar els mètodes de recerca en ciències socials per diagnosticar els problemes de criminalitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el lèxic de la psicologia jurídica.
 2. Fonamentar les bases psicològiques aplicades a la criminologia.
 3. Interpretar de manera eficaç els textos teòrics escrits en llengua anglesa.
 4. Redactar un treball acadèmic.
 5. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 6. Treballar de manera autònoma.
 7. Treballar en equip i en xarxa.
 8. Utilitzar mètodes de recerca en aquells àmbits psicològics relacionats amb la criminologia.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 3. Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 6. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 7. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 10. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 11. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 12. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 13. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 14. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Aquesta assignatura compta amb un Manual específic per a la mateixa, distribuït en quatre unitats didàctiques, cada una de les quals cubriria un espai temporal de 2 setmanes. 
Bloc Criminologia:
Unitat didàctica 1 (setmanes 1-2): - Introducció a les teories criminològiques - Fonamentació de l'estudi del crim - Historia de la criminologia - Teories criminològiques I - Influència del grup en el crim - Teories criminològiques clàssiques i Escola de Chigago

Unitat didàctica 2 (setmanes 3-4): - Teories criminològiques II - Teories criminològiques integradores - Teories criminològiques dels anys 90
Bloc Criminalística
Unitat didàctica 3 (setmanes 5-6): - Introducció a les ciències forenses - Historia de la criminalística i de la perfilació criminal - Anàlisi criminalística de la conducta delictiva - Fonaments de la motivació criminal
Unitat didàctica 4 (setmanes 7-8): - Fonaments de la personalitat - Psicologia aplicada a la investigació del crim - Anàlisi preventiva de la criminalitat - Predicció de risc de conducta delictiva

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals.
										
											Cada tema tindrà un fòrum de dubtes. També treballarem amb casos pràctics i lectures de reflexió. Cal destacar que a causa del model Online l'alumnat haurà de preparar els materials de forma autònoma (documents, lectures, vídeos etc ..) i els fòrums i sessions Online es dediquessin a aprofundir sobre els temes tractats així com a resoldre possibles dubtes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferència virtual 4 0,16 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Examen 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Tipus: Supervisades      
Redacció de treballs 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi personal: treball personal de consolidació de coneixements, lectures programades, etc. 94 3,76 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14

Avaluació

 
El plantejament que proposem pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació dels / les estudiants de l'assignatura que permeti procedir a l'avaluació continuada i definitiva.  Plantejarem, doncs, una avaluació continuada, mesurada a través dels comentaris escrits sobre les lectures, el lliurament del treball treballat en grup i examen escrit.
En cas que un alumne / a no superi l'avaluació continuada, tindrà l'opció de presentar-se al examen final, que implicarà continguts de tota l'assignatura i la seva nota màxima serà d'un 5 en l'assignatura.  
 
A) 2 treballs de reflexió / discussió (30% de la nota final)
 
Aquests treballs s'aniran demanant en el desenvolupament del curs i es centraran en comentaris de lectures del campus. Cada un d'ells haurà de ser lliurat en la data proposada segons el cronograma. La mitjana de tots dos ha der ser mínim de 5, però perquè cada treball es consideri apte per fer mitjana haurà d'obtenir una nota mínima de 4. La nota dels treballs suposarà el 30% de la nota del curs. Els qui no lliurin els treballs en el termini requerit hauran de presentar-se a l'examen final de tot el curs.  
 
B) 1 examen escrit (40% de la nota final)
 
L'alumnat, de manera individual, realitzarà un examen escrit (en funció de la data proposada segons el cronograma). La seva nota suposarà el 40% de la nota del curs. L'alumnat suspès o no presentat haurà de presentar a l'examen final de tota l'assignatura, i podrà obtenir una nota màxima de 5 punts.  
 
C) Temes treballats en grup (30% de la nota final)
 
Es proposarà un cas pràctic / exercici que es treballarà de forma grupal que haurà de ser lliurat en la data proposada segons cronograma. La seva nota suposarà el 30% de la nota del curs. En grups de màxim de 4 persones s'haurà de realitzar un treball, basat en l'exercici proposat en el Moodle.    
 
Per a l'alumnat que repeteixi l'assignatura es penjarà una nota informativa a la Plataforma Moodle al respecte del seu seguiment del curs.  
 
Nota = Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar ..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Treball de grup 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Treballs individuals de reflexió 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

La bibliografia obligatòria constarà al Campus, en haver-hi un manual específic.