Logo UAB
2020/2021

Història de la Seguretat

Codi: 103990 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Figuerola Garreta
Correu electrònic:
Jordi.Figuerola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Cap en especial.

Objectius

Història de la Seguretat mostra des d’una perspectiva històrica la relació entre la societat, el poder i la seguretat. I ens explica els lligams entre els sistemes polítics, econòmics i socials i els sistemes de seguretat.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar les diferències entre els diferents models de seguretat segons el context històric i social.
 3. Avaluar els resultats de la implementació de plans preventius en una comunitat.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 6. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

UNITAT 1: LA “SEGURETAT” I LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT

UNITAT 2: RISC, POR I SEGURETAT A LES SOCIETATS PREINDUSTRIALS

UNITAT 3: LA CONSTRUCCIÓ DEL MÓN CONTEMPORANI I LA SEGURETAT

UNITAT 4: SEGURETAT I MÓN GLOBALITZAT

Metodologia

Tutories: Ensenyament de suport individualitzat en el qual el professor assisteix a un o a diversos estudiants a través de videoconferència en el seu procés educatiu específic.

Exercicis i Prova d'avaluació contínua (PAC): Instrument per l'autoaprenentatge i l'autoavaluació.

Estudi individual: l'estudiant treballa de forma independent (estudi personal, llegir llibres i articles, fer exercicis), tot plegat aspectes fonamentals en l'aprenentatge autònom.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Exercicis i PAC (Prova d'avaluació contínua) 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Hi haurà dues proves d'avaluació contínua. La primera després de la Unitat 1 i la Unitat 2 i el seu valor és 5. La segona després de la Unitat 3 i la Unitat 4 i el seu valor és 5. La prova final està al final de l'assignatura i el seu valor és de 10.

Reevaluació: l’han de fer els/les no arriben al 5 de la nota final. Consisteix en un examen que conté tota la matèria i les seves activitats i la nota màxima és de 5.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament "suspès" (0) per a qui plagia. El plagi és copiar una o més frases de fonts no identificades, presentant-t’ho com a obra original (això inclou copiar frases o fragments d'Internet i afegir-los sense modificacions i presentar-ho com a original) El plagi és una ofensa greu. Els/les estudiants han d’aprendre a respectar la propietat intel·lectual d’altres persones, identificant qualsevol fontque puguin utilitzar i assumir la responsabilitat de l’originalitat i l’autenticitat dels textos que produeixen.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PAC (Prova Avaluació Contínua) 1 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
PAC (Prova Avaluació Contínua) 2 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prova Final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Treball individual 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 6

Bibliografia

La bibliografia es trobarà al Campus Virtual.